Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl TEISĖJŲ ATRANKOS SKELBIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 2 d. Nr. 1K-242

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 551 straipsnio 3 dalimi, 57 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdamas į Teisėjų tarybos 2020 m. kovo 27 d. nutarimą Nr. 13P-25-(7.1.2) „Dėl Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašo projekto suderinimo“,

t v i r t i n u Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

2 straipsnis.

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Respublikos Prezidento 2009 m. gruodžio 23 d. dekretą Nr. 1K-247 „Dėl Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais.

 

3 straipsnis.

Šiuo dekretu patvirtintas Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašas netaikomas teisėjų, teismų pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų ir skyrių pirmininkų atrankoms, kurios buvo paskelbtos iki šio dekreto įsigaliojimo.

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Prezidento

2020 m. balandžio 2 d. dekretu

Nr. 1K-242

 

TEISĖJŲ ATRANKOS SKELBIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atrankos į laisvas ir atsilaisvinsiančias apylinkės teismo, apygardos teismo, apygardos administracinio teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų, pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų ir skyrių pirmininkų vietas (toliau – teisėjų atranka) skelbimą ir organizavimą.

2.   Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymą šis Aprašas taikomas skelbiant bei organizuojant šias atrankas:

2.1pretendentų į dvejiems metams skiriamo apylinkės teismo arba to teismo rūmų teisėjo pareigas, kai nėra galimybės jo paskirti be atrankos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 57 straipsnio 2 dalimi;

2.2. pretendentų į apylinkės teismo teisėjų vietas;

2.3teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitus to paties teismo, kurio teisėjais jie paskirti, rūmus, arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą;

2.4teisėjų karjeros siekiančių asmenų, t. y. pretendentų į apygardos teismo, apygardos administracinio teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų vietas;

2.5teisėjų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose, t. y. pretendentų į apylinkės teismo, apygardos teismo, apygardos administracinio teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo, skyriaus pirmininko pareigas;

2.6teisėjų atrankas, kai jos yra būtinos, į laisvas ar atsilaisvinsiančias teisėjų vietas, į kurias pretenduoja:

2.6.1. buvę teisėjai, kurie atitinka Teismų įstatymo 61 straipsnyje numatytas sąlygas, pageidaujantys būti paskirti į tos pačios ar bet kurį žemesnės pakopos teismą;

2.6.2. teisėjai, pageidaujantys būti paskirti į žemesnės pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos žemesnės pakopos teismą.

3.    Teisėjų atrankas skelbia ir organizuoja Respublikos Prezidento kanceliarija ir Nacionalinė teismų administracija pagal šiame Apraše nustatytą kompetenciją.

4.   Respublikos Prezidento kanceliarija ir Nacionalinė teismų administracija, skelbdamos ir organizuodamos teisėjų atrankas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais ir šiuo Aprašu.

 

 

 

II SKYRIUS

TEISĖJŲ ATRANKOS SKELBIMAS IR ORGANIZAVIMAS

 

5.   Teisėjų atranka į laisvas teisėjų vietas skelbiama paprastai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų paaiškėjus apie laisvą arba dėl nenumatytų aplinkybių atsilaisvinančią teisėjo, teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo, skyriaus pirmininko vietą. Teisėjų atranka į atsilaisvinsiančias teisėjų vietas skelbiama likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki numatomos laisvos teisėjo, teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo, skyriaus pirmininko vietos atsiradimo.

6.   Informacija apie laisvas ir atsilaisvinsiančias apylinkės teismo, apygardos teismo, apygardos administracinio teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų, pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų ir skyrių pirmininkų vietas skelbiama Nacionalinės teismų administracijos interneto tinklalapyje.

7.   Teisėjų atranką Respublikos Prezidento kanceliarija skelbia Nacionalinės teismų administracijos interneto tinklalapyje. Skelbime nurodoma: į kokią vietą pradedama atranka; data, iki kurios gali būti teikiami prašymai dalyvauti atrankoje; informacija, kad pradedama atranka į teisėjo, kuris bus skiriamas dvejiems metams, pareigas – kai organizuojama šio Aprašo 2.1 papunktyje numatyta atranka.

8.     Prašymams dalyvauti atrankoje pateikti nustatomas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų terminas.

9.     Atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašas sudaromas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po termino prašymams dalyvauti atrankoje pateikti pabaigos.

