LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-1666 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. XIII-2155

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 23 straipsnio 1 dalies 13 punktą.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras iki 2019 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė