PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 21 d. Nr. T1-43

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir atsižvelgdama į Plungės rajono savivaldybės kultūros centro 2019 m. sausio 28 d. raštą Nr. V3-35, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainas (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. T1-235 „Dėl Plungės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. kovo 21 d.

sprendimu Nr. T1-43

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Trukmė, kiekis, matas

Paslaugos kaina, Eur

Pastabos

1.   Patalpų nuomos renginiams organizuoti kainos

1.1.

Koncertų salė be koncertinio įgarsinimo ir apšvietimo

1 val.

100,00

 

 

 

 

 

 

 

Nuomojant ilgesniam kaip 1 val. trukmės renginiui, kiekvienos kitos valandos nuomos kaina mažinama 50 proc.

1.2.

Koncertų salė su koncertiniu įgarsinimu

1 val.

150,00

1.3.

Koncertų salė su koncertiniu apšvietimu

1 val.

150,00

1.4.

Koncertų salė su koncertiniu apšvietimu ir įgarsinimu

1 val.

200,00

1.5.

Kamerinė salė, parodų salė, I aukšto fojė

1 val.

50,00

1.6.

Mažoji salė be koncertinio apšvietimo ir įgarsinimo

1 val.

75,00

1.7.

Mažoji salė su koncertiniu įgarsinimu

1 val.

100,00

1.8.

Mažoji salė su koncertiniu apšvietimu

1 val.

100,00

1.9.

Mažoji salė su koncertiniu apšvietimu ir įgarsinimu

1 val.

125,00

1.10.

Repeticijų auditorijos

1 val.

29,00

2.   Bilietų kaina į renginius, kuriuos organizuoja Plungės kultūros centras

2.1.

Parodos

1 asmuo

nuo 1,00 iki 3,00

 

 

Vadovaujantis patvirtintais įkainiais, Kultūros centro direktoriaus įsakymu nustatoma kaina konkrečiam renginiui

2.2.

Edukaciniai renginiai

1 asmuo

nuo 2,00 iki 7,00

2.3.

Renginiai vaikams

1 asmuo

nuo 1,00 iki 10,00

2.4.

Renginiai suaugusiesiems

1 asmuo

nuo 2,00 iki 20,00

2.5.

Proginiai renginiai

1 asmuo

nuo 5,00 iki 50,00

3.   Mokamų meno kolektyvų nario mokestis

3.1.

Liaudiško ir tautinio žanro kolektyvų

1 mėnuo

nuo 5,00 iki 15,00

Vadovaujantis patvirtintais įkainiais, Kultūros centro direktoriaus įsakymu nustatomas mokestis konkrečiam kolektyvui

3.2.

Pramoginio ir klasikinio žanro meno kolektyvų

1 mėnuo

nuo 7,00 iki 20,00

4. Kitų paslaugų kainos

4.1.

Koncertinio kostiumo 1 komplekto nuoma

1 para

10,00

 

 

 

 

Pasirašomos sutartys su paslaugų gavėjais ir, vadovaujantis patvirtintais įkainiais, nustatoma konkreti kaina

4.2.

Meno programos parengimas ir atlikimas pagal programos sąnaudas

1 vnt.

nuo 100,00 iki 1 000,00

4.3.

Proginės meno programos parengimas ir atlikimas pagal programos sąnaudas

1 vnt.

nuo 500,00 iki 2 000,00

4.4.

Bendradarbiavimo ir renginių organizavimo paslaugos, rengiant koncertus, spektaklius ir pan.

proc.

10-20 proc. nuo organizuojamos veiklos pajamų

4.5.

Bilietų platinimo paslauga

proc.

1–5 proc. nuo pajamų už parduotus bilietus

Pastaba: labdaringo pobūdžio renginiams Kultūros centro patalpos gali būti suteikiamos nemokamai, atskirai susitarus.