herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO KOORDINACINĖS VEIKLOS IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTOJIMO TIKSLINĖS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2021–2022 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ IR ŠIO KONKURSO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 2V-157 (1.4)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-399 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina 1.1.3 priemonę „įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2020 metų veiksmų plano priedo 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 5.2.4, 5.3.1 ir 5.3.2 papunkčiuose nurodytas priemones;“ ir atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Tvirtinu:

1.1. Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatus (pridedama).

1.2. Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2021–2022 metais konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Rita Andrejeva – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus Vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkė) (jos nesant, Eitvydas Zurba – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausiasis specialistas);

Rasa Krakauskienė – Lietuvos moksleivių nacionalinio švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė (komisijos pirmininkės pavaduotojas) (jo nesant, Jovita Petrauskaitė, Lietuvos moksleivių nacionalinio švietimo centro pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja);

Neringa Pulauskienė – Elektrėnų savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (jos nesant, Laura Grendienė, Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos prezidentė);

Gintarė Stankevičienė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė (jos nesant, Eglė Došienė, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja);

Gaja Šavelė – Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų tarybos narė.

2. Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresnįjį patarėją Darių Grigaliūną vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistei Justinai Lukaševičiūtei teisės aktų ir šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais finansuojamų programų konkursą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Jonas Laniauskas

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 2V-157 (1.4)

 

JAUNIMO KOORDINACINĖS VEIKLOS IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTOJIMO TIKSLINĖS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2021–2022 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja reikalavimus programų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimo Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2021–2022 metais konkursui (toliau – Konkursas), programų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

2.       Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) ir Departamento interneto svetainėse atitinkamai www.socmin.lt ir www.jrd.lt.

3.         Konkurso tikslas – įgyvendinant programą (-as), prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ir užtikrinti atstovavimą jaunimo interesams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

 

II SKYRIUS

NUOSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

4.         Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1.      dalyvis – asmuo, kuriam yra skirta programa ir kuris dalyvauja programoje numatytose veiklose (pvz., programoje numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas);

4.2.      informacinė sistema – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdoma informacinė paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099;

4.3.      jaunas žmogus asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

4.4.      jaunimas – du ir (ar) daugiau asmenų nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

4.5.      jaunimo organizacijaLietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės;

4.6.    narys – fizinis asmuo, narystės pagrindu priklausantis jaunimo organizacijai, teikiančiai Konkursui programą;

4.7.      padalinys – jaunimo organizacijos struktūrinis vienetas, vykdantis veiklą tam tikroje Lietuvos Respublikos teritorijoje, nebūtinai turintis juridinio asmens statusą;

4.8.      paraiškapareiškėjo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, per informacinę sistemą užpildyta ir pateikta paraiškos „Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programa“ forma;

4.9.      pareiškėjas – viešasis juridinis asmuo, teikiantis Konkursui programą;

4.10.    partneris – juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas, programos vykdytojas kartu vykdo programą (gali turėti bendradarbiavimo sutartį). Programos partneriu nelaikomas asmuo, prisidedantis prie programos įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų, prekių ar daiktų teikėjas (pvz., rėmėjas);

4.11.    programa – jaunimo organizacijos veiklų visuma, apimanti veiklas, skirtas Konkurso tikslui įgyvendinti ir jaunimo organizacijos tikslams bei veikloms, numatytoms strateginiame veiklos plane, vykdyti ir administruoti;

4.12. programos vykdytojas – pareiškėjas, kuriam Departamento direktoriaus sprendimu skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos programai įgyvendinti ir kuris yra pasirašęs valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis);

4.13.    savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu;

4.14.    strateginis veiklos planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų tikslus ir aplinkos analizės išvadas, suformuluota misija, nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai, numatomi asignavimai ir žmogiškieji ištekliai;

4.15. vykdytojas – fizinis asmuo, tiesiogiai atsakingas už programos ir (ar) tam tikrų jos dalių įgyvendinimą. Vykdytoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie programos įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, meno kolektyvas).

5. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl, jei Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

III SKYRIUS

PROGRAMŲ FINANSAVIMO DYDIS IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

 

7. Programoms skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšos:

7.1. didžiausia vienai programai, vieniems metams, galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 92 000 (devyniasdešimt du tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienai programai, vieniems metams, galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 37 000 (trisdešimt septyni tūkstančiai) Eur;

7.2. visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 92 000 (devyniasdešimt du tūkstančiai) Eur.

8.  Programos vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2022 m. – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Nuostatų 65 punktu.

 

IV SKYRIUS

FINANSUOTINOS VEIKLOS, REIKALAVIMAI PROGRAMŲ TURINIUI IR FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

9. Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

9.1.      jaunimo organizacijų vienijimas;

9.2.      atstovavimas jaunimo organizacijų interesams valstybės institucijose ir įstaigose, bendraujant su fiziniais ir kitais juridiniais asmenimis, organizacijomis Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;

9.3.      jaunimo organizacijų informavimas, konsultavimas, aktualios informacijos jiems teikimas;

9.4.      pasiūlymų dėl jaunimo politiką įgyvendinančių teisės aktų tobulinimo teikimas Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas), Seimo komitetams, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms ir dalyvavimas rengiant jaunimo organizacijoms ir jaunimui aktualių teisės aktų projektus;

9.5.      dalyvavimas tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje bei tarptautinių su jaunimo politika susijusių renginių organizavimas Lietuvoje;

9.6.      jaunimo organizacijų tarptautinio bendradarbiavimo, dalyvavimo tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje skatinimas, sąlygų Lietuvoje rengti tarptautinius jaunimo organizacijų renginius sudarymas;

9.7.      bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;

9.8.      ryšių su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir (ar) jaunimu plėtojimas, siekiant negyvenantį Lietuvos Respublikoje jaunimą įtraukti į nacionalinės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus;

9.9.      jaunimo organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas, jų veiklos kokybės gerinimas;

9.10.    jaunimo pilietiškumą stiprinančių veiklų, jaunimo neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir jų prieinamumo didinimas jaunam žmogui;

9.11.    jaunimo neformalųjį ugdymą skatinančių veiklų įgyvendinimas.

