Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 19 d. Nr. 590

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Pakeisti Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.    Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punktu patvirtinto Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo 35 punkto nuostatos netaikomos 2019 metų II pusmečiui vykdomuose aukcionuose ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti. 2019 metų II pusmečiui vykdomuose aukcionuose ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti (išskyrus pakartotinius aukcionus) pardavėjo nustatoma pradinė žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų kaina yra lygi paskutiniojo įvykusio pusmetinio aukciono parduoto atitinkamo sortimento ar miško kirtimo liekanų vidutinei svertinei kainai, sumažintai 20 proc.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Mažeika

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 972

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 590

redakcija)

 

PREKYBOS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE PAGAMINTA ŽALIAVINE MEDIENA IR MIŠKO KIRTIMO LIEKANOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato valstybiniuose miškuose pagamintos žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų prekybos organizavimo ir administravimo tvarką, pardavimo aukcionuose dalyvavimo sąlygas, pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo ir jų vykdymo, kainų nustatymo ir pasiūlytų kainų vertinimo tvarką.

2. Jei žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų pardavėjas turi teritorinius padalinius, tuomet Tvarkos aprašo 4, 13, 17, 20, 23, 24, 28, 29, 35-40, 45 punktuose nurodytos nuostatos turi būti taikomos kiekvienam teritoriniam padaliniui atskirai.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. didmeninė prekyba žaliavine mediena ir (ar) miško kirtimo liekanomis – žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų pardavimas aukcionuose per elektroninę medienos pardavimo sistemą;

3.2. mažmeninė prekyba žaliavine mediena ir (ar) miško kirtimo liekanomis – žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų pardavimas pirkėjams (asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu – ne daugiau kaip 25 ktm vienam pirkėjui per pusę metų; malkinės medienos pardavimas žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų pardavėjams dalyvaujant valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei kitų viešojo sektoriaus organizacijų skelbiamuose viešųjų pirkimų konkursuose) ne aukciono būdu pagal dvišalius sandorius taikant mažmeninės prekybos kainas;

3.3. žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų pardavėjas (toliau – pardavėjas) – valstybinių miškų valdytojas, parduodantis valstybiniuose miškuose pagamintą žaliavinę medieną ir (ar) miško kirtimo liekanas;

3.4. žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų pardavimo aukcionas (toliau – aukcionas) – žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų pardavimo būdas, kai neribojamas potencialių pirkėjų skaičius, o pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos su didžiausią kainą pasiūliusiais pirkėjais;

3.5. žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų pirkėjas (toliau – pirkėjas) – fizinis ar juridinis asmuo, taip pat užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, arba užsienio valstybės juridinio asmens ar užsienio valstybėje įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, filialas, Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo nustatyta tvarka perkantys žaliavinę medieną ir (ar) miško kirtimo liekanas;

3.6. žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų pardavėjo sandėlis – turinti galimybę privažiuoti ir pakrauti medieną į medienvežį vieta, kurioje sandėliuojama ne mažiau kaip 25 ktm vieno sortimento ar miško kirtimo liekanų;

3.7. žaliavinės medienos asortimentas (toliau – sortimentas) – nustatytos paskirties žaliavinė mediena;

3.8. kitos šiame Tvarkos apraše naudojamos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos miškų įstatyme.

 

II SKYRIUS

PREKYBOS ORGANIZAVIMAS

 

4. Vykdant didmeninę prekybą žaliavine mediena ir (ar) miško kirtimo liekanomis per elektroninę žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų pardavimo sistemą (toliau – EMPS), aukcionai organizuojami:

4.1. ilgalaikėms žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų pirkimo-pardavimo sutartims (toliau – sutartis) (nuo 3 iki 10 metų) sudaryti. Pardavėjas teikia pardavimui ne mažiau kaip 50 procentų per kalendorinius metus planuojamo pagaminti kiekvieno sortimento ir miško kirtimo liekanų kiekio, įskaitant kiekį pagal anksčiau sudarytas ilgalaikes sutartis. Konkretus ilgalaikės sutarties terminas nustatomas šalių sutarimu, atsižvelgiant į vidinės miškotvarkos projekto galiojimo terminą bei numatomus metinių miško kirtimų apimčių pasikeitimus; aukcionuose ilgalaikėms sutartims sudaryti kiekvieno sortimento ar miško kirtimo liekanų parduodamas kiekis negali būti mažesnis kaip 200 ktm;

