LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 3 d. Nr. ĮV-827

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                             Šarūnas Birutis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gruodžio 3 d.

įsakymu Nr. ĮV-827

 

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta prašymo dėl duomenų subjektų teisės (-ių) ir jos (-ų) įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje (toliau – Ministerija) tvarka.

2. Tvarkos aprašas taikomas įgyvendinant duomenų subjektų – asmenų, kurių asmens duomenis tvarko Ministerija, teises.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

4. Duomenų subjektas turi teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą:

4.1. duomenų subjektų asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas – Ministerija, juridinio asmens kodas 188683671, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius;

4.2. asmens duomenys Ministerijoje tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu;

4.3. Ministerijoje tvarkomi šių duomenų subjektų grupių asmens duomenys šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais:

4.3.1. asmenų, pateikusių Ministerijai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ryšio ir (ar) telefakso numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pranešimo data ir numeris (registravimo Ministerijoje data ir numeris), skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, Ministerijos atsakymo data ir numeris, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta informacija) tvarkomi skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo, vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais;

4.3.2. meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų narių asmens duomenys nurodyti Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų 2008 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-78 „Dėl Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos nuostatų ir Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ III skyriaus 21,22,23 ir 24 punktuose tvarkomi Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje siekiant kaupti duomenis apie meno kūrėjus ir meno kūrėjų organizacijų narius jų apskaitos tikslais;

4.3.3. kultūros vertybių savininkų ir valdytojų asmens duomenys nurodyti Kultūros vertybių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053 „Dėl kultūros vertybių registro įsteigimo ir kultūros vertybių registro nuostatų patvirtinimo“ III skyriaus 17 ir 18 punktuose tvarkomi Kultūros vertybių registre siekiant registruoti įstatymų nustatytus Kultūros vertybių registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims Kultūros vertybių registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus Kultūros vertybių registro duomenų tvarkymo veiksmus;

4.3.4. pagrindinių filmų kūrėjų, platintojų ir kt. asmens duomenys nurodyti Filmų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1002 „Dėl Filų registro reorganizavimo ir Filmų registro nuostatų patvirtinimo“ III skyriaus 14 punkte tvarkomi Filmų registre siekiant registruoti visus Lietuvos Respublikoje pagamintus ir į Lietuvos Respubliką įvežtus rodyti kino teatruose filmus, taip pat rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis apie juos;

4.3.5. Esamų ir buvusių Ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei pavaldžių įstaigų vadovų ir vyriausiųjų fondų saugotojų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir užduotis, duomenys apie valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą, viešų ir privačių interesų deklaravimo duomenys, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Ministerija įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;

4.3.6. pretendentų į Ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei pavaldžių įstaigų vadovus ir vyriausiųjų fondų saugotojus asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, ypatingi asmens duomenys, susiję su teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, pokalbio su pretendentu į valstybės tarnautojo pareigas skaitmeninis garso įrašas, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Ministerija įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo) tikslu.

4.4. asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka:

4.4.1. asmenų, pateikusių Ministerijai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo tikslu – juridiniams ir fiziniams asmenims;

4.4.2. asmenų, pateikusių Ministerijai skundą, prašymą ar pranešimą, ir kitų fizinių asmenų asmens duomenys ginčo dėl Ministerijos priimto sprendimo teisėtumo nagrinėjimo tikslu – teismams;

4.4.3. meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų narių, tvarkomų Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje, asmens duomenys, vadovaujantis Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų 2008 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-78 „Dėl Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos nuostatų ir Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, 16 punktu, teikiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Duomenys Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami vadovaujantis Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos nuostatų 35 punktu;

4.4.4. kultūros vertybių savininkų ir valdytojų, tvarkomų Kultūros vertybių registre, asmens duomenų teikimas, nurodytas Kultūros vertybių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053 „Dėl kultūros vertybių registro įsteigimo ir kultūros vertybių registro nuostatų patvirtinimo“ VI skyriuje;