10.       Programos turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

10.1.      suplanuotos veiklos yra skirtos pareiškėjo strateginiame veiklos plane suformuluotai misijai, strateginiams pokyčiams ir (ar) strateginiams tikslams įgyvendinti;

10.2.      veiklos suplanuotos atsižvelgiant į 2018–2019 metų veiklų analizę (įvertinimą ir (ar) įsivertinimą), pvz., vadovaujantis Departamento direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymu
Nr. 2V-10-(1.4) „Dėl Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos atnaujinimo“ patvirtintu Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos pagrindu parengtu Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo klausimynu, paskelbtu Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt, ar kita pačios jaunimo organizacijos patvirtinta ir naudojama metodika;

10.3.    pareiškėjas, programos vykdytojas numato programai įgyvendinti iš savivaldybės ar kitų finansavimo šaltinių, pvz., privataus sektoriaus, 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio, 2021–2022 metais (kasmet) skirti ne mažiau kaip 10 procentų nuo iš Departamento prašomos sumos programai įgyvendinti.

11.       Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir rezultatas.

12.       Įgyvendinant programą, veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus veiklas, skirtas atstovauti jaunimo organizacijos narių interesams tarptautiniu lygmeniu.

13.       Finansavimas programoms neskiriamas, jeigu programa atitinka bent vieną iš šių punktų:

13.1.    tikslingai skirta atostogoms ir (ar) turizmui;

13.2.    skirta siekti pelno;

13.3.    kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

13.4.    bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

13.5.    bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

13.6.    bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

13.7.    skiriama politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti, bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

14.       Konkursui paraišką teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

14.1.    pareiškėjas yra jaunimo organizacija, kuri įregistruota Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d. ir kuri jungia ne mažiau kaip 30 jaunimo organizacijų, registruotų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

14.2.    pareiškėjas nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

14.3.    pareiškėjas vykdo veiklą pagal patvirtintą ne trumpesnės kaip 3 metų trukmės galiojantį strateginį veiklos planą;

14.4.    pareiškėjas yra bent 1 tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, veikiančios jaunimo politikos srityje, narys;

14.5.    pareiškėjas turi nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės atlikto jo 2019 m. finansinio audito ataskaitą;

14.6.    pareiškėjas turi kolegialų valdymo organą, į kurio sudėtį išrinkti jauni žmonės sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų kolegialaus valdymo organo narių;

14.7.    pareiškėjas paraiškos teikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 (šimtas penkiasdešimt) Eur;

14.8.    pareiškėjo programai prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma nėra mažesnė negu Nuostatų 7.1 papunktyje nurodyta mažiausia vienai programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame papunktyje numatytą didžiausią vienai programai galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

14.9.    pareiškėjas, programos vykdytojas neturi skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;

15.       Konkursui teikiamų programų vykdytojams keliama sąlyga – ne mažiau kaip 2/3 vykdytojų turi būti jauni žmonės.

 

VI SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROGRAMŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

16.       Finansavimą gavę pareiškėjai, programų vykdytojai iki 2021 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti:

16.1.      šiuos esminius kiekybinius rodiklius:

16.1.1.   pateikti ne mažiau kaip 4 rezoliucijas ir (arba) pozicijas jaunimo politiką formuojančioms institucijoms dėl jaunimui aktualių klausimų nacionaliniu lygmeniu svarstymo;

16.1.2.   suorganizuoti skirtingų savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų vienijamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariams (fiziniams asmenims) pagal individualius jų poreikius ne mažiau kaip 10 ne trumpesnių nei 6 astronominių valandų mokymų, skirtų savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų valdymo organams stiprinti;

16.1.3.   suorganizuoti ne mažiau kaip 2 veiklas, skirtas nacionaliniu lygmeniu veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų narių (fizinių asmenų) kompetencijoms jaunimo politikos srityje didinti;

16.1.4.   suorganizuoti ne mažiau nei 2 nacionalinius savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų atstovų susitikimus;

16.2. šiuos kiekybinius rodiklius:

16.2.1.   į programos veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 800 individualių jaunų žmonių (neskaičiuojant, kiek kartų žmogus apsilankė programos veiklose);

16.2.2.   1 proc. padidinti atstovaujamų jaunų žmonių skaičių, lyginant su 2020 m. sausio 1 d. atstovaujamų jaunų žmonių skaičiumi;

16.2.3.   dalyvauti ne mažiau kaip 2 tarptautiniuose tarpžinybiniuose susitikimuose, atstovaujant Lietuvos jaunimui Europos Sąjungoje;