4.2. pusmetinėms sutartims (6 mėnesių) sudaryti. Pardavėjas parduoda ne mažiau kaip 30 procentų per kalendorinius metus planuojamo pagaminti kiekvieno sortimento ir miško kirtimo liekanų kiekio, skaičiuojamo kartu su pusmečio pradžiai turimais pagamintos žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų (toliau – Mediena) likučiais. Ši nuostata gali būti netaikoma, kai iš per kalendorinius metus planuojamo pagaminti kiekvieno sortimento ir miško kirtimo liekanų kiekio atėmus įsipareigojimus pagal iki pusmetinio aukciono sudarytas ilgalaikes sutartis, likęs kiekis pusmetinėms sutartims sudaryti yra mažesnis kaip 30 procentų;

4.3. trumpalaikėms sutartims (iki 3 mėnesių) sudaryti. Pardavėjas parduoda pagamintą Medieną ir aukcionuose ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti nenupirktą Medieną.

5. EMPS administratorius, raštu suderinęs su pardavėju, nustato aukcionų ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti pradžios ir pabaigos laiką ir ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki aukcionų ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti pradžios EMPS interneto svetainėje paskelbia tikslų šių aukcionų pradžios ir pabaigos laiką.

6. Likus 7 darbo dienoms iki aukcionų ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti pradžios, o aukcionų trumpalaikėms sutartims sudaryti atveju – likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki šių aukcionų pradžios, pardavėjas EMPS administratoriui per EMPS pateikia sąrašą pirkėjų, kurie yra neatsiskaitę sutartyse numatytais terminais už pirktą Medieną. EMPS administratorius sustabdo šių pirkėjų teisę registruotis į aukcionus ilgalaikėms, pusmetinėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti, kol nebus atsiskaityta už Medieną. Vėluojančiam atsiskaityti pirkėjui atsiskaičius už nupirktą Medieną, pardavėjas iš karto, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo atsiskaitymo dienos, apie tai informuoja EMPS administratorių, o EMPS administratorius iš karto, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos, atnaujina tokio pirkėjo teisę registruotis į aukcionus.

 

III SKYRIUS

EMPS ADMINISTRATORIUS

 

7. EMPS administratorius:

7.1. likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki aukciono ilgalaikėms sutartims sudaryti pradžios, visiems pardavėjams nustato tą patį šio aukciono pradžios ir pabaigos laiką ir jį paskelbia EMPS interneto svetainėje;

7.2. likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki aukciono pusmetinėms sutartims sudaryti pradžios, visiems pardavėjams nustato tą patį šio aukciono pradžios ir pabaigos laiką ir jį paskelbia EMPS interneto svetainėje;

7.3. atsižvelgdamas į raštu pateiktą pardavėjo kreipimąsi dėl poreikio organizuoti aukcioną trumpalaikių sutarčių sudarymui, nustato galimą anksčiausią aukciono trumpalaikių sutarčių sudarymui pradžios laiką ir jį paskelbia EMPS interneto svetainėje;

7.4. per EMPS informuoja Medienos pirkėjus apie pradinio įnašo sumokėjimo arba sutarties sudarymo garantijos pateikimo termino pabaigą likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki šio termino pabaigos;

7.5. pagal kompetenciją nagrinėja Medienos pirkėjų ir pardavėjų pretenzijas;

7.6. vieną kartą per mėnesį EMPS interneto svetainėje paskelbia visų pasirašytų sutarčių vykdymo eigą: pardavėjo teritorinio padalinio pavadinimas, pirkėjo pavadinimas, sutarties data, sutarties tipas (ilgalaikė, pusmetinė ar trumpalaikė), sutartyje nurodytas kiekis bei pardavėjo pirkėjui perduotas Medienos kiekis. Šią informaciją EMPS administratoriui privalo teikti pardavėjas už kiekvieną kalendorinį mėnesį per 10 darbo dienų nuo praėjusio kalendorinio mėnesio pabaigos;

7.7. skelbia ir nuolat atnaujina sąrašą pirkėjų, kuriems sustabdyta teisė dalyvauti visuose aukcionuose nurodant teisės dalyvauti aukcionuose sustabdymo priežastį ir laikotarpį. Ši informacija paskelbiama per 1 darbo dieną nuo pirkėjo teisės dalyvauti visuose aukcionuose sustabdymo dienos.

