LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DALINIO PASTOVIŲJŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO AR VIENKARTINĖS IŠMOKOS KLASIFIKUOJAMŲJŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS PARAIŠKOS FORMOS IR SUBSIDIJŲ ATVYKSTAMOJO TURIZMO KELIONIŲ ORGANIZATORIAMS PARAIŠKOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio 22 d. Nr. 4-625

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 389 „Dėl Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašo ir Subsidijų atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktą,

t v i r t i n u pridedamus:

1Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams paraiškos formą;

2. Subsidijų atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams paraiškos formą.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 4-625

 

 

(Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams paraiškos forma)

 

_________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

 

____________________________________________________________

(adresas korespondencijai, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris)

 

Uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“ 

 

DALINIO PASTOVIŲJŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO AR VIENKARTINĖS IŠMOKOS KLASIFIKUOJAMŲJŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS PARAIŠKA

 

_____________ Nr. ______

(data)

 

Vadovaudamasis Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 389 „Dėl Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašo ir Subsidijų atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), prašau skirti dalinę pastoviųjų išlaidų kompensaciją už patirtas komunalinių paslaugų išlaidas ar vienkartinę išmoką už kiekvieną paraiškoje nurodytame objekte esantį kambarį (numerį) (toliau – Kompensacija) klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimo objekte (viešbutyje, motelyje, svečių namuose, kempinge), esančiame statinyje (toliau – Objektas).

 

 

Informacija apie paraišką

 

 

Paraišką pateikusio asmens kontaktinė informacija

Paraišką pateikusio asmens vardas

 

Paraišką pateikusio asmens pavardė

 

Paraišką pateikusio asmens elektroninio pašto adresas

 

Paraišką pateikusio asmens telefono ryšio numeris

 

Informacija apie pareiškėją (juridinį asmenį)

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo įmonės kodas

 

Pareiškėjo teisinė forma

 

Pareiškėjo registracijos Juridinių asmenų registre data

 

Pareiškėjo vadovo vardas, pavardė

 

Pareiškėjo pagrindinės ekonominės veiklos kodas

 

Pareiškėjo juridinio asmens veiklos vykdymo adresas

 

Pareiškėjo elektroninio pašto adresas

Pareiškėjo telefono ryšio numeris

 

Informacija apie pareiškėją (fizinį asmenį)

Pareiškėjo vardas

 

Pareiškėjo pavardė

 

Pareiškėjo asmens kodas

 

Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio ar jį atitinkančio dokumento galiojimo pabaigos data

 

Pareiškėjo ekonominės veiklos kodas

 

Pareiškėjo galiojantis individualios veiklos pažymėjimo numeris

 

Pareiškėjo individualios veiklos pažymėjimo išdavimo data

 

Pareiškėjo faktinės veiklos vykdymo adresas

 

Pareiškėjo elektroninio pašto adresas

 

Pareiškėjo telefono ryšio numeris

 

Kita informacija

Galiojančio apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę teikti klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas Objekte, numeris

 

Objekto pavadinimas

 

 

 

Pareiškėjo atsiskaitomoji sąskaita tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN)

 

Formatas LT:  

 

 

Pareiškėjo statusas (pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją)

Labai maža įmonė

Maža įmonė

Vidutinė įmonė

Informacija apie pareiškėjo priklausymą įmonių grupei

Taip, priklausau įmonių grupei

Ne, įmonių grupei nepriklausau

Nurodykite visų įmonių grupei priklausančių įmonių kodus

 

Kompensacijos modelis

(pasirenkamas tik vienas modelis)

1.    Kompensuojant iki 50 procentų patirtų išlaidų už Objekte suteiktas komunalines paslaugas (pildo tik pareiškėjai, kurie Juridinių asmenų registre registruoti iki 2019 m. spalio 31 d.)

Sąskaitos faktūros už komunalinių paslaugų teikimą (toliau – sąskaita faktūra) duomenys

Deklaruojamas mėnuo

Pasirenkamas laikotarpis pamėnesiui [2021 m. lapkritis, 2021 m. gruodis, 2022 m. sausis, 2022 m. vasaris, 2022 m. kovas]

Sąskaitos faktūros numeris

 

Sąskaitos faktūros išrašymo data

 

Bendra deklaruojamo mėnesio komunalinių paslaugų suma be PVM, Eur:

Elektros energija, Eur (be PVM)

Gamtinių dujų tiekimas, Eur (be PVM)

Šilumos tiekimas, Eur (be PVM)

 

Ar pateikta sąskaita faktūra apmokėta?

 

Taip, apmokėta

Ne, neapmokėta / apmokėta iš dalies

2. Vienkartinė išmoka (pildo fiziniai asmenys arba juridiniai asmenys, kurie Juridinių asmenų registre registruoti ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. ir kuriems apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimas, suteikiantis teisę teikti klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas Objekte, pirmą kartą išduotas laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.)

 

Kambarių skaičius Objekte

 

Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimas, suteikiantis teisę teikti klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas Objekte, pirmą kartą išduotas laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

2021 m. patirtas bent 1 euro nuostolis (pildo tik juridiniai asmenys)

Kartu su paraiška teikiami dokumentai:

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma F1

 

„Vienos įmonės“ deklaracija (jeigu pareiškėjas nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas)

 

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys (taikoma tik juridiniams asmenimis). Įmonių grupės, jeigu pareiškėjas priklauso įmonių grupei, ir pareiškėjai, įsteigti ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d., privalo detaliai nurodyti nuosavo kapitalo sudėtį

 

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys (taikoma tik juridiniams asmenims)

 

Pareiškėjo informacija pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 13 dalį apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą – nurodoma naudos gavėjo (-ų) tapatybė ir pateikiamas išrašas iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos arba lygiaverčio kitos valstybės registro, jeigu šios informacijos nėra Lietuvos Respublikos registruose

 

Galiojantis individualios veiklos pažymėjimas (taikoma tik fiziniams asmenims)

 

Kiti dokumentai

(nurodomi kiti pateikiami dokumentai)

 

 

Patvirtinu, kad:

 

pareiškėjas nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

 

pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną atitinka minimalius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje nustatytus patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus;

 

pareiškėjui nėra iškelta nemokumo byla ir (ar) jis nėra restruktūrizuojamas pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą (arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos restruktūrizavimo įstatymą) arba jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą;

 

pareiškėjui, jo naudos gavėjui, kaip tai apibrėžta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, nėra pritaikytos tarptautinės sankcijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu, ir jie nėra įtraukti į viešai skelbiamus sankcijų sąrašus, nurodytus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt, ir (arba) į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt;

 

įmonių grupė, kuriai priklauso pareiškėjas, ar pareiškėjas, jeigu jis nepriklauso įmonių grupei, 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais, kaip tai apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, arba 2019 m. gruodžio 31 d. įmonių grupė, kuriai priklauso pareiškėjas, ar pareiškėjas, jeigu jis nepriklauso įmonių grupei, buvo patiriantys sunkumų, kaip tai apibrėžta Reglamento Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra laikomi sunkumų patiriančiais;

 

paraiškoje nurodyta informacija (duomenys ir (ar) dokumentai) yra teisinga ir aš (pareiškėjas, kuriam atstovauju), kaip pareiškėjas, suprantu (-a), kad esu atsakingas už teikiamos informacijos (duomenų ir (ar) dokumentų) teisingumą ir prisiimamų įsipareigojimų vykdymą.

 

Žinau, kad:

 

suteikiama Kompensacija yra laikoma valstybės pagalba, teikiama vadovaujantis 2020 m. kovo 20 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais (toliau – Komunikatas) 3.1 skirsnio ir bendrosiomis nuostatomis, ir patvirtinu, kad pareiškėjas atitinka Komunikate išdėstytas sąlygas;

 

Kompensacijos paraiškoje pateikti ir kiti būtini duomenys kompensacijai apskaičiuoti ir gauti gali būti tvarkomi Kompensacijų administravimo tikslais;

 

asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies c punktas ir Aprašas;

 

asmens duomenis uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) tvarko ir saugo 10 metų nuo paskutinio dokumento pagal Aprašą gavimo datos;

 

nepateikus paraiškoje prašomos informacijos, asmens duomenų (vardo, pavardės, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso ir kitų duomenų, nurodytų paraiškoje), paraiška nebus vertinama.

