LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. EV-77 „DĖL ŽINIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TIKRINIMO VALSTYBINĖJE DARBO INSPEKCIJOJE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 24 d. Nr. EV-221

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei siekdamas veiksmingai organizuoti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) veiklą:

1. P a k e i č i u Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. išdėstau 12 punktą taip:

12. Registracija į žinių patikrą nutraukiama likus parai (24 valandoms) iki žinių tikrinimo pradžios. Neužsiregistravę asmenys į žinių patikrą VDI nepriimami.“;

1.2. išdėstau 13 punktą taip:

13. Žinių tikrinimas vykdomas VDI siūlomose žinių patikros vietose pagal VDI interneto svetainėje skelbiamą grafiką.“;

1.3. išdėstau 33 punktą taip:

33. Su žinių tikrinimo rezultatais nesutinkantis asmuo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po žinių tikrinimo gali pateikti apeliaciją VDI dėl testo įvertinimo. Apeliacijoje turi būti nurodyta: apeliaciją teikiančio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, data, apeliacijos motyvai ir reikalavimai. Apeliaciją pasirašo ją pateikęs asmuo. Apeliacijas nagrinėja Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė Apeliacijos komisija (toliau – Komisija). Apeliacija nagrinėjama šia tvarka:

33.1. Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į apeliacijoje išdėstytus motyvus, apeliaciją nagrinėti paveda ne mažiau kaip 3-ims Komisijos nariams;

33.2. Komisija turi teisę gauti visą informaciją, reikalingą apeliacijai nagrinėti ir sprendimui priimti;

33.3. nemotyvuotos ir neatitinkančios joms keliamų reikalavimų apeliacijos nenagrinėjamos;

33.4. Komisijos sprendimas dėl apeliacijoje keliamų reikalavimų priimamas balsų dauguma, Komisijos nariams pateikiant išvadas raštu (elektroninio laiško pateikimas prilyginamas rašytinei formai) Komisijos pirmininkui. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą priima Komisijos pirmininkas;

33.5. Komisija, išnagrinėjusi apeliaciją, priima vieną iš šių sprendimų:

33.5.1. anuliuoti žinių tikrinimo rezultatą ir pripažinti testą išlaikytu,

33.5.2. palikti galioti žinių tikrinimo rezultatą,

33.5.3. nenagrinėti apeliacijos;

33.6. apeliacija turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jos gavimo ir apie priimtą sprendimą apeliaciją pateikęs asmuo informuojamas raštu. Priėmus sprendimą apeliacijos nenagrinėti apie tai apeliaciją pateikęs asmuo informuojamas raštu per 5 darbo dienas;

33.7. Komisijai pripažinus testą išlaikytu, VDI atsakingi darbuotojai koreguoja atitinkamus duomenis VDI informacinėje žinių tikrinimo sistemoje;

33.8. Komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.“

1.4. papildau 34 punktą ir po žodžio „(neveikimas)“ įrašau žodžius „susiję su žinių tikrinimu VDI“.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir VDI interneto svetainėje;

2.2. VDI teritorinių skyrių vedėjus su šiuo įsakymu supažindinti vadovaujamo skyriaus darbuotojus;

2.3. VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėją parengti su šio įsakymo įgyvendinimu susijusius teisės aktus.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis

darbo inspektorius                                                                                                             Jonas Gricius