10. Tais atvejais, kai, nesibaigus pradėtai atrankos procedūrai į laisvą ar atsilaisvinsiančią teisėjo vietą, tame pačiame teisme atsiranda kita laisva ar atsilaisvinsianti teisėjo vieta, atranka į naują laisvą ar atsilaisvinsiančią teisėjo vietą gali būti organizuojama kartu su anksčiau paskelbta atranka. Tokiais atvejais visi toje atrankoje dalyvaujantys asmenys pretenduoja į visas laisvas ar atsilaisvinsiančias to teismo teisėjų vietas.

11.   Tais atvejais, kai, nesibaigus pradėtai atrankos procedūrai į laisvą ar atsilaisvinsiančią teisėjo vietą, tuose pačiuose apylinkės teismo rūmuose atsiranda kita laisva ar atsilaisvinsianti teisėjo vieta, atranka į naują laisvą ar atsilaisvinsiančią vietą gali būti organizuojama kartu su anksčiau paskelbta atranka. Tokiais atvejais visi toje atrankoje dalyvaujantys asmenys pretenduoja į visas laisvas ar atsilaisvinsiančias tų apylinkės teismo rūmų teisėjų vietas.

12. Pasibaigus šio Aprašo 9 punkte nurodytam atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašo sudarymo terminui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Nacionalinė teismų administracija pateikia Respublikos Prezidento kanceliarijai atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašą. Šis sąrašas sudaromas iš asmenų, kurie:

12.1.        pagal Teismų įstatymo nuostatas gali būti skiriami atitinkamo teismo teisėjais be atrankos ir Respublikos Prezidento kanceliarijai per Nacionalinę teismų administraciją yra pateikę prašymus dėl pageidavimo būti paskirti atitinkamo teismo teisėjais be atrankos;

12.2.        iki šio Aprašo 9 punkte nustatyto termino pabaigos teisės aktų nustatyta tvarka buvo įtraukti į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą, Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą, Teisėjų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose, duomenų bazę ar Teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitus to paties teismo, kurio teisėjais jie paskirti, rūmus, arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, duomenų bazę ir, įsirašydami į šį sąrašą, registrą ar duomenų bazes, ar patikslindami juose esančią informaciją, yra išreiškę pageidavimą tapti konkretaus teismo pirmininku, pirmininko pavaduotoju, skyriaus pirmininku ar teisėju, o kai teismas sudarytas iš teismo rūmų – konkrečių teismo rūmų teisėju.

13. Kai organizuojama šio Aprašo 2.1 papunktyje numatyta atranka, šio Aprašo 12 punkte numatyta tvarka pateikiamas atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašas sudaromas iš:

13.1.        šio Aprašo 12.1 papunktyje nurodytų asmenų, kurie yra pateikę prašymą dėl pageidavimo būti paskirti konkretaus teismo, o kai teismas sudarytas iš teismo rūmų – konkrečių teismo rūmų teisėjais, kurie bus skiriami dvejiems metams (kai atitinkama atranka yra būtina);

13.2.        asmenų, kurie iki šio sąrašo sudarymo termino pabaigos teisės aktų nustatyta tvarka buvo įtraukti į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą bei įsirašydami į jį ar patikslindami jame esančią informaciją yra išreiškę pageidavimą (sutikimą) tapti konkretaus teismo, o kai teismas sudarytas iš teismo rūmų – konkrečių teismo rūmų teisėjais, kurie bus skiriami dvejiems metams.

14Respublikos Prezidento kanceliarija, gavusi teisėjų atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašą, turi teisę:

14.1.    sustabdyti atrankos procedūrą, kol Teismų įstatymo nustatyta tvarka bus išspręstas asmens paskyrimo į atitinkamas pareigas be atrankos klausimas;

14.2.    kreiptis į Nacionalinę teismų administraciją ir Pretendentų į teisėjus atrankos komisiją (toliau – Atrankos komisija) dėl tolesnio atrankos organizavimo, jei atrankoje pageidauja dalyvauti du arba daugiau asmenų ir teisėju nebuvo paskirtas asmuo, galintis būti paskirtas į atitinkamas pareigas be atrankos. Toks kreipimasis galimas ir tais atvejais, kai teisėjų atrankoje jau ne pirmą kartą dalyvauja tik vienas asmuo;

14.3.   paskelbti naują atranką šio Aprašo nustatyta tvarka, jei atrankoje pageidauja dalyvauti tik vienas asmuo arba atrankoje išreiškė norą dalyvauti tik tie asmenys, kurie anksčiau yra dalyvavę atrankoje į tas pačias pareigas, bet Respublikos Prezidentas neskyrė šių asmenų į atitinkamas pareigas.

