vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL ŠILUMOS RENOVUOTOJE TRIVAMZDĖJE ŠILDYMO SISTEMOJE PASKIRSTYMO METODO NR. 8 PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 13 d. Nr. O3-187

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus 2016 m. birželio 2 d. pažymą Nr. O5-149 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų pripažinimo netekusiais galios ir naujų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodą Nr. 8 (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2007 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. O3-45 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo renovuotoje trivamzdėje sistemoje metodo Nr. 8 patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja po 12 mėnesių nuo jo paskelbimo Teisės aktų registre.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                           Inga Žilienė

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-187

 

ŠILUMOS RENOVUOTOJE TRIVAMZDĖJE ŠILDYMO SISTEMOJE PASKIRSTYMO METODAS NR. 8

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodas Nr. 8 (toliau – Metodas Nr. 8) gali būti taikomas, kai:

1.1. pastate įrengta trivamzdė šildymo sistema, kurios šilumnešis cirkuliuoja ne tik butų ir (ar) patalpų šildymo prietaisuose, bet ir vonių patalpų šildytuvuose;

1.2. šiluma ir karštas vanduo šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams tiekiami iš pastato individualaus šilumos punkto;

1.3. visas pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas:

1.3.1. pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, matuojančio šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui (), rodmenis;

1.3.2. pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, įrengtų nuosekliai, vienas iš kurių matuoja šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui (), kitas – pastatui šildyti
();

1.4. bute ar kitoje patalpoje, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas:

1.4.1. pagal faktinius karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;

1.4.2. pagal karšto vandens suvartojimo normas, kurių taikymo sąlygos nurodytos Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse, patvirtintose Komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“;

1.5. pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.

 

II SKYRIUS

METODO NR. 8A VARIANTAS

 

2. Metodo Nr. 8A variantas taikomas, kai visas pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, matuojančio šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui (), rodmenis.

3. Kiekvienam atsiskaitymo laikotarpiui sudaromas šilumos balansas – visas pastate suvartotas šilumos kiekis () susideda iš šilumos kiekių sumos:

3.1. šildymo sezono metu:

, kWh;                               (1)

čia:

 – pastate suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal šilumos apskaitos prietaiso pastatui šildyti ir karštam vandeniui rodmenis, kWh;

 – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

 – pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), kWh;

 – pastate suvartotas šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti, kWh;

 – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

3.2. nešildymo sezono metu:

, kWh.                                       (2)

4. Pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti () šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas:

, kWh;                                                     (3)

čia:

 – šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatomos vadovaujantis Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Komisijos 2010 m liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133;

 – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m3.

5. Pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai () šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas:

, kWh;                                                            (4)

čia:

 butams ir (ar) kitoms patalpoms pagal Metodo Nr. 8 10 punktą priskiriamų šilumos kiekių cirkuliacijai suma, kWh.

6. Pastate suvartotas šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti (), nustatomas:

6.1. šildymo sezono metu:

6.1.1. pagal skaičiavimo būdu nustatytą vidutinę vonių patalpų šildymo sistemos galią:

, kWh;                                                         (5)

čia:

 – pastato vonių patalpų šildymo sistemos vidutinė galia, kW, nustatyta pagal Metodo Nr. 8
2 priedą;

 – pastato vonių patalpų šildymo sistemos per atsiskaitymo laikotarpį veikimo trukmė, val.;

6.1.2. vadovaujantis auditoriaus išvada;

6.1.3. kol pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkai įstatymų nustatyta tvarka priims sprendimą dėl šilumos kiekio pastato vonių patalpoms šildyti nustatymo būdo, pastate suvartotas šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti nustatomas pagal Metodo Nr. 8 6.1.1 papunktį;

6.1.4. nesant duomenų, reikalingų skaičiavimams pagal Metodo Nr. 8 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčius atlikti, pastate suvartotas šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti nustatomas sumuojant pastato butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamus vidutinius energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvus:

, kWh;                                                          (6)

, kWh;                                                                       (7)

čia:

 – butui ar kitai patalpai pagal vidutinius energijos sąnaudų vonių patalpoms šildyti normatyvus priskiriamas šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti, kWh;

 – vidutinis energijos sąnaudų vonių patalpoms šildyti normatyvas, kWh/butui per mėn., priskiriamas butui ar kitai patalpai vadovaujantis Komisijos 2004 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. O3-63 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų akcinei bendrovei „Kauno energija“ (toliau – Nutarimas);

6.2. nešildymo sezono metu:

, kWh.                                         (8)

7. Šilumos kiekis pastatui šildyti nustatomas:

, kWh.                               (9)

7.1. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis () susideda iš šilumos kiekių sumos:

7.1.1. šildymo sezono metu:

7.1.1.1. kai karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate arba pastato bendraturčiai pasirinko apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo:

, kWh;                                 (10)

čia:

 – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

 – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, kWh;

 – butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

 – butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis vonios patalpai šildyti, kWh;

 – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis šildymui, kWh;

7.1.1.2. kai karšto vandens tiekėjas neįvykdė visų savo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate:

, kWh;                                               (11)

7.1.2. nešildymo sezono metu:

7.1.2.1. kai karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate arba pastato bendraturčiai pasirinko apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo:

, kWh;                                           (12)

7.1.2.2. kai karšto vandens tiekėjas neįvykdė visų savo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate:

, kWh.                                            (13)

8. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti
(
) šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas:

, kWh;                                                       (14)

čia:

 – šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatytos vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika, patvirtinta Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116;

 – bute ar kitoje patalpoje suvartoto karšto vandens kiekis, m3, nustatomas pagal Metodo Nr. 8 1.4 papunktį.

9. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu () šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas:

, kWh;                             (15)

čia:

 – butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamų šilumos kiekių karštam vandeniui paruošti suma, kWh;

 – butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio su nepaskirstytu karštu vandeniu dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 8 1 priedą.

10. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai () šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas:

, kWh;                                                              (16)

čia:

 – vidutinis energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvas, kWh/butui per mėn., priskiriamas butui ar kitai patalpai vadovaujantis Nutarimu;

11. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis vonios patalpai šildyti () nustatomas:

, kWh;                                                       (17)

čia:

 – butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio vonios patalpai šildyti dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 8 1 priedą.

12. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis šildymui () nustatomas:

12.1. kai gyvenamajame pastate nėra negyvenamosios (prekybos, paslaugų, administracinės ir kt.) paskirties patalpų:

, kWh;                                                          (18)

čia:

 – butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 8 1 priedą;

12.2. kai gyvenamajame pastate yra negyvenamosios (prekybos, paslaugų, administracinės ir kt.) paskirties patalpų ir pastato bendraturčiams įstatymų nustatyta tvarka priėmus sprendimą atskirai skirstyti šilumos kiekį šildymui gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpoms:

12.2.1. gyvenamosios paskirties patalpai priskiriamas šilumos kiekis šildymui () nustatomas:

, kWh;                                        (19)

čia:

 – pastato gyvenamosios paskirties patalpoms šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 8 1 priedą;

 – gyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 8 1 priedą;

12.2.2. negyvenamosios paskirties patalpai priskiriamas šilumos kiekis šildymui () nustatomas:

, kWh;                            (20)

čia:

 – negyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 8 1 priedą.

 

III SKYRIUS

METODO NR. 8B VARIANTAS

 

13. Metodo Nr. 8B variantas taikomas, kai visas pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, įrengtų nuosekliai, vienas iš kurių matuoja šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui (), kitas – pastatui šildyti
(), rodmenis.

14. Kiekvienam atsiskaitymo laikotarpiui sudaromas šilumos balansas – visas pastate suvartotas šilumos kiekis () susideda iš šilumos kiekių sumos:

14.1. šildymo sezono metu:

, kWh;      (21)

čia:

 – pastate suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal šilumos apskaitos prietaiso pastatui šildyti ir karštam vandeniui rodmenis, kWh;

 – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

 – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

 – pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), kWh;

 –šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti, kWh;

 – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

14.2. nešildymo sezono metu:

, kWh.                                        (22)

15. Pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti () šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas pagal Metodo Nr. 8 4 punktą.

16. Pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai () nustatomas pagal Metodo Nr. 8 5 punktą.

17. Pastate suvartotas šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti () nustatomas:

17.1. šildymo sezono metu:

, kWh;                                    (23)

17.2. nešildymo sezono metu:

, kWh.                                                   (24)

18. Šilumos kiekis pastatui šildyti nustatomas:

, kWh.                                                              (25)

19. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis () susideda iš šilumos kiekių sumos:

19.1. šildymo sezono metu:

19.1.1. kai karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate arba pastato bendraturčiai pasirinko apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo:

, kWh;                                 (26)

čia:

 – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

 – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, kWh;

 – butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

 – butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis vonios patalpai šildyti, kWh;

 – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis šildymui, kWh;

19.1.2. kai karšto vandens tiekėjas neįvykdė visų savo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate:

, kWh;                                               (27)

19.2. nešildymo sezono metu:

19.2.1. kai karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate arba pastato bendraturčiai pasirinko apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo:

, kWh;                                           (28)

19.2.2. kai karšto vandens tiekėjas neįvykdė visų savo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate:

, kWh.                                            (29)

20. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti
(
) šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas pagal Metodo Nr. 8 8 punktą.

21. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu () šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas pagal Metodo Nr. 8 9 punktą.

22. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai () šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas pagal Metodo Nr. 8 10 punktą.

23. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis vonios patalpai šildyti () nustatomas pagal Metodo Nr. 8 11 punktą.

24. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis šildymui () nustatomas pagal Metodo Nr. 8 12 punktą.

___________________

 


 

Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 8

1 priedas

 

ŠILUMOS KIEKIO DALIES PRISKYRIMO KOEFICIENTAI

 

1. Butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio su nepaskirstytu karštu vandeniu dalies priskyrimo koeficientas (), nustatomas:

kWh;                                                        (1)

čia:

 – buto ar kitos patalpos, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, naudingasis plotas, m2;

 – pastato butų ir (ar) kitų patalpų, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, naudingųjų plotų suma, m2.

2. Butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio vonios patalpai šildyti dalies priskyrimo koeficientas (), nustatomas:

2.1. kai visuose pastato butuose ir (ar) kitose patalpose įrengta vienoda vonių patalpų šildymo sistema:

;                                                                   (2)

čia:

n – pastato butų ir (ar) kitų patalpų kiekis, vnt.;

2.2. kai ne visuose pastato butuose ir (ar) kitose patalpose įrengta vienoda vonių patalpų šildymo sistema:

;                                                    (3)

čia:

 – vidutinis energijos sąnaudų vonių patalpoms šildyti normatyvas, kWh/butui per mėn., priskiriamas butui ar kitai patalpai vadovaujantis Nutarimu;

 – vidutinių energijos sąnaudų vonių patalpoms šildyti normatyvų, priskiriamų butams ir (ar) kitoms patalpoms, suma, kWh.

3. Butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas
() nustatomas:

3.1. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis vienodas:

;                                                                               (4)

čia:

 – buto ar kitos patalpos, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingasis plotas, m2;

 – pastato butų ir (ar) kitų patalpų, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingųjų plotų suma, m2;

3.2. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis nevienodas:

;                                                                                (5)

čia:

 – buto ar kitos patalpos, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūris, apskaičiuotas vertinant naudingąjį plotą, m3;

 – pastato butų ir (ar) kitų patalpų, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūrių, apskaičiuotų vertinant naudinguosius plotus, suma, m3;

3.3. jeigu dalyje pastato butų ir (ar) kitų patalpų, palyginti su šildymo sistemos projektu, yra padidinta įrengtų šildymo prietaisų galia:

3.3.1. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis vienodas:

;                                                                             (6)

čia:

 – butų ar kitų patalpų, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, sąlyginių plotų suma, m2;

 – buto ar kitos patalpos, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, sąlyginis plotas, m2, nustatomas:

, m2;                                                      (7)

čia:

 – buto ar kitos patalpos naudingojo ploto sąlyginis padidėjimas dėl šildymo prietaisų galios padidinimo, m2, nustatomas:

, m2;                                                           (8)

čia:

 – faktinis buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų ekvivalentinis plotas arba galia;

 – projektinis buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų ekvivalentinis plotas arba galia;

Pastaba. Jei , laikoma, kad ;

3.3.2. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis nevienodas, skaičiavimai atliekami pagal Metodo Nr. 8 1 priedo 3.3.1 papunktį, vietoj butų ir (ar) kitų patalpų naudingųjų ir sąlyginių plotų atitinkamai naudojant butų ir (ar) kitų patalpų tūrius ir sąlyginius tūrius.

4. Pastato gyvenamosios paskirties patalpoms šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas () nustatomas:

;                                                      (9)

čia:

 – pastato gyvenamosios paskirties patalpų projektinė galia šildymui, kW;

 – pastato negyvenamosios paskirties patalpų projektinė galia šildymui, kW.

5. Gyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas () nustatomas:

5.1. kai gyvenamosios paskirties patalpų aukštis vienodas:

;                                                                  (10)

čia:

 – gyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingasis plotas, m2;

 – pastato gyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingųjų plotų suma, m2;

5.2. kai gyvenamosios paskirties patalpų aukštis nevienodas:

;                                                                  (11)

čia:

 – gyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūris, apskaičiuotas vertinant naudingąjį plotą, m3;

 – pastato gyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūrių, apskaičiuotų vertinant naudinguosius plotus, suma, m3.

6. Negyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas () nustatomas:

6.1. kai negyvenamosios paskirties patalpų aukštis vienodas:

;                                                             (12)

čia:

 – negyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingasis plotas, m2;

 – pastato negyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingųjų plotų suma, m2;

6.2. kai negyvenamosios paskirties patalpų aukštis nevienodas:

;                                                              (13)

čia:

 – negyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūris, apskaičiuotas vertinant naudingąjį plotą, m3;

 – pastato negyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūrių, apskaičiuotų vertinant naudinguosius plotus, suma, m3.

___________________

 


 

Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 8

2 priedas

 

PASTATO VONIŲ PATALPŲ ŠILDYMO SISTEMOS GALIOS NUSTATYMAS SKAIČIAVIMO BŪDU

 

1. Pastato vonių patalpų šildymo sistemos vidutinė galia nustatoma pagal ne mažiau nei trijų kiekvieno nešildymo sezono mėnesių duomenis (pvz., gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesių):

, kW;                                                            (1)

čia:

 – skaičiavimo būdu nustatyta pastato vonių patalpų šildymo sistemos vidutinė galia, kW;

 – atitinkamo mėnesio pastato vonių patalpų šildymo sistemos galia, kW;

n – skaičiavimams pasirinktų mėnesių skaičius.

2. Pastato vonių patalpų šildymo sistemos galia atitinkamą mėnesį nustatoma:

, kW;                                                          (2)

čia:

 – šilumos kiekis pastato vonių patalpoms šildyti, nustatytas pagal Metodo Nr. 8
6.2 papunktį;

 – atitinkamo mėnesio pastato vonių patalpų šildymo sistemos per atsiskaitymo laikotarpį veikimo trukmė, val.

___________________