Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Dokumentų valdymo skyrius

2018 03 26

 

 

 

REZOLIUCIJA NR. A.1085(28)

 

Priimta 2013 m. gruodžio 4 d.

 

 

 

1972 M. KONVENCIJOS DĖL TARPTAUTINIŲ TAISYKLIŲ SUSIDŪRIMAMS JŪROJE IŠVENGTI PAKEITIMAI

 

 

 

Asamblėja,

 

prisimindama 1972 m. Konvencijos dėl tarptautinių taisyklių susidūrimams jūroje išvengti (toliau – Konvencija) 6 straipsnį dėl taisyklių pakeitimo;

 

taip pat prisimindama, kad Rezoliucija Nr. A.1070(28) patvirtino TJO priemonių gyvendinimo kodeksą (III kodeksas);

 

atkreipdama dėmesį į pasiūlytus Konvencijos pakeitimus, kurie užtikrintų III kodekso nuostatų privalomąjį taikymą;

 

apsvarsčiusi Konvencijos pakeitimus, kuriuos Jūrų saugumo komitetas priėmė savo devyniasdešimt pirmoje sesijoje, ir vadovaudamasi Konvencijos 6 straipsnio 2 dalimi apie juos pranešusi visoms Susitariančiosioms Šalims; taip pat Jūrų saugumo komiteto rekomendacijas dėl šių pakeitimų įsigaliojimo;

 

1. vadovaudamasi Konvencijos 6 straipsnio 3 dalimi, priima pakeitimus, kurių tekstas pateikiamas šios Rezoliucijos priede;

 

2. vadovaudamasi Konvencijos 6 straipsnio 4 dalimi, nusprendžia, kad pakeitimai įsigalios 2016 m. sausio 1 d., nebent iki 2015 m. liepos 1 d. daugiau kaip viena trečioji Konvencijos Susitariančiųjų Šalių praneša apie savo nepritarimą pakeitimams;

 

3. nustato, kad vadovaujantis naujos F dalies nauja 40 taisykle III kodekse (Rezoliucijos Nr. A.1070(28) priedas) žodžiai „turėtų“ turi būti suprantami kaip reiškiantys „turi“, išskyrus jo 29, 30, 31 ir 32 dalis;

 

4. remdamasi Konvencijos 6 straipsnio 3 dalimi, prašo Generalinio Sekretoriaus pranešti apie juos visoms Konvencijos Susitariančiosioms Šalims, kad būtų gautas jų pritarimas;

 

5. ragina Konvencijos Susitariančiąsias Šalis pranešti apie savo nepritarimą pakeitimams ne vėliau nei 2015 m. liepos 1 d., o po šios datos bus laikoma, kad pakeitimų įsigaliojimui pritarta, kaip nustatyta šioje Rezoliucijoje.

 


 

 

Priedas

 

1972 M. TARPTAUTINIŲ TAISYKLIŲ SUSIDŪRIMAMS JŪROJE IŠVENGTI SU PAKEITIMAIS PAKEITIMAI

 

 

 

Taisyklės papildomos po E dalies („Išimtys“) pridedant naują F dalį:

 

„F DALIS

 

Atitikties Konvencijos 39 taisyklės nuostatoms patikrinimas

 

Apibrėžtys

 

a) Auditas − sistemingas, nepriklausomas, dokumentais grindžiamas procesas, kurio paskirtis – gauti auditui būtinų duomenų ir objektyviai juos įvertinti siekiant nustatyti atitikties audito kriterijams mastą;

 

b) audito schema – Organizacijos nustatyta TJO valstybės narės audito schema, parengta laikantis Organizacijos gairių*;

 

c) Įgyvendinimo kodeksas – TJO priemonių įgyvendinimo kodeksas (III kodeksas), kurį Organizacija patvirtino Rezoliucija Nr. A.1070(28);

 

d) audito standartas – Įgyvendinimo kodeksas.

 

 

 

40 taisyklė

 

Taikymas

 

Vykdydamos šioje Konvencijoje nustatytus įsipareigojimus ir prievoles Susitariančiosios Šalys vadovaujasi Įgyvendinimo kodekso nuostatomis.

 

 

 

41 taisyklė

 

Atitikties patikrinimas

 

a) Norėdama patikrinti atitiktį šios Konvencijos nuostatoms ir jos įgyvendinimą Organizacija periodiškai atlieka auditus kiekvienoje Susitariančiojoje Šalyje vadovaudamasi audito standartais.

 

b) Organizacijos Generalinis Sekretorius atsakingas už audito schemos administravimą remiantis Organizacijos parengtomis gairėmis*.

 

c) Kiekviena Susitariančioji Šalis atsakinga už palankių sąlygų atlikti auditą sudarymą ir remiantis Organizacijos gairėmis* parengtos veiksmų programos, skirtos nustatytiems trūkumams pašalinti, įgyvendinimą.

 

d) Visų Susitariančiųjų Šalių auditas:

 

i) atliekamas pagal Organizacijos Generalinio Sekretoriaus laikantis Organizacijos gairių* parengtą bendrą tvarkaraštį ir

 

ii) vykdomas periodiškai vadovaujantis Organizacijos parengtomis gairėmis*.

 

____________________

 

* Žr. TJO valstybės narės audito schemos struktūrą ir procedūras, Organizacijos priimtas rezoliucija A.1067(28).