HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-367 „DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. gruodžio 16 d. Nr. D1-410

Vilnius

 

 

1P a k e i č i u Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. atliekų apskaitos suvestinė – atliekų tvarkytojo, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS), patvirtinti kiekvieno kalendorinio ketvirčio atliekų apskaitos žurnalo duomenys;“.

1.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės).“

1.3. Papildau 51 punktu:

51. Su atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita ir ataskaitų teikimu susiję asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).“

1.4. Pakeičiu 6.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.6. kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės), nustatytą atliekų apskaitą;“.

1.5. Pakeičiu 6.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.8. pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, vykdantys savoms reikmėms sunaudotų pakuočių apskaitą Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, išskyrus tuos gamintojus ir (ar) importuotojus, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 straipsnio 7 dalimi, atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą vienkartinių pakuočių atliekomis;“.

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 8 punktą.

1.7. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Į atliekų susidarymo apskaitą įtraukiamos visos Taisyklių 6.1–6.8 papunkčiuose nurodytų įmonių, įmonių struktūrinių padalinių (filialų, atstovybių) ar atskirų įmonės padalinių (skyrių) veikloje susidariusios atliekos, išskyrus atliekas, nurodytas Taisyklių 10 punkte ir mišrias komunalines, atliekų sąraše pažymėtas kodu 20 03 01.“

1.8. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Atliekų susidarymo apskaitoje naudojami Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodyti atliekų kodai, nustatomi laikantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodytos tvarkos.“

1.9. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Susidaręs atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui. Jei atliekų per kalendorinį mėnesį nesusidaro, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Susidariusios atliekos, prieš jas perduodant atliekų tvarkytojui ar Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, turi būti registruotos Atliekų susidarymo apskaitos žurnale. Atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodomi šie duomenys: atliekų susidarymo data, atliekos kodas, pavadinimas, susidaręs atliekų kiekis (nuotekų dumblo kiekis nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis), kiti GPAIS nurodyti duomenys, reikalingi tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.“

1.10. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Susidariusių komunalinių atliekų (išskyrus mišrias komunalines, atliekų sąraše pažymėtas kodu 20 03 01), kurios perduodamos atliekų tvarkytojui netiesiogiai (pvz., naudojant atliekų surinkimo ar rūšiavimo konteinerius ir (ar) kitas atliekų surinkimo ar rūšiavimo priemones, atliekos surenkamos apvažiuojant) pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis arba mokant vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, perduotas kiekis registruojamas atliekų susidarymo apskaitos žurnale ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui nurodant atliekų perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, perduodamų atliekų kiekį, informaciją apie atliekų vežėją ir kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.“

1.11.  Pakeičiu 17 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

17. Jei atliekos perduodamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, pagal teisės aktų reikalavimus turinčiam teisę priimti tokias atliekas, bet jų netvarkančiam (pvz., ūkininkams, produktų platintojams, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms), atliekų darytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodo:“.

1.12.  Pakeičiu 17 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

17. Jei atliekos perduodamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, pagal teisės aktų reikalavimus turinčiam teisę priimti tokias atliekas, bet jų netvarkančiam (pvz., produktų platintojams – pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 16 ir 17 dalies, 3415 straipsnio 12 dalies 1 punkto, 3418 straipsnio 4 dalies 1 punkto reikalavimus, gamintojams ir (ar) importuotojams ir (ar) kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims – pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 24 dalies 1 punkto, 344 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktų, 3415 straipsnio 8 ir 9 dalies, 3418 straipsnio 3 dalies reikalavimus, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms – pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 348 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir 3418 straipsnio 8 dalies 1 punkto reikalavimus, fiziniams ar juridiniams asmenims, turintiems teisę naudoti statybines atliekas Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 16.1 ir 16.2 papunktyje nustatytais atvejais), atliekų darytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodo:“.

