Arklys1

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO taryba

 

nutarimas

DĖL draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei

 

2016 m. gruodžio22 d. Nr. DO-2-17

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr.458, Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba n u t a r i a:

1.  Pirmajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, kurios įmokos tarifas – 0,18 procento, priskirti draudėjus, nenurodytus 1 ir 2 priede.

2.  Antrajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, kurios įmokos tarifas – 0,39 procento, priskirti draudėjus, išvardintus 1 priede.

3.  Trečiajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, kurios įmokos tarifas – 0,9 procento, priskirti draudėjus, išvardintus 2 priede.

4.  Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas, apskaičiuojant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

5.  Įgalioti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikti šį nutarimą Teisės aktų registrui.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                               Vytautas Vidmantas Zimnickas