HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro  2006 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. D1-483 „DĖL PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ ATESTAVIMO IR PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATŲ REGISTRO TVARKYMO KAINORAŠČIŲ PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 6 d. Nr. D1-98  

Vilnius

 

P a k e i č i u  Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo kainoraštį, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. D1-483 „Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo kainoraščių patvirtinimo“, ir išdėstau jį taip: 

Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo kainoraštis

Paslaugos kodas

 

Paslaugos pavadinimas

 

Kaina,

Eur

Lt

PER1.8

 

Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymas registruojant vieną sertifikatą.

6,00

PER1.8t

Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymas registruojant vieną buto energinio naudingumo sertifikatą, išduotą remiantis Aplinkos ministerijos patvirtintu tipiniu sertifikatu.

3,00“

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                            Kęstutis Trečiokas