1.13.  Pripažįstu netekusiais galios 19, 20 ir 21 punktus.

1.14.  Pakeičiu 221 punktą ir jį išdėstau taip:

221. Valstybės ir savivaldybės institucijos, Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka disponuojančios valstybei perduotinu turtu, kai teisės aktų nuostatos draudžia šį turtą realizuoti arba jis pripažįstamas atliekomis ir dėl to perduodamas atliekų tvarkytojams, atliekų susidarymo apskaitos GPAIS nevykdo.“

1.15.  Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Atliekų tvarkymo apskaitoje naudojami atliekų kodai, nustatomi laikantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodytos tvarkos.“

1.16.  Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Sutvarkytas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų sutvarkymo.“

1.17.  Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Atliekų tvarkymo metu susidaręs atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų susidarymo. Nuotekų dumblo kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis.“

1.18.  Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Jei atliekos Taisyklių 16 punkte nustatytais atvejais gaunamos iš atliekų darytojų netiesiogiai, gautas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui ar prieš jas sutvarkant, ar atliekas perduodant kitam atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkytojas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodo atliekų gavimo datą, atliekos kodą, pavadinimą ir kiekį, atliekų kilmę, savivaldybę, iš kurios atlieka gauta, atliekų vežėją, kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą. Duomenys į GPAIS gali būti vedami susumuoti, atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo grafoje „pastabos“ nurodant „suminiai duomenys“. Vienu įrašu galima susumuoti tos pačios kilmės, savivaldybės, atliekų vežėjo ir rūšies gautą atliekų kiekį.“

1.19.  Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ar kitose atliekų priėmimo vietose iš gyventojų priimtas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale registruojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui ar prieš jas sutvarkant, ar prieš atliekas perduodant kitam atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkytojas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodo atliekų gavimo datą, atliekos kodą, pavadinimą ir kiekį, dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso, arba vairuotojo pažymėjimo, išduoto nuo 2005 m. lapkričio 1 d., arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi), arba leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) numerį, kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą. Duomenys į GPAIS gali būti vedami susumuoti, atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo grafoje „atliekų darytojas“ nurodant „suminiai duomenys“, grafoje „asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas“ pasirenkant vieną iš pateikiamų variantų ir grafoje „asmens tapatybę patvirtinančio dokumento Nr.“ nurodant nulius. Vienu įrašu galima susumuoti tos pačios kilmės, savivaldybės ir rūšies gautą atliekų kiekį.“

1.20.  Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Priimdamas eksploatuoti netinkamas transporto priemones (toliau – ENTP) atliekų tvarkytojas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui ar prieš jas sutvarkant, ar prieš atliekas perduodant kitam atliekų tvarkytojui nurodo ENTP priėmimo datą, transporto priemonės klasę, pirminį atliekos šaltinį, ENTP svorį, rinkos vertę (teigiama, neigiama), kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą, taip pat prideda ENTP sunaikinimo pažymėjimą.“

1.21. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Išvežamas (eksportuojamas) atliekų kiekis apskaitomas GPAIS pildant atliekoms išvežti (eksportuoti) reikalingus dokumentus vadovaujantis 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (toliau – Reglamentas Nr. 1013/2006) ir Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 „Dėl Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašas), reikalavimais. Teikiant duomenis apie išvežtas (eksportuotas) atliekas nurodomas atliekos kodas, atliekų kilmė (Lietuvos Respublikos teritorija ar užsienio valstybė), gautas atliekų kiekis, atliekų tvarkymo veikla ir kiti GPAIS nurodyti duomenys.“

1.22.  Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Įvežamas (importuojamas) atliekų kiekis apskaitomas GPAIS pildant atliekoms įvežti (importuoti) reikalingus dokumentus vadovaujantis Reglamento Nr. 1013/2006 ir Tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo reikalavimais. Teikiant duomenis apie įvežtas (importuotas) atliekas nurodomas atliekos kodas, atliekų kilmė (Lietuvos Respublikos teritorija (pvz., grąžinant išvežtas (eksportuotas) Lietuvos Respublikos teritorijoje susidariusias atliekas) ar užsienio valstybė), gautas atliekų kiekis, atliekų tvarkymo veikla ir kiti GPAIS nurodyti duomenys.“

