Logo  Description automatically generated with medium confidence

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BYLŲ PAGAL PAREIŠKIMUS DĖL TEISMO ĮSAKYMO IŠDAVIMO, KURIE PADUODAMI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS, TEISMINGUMO NUSTATYMO

 

2022 m. balandžio 27 d. Nr. 1R-171

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4321 straipsnio 2 dalimi ir siekdama užtikrinti tolygų apylinkių teismų darbo krūvį, susijusį su gaunamomis bylomis, ir operatyvų procesą šiame įsakyme nurodytose bylose,

nustatau, kad:

1. Bylas pagal pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, kurie paduodami elektroninių ryšių priemonėmis, nagrinėja Alytaus apylinkės teismas, Kauno apylinkės teismas, Klaipėdos apylinkės teismas, Marijampolės apylinkės teismas, Panevėžio apylinkės teismas, Plungės apylinkės teismas, Šiaulių apylinkės teismas, Tauragės apylinkės teismas,  Telšių apylinkės teismas, Utenos apylinkės teismas ir Vilniaus regiono apylinkės teismas.

2. Bylų pagal pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, kurie paduodami elektroninių ryšių priemonėmis, paskirstymo tarp šio įsakymo 1 punkte nurodytų apylinkių teismų tvarką nustato Teisėjų taryba. Bylos pagal pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, kurie paduodami elektroninių ryšių priemonėmis, paskirstomos šių teismų teisėjams, naudojantis kompiuterine programa, nurodyta Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 36 straipsnyje.

3. Pareiškimams dėl teismo įsakymo išdavimo, paduotiems iki šio įsakymo įsigaliojimo, taikomos iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusios teismingumo taisyklės.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                         Evelina Dobrovolska

 

 

SUDERINTA

Teisėjų tarybos

2022 m. balandžio 26 d. raštu Nr. 36P-52-(7.1.10.Mr)