 

Esu susipažinęs su:

 

informacija, kad Aprašo nuostatas įgyvendinanti INVEGA, juridinio asmens kodas 110084026, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, tel. (8 5) 210 7510, el. paštas info@invega.lt, yra duomenų valdytoja ir INVEGAI Apraše numatytų funkcijų įgyvendinimo, taip pat apskaitos ir audito tikslais bei atrankinių patikrų metu tikrinant nurodytos pareiškėjo informacijos tikrumą tvarkys asmens duomenis (paraiškoje nurodytus pareiškėjo ir (ar) jo atstovo vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis, taip pat asmens duomenis, kuriuos sužinojo vertindama paraišką);

 

informacija, kad Aprašo nuostatas įgyvendinanti INVEGA duomenis apie mane (pareiškėją, kuriam atstovauju) (vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis, nurodytus paraiškoje) tikrins Apraše nurodytose duomenų bazėse ir registruose (Juridinių asmenų registre, Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose arba lygiaverčiuose kitos valstybės registruose, jei šios informacijos nėra Lietuvos Respublikos registruose, iš kurių būtų suprantama pareiškėjo nuosavybės ir kontrolės struktūra ir veiklos pobūdis, Licencijų informacinėje sistemoje, Įmonių ir fizinių asmenų bankroto vykdomų procedūrų informacinėje sistemoje, Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt, institucinių sektorių paieškos svetainėje, Nekilnojamojo turto registre, Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje, Užsienio reikalų ministerijos sankcijų paieškos sistemoje, „Creditinfo“, Valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, „Ondato“ ir kituose registruose, informacinėse sistemose) siekdama įvertinti Paraišką;

 

valstybės Kompensacijų teikimo tvarka, nustatyta Apraše;

 

INVEGOS interneto svetainėje https://www.invega.lt/doclib/irxfp1mu0btfcr4jnerygqspm6jkwwqb skelbiamomis Asmens duomenų tvarkymo INVEGOJE taisyklėmis, man yra aiškus jų turinys;

 

savo (pareiškėjo, kuriam atstovauju), kaip duomenų subjekto, teisėmis, įtvirtintomis Reglamente (ES) 2016/679:

- teise žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

- teise susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

- teise reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

- teise reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

- teise apriboti asmens duomenų tvarkymą;

- teise pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar teismui, jei manau (manysiu), kad mano asmens duomenys paraiškos vertinimo metu tvarkomi pažeidžiant Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas;

 

informacija, kad INVEGA, laikydamasi Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, turi teisę teikti tvarkomus asmens duomenis ir jais keistis su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, kurios tvarko asmens duomenis, reikalingus pareiškėjo tinkamumui pagal Aprašą įvertinti, pareiškėjo pateiktų duomenų teisingumui patikrinti, Kompensacijoms skirti ir mokėti, paskirtų lėšų panaudojimo kontrolei vykdyti.

 

 

Sutinku, kad:

 

nurodęs neteisingą, neišsamią ar netikslią informaciją (duomenis) ir jos pagrindu gavęs Kompensaciją, pareiškėjas privalo grąžinti visą nepagrįstai ir (ar) neteisėtai gautą Kompensaciją su palūkanomis, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles;

 

 Apraše nustatyta tvarka nustačius, kad Kompensacija suteikta Apraše nustatytų reikalavimų neatitinkančiam pareiškėjui, nepagrįstai ir (ar) neteisėtai gauta Kompensacija ar jos dalis bus susigrąžinta Apraše nustatyta tvarka;

 

 pareiškėjas, kuriam skirta Kompensacija, visus dokumentus, reikalingus patikroms ir (ar) auditui atlikti, teikia neatlygintinai.

 

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

(dap@eimin.lt; duomenu.apsauga@invega.lt)

 

Pastaba. Pareiškėjo teikiamos paraiškos duomenų vientisumas patvirtinamas teikiant paraišką interneto svetainėje https://invega.lt/ ir per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojus Lietuvos Respublikos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu, patvirtinus savo tapatybę.

 

__________________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 4-625

 

(Subsidijos atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams paraiškos forma)

 

_________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

 

_____________________________________________________________________________

(juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris)

 

 

Uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“ 

 

SUBSIDIJOS ATVYKSTAMOJO TURIZMO KELIONIŲ ORGANIZATORIAMS

PARAIŠKA

 

_____________ Nr. ______

(data)

 

Vadovaudamasis Subsidijos atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 389 „Dėl Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašo ir Subsidijos atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), prašau skirti subsidiją už turistams iš užsienio valstybių Lietuvos Respublikoje suteiktas organizuotos turistinės kelionės paslaugas (toliau – Subsidija).

