LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2015 M. rugsėjo 3 D. ĮSAKYMO NR. 1-205/1K-282 „DĖL 2014–2020 METŲ IGNALINOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 2 d. Nr. 1-20/1K-44

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e 2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1-205/1K-282 „Dėl 2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 3.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.3. Ignalinos programą koordinuojanti institucija (toliau – koordinuojanti institucija) – institucija, atsakinga už Ignalinos programos administravimo Lietuvoje koordinavimą bei programos tikslų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 1369/2013, ir programos lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimo priežiūrą nacionaliniu lygmeniu.“

2. Pakeičiame 3.6 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.6. Ignalinos programos koordinatorius – valstybės tarnautojas, atsakingas už Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų priemonių pagal Ignalinos programą planavimą ir su tuo susijusių dokumentų rengimą bei teikimą Europos Komisijai, Ignalinos programos koordinavimą ir įgyvendinimo priežiūrą nacionaliniu lygmeniu bei, dalyvaudamas Ignalinos programos priežiūros komiteto veikloje, Europos Sąjungos lygmeniu.“

3. Pakeičiame 3.12 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.12. Ignalinos programos nacionalinės agentūros mokėjimo paraiška – nacionalinės agentūros parengtas dokumentas, kuriuo prašoma koordinuojančios institucijos jame nurodytas lėšas pervesti į nacionalinės agentūros tvarkomą šios programos sąskaitą, iš kurios nacionalinė agentūra apmoka tinkamas finansuoti Ignalinos programos projektų išlaidas.“

4. Papildome 3.161 papunkčiu:

3.161. Pažeidimas – Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių Ignalinos programos įgyvendinimą, ir (arba) Ignalinos programos projektų įgyvendinimo sutarčių nuostatų nesilaikymas (veikimas arba neveikimas), dėl kurio atsirado ar galėjo atsirasti valstybės ir (arba) Europos Sąjungos biudžeto nuostolių.“

5. Pakeičiame 4.4 papunktį ir jį išdėstome taip:

4.4. organizuoja Ignalinos programos derinimą su kitomis Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos programomis ir nacionalinėmis lėšomis finansuojamomis Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, priemonėmis (toliau – nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės);“.

6. Pakeičiame 4.7 papunktį ir jį išdėstome taip:

4.7. organizuoja koordinuojančios institucijos darbą taip, kad būtų užtikrintas Ignalinos programos koordinavimas ir įgyvendinimo priežiūra nacionaliniu lygmeniu;“.

7. Pakeičiame 5.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

5.1. organizuoja lėšų valdymo institucijos darbą taip, kad būtų atliekama tinkama Ignalinos programos lėšų panaudojimo finansinė priežiūra;“.

8. Pripažįstame netekusiu galios 5.4 papunktį.

9. Pakeičiame 6.7 papunktį ir jį išdėstome taip:

6.7. užtikrina, kad mokėjimo paraiškos Europos Komisijai ir nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškos būtų tinkamai parengtos ir laiku pateiktos atitinkamai Europos Komisijai ir koordinuojančiai institucijai;“.

10. Pakeičiame 6.12 papunktį ir jį išdėstome taip:

6.12. imasi visų priemonių, kad būtų nustatyti ir pašalinti pažeidimai;“.

11. Pakeičiame 7.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

7.2. užtikrina Ignalinos programos derinimą su kitomis Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos programomis ir nacionalinėmis lėšomis finansuojamomis priemonėmis;“.

12. Pakeičiame 7.5 papunktį ir jį išdėstome taip:

7.5. remdamasi nacionalinės agentūros pateikta metine Ignalinos programos lėšų poreikio prognoze, rengia ir tvirtina Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos (Europos Sąjungos lėšų) detaliąją sąmatą (toliau – Ignalinos programos sąmata) ir elektroniniu paštu teikia nacionalinei agentūrai (info@cpva.lt) patvirtintos arba patikslintos Ignalinos programos sąmatos kopiją;“.

13. Pakeičiame 7.6 papunktį ir jį išdėstome taip:

7.6. gautų nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškų pagrindu rengia koordinuojančios institucijos mokėjimo paraiškas ir teikia jas lėšų valdymo institucijai;“.

14. Papildome 7.81 papunkčiu:

7.81. vadovaudamasi sudarytomis Ignalinos programos projektų, kuriuos įgyvendinant ji atlieka priežiūros institucijos funkcijas, finansavimo sutartimis, sudaro projektų priežiūros komitetus;“.