 

IV SKYRIUS

DALYVAVIMO AUKCIONUOSE SĄLYGOS

 

8. Norėdami tapti EMPS vartotojais, pirkėjai ir pardavėjai turi užsiregistruoti EMPS:

8.1. užpildydami EMPS pateikiamą registracijos anketą ir pateikdami EMPS administratoriaus reikalaujamus registracijai reikalingus dokumentus;

8.2. kuomet registruojantis EMPS pateikiami užsienio valstybių išduoti dokumentai, šie dokumentai turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) (EMPS administratoriui pateikiama pažymos elektroninė kopija) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentai neturi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille).

9. EMPS administratorius aktyvuoja EMPS sistemoje Tvarkos aprašo 8 punkte nustatyta tvarka užsiregistravusius vartotojus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų registracijos.

10. Prieš aukcionus ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti pirkėjas turi:

10.1. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki aukciono pražios užsiregistruoti EMPS interneto svetainėje į pardavėjo organizuojamą aukcioną. Registruotis gali tik EMPS vartotojai;

10.2. ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki aukciono pradžios į EMPS administratoriaus sąskaitą pervesti 11 punkte nurodytą pradinį įnašą už perkamą Medienos kiekį arba EMPS administratoriui tiesiogiai, paštu ar el. paštu pateikti sutarties sudarymo garantiją;

10.3. sutarties sudarymo pirmenybės nustatymui pagal Tvarkos aprašo 42 punkto nuostatas pateikti dokumentų elektronines kopijas, įrodančias, kad pirkėjas per paskutiniuosius 1 praėjusius kalendorinius metus naudojosi nepriklausomų medienos matuotojų paslaugomis.

11. Pradinis įnašas yra:

11.1. ketinant pirkti iki 100 ktm (įskaitytinai) Medienos – 100 eurų;

11.2. ketinant pirkti nuo 101 iki 1000 ktm (įskaitytinai) Medienos – 1000 eurų;

11.3. ketinant pirkti nuo 1001 iki 5000 ktm (įskaitytinai) Medienos – 3000 eurų;

11.4. ketinant pirkti nuo 5 001 iki 10 000 ktm (įskaitytinai) Medienos – 5000 eurų;

11.5. ketinant pirkti virš 10 000 ktm Medienos – 10000 eurų;

12. Prieš aukcioną trumpalaikėms sutartims sudaryti pirkėjas ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki aukciono pradžios turi užsiregistruoti EMPS interneto svetainėje į pardavėjo organizuojamą aukcioną ir ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki aukciono pradžios į EMPS administratoriaus sąskaitą pervesti Tvarkos aprašo 11 punkte nustatytą pradinį įnašą arba EMPS administratoriui tiesiogiai, paštu ar el. paštu pateikti sutarties sudarymo garantiją.

 

V SKYRIUS

AUKCIONAI ILGALAIKĖMS IR PUSMETINĖMS SUTARTIMS SUDARYTI

 

13. EMPS administratoriui paskelbus aukciono pradžios ir pabaigos laiką, pardavėjas ne vėliau kaip prieš 12 darbo dienų iki aukciono pradžios EMPS interneto svetainėje paskelbia pranešimą apie numatomą parduoti Medieną. Šiame pranešime pardavėjas nurodo:

13.1. tikslų aukciono pradžios laiką (data, valanda, minutė);

