LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-878 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 1 d. Nr. D1-186

Vilnius

 

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“:

1. Papildau 1163 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

1163. Statybos užbaigimo procedūros visuotinio karantino metu vykdomos vadovaujantis šio Reglamento 12 priedu ir kitomis šio Reglamento nuostatomis. Jei Statybos užbaigimo procedūrų vykdymo visuotinio karantino metu tvarkos aprašo ir kitos Reglamente statybos užbaigimą reglamentuojančios nuostatos skiriasi, visuotinio karantino metu vadovaujamasi Statybos užbaigimo procedūrų vykdymo visuotinio karantino metu tvarkos aprašo nuostatomis.“

2. Papildau 12 priedu:

„Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

12 priedas

 

STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO VISUOTINIO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

 

1. Statybos užbaigimo procedūrų vykdymo visuotinio karantino metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato statybos užbaigimo procedūrų, numatytų Statybos įstatymo 28 straipsnyje ir Reglamento V skyriuje, vykdymo tvarką visuotinio karantino, paskelbto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, metu.

2. Visuotinio karantino metu valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Aprašu laikinai keičiama statybos užbaigimo procedūros tvarka pagal Aprašo nuostatas.

3. Statytojo ar jo įgalioto asmens prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą, numatytas Reglamento 60 punkte, teikiamas tik Reglamento 60.1. papunktyje numatyta tvarka – nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“. Su šiuo prašymu privalomi pateikti dokumentai, įtvirtinti Reglamento 60.1. papunktyje, taip pat teikiami nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“.

4. Nuotoliniu būdu komisijos nariams gali būti pateikiami ir Reglamento 10 priede nurodyti dokumentai. Jei dokumentai nepateikiami nuotoliniu būdu, komisijos nariai vykdo funkcijas statybvietėje tik jei laikomasi Aprašo 8–9 punkte numatytų reikalavimų.

5. Komisijos nariai, gavę iš statytojo Reglamento 10 priede nurodytus dokumentus, pagal kompetenciją turi vizualiai statybvietėje patikrinti statinio atitiktį statinio projekto (su prašymu pateiktos statinio projekto ar jo dokumentų laidos) sprendiniams ir teisės aktų reikalavimams, vadovaujantis Reglamento 68 punktu, tik jei laikomasi Aprašo 8–9 punkte numatytų reikalavimų. Jeigu statytojas sudaro technines galimybes, apžiūra gali būti vykdoma ir nuotoliniu būdu, statytojui užtikrinant aukštos raiškos vaizdo tiesioginę transliaciją ir sudarant galimybę visiems (arba daliai, jiems pageidaujant) komisijos nariams dalyvauti nuotolinėje apžiūroje, teikti klausimus, pastabas ir gauti atsakymus. Atliekant apžiūrą tiesioginės transliacijos būdu, daromas vaizdo įrašas, kuris perduodamas komisijos pirmininkui.

6. Siekiant įsitikinti, kad inžinerinės sistemos ir inžineriniai tinklai veikia, komisijos nariai turi teisę reikalauti išbandyti (patikrinti) šias sistemas statybvietėje, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams, kai inžinerinių sistemų ar tinklų bandymus įmanoma atlikti nestabdant statybos užbaigimo procedūrų, vadovaujantis Reglamento 68 punktu, tik jei laikomasi Aprašo 8–9 punkte numatytų reikalavimų. Analogiški bandymai gali būti atliekami nuotoliniu būdu užtikrinant aukštos raiškos vaizdo tiesioginę transliaciją.

7. Komisija kitas funkcijas, numatytas Reglamente, kituose teisės aktuose ir nepaminėtas Apraše, įgyvendina, kai tai įmanoma, nuotoliniu būdu. Prireikus komisijos funkcijas įgyvendinti statybvietėje, vadovaujamasi Aprašo 8–9 punkte numatytais reikalavimais.

8. Komisijos nariai, raštu ar el. paštu informavę komisijos pirmininką, statybos užbaigimo procedūras, dėl kurių būtina atvykti į statybvietę, atlieka atskirai. Komisijos nariai funkcijas vykdo statybvietėje po vieną ir laikantis Aprašo 8–9 punkto reikalavimų.

9. Statytojas sudaro tinkamas ir saugias sąlygas komisijos nariams atlikti funkcijas statybvietėje ir (ar) statytojo nurodytose patalpose, užtikrindamas:

9.1.     dezinfekcinių priemonių (skysčio ar kt.) suteikimą;

9.2.     vietą nusiprausti veidą ir rankas šiltu vandeniu;

9.3.     saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai) laikymąsi;

9.4.     minimalų asmenų skaičių objekte apžiūros metu. Asmenys ar darbuotojai, kurių dalyvavimas neprivalomas, patikrinime nedalyvauja;

9.5.     dokumentų apžiūrą lauke ar erdvioje patalpoje, kurioje vienu metu nebūtų daugiau kaip 3 asmenų. Patalpoje turi būti tik asmenys, kurie privalo vykdyti statybos užbaigimo procedūras. Statytojas turi prioritetą teikti dokumentų apžiūrai lauke, jei tam yra galimybės;

9.6.     statybvietėje esantys ir komisijos nariams reikalingi, teisės aktuose keliamus reikalavimus atitinkantys dokumentai turi būtų paruošti ir sudėti iš anksto. Komisijos nariams pateikiamas reikalingų dokumentų turinio sąrašas. Paviršius, ant kurio sudėti dokumentai, turi būti švarus ir dezinfekuotas prieš atvykstant komisijos nariams.

10. Komisijos narys turi teisę atsisakyti atvykti ir (ar) vykdyti funkcijas, jei statytojas neužtikrina Aprašo 9 punkte nurodytų saugumo reikalavimų. Statytojui neužtikrinus Apraše nustatytų reikalavimų laikymosi, komisija stabdo užbaigimo procedūras.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika