LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2023 M. BALANDŽIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 3D-280 „DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 METŲ STRATEGINIO PLANO INTERVENCINĖS PRIEMONĖS „NYKSTANČIŲ LIETUVOS SENŲJŲ VEISLIŲ GYVULIŲ IR NAMINIŲ PAUKŠČIŲ IŠSAUGOJIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 11 d. Nr. 3D-597

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-280 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Pagal Intervencinę priemonę remiama veikla – nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių, naminių paukščių ir bičių laikymas ir veisimas.“

2. Pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2. arklius (eržilus ir kumeles), kurie įrašyti ŽŪDC ŪGVIS Arklių veislininkystės posistemio (toliau – ARVP) atitinkamos veislės pagrindiniame kilmės knygos skyriuje;“.

3. Pripažįstu netekusiu galios 14 punktą.

4. Pakeičiu 20.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.4. dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-965 „Dėl Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka pripažintos veislininkystės institucijos atitinkamai veislei skirtą, patvirtintą veisimo programą, išskyrus bulių laikytojus;“.

5. Pakeičiu 20.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.5. vykdyti ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimus pagal galiojančias pripažintų veisimo organizacijų selekcines programas, vykdyti ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimus pagal galiojančias pripažintų veisimo organizacijų vykdomas atitinkamai veislei skirtas, patvirtintas veisimo programas, išskyrus bičių laikytojus;“.

6. Pakeičiu 20.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.7. keičiant bent vieną paramos paraiškoje deklaruotą vištinę žąsį į tokios pat veislės, šių taisyklių 13.5 papunktyje nustatytus reikalavimus atitinkančią kitą, užpildyti Taisyklių 2 priede nustatytos formos prašymą ir Agentūrai pareiškėjui / paramos gavėjui patogiu informavimo būdu (paštu, el. paštu) per 30 kalendorinių dienų nurodyti paramos paraiškoje deklaruotos vištinės žąsies tapatybės nustatymo numerį ir pateikti naujai deklaruojamos paramai pagal Intervencinę priemonę vištinės žąsies kilmės sertifikatą ir tapatybės nustatymo numerį. Tokiu atveju SG vidurkis apskaičiuojamas nuo prašymo pateikimo dienos;“.

7. Pakeičiu 20.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.8. keičiant bent vieną paramos paraiškoje deklaruotą arklį, galviją, kiaulę, avį į tokios pat veislės, šių taisyklių 13.113.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus atitinkantį kitą, užpildyti Taisyklių 2 priede nustatytos formos prašymą ir Agentūrai pareiškėjui / paramos gavėjui patogiu informavimo būdu (paštu, el. paštu) per 30 kalendorinių dienų nurodyti paramos paraiškoje deklaruotų arklio, galvijo, kiaulės arba avies tapatybės nustatymo numerį ir pateikti naujai deklaruojamų paramai pagal Intervencinę priemonę arklio, galvijo, kiaulės arba avies tapatybės nustatymo numerį bei atnaujinti duomenis apie ūkinių gyvūnų pokyčius valdoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju SG vidurkis apskaičiuojamas nuo prašymo pateikimo dienos;“.

8. Pakeičiu 20.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.9. keičiant bent vieną paramos paraiškoje deklaruotą bičių motiną į tokios pat veislės kitą, paramos gavėjas privalo gauti asociacijos „Lietuvos tamsioji bitė“ leidimą ir užpildyti Taisyklių 2 priede nustatytos formos prašymą ir Agentūrai pareiškėjui / paramos gavėjui patogiu informavimo būdu (paštu, el. paštu) per 30 kalendorinių dienų nurodyti paramos paraiškoje deklaruotos bičių motinos tapatybės nustatymo numerį bei pateikti naujai deklaruojamos paramai pagal Intervencinę priemonę bičių motinos kilmės sertifikatą ir tapatybės nustatymo numerį. Tokiu atveju SG vidurkis apskaičiuojamas nuo prašymo pateikimo dienos;“.

9. Pakeičiu 20.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.10. Agentūros vykdomų patikrų vietoje metu turėti paramos paraiškoje įsipareigotų išlaikyti ūkinių gyvūnų, išskyrus arklius, galvijus, kiaules ir avis, kilmės patvirtinimo dokumentus;“.

10. Papildau 20.18 papunkčiu:

20.18. laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimų.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                        Kęstutis Navickas