1.23. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Praėjusių kalendorinių metų atliekų susidarymo apskaitos metinės ataskaitos ir (ar) atliekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos (toliau – metinė ataskaita) formuojamos naudojantis GPAIS. Visi atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos duomenys į metines ataskaitas perkeliami automatiškai iš atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos žurnalų, atliekų vežimo lydraščių ir Taisyklių 39 ir 40 punktuose nurodytų tarpvalstybinio atliekų vežimo dokumentų. Teikiant metines ataskaitas GPAIS atliekama automatinė duomenų patikra; nustačius bent vieną klaidą, metinė ataskaita atmetama automatiškai, nurodant nustatytas klaidas.“

1.24. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Praėjusių kalendorinių metų metinė ataskaita, naudojantis GPAIS, pateikiama Agentūrai kiekvienais metais iki kovo 1 d. Jei ataskaitiniais metais atliekų nesusidarė arba atliekų tvarkymo veikla nebuvo vykdoma, įmonė ar atskiras įmonės padalinys ar atliekų tvarkymo įrenginys metinę ataskaitą, kurią GPAIS suformuoja pagal paskutinius turimus atliekų likučių duomenis, pateikia iki šiame punkte nurodyto termino.“,

1.25.  Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Agentūra, vadovaudamasi Agentūros tvirtinama metinių ataskaitų atrankos tikrinimui ir vertinimo tvarka, atrenka ir iki lapkričio 1 d. patikrina atrinktose metinėse ataskaitose pateiktų duomenų kokybę ir atliekų apskaitos vykdymo atitiktį teisės aktų reikalavimams pagal Agentūros tvirtinamus vertinimo kriterijus.“

1.26.  Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Jeigu Agentūra nustato metinėje ataskaitoje pateiktų duomenų ir (ar) atliekų apskaitos vykdymo kokybės trūkumų, ji grąžina metinę ataskaitą tikslinti. Dėl to naudojantis GPAIS įmonei ir AAD siunčiamas informacinis pranešimas, kartu nurodomi metinėje ataskaitoje šalintini trūkumai ir (ar) netikslumai.“

1.27Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Jeigu Agentūros nurodyti trūkumai atsirado ne dėl įmonės kaltės ir trūkumų įmonė negali pašalinti, ji, pakartotinai teikdama metinę ataskaitą, turi naudodamasi GPAIS ar elektroniniu paštu, apie tai informuoti Agentūrą ir kartu pateikti tai įrodančius dokumentus. Jei pateiktos informacijos nepakanka, Agentūra gali kreiptis į įmonę ir prašyti pateikti papildomus dokumentus, juos įmonė Agentūrai privalo pateikti per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Jei įmonė dokumentų per 5 darbo dienas nepateikia, laikoma, kad Agentūros nurodyti trūkumai atsirado dėl įmonės kaltės ir įmonė privalo juos pašalinti.“

1.28.  Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Jei, pateikus metinę ataskaitą, įmonėje atliekamas patikrinimas ir paaiškėja, kad įmonė metinėje ataskaitoje pateikė klaidingus duomenis, patikrinimą atlikusi institucija naudodamasi GPAIS ar kitomis elektroninėmis priemonėmis turi apie tai informuoti Agentūrą ir nurodyti pateiktos ataskaitos trūkumus. Įmonė nustatytus trūkumus privalo ištaisyti ir metinę ataskaitą pakartotinai pateikti per Taisyklių 52 punkte nurodytą terminą. Tolesnis metinės ataskaitos tikrinimas ir teikimas vykdomas vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis.“

1.29Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

68. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio 31, 37 ir 39 dalyse, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 93 straipsnyje nustatyta tvarka.“

1.30Papildau priedą 2.5 papunkčiu:

2.5. atitinka konkrečiam atliekų srautui vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsniu nustatytus atliekų nelaikymo atliekomis kriterijus.“

2.    Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus 1.12 papunktį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.12 papunktis įsigalioja 2023 m. kovo 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                 Simonas Gentvilas