VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl funkcijų, susijusių su Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokomis, paskirstymo valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams

 

2016  m. gruodžio 21 d. Nr. V- 679

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo efektyvų įgyvendinimą:

1.   N u s t a t a u, kad:

1.1.    išmokų iš Garantinio fondo ir iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo apskaičiavimą, skyrimą ir mokėjimą centralizuotai vykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau – Fondo valdybos Alytaus skyrius);

1.2.    Fondo valdybos Alytaus skyriaus interesams teismuose – bylose dėl išmokų iš Garantinio fondo ir iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo permokų (Garantiniam fondui ir Ilgalaikio darbo išmokų fondui padarytos žalos), kai kaltieji asmenys nesutinka žalos atlyginti savo noru ir jos negalima išieškoti iš asmeniui mokamų socialinio draudimo išmokų, priteisimo atstovauja (rengia ieškinius ir kitus procesinius dokumentus, dalyvauja teismo posėdžiuose, atlieka visus kitus reikiamus procesinius veiksmus) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai), kurių aptarnaujamoje teritorijoje yra atsakovo gyvenamoji vieta ar buveinė. Vykdymo procese išieškotojo teises ir pareigas įgyvendina Fondo valdybos Alytaus skyrius;

1.3.    išmokų iš Garantinio fondo ir iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo permokas (Garantiniam fondui ir Ilgalaikio darbo išmokų fondui padarytą žalą), kurios atsirado dėl Fondo valdybos Alytaus skyriaus valstybės tarnautojų ar darbuotojų (toliau – darbuotojai) kaltės, kai kaltieji darbuotojai nesutinka žalos atlyginti savo noru ir jos negalima išskaityti iš darbuotojų darbo užmokesčio, teismo tvarka išieško Fondo valdybos Alytaus skyrius;

1.4.    tais atvejais, kai išmokų iš Garantinio fondo ir iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo permoką (Garantiniam fondui ir Ilgalaikio darbo išmokų fondui padarytą žalą) galima išieškoti tik teismine tvarka, o ieškinys turi būti teikiamas ne Lietuvos Respublikos teisme, permokos grąžinimą (žalos atlyginimą) administruoja Fondo valdybos Alytaus skyrius;

1.5.    prašymus bankroto administratoriams dėl kreditoriaus – Fondo valdybos Alytaus skyriaus – reikalavimų dėl išmokų iš Garantinio fondo ir iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo permokų, kurios atsirado dėl asmenų, kuriems iškelta bankroto byla, kaltės, tvirtinimo (tikslinimo) teikia ir Fondo valdybos Alytaus skyriaus interesams bankroto byloje atstovauja Fondo valdybos teritoriniai skyriai, kurių aptarnaujamoje teritorijoje yra bankrutuojančio asmens gyvenamoji vieta arba buveinė;

1.6.    prašymus bankroto administratoriams dėl kreditoriaus – Fondo valdybos Alytaus skyriaus – reikalavimų dėl iš Garantinio fondo išmokėtos išmokos sumos išieškojimo atgręžtinio reikalavimo teise tvirtinimo (tikslinimo) teikia ir Fondo valdybos Alytaus skyriaus interesams bankroto byloje atstovauja Fondo valdybos teritoriniai skyriai, kurių aptarnaujamoje teritorijoje yra bankrutuojančio asmens gyvenamoji vieta arba buveinė.

1.7.    šio įsakymo 1.1-1.5 papunkčiai, ta apimtimi, kuria reglamentuojami klausimai, susiję su išmokomis iš Garantinio fondo, ir 1.6 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

1.8.    šio įsakymo 1.1-1.5 papunkčiai, ta apimtimi, kuria reglamentuojami klausimai, susiję su išmokomis iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

2.   Į p a r e i g o j u:

2.1.    Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms;

2.2.    Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;

2.3.    Fondo valdybos Komunikacijos skyrių paskelbti šį įsakymą Fondo valdybos interneto svetainėje ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Mindaugas Sinkevičius