ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. liepos 2 d. Nr. T-210

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 6 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 8 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Sudaryti šios sudėties 2019–2023 metų IX šaukimo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją iš 11 narių:

Inga Banevičienė, viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Kuršėnų poliklinikos psichiatrijos kabineto bendrosios praktikos slaugytoja.

Giedrė Budinienė, Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;

Simona Dambrauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė;

Česlovas Greičius, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas;

Vaida Gricienė, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė;

Giedrė Jasiulytė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

Elena Leparskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Jolanta Petraitė, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė;

Inga Rimgailienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja;

Irena Simanauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Toma Vaitkevičienė, Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyresnioji tyrėja.

2. Skirti Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos:

2.1. pirmininku – Česlovą Greičių, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotoją;

2.2. pirmininko pavaduotoju – Ingą Rimgailienę, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja.

3. Įgalioti Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos pirmininką Česlovą Greičių pasirašyti komisijos vardu parengtus dokumentus bei atstovauti komisijai visose valstybės ir savivaldybės institucijose.

4. Įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių Gipoldą Karklelį paskirti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbuotoją, atsakingą už komisijos veiklos techninį aptarnavimą.

5. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1, 3, 4, 5 punktus.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras