LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIKINO VIDAUS SIENOS KONTROLĖS ATNAUJINIMO

 

2020 m. kovo 14 d. Nr. 1V-217

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2006 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2016/399  dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas), (OL 2016, L 77 p. 1) 25 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi, Patikrinimo prie vidaus sienos laikino atnaujinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1376 „Dėl Patikrinimo prie vidaus sienos laikino atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 4 punktu:

1. A t n a u j i n u laikiną vidaus sienos kontrolę vykdant patikrinimus į Lietuvos Respubliką atvykstančių ir iš Lietuvos Respublikos išvykstančių asmenų prie vidaus Europos Sąjungos sienos nuo 2020 m. kovo 14 d. 18.00 val. iki 2020 m. kovo 24 d. 18.00 val.:

1.1. Tarptautiniuose oro uostuose;

1.2. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste;

1.3. šiuose sausumos tarptautiniuose pasienio kontrolės punktuose (toliau – PKP):

1.3.1. su Lenkijos Respublika:

1.3.1.1. Kalvarijos PKP;

1.3.1.2. Lazdijų PKP;

1.3.2. su Latvijos Respublika:

1.3.2.1. Būtingės PKP;

1.3.2.2. Skuodo PKP;

1.3.2.3. Buknaičių PKP;

1.3.2.4. Kalvių PKP;

1.3.2.5. Saločių PKP;

1.3.2.6. Germaniškio PKP;

1.3.2.7. Obelių PKP;

1.3.2.8. Smėlynės PKP;

2. P a v e d u Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadui užtikrinti įsakymo vykdymą.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                              Rita Tamašunienė