15. Atsižvelgusi į teismų darbo krūvį, teisėjų trūkumą konkrečiame teisme ir numatomą jo atsiradimo laiką, į poreikį užtikrinti vadovavimo teismo organizaciniam darbui stabilumą, atrankų organizavimo ir vykdymo proceso efektyvumą, kitas reikšmingas aplinkybes, Nacionalinė teismų administracija sudaro atrankų vykdymo eiliškumo sąrašą ir suderina jį su Atrankos komisija bei Respublikos Prezidento kanceliarija. 

16. Šio Aprašo 14.2 papunktyje numatytu atveju Nacionalinė teismų administracija:

16.1.   paskelbia savo interneto tinklalapyje teisėjų atrankoje dalyvaujančių asmenų sąrašą ir informaciją apie šių asmenų išsilavinimą bei teisinio darbo patirtį;

16.2.   teisės aktų nustatyta tvarka surenka ir Atrankos komisijai bei Respublikos Prezidento kanceliarijai pateikia visus Atrankos komisijos posėdžiui reikalingus dokumentus;

16.3.   pagal šio Aprašo 15 punktą suderinusi atrankų vykdymo eiliškumo sąrašą, skelbia Nacionalinės teismų administracijos interneto tinklalapyje duomenis apie atrankų vykdymo preliminarią eigą (į kokią vietą vykdoma atranka; datą, iki kurios buvo galima pateikti prašymus dėl dalyvavimo paskelbtoje atrankoje; atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašo sudarymo datą), kartu nurodydama informaciją apie planuojamus Atrankos komisijos posėdžius.

17. Jei į Atrankos komisijos posėdį kviestas asmuo du kartus iš eilės posėdyje nedalyvavo ir iš anksto apie tai neinformavo, į teisėjų atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašus, sudaromus šio Aprašo 12 arba 13 punktuose nustatyta tvarka, jis neįtraukiamas, kol vėl raštu neišreiškia savo valios dalyvauti atrankose į jo anksčiau nurodytas, į kitas laisvas ar atsilaisvinsiančias teisėjų, teismų pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų ar skyrių pirmininkų vietas.

18. Išimtiniais atvejais ir esant svarbioms priežastims asmenys, pavėlavę išreikšti savo valią dalyvauti teisėjų atrankoje, gali Respublikos Prezidento kanceliarijai pateikti motyvuotą prašymą įtraukti juos į atrankoje dalyvaujančių asmenų sąrašą.

18.1. Šiame Aprašo punkte numatytas prašymas gali būti pateiktas ir svarstomas:

18.1.1. ne vėliau kaip likus 20 dienų iki artimiausio Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos posėdžio, kai pagal Teismų įstatymą būtina atlikti neeilinį teisėjo veiklos vertinimą;

18.1.2. ne vėliau kaip likus 20 dienų iki Atrankos komisijos posėdžio, kuriame bus baigiama vykdyti atranka, jei pagal įstatymą nėra atliekamas neeilinis teisėjo veiklos vertinimas ir tai nesutrukdys atrankos procedūros.

18.2. Respublikos Prezidento kanceliarijai priėmus asmens, pavėlavusio išreikšti savo valią dalyvauti teisėjų atrankoje, prašymą įtraukti jį į atrankoje dalyvaujančių asmenų sąrašą, toks prašymas kartu su pateiktais dokumentais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas persiunčiamas Nacionalinei teismų administracijai. Nacionalinė teismų administracija, gavusi Respublikos Prezidento kanceliarijos raštą su prašymu ir prie jo pridėtais dokumentais, įtraukia tokį asmenį į atrankoje dalyvaujančių asmenų sąrašą, jeigu prašymą pateikęs asmuo atitinka šio Aprašo 12 ar 13 punktuose nustatytus kriterijus arba jei sprendimą, kad asmuo atitinka šio Aprašo 12 ar 13 punktuose nustatytus kriterijus, Nacionalinė teismų administracija gali priimti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Prezidento kanceliarijos rašto su prašymu ir prie jo pridėtais dokumentais gavimo dienos. Nacionalinė teismų administracija apie tai, kad egzistuoja priežastys, dėl kurių asmuo negali dalyvauti atrankoje, informuoja asmenį, pateikusį prašymą įtraukti jį į atrankoje dalyvaujančių asmenų sąrašą, ir Respublikos Prezidento kanceliariją.

 

____________________

 

SUDERINTA

Teisėjų tarybos

2020 m. kovo 27 d. nutarimu Nr.13P-25-(7.1.2)