16.2.4.   atlikti ne mažiau nei 5 savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų veiklos kokybės vertinimus, pvz., vadovaujantis Departamento direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymu
Nr. 2V-10-(1.4) „Dėl Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos atnaujinimo“ patvirtintu Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos pagrindu parengtu Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo klausimynu, paskelbtu Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt, ar kita pačios jaunimo organizacijos patvirtinta ir naudojama metodika
;

16.2.5.   atlikti ne mažiau nei 5 nacionalinių jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimus, pvz., vadovaujantis Departamento direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymu
Nr. 2V-10-(1.4) „Dėl Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos atnaujinimo“ patvirtintu Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos pagrindu parengtu Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo klausimynu, paskelbtu Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt, ar kita pačios jaunimo organizacijos patvirtinta ir naudojama metodika
;

16.3.      šiuos kokybinius rodiklius:

16.3.1.   didinti jaunimo dalyvavimą visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje, suteikiant jaunimui informaciją apie galimybes dalyvauti tokioje veikloje Lietuvoje bei už jos ribų;

16.3.2.   atlikti jaunimo apklausas, tyrimus, analizuojant Lietuvos jaunimo padėtį ir jaunimo problematiką (pvz., migracija, būstas ir pan.) bei ją viešinant;

16.3.3.   konkrečiomis priemonėmis stiprinti regioninę ir nacionalinę jaunimo politiką ir jos plėtrą, siekiant užtikrinti tolygų jaunimo politikos įgyvendinimą visose šalies savivaldybėse;

16.3.4    konkrečiomis priemonėmis stiprinti jaunimo organizacijų paslaugų, susijusių su jaunimo neformaliuoju ugdymu, plėtrą;

16.3.5    plėtoti ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir (ar) jaunimu, siekiant negyvenantį Lietuvos Respublikoje jaunimą įtraukti į nacionalinės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus.

17.       Finansavimą gavę pareiškėjai, programų vykdytojai iki 2022 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti:

17.1.      šiuos esminius kiekybinius rodiklius:

17.1.1.   pateikti ne mažiau kaip 4 rezoliucijas ir (arba) pozicijas jaunimo politiką formuojančioms institucijoms dėl jaunimui aktualių klausimų nacionaliniu lygmeniu svarstymo;

17.1.2.   suorganizuoti skirtingų savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų vienijamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariams (fiziniams asmenims) pagal individualius jų poreikius ne mažiau kaip 10 ne trumpesnių nei 6 astronominių valandų mokymų, skirtų savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų valdymo organams stiprinti;

17.1.3.   suorganizuoti ne mažiau kaip 2 veiklas, skirtas nacionaliniu lygmeniu veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų narių (fizinių asmenų) kompetencijoms jaunimo politikos srityje didinti;

17.1.4.   suorganizuoti ne mažiau nei 2 nacionalinius savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų atstovų susitikimus;

17.2. šiuos kiekybinius rodiklius:

17.2.1.   į programos veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 800 individualių jaunų žmonių (neskaičiuojant, kiek kartų žmogus apsilankė programos veiklose);

17.2.2.   1 proc. padidinti atstovaujamų jaunų žmonių skaičių, lyginant su 2021 m. sausio 1 d. atstovaujamų jaunų žmonių skaičiumi;

17.2.3.   dalyvauti ne mažiau kaip 2 tarptautiniuose tarpžinybiniuose susitikimuose, atstovaujant Lietuvos jaunimui Europos Sąjungoje;

17.2.4.   atlikti ne mažiau nei 5 savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų veiklos kokybės vertinimus, pvz., vadovaujantis Departamento direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymu
Nr. 2V-10-(1.4) „Dėl Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos atnaujinimo“ patvirtintu Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos pagrindu parengtu Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo klausimynu, paskelbtu Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt, ar kita pačios jaunimo organizacijos patvirtinta ir naudojama metodika
;

17.2.5.   atlikti ne mažiau nei 5 nacionalinių jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimus, pvz., vadovaujantis Departamento direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymu
Nr. 2V-10-(1.4) „Dėl Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos atnaujinimo“ patvirtintu Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos pagrindu parengtu Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo klausimynu, paskelbtu Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt, ar kita pačios jaunimo organizacijos patvirtinta ir naudojama metodika
;

17.3.      šiuos kokybinius rodiklius:

17.3.1.   didinti jaunimo dalyvavimą visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje, suteikiant jaunimui informaciją apie galimybes dalyvauti tokioje veikloje Lietuvoje bei už jos ribų;

17.3.2.   atlikti jaunimo apklausas, tyrimus, analizuojant Lietuvos jaunimo padėtį ir jaunimo problematiką (pvz., migracija, būstas ir pan.) bei ją viešinant;

17.3.3.   konkrečiomis priemonėmis stiprinti regioninę ir nacionalinę jaunimo politiką ir jos plėtrą, siekiant užtikrinti tolygų jaunimo politikos įgyvendinimą visose šalies savivaldybėse;

17.3.4    konkrečiomis priemonėmis stiprinti jaunimo organizacijų paslaugų, susijusių su jaunimo neformaliuoju ugdymu, plėtrą;

17.3.5    plėtoti ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir (ar) jaunimu, siekiant negyvenantį Lietuvos Respublikoje jaunimą įtraukti į nacionalinės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus.