13.2. numatomų parduoti sortimentų pagal medžių rūšis, kokybės klases, stambumą (sortimentams, kurie skirstomi stambumo klasėmis – nurodant stambumo klasės santrumpą), ilgį (nurodant ilgio klasės santrumpą ir ilgio intervalą dar nepagamintai Medienai), kiekį ir miško kirtimo liekanų kiekį. Atskirų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kiekis aukcionuose pusmetinėms sutartims sudaryti negali būti mažesnis kaip 25 ktm, taip pat negali būti mažesnis kaip 60 procentų ateinančiam pusmečiui jau turimų įsipareigojimų pagal ilgalaikes sutartis, išskyrus atvejus, kai iš per kalendorinius metus planuojamo pagaminti kiekvieno sortimento ir miško kirtimo liekanų kiekio atėmus įsipareigojimus pagal iki pusmetinio aukciono sudarytas ilgalaikes sutartis, likęs kiekis pusmetinėms sutartims sudaryti yra mažesnis. Aukcionuose ilgalaikėms sutartims sudaryti atskirų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kiekis negali būti mažesnis kaip 200 ktm. Jei Medieną priima nepriklausomi medienos matuotojai, Medieną gali sudaryti kitos kokybės klasės sortimentai arba kiti sortimentai, tačiau visais atvejais ne daugiau nei 7 proc. vienoje Medienos siuntoje, kuri neįskaičiuojama į bendrą sutarties kiekį. Sortimentai, kurie skirstomi į kokybės klases, aukcione parduodami tokia tvarka: A ir D kokybės klasės – atskirai, B ir C kokybės klasės – kartu. Sortimentai, kurie skirstomi į stambumo klases, aukcione parduodami tokia tvarka: Sm stambumo klasės – atskirai, Vd ir St stambumo klasės – kartu;

13.3. Medienos pradinę kainą (be pridėtinės vertės mokesčio) eurais už 1 ktm, o pakartotinių aukcionų atveju papildomai nurodoma ir kaina, už kurią buvo neparduota paskutinio aukciono metu;

13.4. miško kirtimo liekanų pardavimo vietą (pardavėjo sandėlyje ar kirtavietėje);

13.5. maksimalų siūlomą sutarties sudarymo terminą įvertinant Tvarkos aprašo 4.1 papunktyje nurodytas nuostatas.

14. EMPS administratorius, likus 3 darbo dienoms iki aukciono pradžios, EMPS patvirtina 11 punkte nustatytą pradinį įnašą sumokėjusių arba sutarties sudarymo garantiją pateikusių pirkėjų registraciją į aukcioną. Vadovaudamasis 11 punkto nuostatomis EMPS administratorius patvirtintiems pirkėjams nustato maksimalų ketinamos pirkti Medienos kiekį pagal pervesto pradinio įnašo dydį ir/ar sutarties sudarymo garantijoje nurodytą garantijos sumą (sutarties sudarymo garantijoje nurodyta garantijos suma vertinama pagal pradinio įnašo dydžiui nustatytus kriterijus).

15. Jeigu pirkėjas laiku nesumokėjo pradinio įnašo arba nepateikė sutarties sudarymo garantijos, EMPS administratorius nepatvirtina pirkėjo registracijos į aukcioną. Apie šį faktą pirkėjas informuojamas per EMPS iš karto, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po nustatyto termino pabaigos.

16. Nepatvirtintas pirkėjas, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki aukciono pradžios, EMPS administratoriui gali pareikšti pretenziją raštu dėl registracijos į aukcioną nepatvirtinimo. EMPS administratorius, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki aukciono pradžios, turi išnagrinėti pretenziją ir priimti sprendimą dėl pareiškėjo dalyvavimo aukcione. Apie šį sprendimą EMPS administratorius per EMPS informuoja pareiškėją likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki atitinkamo aukciono pradžios.

17. Aukcionas prasideda EMPS administratoriaus nustatytu laiku ir trunka 5 kalendorines dienas. Patvirtintas pirkėjas aukciono metu per EMPS gali pateikti pasiūlymą tiek atskirai kiekvienam sortimentui ar miško kirtimo liekanoms, tiek ir visai Medienai įsigyti. Šiame pasiūlyme pirkėjas nurodo:

17.1. ketinamos įsigyti pagal pardavėjo paskelbtas aukciono sąlygas aukcione parduodamos Medienos kiekį. Aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti ketinamų pirkti atskirų sortimentų ar miško kirtimų liekanų kiekis negali būti mažesnis kaip 25 ktm ir ne didesnis už pardavėjo numatomą parduoti Medienos kiekį. