LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymO Nr. ĮV-943 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ NR. 05.4.1-CPVA-K-303 PRIEMONĖS „AKTUALIZUOTI VIEŠĄJĮ IR PRIVATŲ KULTŪROS PAVELDĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. kovo 1 d. Nr. ĮV-417

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-943 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. Kultūros paveldo objektas – vertingųjų savybių turintis pastatas, registruotas kaip nekilnojamoji kultūros vertybė kaip pavienis kultūros paveldo objektas arba kompleksinė kultūros paveldo objekto dalis.“

2.   Papildau nauju 4.2 papunkčiu:

4.2. Pastatas – tai statinys, kuris apibrėžtas Lietuvos statybos įstatyme.“

3.   Buvusius 4.2 – 4.5 papunkčius laikau atitinkamai 4.3 – 4.6 papunkčiais.

4.   Pakeičiu 4.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.6. Viešoji paslauga – tai paslauga, kuri apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme arba religinės apeigos, atliekamos viešai kultūros paveldo objekte, kurio bent vienas reikšmingumą lementis vertingųjų savybių pobūdis – sakralinis.“

5.   Pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1. Pirmajam kvietimui (pareiškėjams, kuriems, įgyvendinant Aprašo 11 punkto nuostatą, po projekto įgyvendinimo teiks ne viešąją paslaugą) numatoma skirti iki 11 866 539 eurų (vienuolikos milijonų aštuonių šimtų šešiasdešimt šešių tūkstančių penkių šimtų trisdešimt devynių eurų).

6.   Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2. Antrajam kvietimui (pareiškėjams, kuriems, įgyvendinant Aprašo 11 punkto nuostatą, po projekto įgyvendinimo teiks viešąją paslaugą) numatoma skirti iki 11 866 540 eurų (vienuolikos milijonų aštuonių šimtų šešiasdešimt šešių tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt eurų), iš kurių 5 211 011 eurų (penki milijonai du šimtai vienuolika tūkstančių vienuolika eurų) yra veiklos lėšų rezervas.“

7.   Pakeičiu 29.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.3.2. pareiškėjas (partneris) privalo turėti tvarkybos darbų projektą, parengtą ir patvirtintą vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamente 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ patvirtinimo (toliau – PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“), nustatyta tvarka ir (arba) parengtą ir patvirtintą Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programą, kai vadovaujantis Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-331 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Restauravimo darbų programa) atliekami vertybių, kurios yra nekilnojamojo kultūros paveldo objekto viena iš vertingųjų savybių (dailės kūrinių) darbai;

8.   Pakeičiu 29.3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.3.4. Jeigu, įgyvendinant Aprašo 11 punkte nustatytą būtinąją sąlygą bus vykdomi tvarkomieji statybos darbai, pareiškėjas (partneris) privalo turėti statinio projektą, parengtą ir patvirtintą vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) nustatyta tvarka. Patvirtintame statybos projekte privalo būti parengta statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. Jeigu teikiamas statybos projektas, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas, skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys tvarkomiesiems statybos darbams ir tvarkybos darbams turi būti aiškiai atskirtos;“

9.   Pakeičiu 29.3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.3.5. Jeigu įgyvendinant Aprašo 11 punkte nustatytą būtinąją sąlygą bus vykdomi tvarkomieji statybos darbai, pareiškėjas (partneris) privalo turėti statybą leidžiantį dokumentą, išduotą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“), nustatyta tvarka;“

10. Pakeičiu 57.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

57.7. Tvarkybos darbų projekto, parengto ir patvirtinto PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ nustatyta tvarka, arba statinio projekto, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas, parengto ir patvirtinto PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka, kopiją.  Teikiama visos sudėties ir Aprašo 29.3.4 papunkčio reikalavimus atitinkanti statinio projekto elektroninė versija (PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga), nurodomas paraiškos kodas, projekto pavadinimas, data ir numeris. Patvirtinto statinio techninio projekto popierinė versija neteikiama.“

11. Pakeičiu 57.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

57.7. Tvarkybos darbų projekto, parengto ir patvirtinto PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ nustatyta tvarka, arba statinio projekto, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas, parengto ir patvirtinto PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka, kopiją ir (arba) Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programą, parengtą ir patvirtintą Restauravimo darbų programoje nustatyta tvarka. Teikiama visos sudėties ir Aprašo 29.3.4 papunkčio reikalavimus atitinkanti statinio projekto elektroninė versija (PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga), nurodomas paraiškos kodas, projekto pavadinimas, data ir numeris. Patvirtinto statinio techninio projekto popierinė versija neteikiama.

12. Pakeičiu 57.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

57.9. Statybą leidžiančio dokumento, išduoto vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka ir atvejais, jeigu kultūros paveldo objekte numatoma atlikti  tvarkomuosius statybos darbus, kopiją;“

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                               Liana Ruokytė-Jonsson