4.4.5. pagrindinių filmų kūrėjų, platintojų ir kt. tvarkomų Filmų registre, asmens duomenų teikimas, nurodytas Filmų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1002 „Dėl Filų registro reorganizavimo ir Filmų registro nuostatų patvirtinimo“ VII skyriuje;

4.4.6. pretendentų į Ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus asmens duomenys valstybės tarnybos valdymo tikslu – Valstybės tarnybos departamentui;

4.4.7. Ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei pavaldžių įstaigų vadovų ir vyriausiųjų fondų saugotojų asmens duomenys: socialinio draudimo mokesčio administravimo tikslu – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokesčių administravimo tikslu – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės tarnybos valdymo tikslu – Valstybės tarnybos departamentui;

4.4.8. kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Ministeriją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

4.5. duomenų subjektams informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama Ministerijos interneto svetainėje. Be to, informacija duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į Ministeriją, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi arba kai įstatymai ir kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.

5. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.

6. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų:

6.1. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Ministeriją, Ministerija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, patikrina asmens duomenis ir ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

6.2. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į Ministeriją, Ministerija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, neatlygintinai patikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir nedelsdama sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

6.3. Ministerija, duomenų subjekto prašymu sustabdžiusi jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo tol, kol jie bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:

6.3.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;

6.3.2. jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;

6.3.3. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

6.4. Ministerija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą;

6.5. asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą;

6.6. jeigu Ministerija abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. Tokie asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti;

6.7. Ministerija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tuo atveju, kai informuoti duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, yra neįmanoma arba pernelyg sunku, Ministerija praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

7. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys Ministerijoje yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais:

7.1. Ministerija duomenų subjekto teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, įgyvendina, jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas. Tokiu atveju Ministerija nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus;

7.2. duomenų subjekto prašymu Ministerija praneša duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ

ĮGYVENDINIMO PATEIKIMAS

 

8. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Ministerijai turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar per pasiuntinį, ar elektroninių ryšių priemonėmis.

9. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš Tvarkos aprašo 5–7 punktuose nurodytų teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

10. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

10.1. pateikdamas prašymą Ministerijos darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

10.2. pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;

10.3. pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį elektroniniu parašu.

11. Duomenų subjektas savo teises Ministerijoje gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

12. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į Ministeriją kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš Tvarkos aprašo 5–7 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisę ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti šio Tvarkos aprašo 8 ir 10 punktų reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ

ĮGYVENDINIMO NAGRINĖJIMAS

 

13. Ministerija duomenų subjekto prašymo, kuris pateiktas nesilaikant šio Tvarkos aprašo 8–12 punktuose nustatytų reikalavimų, nenagrinėja, jeigu Ministerijos vadovas nenusprendžia kitaip. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus Ministerija raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį.

14. Tvarkos aprašo reikalavimus atitinkantį prašymą Ministerija privalo išnagrinėti ir įgyvendinti duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:

14.1. valstybės saugumą ar gynybą;

14.2. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

14.3. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

14.4. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

14.5. duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

15. Duomenų subjekto prašymas įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises Ministerijoje išnagrinėjamas ir atsakymas duomenų subjektui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.

16. Ministerija atsakymą duomenų subjektui pateikia valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu: registruotu paštu arba įteikiant asmeniškai. Ministerija, dėl objektyvių priežasčių negalėdama pateikti atsakymo duomenų subjektui jo pasirinktu būdu, atsakymą pateikia registruotu paštu.

17. Ministerija, atsisakydama vykdyti duomenų subjekto prašymą įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises, duomenų subjektui pateikia tokio atsisakymo motyvus.

18. Duomenų subjektas gali skųsti duomenų valdytoją dėl jo, kaip duomenų subjekto, teisių neįgyvendinimo ar netinkamo įgyvendinimo Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, t. y., per 3 mėnesius nuo atsakymo iš Ministerijos gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi Tvarkos aprašo 15 punkte nurodytas terminas pateikti atsakymą.

19. Duomenų subjekto teisės Ministerijoje įgyvendinamos neatlygintinai.

20. Ministerija, įgyvendindama duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami su Tvarkos aprašu Ministerijos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

_____________________________