 

 

Informacija apie paraišką

 

 

 

 

Paraišką pateikusio asmens kontaktinė informacija

 

Paraišką pateikusio asmens vardas

 

 

Paraiška pateikusio asmens pavardė

 

 

Paraišką pateikusio asmens elektroninio pašto adresas

 

 

Paraišką pateikusio asmens telefono ryšio numeris

 

 

Informacija apie pareiškėją

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

Pareiškėjo įmonės kodas

 

 

Pareiškėjo teisinė forma

 

 

Pareiškėjo registracijos Juridinių asmenų registre data

 

 

Pareiškėjo vadovo vardas, pavardė

 

 

Pareiškėjo vykdomos pagrindinės veiklos rūšies kodas

 

 

Pareiškėjo registracijos adresas

 

Pareiškėjo faktinės veiklos vykdymo adresas

 

 

Pareiškėjo elektroninio pašto adresas

 

Pareiškėjo telefono ryšio numeris

 

 

Kita informacija

 

Atvykstamojo kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo data

 

 

Atvykstamojo kelionių organizatoriaus pažymėjimo numeris

 

 

Pareiškėjo atsiskaitomoji sąskaita tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN)

 

Formatas LT:  

 

 

Pareiškėjo statusas (pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją)

Labai maža įmonė

Maža įmonė

Vidutinė įmonė

 

Informacija apie pareiškėjo priklausymą įmonių grupei

Taip, priklausau įmonių grupei

Ne, įmonių grupei nepriklausau

 

Nurodykite visų įmonių grupei priklausančių įmonių kodus

 

 

Papildoma informacija

 

Kalendoriniai metai

Turistų, kuriems suteiktos organizuotos turistinės kelionės paslaugos, skaičius, vnt.

Pardavimo pajamos, Eur

 

2019

 

 

 

2020

 

 

 

2021

 

 

Kartu su paraiška teikiami dokumentai:

 

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma F1

 

F-09 statistinis formuliaras, tvirtinamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu (toliau – F-09 statistinis formuliaras), už 2019 m., 2020 m. ir 2021 m. I–IV ketvirtį arba tą laikotarpį, kuriuo pareiškėjas teikė kelionių organizavimo paslaugas ir kuris F-09 statistiniame formuliare nurodytu laiku buvo pateiktas Lietuvos statistikos departamentui

 

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Įmonių grupės, jeigu pareiškėjas priklauso įmonių grupei, ir pareiškėjai, įsteigti ne vėliau kaip 2019 m. spalio 31 d., privalo detaliai nurodyti nuosavo kapitalo sudėtį

 

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 

Pareiškėjo informacija pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 13 dalį – nurodoma naudos gavėjo (-ų) tapatybė ir pateikiamas išrašas iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos paraiškos pateikimo dieną arba lygiaverčio kitos valstybės registro, jeigu šios informacijos nėra Lietuvos Respublikos registruose

 

Kiti dokumentai

(nurodomi kiti pateikiami dokumentai)

 

Patvirtinu, kad:

 

pareiškėjas nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

 

pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną atitinka minimalius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje nustatytus patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus;

 

pareiškėjui nėra iškelta nemokumo byla ir (ar) jis nėra restruktūrizuojamas pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos restruktūrizavimo įstatymą;

 

pareiškėjui, jo naudos gavėjui, kaip tai apibrėžta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, nėra pritaikytos tarptautinės sankcijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu, ir jie nėra įtraukti į viešai skelbiamus sankcijų sąrašus, nurodytus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt, ir (arba) į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt;

 

paraiškoje nurodyta informacija (duomenys ir (ar) dokumentai) yra teisinga ir aš (pareiškėjas, kuriam atstovauju), kaip pareiškėjas, suprantu, kad esu atsakingas už teikiamos informacijos (duomenų ir (ar) dokumentų) teisingumą ir prisiimamų įsipareigojimų vykdymą;

 

įmonių grupė, kuriai priklauso pareiškėjas, ar pareiškėjas, jeigu jis nepriklauso įmonių grupei, 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais, kaip tai apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, arba 2019 m. gruodžio 31 d. įmonių grupė, kuriai priklauso pareiškėjas, ar pareiškėjas, jeigu jis nepriklauso įmonių grupei, buvo patiriantys sunkumų, kaip tai apibrėžta Reglamento Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra laikomi sunkumų patiriančiais;

 

pareiškėjas yra pateikęs Lietuvos statistikos departamentui F-09 statistinį formuliarą už 2019–2021 m. ketvirčius, už kuriuos prašoma skirti Subsidiją, F-09 statistiniame formuliare nurodytu laiku.