18.  Pareiškėjas, programos vykdytojas privalo programai įgyvendinti iš savivaldybės ar kitų finansavimo šaltinių, pvz., privataus sektoriaus, 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio, 2021–2022 metais (kasmet) skirti ne mažiau kaip 10 procentų nuo Departamento skirtos sumos programai įgyvendinti.

19.  Pareiškėjas, programos vykdytojas privalo iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. Departamentui pateikti ketvirčio planuojamų veiklų grafiką.

20Pareiškėjas, programos vykdytojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų renkant programos dalyvių sąrašus bei kitą aktualią informaciją ir, gavus Departamento ir (ar) SPPD prašymą raštu, pateikti šią informaciją Departamentui, jeigu tai neprieštarauja teisės aktams.

21Pareiškėjas, programos vykdytojas, įgyvendindamas programą, privalo bendradarbiauti su Departamentu, dalyvauti visuose Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose.

22Pareiškėjas, programos vykdytojas turi viešinti programą, kad programos tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie programos tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas programą, pareiškėjas, programos vykdytojas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad programai valstybės biudžeto lėšų skyrė Departamentas bei kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota vykdant programą.

23Pareiškėjas, programos vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija, įgydamas prekes ir paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

 

VII SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

24. Programoms vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti programų vykdymo išlaidos. Jos turi būti tiesiogiai susijusios su programoje numatytomis veiklomis ir būtinos programai vykdyti, pagrįstos programos įgyvendinimo eiga, planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2022 m. – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Nuostatų 65 punktu. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais arba jų kopijomis. Programos vykdytojas paslaugas ar prekes programai vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

24.1. programos administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) procentų nuo visos iš Departamento prašomos ir gautos valstybės biudžeto lėšų sumos):

24.1.1. programos vadovo, programos koordinatoriaus ir (ar) asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

24.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugos (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

24.2. programos įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 3 punkte nurodyto Konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 9 punkte nurodytų veiklų vykdymu):

24.2.1. vykdytojų darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas (prašoma ir skirta valstybės biudžeto lėšų suma gali sudaryti ne daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) procentų nuo iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

24.2.2. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

24.2.2.1. ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 (penkiolikos) Eur 1 programos vykdytojui per mėnesį), pašto);

24.2.2.2. transporto išlaikymas (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo Lietuvos Respublikoje ir užsienyje) ir transporto paslaugos (Lietuvos Respublikoje ir užsienyje autobuso ekonominės klasės ar lėktuvo ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

24.2.2.3materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

24.2.2.4. lektorių, ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines, paslaugų sutartis, su lektoriais, mokymų vadovais, skiriant ne daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) Eur už 1 val.);

24.2.2.5. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos (elektros, šildymo išlaidos);

24.2.2.6. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

24.2.2.6.1. kitos 24.2.2.1–24.2.2.5. papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

24.2.2.7. kitos 24.2.2.1–24.2.2.5. papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos:

24.2.2.7.1. maitinimo paslaugos (maitinimo paslaugos (pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos), skiriant ne daugiau kaip 8 (aštuonis) Eur 1 asmeniui per dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje ir ne daugiau kaip 29 (dvidešimt devynis) Eur 1 asmeniui per dieną užsienyje);

24.2.2.7.2. apgyvendinimo paslaugos (apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje, skiriant ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) Eur 1 asmeniui per parą);

24.2.2.7.3 viešinimo paslaugos (lankstinukų gamybos paslaugų, straipsnių spaudoje, televizijos reportažų pirkimas);

24.2.2.7.4. kitos 24.2.2.1–24.2.2.5. ir 24.2.2.7.1–24.2.2.7.3. papunkčiuose neišvardytos paslaugos (kitų tiesiogiai su programa susijusių, pagrįstų ir būtinų programai įgyvendinti paslaugų išlaidos (pvz., mokesčiai už banko paslaugas).

25. Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

25.1. ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

25.2. statinių ir (arba) pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto, aplinkos tvarkymo išlaidos;

25.3. išlaidos, susijusios su programos parengiamuoju etapu, t. y. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką, taip pat išlaidos, patirtos iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai (pvz., paraiškos rengimo, narių sąrašų sudarymo išlaidos). Pratęsus finansavimą 2022 metams netinkamos finansuoti išlaidos nustatomos vadovaujantis Nuostatų 65 punktu;

25.4. bet kokios išlaidos, patirtos ne Lietuvos Respublikoje, išskyrus veiklas skirtas atstovauti jaunimo organizacijos narių interesams tarptautiniu lygmeniu;

25.5. išlaidos pareiškėjo, programos vykdytojo ir (ar) partnerio skoloms, nesusijusioms su finansuojamos programos įgyvendinimu, padengti;

25.6. kitos tiesiogiai su programos įgyvendinimu nesusijusios išlaidos.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS KONKURSUI

 

26. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, tačiau ne vėlesnė, nei nurodyta Nuostatų 32 punkte. Siekiant užtikrinti programų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

27. Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą nevertinama ir programai finansavimas neskiriamas.

