LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-T-927 PRIEMONĘ „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. 1V-497

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 75 punktu, ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros 2020 m. gegužės 13 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. VD-2020-00264 :

1. Skiriu šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams šio įsakymo priede nustatyto dydžio finansavimą iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 03.03) pagal priemonę „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas, gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją“ (priemonės kodas 01-02-02) finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.7.1) ir iš bendrojo finansavimo lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.2.2.7.1).

2. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                   Rita Tamašunienė

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2020 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1V-497

priedas

 

 

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

iš jų:

 

 

 

 

 

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki, Eur:

1.

08.6.1-ESFA-T-927-01-0263

Biudžetinė įstaiga Šilutės turizmo informacijos centras

303244137

Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas, siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes

13 390,90

12 305,15

1 085,75

2.

08.6.1-ESFA-T-927-01-0264

VšĮ „Tavo robotas“

304734891

Robotikos – pažangios specializacijos kompetencijų ugdymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu

14 097,76

12 954,70

1 143,06

_______________________________