LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRo
2019 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 4-618DĖL PASKOLŲ GARANTIJŲ FINANSŲ ĮSTAIGOMS UŽ DIDELIŲ ĮMONIŲ IMAMAS PASKOLAS TEIKIMO nuostatŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 27 d. Nr. 4-187

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Paskolų garantijų finansų įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-618 „Dėl Paskolų garantijų finansų įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai):

1.1. Pakeičiu 14.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.1. garantuotos paskolos lėšos turi būti skirtos ir naudojamos investicijoms ir (ar) apyvartinėms lėšoms, reikalingoms didelių įmonių veiklai palaikyti ir (ar) plėtoti, finansuoti, o šios investicijos ir (ar) papildomų apyvartinių lėšų poreikis „Invegos“ turi būti pripažįstamas pagrįstu ir atsiperkančiu ir paskolos gavėjas turi būti finansiškai pajėgus vykdyti finansinius įsipareigojimus;“.

1.2. Pakeičiu 15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.1. paskolos gavėjas vykdo finansų ar draudimo, distiliuoto ir rektifikuoto etilo alkoholio, kaip tai apibrėžta Alkoholio produktų apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 660 „Dėl Alkoholio produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo“, gamybos ar didmeninės prekybos, ginklų gamybos ar prekybos, tabako gaminių gamybos ar didmeninės prekybos, azartinių lošimų ar lažybų organizavimo veiklą ar veiklą, susijusią su žmogaus kamieninių ląstelių naudojimu ir (ar) vartojimu;“.

1.3. Papildau 15.11 papunkčiu:

15.11. paskolos gavėjas vykdo nekilnojamojo turto operacijų veiklą;“.

2. N u s t a t a u, kad Nuostatų 15.11 papunktis įsigalioja 2021 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                Žygimantas Vaičiūnas