28. Paraiška turi būti surašyta lietuvių kalba.

29. Paraiškoje nurodoma:

29.1. programos pavadinimas;

29.2. informacija apie pareiškėją ir programos vadovą;

29.3. banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos programai įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;

29.4. pareiškėjo deklaracija (Nuostatų 1 priedas);

29.5. programos tikslas;

29.6. programos uždaviniai;

29.7. programos aprašymas (santrauka), nurodant iškeltą problemą ir jos pagrindimą;

29.8. programos sąsajos su pareiškėjo strategija;

29.9. programos įgyvendinimo teritorija;

29.10. programos įgyvendinimo laikotarpis;

29.11. pareiškėjo kolegialaus valdymo organo pavadinimas;

29.12. informacija apie pareiškėjo narius, nurodant juridinių asmenų skaičių ir juridiniams asmenims priklausančių fizinių asmenų skaičių 2019 m. sausio 1 d. ir 2020 m. sausio 1 d. bei per 2019 m. naujai priimtų narių skaičių;

29.13. pareiškėjo narystės nacionalinėje (-ėse) bei tarptautinėje (-ėse) organizacijoje (-ose);

29.14. informacija dėl Nuostatų 10 punkte nurodytų reikalavimų įgyvendinimo;

29.15. pareiškėjo, programos vykdytojo 2018-2019 metų veiklos analizė: veiklos pagrindinės kryptys, veiklos stipriosios ir silpnosios sritys ir pasiekti veiklos rezultatai;

29.16. pareiškėjo, programos vykdytojo 2018-2019 metų kertinės vykdytos veiklos jaunimo politikos plėtojimo ir koordinavimo srityje;

29.17. programos vykdytojų patirtis ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą programą;

29.18. programos partneriai, jų kontaktiniai duomenys ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą programą;

29.19. pagrindinio (-ių) programos vykdytojo (-ų) kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą programą;

29.20. informacija apie programos dalyvius;

29.21. programos tikslinė (-ės) dalyvių grupė (-ės);

29.22. laukiami rezultatai ir programos viešinimas;

29.23. programos veiklų įgyvendinimo planai 2021-2022 m., kuriuose turi būti nurodytas programos veiklos pavadinimas, vykdymo vieta, jos vykdytojas (-ai), programos veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, kokybiniai ir kiekybiniai programos įgyvendinimo rodikliai, nustatyti atsižvelgiant į siektinus rezultatus, nurodytus Nuostatų 16-17  punktuose;

29.24. detali programos įgyvendinimo sąmata (nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš konkursą organizuojančiai įstaigai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų);

29.25. pareiškėjo pateikiama papildoma informacija, susijusi su programa;

30. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti programą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų / programų finansavimo konkursuose.

31. Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

31.1.    pareiškėjo galiojančio 3 metų trukmės strateginio veiklos plano;

31.2.    dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas sistemingai ir nuosekliai vertino savo veiklos veiksmingumą ir siekė gerinti veiklos kokybę 2018–2019 m.;

31.3.    pagrindinio (-ių) programos vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti: kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamai programai įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

31.4.    jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

31.5.    dokumento (-ų), įrodančio (-ių) pareiškėjo narystę tarptautinėje (-ėse)
organizacijoje (-ose), jei pareiškėjas yra tarptautinės (-ių) organizacijos (-ų) narys;

31.6.    pareiškėjo narių sąrašą, kuriame būtų nurodyti juridiniai asmenys ir juridiniams asmenims priklausančių fizinių asmenų skaičius;

31.7.    nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės ataskaitos apie pareiškėjo finansinę veiklą 2019 m. kopija;

31.8.    dokumento (-ų) (pvz., banko išrašų, garantinių raštų), įrodančio (-ių) papildomą (kitų šaltinių) programos finansavimą, kopija (-os);

31.9.    bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra;

31.10.  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas, programos vykdytojas neturi skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;

31.11.  teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų),
kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

32. Nuostatai skelbiami Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www. e-tar.lt). Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 31 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais informacinėje sistemoje turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

33. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Justina Lukaševičiūtė, elektroninis paštas justina.lukaseviciute@jrd.lt, tel. 8 683 63071, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės programų pateikimo darbo dienos pabaigos.

34. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

 

IX SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PARAIŠKŲ IR PROGRAMŲ VERTINIMAS

 

35. Paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina SPPD specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

36. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 14-15, 26–28, 32 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir programai finansavimas neskiriamas.

Programų atitiktis nustatytiems formaliesiems kriterijams vertinama ir programos, neatitinkančios formaliųjų kriterijų, atmetamos Projektų administravimo taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka.

37. Programų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną programą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali programą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, pareiškėjo programos turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieniems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

Ekspertai programos turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2021–2022 metais konkursui pateiktos programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo anketą informacinėje sistemoje. Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai programos turinio ir lėšų planavimo vertinimus Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2020–2021 metais konkursui pateiktos programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo anketą informacinėje sistemoje.

38. Ekspertai vertindami programos turinio ir lėšų planavimą vertina ir (ar) skiria balus už:

38.1. programos atitiktį Nuostatų 10 punkte nurodytoms privalomoms sąlygoms. Vertinimo metu nurodant vertinimą „Taip arba Ne“;

38.2. programos vadovo ir vykdytojų patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.3. programos partnerių atitiktį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.4. programos tikslo ir uždavinių aiškumą, atitiktį konkurso tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.5. programos dalyvių atitiktį programoje numatytam tikslui ir uždaviniams, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.6. programos dalyvių pritraukimo metodus, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.7. programos veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.8. programos veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų pagrįstumą ir tinkamumą programos tikslui ir uždaviniams pasiekti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.9. programos veiklų įgyvendinimo plane numatytų metodų tinkamumą programos tikslui ir uždaviniams pasiekti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.10. programos sąmatos pagrįstumą ir atitiktį numatomoms veikloms, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

38.11. programos sąmatos aiškumą, detalumą ir racionalumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

38.12. programos veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų sąsajas ar tęstinumą su pareiškėjo strategija ir (ar) ankstesne veikla, planuojamus veiklos kokybės vertinimus, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.13. laukiamų rezultatų reikšmingumą, realumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

38.14. programos viešinimui numatytų veiklų pagrįstumą ir tinkamumą programos tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka.

