MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO
NR. 1B-234 „DĖL MUITINĖS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 25 d. Nr. 1B-161

Vilnius

 

 

Pakeičiu Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisykles, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, ir 29.1 papunktį išdėstau taip:

29.1. per 2 darbo dienas nuo Prašymo gavimo kreipiasi į Prašymą pateikusį asmenį Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu dėl asmens tapatybę ir, jeigu Prašymas pateiktas juridinio asmens vardu, įgaliojimo atstovauti juridiniam asmeniui, patvirtinančių dokumentų ir (arba) jų kopijų pateikimo. Prašymą pateikęs asmuo asmens tapatybę ir, jeigu Prašymas pateiktas juridinio asmens vardu, įgaliojimo atstovauti juridiniam asmeniui patvirtinančius dokumentus ir (arba) jų kopijas pateikia Klaipėdos teritorinės muitinės Šiaulių pirmos kategorijos krovinių postui adresu: 78107 Šiauliai, Metalistų g. 4, arba elektroniniu paštu adresu: aag@lrmuitine.lt.“

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                  Jonas Miškinis