 

Žinau, kad:

 

 suteikiama Subsidija yra laikoma valstybės pagalba, teikiama vadovaujantis 2020 m. kovo 20 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais (toliau – Komunikatas) 3.1 skirsnio ir bendrosiomis nuostatomis, ir patvirtinu, kad pareiškėjas atitinka Komunikate išdėstytas sąlygas;

 

 Subsidijos paraiškoje pateikti ir kiti būtini duomenys Subsidijai apskaičiuoti ir gauti gali būti tvarkomi Subsidijų administravimo tikslais;

 

asmens duomenis uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies c punktu ir Aprašu;

 

asmens duomenis INVEGA tvarko ir saugo 10 metų nuo paskutinio dokumento pagal Aprašą gavimo datos;

 

nepateikus paraiškoje prašomos informacijos, asmens duomenų (vardo, pavardės, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso ir kitų duomenų, nurodytų paraiškoje), paraiška nebus vertinama.

 

Esu susipažinęs su:

 

informacija, kad Aprašo nuostatas įgyvendinanti INVEGA, juridinio asmens kodas 110084026, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, tel. (8 5) 210 7510, el. paštas info@invega.lt, yra duomenų valdytoja ir INVEGAI Apraše numatytų funkcijų įgyvendinimo, taip pat apskaitos ir audito tikslais bei atrankinių patikrų metu tikrinant nurodytos pareiškėjo informacijos tikrumą tvarkys asmens duomenis (paraiškoje nurodytus pareiškėjo ir (ar) jo atstovo vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis, taip pat asmens duomenis, kuriuos sužinojo vertindama paraišką);

 

informacija, kad Aprašo nuostatas įgyvendinanti INVEGA duomenis apie mane (pareiškėją, kuriam atstovauju) (vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis, nurodytus paraiškoje) tikrins Apraše nurodytose duomenų bazėse ir registruose (Juridinių asmenų registre, Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose arba lygiaverčiuose kitos valstybės registruose, jei šios informacijos nėra Lietuvos Respublikos registruose, iš kurių būtų suprantama pareiškėjo nuosavybės ir kontrolės struktūra ir veiklos pobūdis, Licencijų informacinėje sistemoje, Įmonių ir fizinių asmenų bankroto vykdomų procedūrų informacinėje sistemoje, Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt, institucinių sektorių paieškos svetainėje, Nekilnojamojo turto registre, Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje, Užsienio reikalų ministerijos sankcijų paieškos sistemoje, „Creditinfo“, Valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, „Ondato“ ir kituose registruose, informacinėse sistemose) siekdama įvertinti paraišką;

 

INVEGOS interneto svetainėje https://www.invega.lt/doclib/irxfp1mu0btfcr4jnerygqspm6jkwwqb skelbiamomis Asmens duomenų tvarkymo INVEGOJE taisyklėmis, man yra aiškus jų turinys;

 

savo (pareiškėjo, kuriam atstovauju), kaip duomenų subjekto, teisėmis, įtvirtintomis Reglamente (ES) 2016/679:

- teise žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

- teise susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

- teise reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

- teise reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

- teise apriboti asmens duomenų tvarkymą;

- teise pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar teismui, jei manau (manysiu), kad mano asmens duomenys paraiškos vertinimo metu tvarkomi pažeidžiant Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas;

 

informacija, kad INVEGA, laikydamasi Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, turi teisę teikti tvarkomus asmens duomenis ir jais keistis su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, kurios tvarko asmens duomenis, reikalingus pareiškėjo tinkamumui pagal Aprašą įvertinti, pareiškėjo pateiktų duomenų teisingumui patikrinti, Subsidijoms skirti ir mokėti, paskirtų lėšų panaudojimo kontrolei vykdyti;

 

 valstybės Subsidijų teikimo tvarka, nustatyta Apraše.

 

Sutinku, kad:

 

 nurodęs neteisingą, neišsamią ar netikslią informaciją (duomenis) ir jos pagrindu gavęs kompensaciją, pareiškėjas privalo grąžinti visą nepagrįstai ir (ar) neteisėtai gautą Kompensaciją su palūkanomis, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles;

 

 pareiškėjas, kuriam skirta Subsidija, visus dokumentus, reikalingus patikroms ir (ar) auditui atlikti, teikia neatlygintinai.

 

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

(dap@eimin.lt; duomenu.apsauga@invega.lt)

 

____________________________