39. Už vertinimo dalį, kurioje vertinamas programos turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriama 69 balai vienai programai. Privaloma surinkti minimali balų suma už programos turinį ir lėšų planavimą – 25 balai. Programos, kurios nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojamos.

40. Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už programos turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl programų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl programų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir programų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų programas vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai.

41. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl programų finansavimo ir įvertinusi Departamento pareiškėjų pateiktus duomenis bei SPPD programų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su programa, jos vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų programoms įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl programos turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu programa perduodama SPPD, kuris programą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui ir (ar) siūlomai skirti sumai. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio programos vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną programą, programų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio programų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente.

Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

42. Jei programai įgyvendinti komisija siūlo skirti dalį lėšų, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo informacinėje sistemoje informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir programoje numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo informacinėje sistemoje gavimo dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir programoje numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir programoje numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos patvirtinto ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant programoje ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu skirti dalį programai įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, programai lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų programų sąrašą.

43. Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo programoms, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl programų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

44. Sprendimą dėl lėšų skyrimo programoms, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių programos buvo įrašytos į atmestinų ar nefinansuotinų programų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

45. Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą (rezervinių programų sąrašą). Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto finansavimo, nepasirašo Sutarties per Nuostatų 48 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba lėšos grąžinamos, arba esant papildomam finansavimui.

 

X SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

46. Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, valstybės biudžeto lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD. Sutartis pasirašoma informacinės sistemos priemonėmis.

47. Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2021–2022 metais atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo“ dienos, perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiai pareiškėjo programai skirto finansavimo dydis.

48. Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programoms priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo šiam pareiškėjui Departamento direktoriaus įsakymu pripažįstama netekusia galios.

49. Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2021 metams. Programai įgyvendinti 2021 metams skirtos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos tik Nuostatų 8 punkte nurodytu laikotarpiu.

50Laikotarpiu nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programoms priėmimo dienos iki Sutarties pasirašymo, paaiškėjus, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už 2020 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka, SPPD raštu apie tai informuoja Departamentą. Departamento komisijos sekretorius nedelsiant informuoja komisiją apie susidariusią situaciją ir organizuoja komisijos posėdį klausimui aptarti arba Departamento direktorius, vadovaudamasis SPPD pateikta informacija, gali pakeisti savo sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui. Tokiu atveju, pareiškėjo patirtos išlaidos iki Sutarties pasirašymo nėra kompensuojamos ar finansuojamos.

 

XI SKYRIUS

PROGRAMŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

51. Programai įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas programos vykdytojas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD nustačius, kad skirtas valstybės biudžeto lėšas programos vykdytojas panaudojo ne pagal paskirtį, programos vykdytojas privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas programai įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per SPPD nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Programos vykdytojas praranda teisę teikti programas ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ programas trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš programos vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

52. Programos vykdytojas, kurio programai yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, privalo programą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. ir kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų finansines ataskaitas bei, pirmajam ataskaitinių metų pusmečiui pasibaigus, iki einamųjų metų liepos 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. pusmečio ir metų programos veiklos ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

52.1. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą programos vykdymo laikotarpį);

52.2. išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą programos vykdymo laikotarpį);

52.3. buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą programos vykdymo laikotarpį);

52.4. veiklų įvykdymo ataskaita (už pirmąjį einamųjų metų pusmetį teikiama iki einamųjų metų liepos 5 d., o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą programos vykdymo laikotarpį teikiama iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.), kurioje turi būti nurodyta:

52.4.1. informacija apie dalyvių, vykdytojų ir specialistų, dalyvavusių įgyvendinant programą, skaičių, pildoma vadovaujantis Nuostatų 16 ir 17 punktuose nustatytais reikalavimais ir kriterijais;

52.4.2. informacija apie programos metu įgyvendintas veiklas (taip kaip suformuluotos su paraiška pateiktame strateginiame veiklų plane) pagal programos tikslus;

52.4.3. informacija apie Nuostatų 16 ir 17 punktuose išvardytų esminių kiekybinių, kiekybinių ir kokybinių rodiklių pasiekimą ir (ar) išlaikymą;

52.4.4. informacija apie Nuostatų 18 punkte nurodytų įsipareigojimų pasiekimą ir (ar) išlaikymą;

52.4.5. informacija apie projekto viešinimą.

53. Departamentas ir SPPD tikrina finansuojamų programų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje programos vykdytojui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir veiklos vykdymo kontrolę.

