STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ UNIVERSITETO, VšĮ AKREDITAVIMO

 

2016 m. birželio 3 d. Nr. SV6-24

Vilnius

 

Vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymo 44 straipsniu, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317, 3, 5 ir 7.1 punktais bei atsižvelgdamas į Šiaulių universiteto, VšĮ išorinio vertinimo išvadas ir pateiktą prašymą akredituoti Šiaulių universitetą, VšĮ,

akredituoju Šiaulių universitetą, VšĮ 6 metams.  

 

 

 

Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, 

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                 Ieva Vaiciukevičienė