15. Pakeičiame 9.7 papunktį ir jį išdėstome taip:

9.7. atlieka Ignalinos programos lėšų panaudojimo finansinę priežiūrą:

9.7.1. dalyvauja Taisyklių 7.81 papunktyje nurodytų projektų priežiūros komitetų darbe;

9.7.2. atlieka nacionalinės agentūros patikrinimus, susijusius su Ignalinos programos lėšų panaudojimu;

9.7.3. teikia siūlymus Ignalinos programos finansiniam koordinatoriui dėl Ignalinos programos įgyvendinimo.“

16. Pakeičiame 11.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

11.2. teikdama Europos Komisijai tvirtinti projektų aprašų projektus arba Europos Komisijos patvirtintų projektų aprašų pakeitimų projektus, jų kopijas pateikia koordinuojančiai institucijai, tačiau, prieš pateikdama Europos Komisijai tvirtinti projektų, kuriuos įgyvendinant koordinuojanti institucija atlieka priežiūros institucijos funkcijas, aprašų projektus arba Europos Komisijos patvirtintų tokių projektų aprašų pakeitimų projektus, suderina juos su koordinuojančia institucija;“.

17. Papildome 11.51 papunkčiu:

11.51. dalyvauja Taisyklių 7.81 papunktyje nurodytų projektų priežiūros komitetų darbe;“.

18. Pakeičiame 11.8 papunktį ir jį išdėstome taip:

11.8. rengia nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškas ir teikia jas koordinuojančiai institucijai;“.

19. Pakeičiame 14 punktą ir jį išdėstome taip:

14. Nacionalinė agentūra prieš teikdama nacionalinės agentūros mokėjimo paraišką arba kartu su pirmąja nacionalinės agentūros mokėjimo paraiška pateikia koordinuojančiai institucijai asmenų, įgaliotų pasirašyti mokėjimo paraiškas, duomenis (vardus, pavardes, pareigas) ir parašų pavyzdžius.“

20. Pripažįstame netekusiu galios 15 punktą.

21. Pakeičiame 16 punktą ir jį išdėstome taip:

16. Koordinuojanti institucija, gavusi prašymą dėl Ignalinos programos sąmatos patikslinimo, ją patikslina per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ir patikslintą Ignalinos programos sąmatą pateikia nacionalinei agentūrai.“

22. Pakeičiame 17 punktą ir jį išdėstome taip:

17. Nacionalinė agentūra nacionalinės agentūros mokėjimo paraišką teikia koordinuojančiai institucijai tik tada, kai yra patvirtinta (patikslinta) Ignalinos programos sąmata.“

23. Pripažįstame netekusiais galios 1923 punktus.

24. Pakeičiame 24 punktą ir jį išdėstome taip:

24. Koordinuojanti institucija, gavusi nacionalinės agentūros mokėjimo paraišką, per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos rengia ir teikia koordinuojančios institucijos mokėjimo paraišką (-as) kompiuterinėje Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemoje (toliau – VBAM sistema) arba kitaip raštu informuoja nacionalinę agentūrą apie netinkamai parengtą nacionalinės agentūros mokėjimo paraišką.“

25. Pakeičiame 25 punktą ir jį išdėstome taip:

25. Nacionalinė agentūra, gavusi pranešimą apie netinkamai parengtą nacionalinės agentūros mokėjimo paraišką, atsižvelgdama į koordinuojančios institucijos išdėstytas pastabas, iš naujo parengia ir koordinuojančiai institucijai pateikia nacionalinės agentūros mokėjimo paraišką ir kitus Taisyklių 18 punkte nurodytus dokumentus. Nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškoje pažymima, kad teikiama patikslinta nacionalinės agentūros mokėjimo paraiška.

26. Pakeičiame 32.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

32.1. biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (Taisyklių 7 priedas), kurioje kasinės išlaidos lygios nacionalinės agentūros per ataskaitinį laikotarpį projektų vykdytojams, tiekėjams (lėšų gavėjams) pervestai sumai. Faktinės išlaidos yra lygios išlaidoms, apmokėtoms tik Ignalinos programos lėšomis;“.

27. Išdėstome 4 priedą nauja redakcija (pridedama).  

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                     Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                         Vilius Šapoka

 

 

2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių

4 priedas

 

(Ignalinos programos lėšų poreikio prognozės lentelės forma)

 

________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

TVIRTINU

________________________

(pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

 

ignalinos programos lėšų Poreikio prognozėS LENTELĖ

 

___________

(data)

________________

(sudarymo vieta)

 

 

Projekto Nr.

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto biudžetas, eurais

 

Projekto vykdytojas

 

Finansavimo sutarties arba specialiosios finansavimo sutarties sudarymo data

 

Specialiosios finansavimo sutarties vertė arba pagal finansavimo sutartį pasirašytų pirkimo sutarčių bendra vertė, eurais

 

Išmokėta lėšų pagal projektą, eurais

 

Trijų mėnesių lėšų poreikio prognozė, eurais

n

n+1

n+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė   

__________________                                                                     ______________                                                                                                             _______________    

(pareigos)                                                                                        (parašas)                                                                                                               (vardas ir pavardė)