54. Departamentui ar SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad programos vykdytojas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja programos vykdytoją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato programos vykdytojui protingą terminą nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Programos vykdytojas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš programos vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei programos vykdytojas per nustatytą terminą veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai programos vykdytoją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

55. SPPD nutraukia Sutartį su programos vykdytojui ir skirtas valstybės biudžeto lėšas programos vykdytojas privalo grąžinti, kai:

55.1. SPPD nustato, kad nesilaikoma esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų ir (ar) Sutarties su SPPD įsipareigojimų, ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

55.2. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti programos vykdytojo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, programos vykdytojas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba sudarius Sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Departamentui, Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos iš programos vykdytojo;

55.3. vadovaujantis Nuostatų 54 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

55.4. nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

55.5. nustatoma, kad Sutarties 2022 metams pratęsimo atveju programos vykdytojas pateikė klaidinančią ar melagingą informaciją dėl programos vykdymo, ar paaiškėja, kad per 2021 metus programos vykdytojas neįvykdė Nuostatų 16 punkte nurodytų esminių kiekybinių įsipareigojimų, o pratęsus sutartį – Nuostatų 17 punkte nurodytų esminių kiekybinių įsipareigojimų. Jeigu programos vykdytojas nepasiekė:

55.5.1. vieno iš Nuostatų 16 ir 17 punktuose nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis turi grąžinti 25 (dvidešimt penkis) procentus nuo skirtų valstybės biudžeto lėšų;

55.5.2. dviejų iš Nuostatų 16 ir 17 punktuose nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis turi grąžinti 50 (penkiasdešimt) procentų nuo skirtų valstybės biudžeto lėšų;

55.5.3. trijų iš Nuostatų 16 ir 17 punktuose nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis turi grąžinti 75 (septyniasdešimt penkis) procentus skirtų valstybės biudžeto lėšų;

55.5.4. keturių iš Nuostatų 16 ir 17 punktuose nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis turi grąžinti 100 (vieną šimtą) procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų;

55.6. nustatoma, kad pareiškėjas, programos vykdytojas nėra atsiskaitęs už 2020 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka.

56. Programų vykdytojai gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

57. Programos vykdytojas privalo raštu informuoti SPPD apie programoje numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą programos vykdytojui. Programos vykdytojui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus programoje numatytų veiklų vykdymą ir apie tai raštu pranešus SPPD, sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas atnaujinamas.

58. Programos vykdytojas privalo informuoti raštu Departamentą ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti programos vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus bei informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis programos vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti programos veiklas.

59. Už informacijos ir su programos bei jos įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą, nepažeisdamas Nuostatų 20 punkte nustatyto reikalavimo, atsako pareiškėjas, programos vykdytojas. Dokumentus, susijusius su programos bei jo įgyvendinimu (paraišką, deklaraciją (-as), buhalterinės apskaitos dokumentus, darbo, paslaugų pirkimo ir (ar) teikimo sutartis, ataskaitas ir kt.), programos vykdytojas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat SPPD ir (ar) Departamento reikalavimu pateikti konkursui pateiktų dokumentų bei su programos įgyvendinimu susijusių dokumentų programos veiklose dalyvavusių asmenų dalyvių sąrašų (su dalyvių vardu, pavarde, amžiumi, veiklos diena, veiklos data, veiklos įgyvendinimo adresu ir veiklos organizatoriaus pavadinimu) originalus ir (ar) jų patvirtintas kopijas, viešinimo veiklų rezultatus (publikacijas, video medžiagos nuorodas) tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek 24 (dvidešimt keturis) mėnesius po Sutarties galiojimo pabaigos.

 

XII SKYRIUS

FINANSAVIMO PRATĘSIMAS

 

60. Tinkamai įgyvendinus programą 2021 metais, Sutartis gali būti pratęsta 2022 metams, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. Siekdamas pratęsti Sutartį, programos vykdytojas iki 2021 m. lapkričio 15 d. informacinėje sistemoje turi pateikti:

60.1. prašymą pratęsti programos finansavimą 2022 metams (Nuostatų 2 priedas);

60.2. asmens, turinčio teisę veikti programos vykdytojo vardu, pasirašytą deklaraciją.

61. Prireikus SPPD gali paprašyti programos vykdytoją per ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą nuo prašymo gavimo dienos pateikti papildomus dokumentus arba pateiktų dokumentų originalus.

62. Prašymą pratęsti programos finansavimą, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 68-69 punktais, svarsto SPPD. SPPD susipažįsta su programos vykdytojo prašymu pratęsti finansavimą (Nuostatų 2 priedas) ir remdamasis šiuo prašymu, SPPD sprendžia, ar programa įgyvendinta ir valstybės biudžeto lėšos panaudotos tinkamai, bei Departamento direktoriui pateikia motyvuotą siūlymą pratęsti arba nepratęsti programos finansavimą 2022 metams.

SPPD, gavęs metinę veiklos ataskaitą ir nustatęs, kad programos vykdytojas nepasiekė Nuostatų 16.1 papunktyje nustatytų esminių kiekybinių rodiklių, numatytų pasiekti iki 2021 m. gruodžio 31 d., Departamento direktoriui pateikia motyvuotą siūlymą svarstyti nutraukti Sutartį, sudarytą 2022 metų laikotarpiui (tuo atveju, jei Sutartis dėl programos finansavimo 2022 metais jau yra sudaryta), arba stabdo Sutarties 2022 metams sudarymo procesą ir teikia Departamentui siūlymą nepratęsti programos finansavimo 2022 metams (tuo atveju, jei Sutartis dėl programos finansavimo 2022 metams dar nėra sudaryta). Departamento direktorius per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ar sprendimo dėl finansavimo skyrimo 2022 metams panaikinimo.

