LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
ĮGYVENDINIMO
04.4.1-LVPA-K-106 PRIEMONĘ ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ modernizavimas ir plėtra

 

2016 m. liepos 11 d. Nr. 1-200

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 81 punktu, ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2016 m. birželio 30 d. atrinktų projektų ataskaitą Nr. 1-(15.2.2-18):

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą.

2. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis energetikos ministrą                                                                           Evaldas Gustas

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2016 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1-200

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

04.4.1-LVPA-K-106-01-0001

AB „Energijos skirstymo operatorius“

304151376

 

Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra diegiant išmaniuosius sprendimus

7 572 360,50

7 572 360,50

0

2.

04.4.1-LVPA-K-106-01-0002

 

AB „Achema“

 

156667399

 

AB „Achema“ elektros skirstymo sistemos modernizavimas

1 975 566,50

1 975 566,50

0

 

______________________________