STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-38 „DĖL VIZITŲ Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 17 d. Nr. V-5

Vilnius

 

 

Pakeičiu Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. V-38 „Dėl vizitų į aukštąsias mokyklas vykdymo nuotoliniu būdu“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

„Nustatau, kad:

1. esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai padėčiai ir (ar) galiojant tarptautinių kelionių suvaržymams Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) vykdomi vizitai į aukštąsias mokyklas vyksta nuotoliniu būdu, pasitelkiant tiesioginių vaizdo konferencijų programinę įrangą. Vaizdo konferencijų programine įranga ir sklandžiu jos veikimu pasirūpina Centras. Aukštoji mokykla turi pasirūpinti sklandžiu interneto ryšio veikimu. Atskiru Centro ir aukštosios mokyklos susitarimu nuotoliniam vizitui vykdyti gali būti pasitelkiama ir aukštosios mokyklos vaizdo konferencijų programinė įranga; 

2. aukštoji mokykla kartu su kitais dokumentais, numatytais atitinkamų išorinio vertinimo metodikose, patvirtintose Centro direktoriaus įsakymais, Centrui pateikia nufilmuotą ir (arba) nufotografuotą medžiagą, kurioje būtų atvaizduota pasitelkiama materialioji bazė leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, vertinamų ketinamos (-ų) vykdyti studijų programos (-ų), užsienio aukštosios mokyklos vykdomos (-ų) studijų programos (-ų), studijų krypties ir pakopos studijų vykdymui, ar bendrai aukštosios mokyklos veiklai. Pateikta medžiaga turi būti informatyvi, aiškiai ir neklaidinančiai pristatanti materialiosios bazės būklę;

3. ekspertų grupei susipažinus su aukštosios mokyklos pateikta medžiaga, ji ne vėliau nei 2 savaitės iki nuotolinio vizito pradžios turi informuoti Centrą apie tai, su kokiais aukštosios mokyklos nurodytais materialiosios bazės elementais būtų poreikis susipažinti vizito į aukštąją mokyklą metu, taikant tiesioginės transliacijos metodą;

4. išskirtiniais atvejais, ekspertų grupės pageidavimu, Centras gali nuspręsti organizuoti papildomą nenuotolinį vizitą į aukštąją mokyklą, kurio metu bus apžiūrima vertinamoms studijoms ir (ar) veiklai pasitelkiama materialioji bazė. Toks vizitas organizuojamas iki numatomos nuotolinio vizito datos iš anksto suderinus su aukštąja mokykla. Apžiūrėti vertinamoms studijoms ir (ar) veiklai pasitelkiamos materialiosios bazės vyksta Centro paskirtas vertinimo koordinatorius ir ekspertų grupės narys (-iai);

5. Centras ir Centro pasitelkiami ekspertai turi teisę prašyti pateikti papildomą nufilmuotą arba nufotografuotą medžiagą, taip pat prašyti papildomų paaiškinimų dėl materialiosios bazės;

6. nuotolinio vizito garso ir (arba) vaizdo įrašai gali būti daromi tik tuo atveju, jeigu tam pritaria Centras, vertinimui pasitelkiama ekspertų grupė ir aukštoji mokykla. Prieš darant garso ir (arba) vaizdo įrašą, visi nuotoliniame vizite dalyvaujantys asmenys apie tai informuojami.“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Almantas Šerpatauskas