 

63. Sprendimą pratęsti arba nepratęsti finansavimą 2022 metams per 5 darbo dienas nuo SPPD siūlymo pateikimo dienos priima Departamento direktorius, įvertinęs SPPD siūlymą, pateiktą vadovaujantis Nuostatų 62 punkto 1 pastraipa. Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl programos finansavimo pratęsimo priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų programų vykdytojų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiai programos vykdytojo programai skirto finansavimo dydis.

 

64. Pratęsus programos finansavimą, nauja Sutartis arba papildomas susitarimas dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo su programos vykdytoju pasirašomas per 10 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl finansavimo pratęsimo priėmimo dienos, tačiau naujoje Sutartyje arba papildomame susitarime dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo turi būti numatyta, kad nauja Sutartis arba papildomas susitarimas dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo įsigalioja nuo 2022 m. sausio 20 d., jei programos vykdytojas pasiekė visus Nuostatų 16.1 papunktyje nustatytus esminius kiekybinius rodiklius, numatytus pasiekti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

65. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos programai įgyvendinti 2022 m., gali būti naudojamos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Jeigu Sutartis dėl pratęsto finansavimo 2022 metais nepasirašoma arba yra nutraukiama, kaip tai nurodyta Nuostatų 62 punkto 2 pastraipoje, vykdant programos veiklas 2022 metais programos vykdytojo patirtos ar apmokėtos išlaidos nėra finansuojamos ar kompensuojamos.

66. Pratęstos Sutartys vykdomos ir kontroliuojamos Nuostatų nustatyta tvarka.

 

XIII SKYRIUS

PROGRAMŲ IŠLAIDŲ SĄMATŲ IR VEIKLŲ PLANŲ TIKSLINIMAS

 

 

67. Norėdamas patikslinti programos išlaidų sąmatą, programos vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis, taip pat raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti programos išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs programos vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo SPPD dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informacinės sistemos priemonėmis informuoja programos vykdytoją. Susitarimas dėl išlaidų sąmatos pakeitimo pasirašomas informacinės sistemos priemonėmis

68. Prašymai tikslinti programos išlaidų sąmatą SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami. Programos vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

69. Jeigu tikslinama programos išlaidų sąmata keičia programos vykdytojo programos veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), programos vykdytojas privalo suderinti veiklos plano keitimą su Departamentu Nuostatų 70–71 punktuose nustatyta tvarka. SPPD gavęs prašymą tikslinti programos išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad programos išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis programos vykdytojo programos veiklų planą, turi apie tai informuoti Departamentą, o programos vykdytoją– apie Nuostatų 70–71 punktuose nustatytą programos veiklų plano keitimo tvarką.

70. Programos veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti programos veiklų planą, programos vykdytojas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti programos veiklų planą, kartu pateikdamas programos veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs programos vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl veiklų plano tikslinimo ir elektroniniu paštu apie sprendimą informuoja programos vykdytoją. Departamentui pritarus programos vykdytojo pasiūlytiems veiklų plano tikslinimams, Departamento ir programos vykdytojo suderinto ir patikslinto veiklų plano kopiją Departamentas elektroniniu paštu išsiunčia SPPD.

71. Prašymai tikslinti programos veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2021 m. gruodžio 1 d.,  patęsus finansavimą 2022 metams prašymai tikslinti programos veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2022 m. gruodžio 1 d. Programos vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

72. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

73. Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo, programos vykdytojo programoje (paraiškoje ir (arba) Sutartyje) nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo, programos vykdytojo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju, programos vykdytoju negalima susisiekti kitu būdu.

74. Departamento direktoriaus sprendimas dėl programos finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į SPPD pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo, programos vykdytojo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo, programos vykdytojo paraišką.

75. Jei ne dėl programos vykdytojo veiksmų atsiradus nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų aplinkybių, dėl kurių programos vykdytojui nepakanka skirtų valstybės biudžeto lėšų numatytoms programos veikloms įvykdyti, kad būtų pasiekti programos vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar programos vykdytojas turi vykdyti papildomas, programoje nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti programos vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, programos vykdytojui gali būti skiriamos papildomos valstybės biudžeto lėšos.

Šios lėšos skiriamos esant motyvuotam programos vykdytojo prašymui.

Šiame punkte nurodytą programos vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Departamento direktoriui dėl papildomų lėšų skyrimo.

Sprendimą dėl papildomų lėšų pareiškėjams skyrimo Departamento direktorius priima per 3 darbo dienas nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

76. Jei ne dėl programos vykdytojo veiksmų atsiradus nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų aplinkybių, dėl kurių programos vykdytojas negali vykdyti programoje numatytų veiklų, kad būtų pasiekti programos vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar programos vykdytojas turi vykdyti papildomas, programoje nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti programos vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, programos vykdytojas gali keisti veiklas, jų įgyvendinimo terminus ar jų įgyvendinimo būdus (veiklas vykdyti pasitelkiant nuotolines ar be kontaktes priemones).

Veiklos ir (ar) jų įgyvendinimo priemonės gali būti keičiamos esant motyvuotam programos vykdytojo prašymui.

Šiame punkte nurodytą programos vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Departamento direktoriui.

Sprendimą dėl veiklos ir (ar) jų įgyvendinimo priemonių keitimo Departamento direktorius priima per 3 darbo dienos nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

77. Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma bei didžiausia vienam programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

78. Sprendimas dėl programos finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________________