CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VEŽĖJO PAŽYMĖJIMO NR. LT.AOC.009, IŠDUOTO UAB „AVIAVILSA“, GALIOJIMO SUSTABDYMO

 

2015 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 4R-141

Vilnius

 

 

2015 m. liepos 27 d. Civilinės aviacijos administracija sustabdė UAB „Aviavilsa“ Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo Nr. LT.MG.009 galiojimą ir pagal 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ I priedo (M dalies) M.A.201(h) punkto reikalavimus, vežėjas, neturėdamas patvirtintos tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos, neatitinka vežėjo pažymėjime numatytų veiklos sąlygų ir negali tinkamai užtikrinti skrydžių saugos reikalavimų įgyvendinimo (pagal Vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 4R-100, 59 punktą tokia neatitiktis laikoma 1 lygio trūkumu).

Atsižvelgdamas į Nuolatinės civilinės aviacijos vežėjų sertifikavimo komisijos 2015 m. rugpjūčio 3 d. protokolo 2 punktą ir UAB „Aviavilsa“ 2015 m. liepos 28 d. prašymą Nr. 21-1/18 „Dėl laikino vežėjo pažymėjimo LT.AOC.009 sustabdymo“, vadovaudamasis Vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 4R-100, 60 punktu,

s u s t a b d a u vežėjo pažymėjimo Nr. LT.AOC.009, išduoto 2014 m. lapkričio 27 d. UAB „Aviavilsa“, galiojimą. Trūkumas turi būti pašalintas iki 2016 m. vasario 21 d.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Joris Gintilas