A drawing of a horse  Description automatically generated with low confidence

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymo nr. 1-210 „Dėl PRIEMONĖS „SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ DAUGIABUČIUOSE PAKEITIMAS KITAIS ENERGIJOS ŠALTINIAIS“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2021 m. lapkričio 30 d. Nr. 1-320

Vilnius

 

P a k e i č i u Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1-210 „Dėl Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Išlaidos turi būti patirtos po paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai skirstomųjų tinklų operatorius patiria išlaidas jau apskaičiuodamas detalias sąmatas, pateikdamas užsakymus atitinkamoms prekėms, kurios bus reikalingos projekto įgyvendinimui, iki 2021 m. gruodžio 4 d. Skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę iš anksto pasirengti elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) rekonstrukcijos projektus tais atvejais, kai prie daugiabučių namų nėra įrengtų skirstomųjų gamtinių dujų tinklų įvadų.“

2. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Daugiabučio namo atstovas ir skirstomojo tinklo operatorius Agentūros nustatytos formos mokėjimo prašymus per APVIS teikia Agentūrai, ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 5 d. Prisijungimo nuoroda prie APVIS skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt.“

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                            Dainius Kreivys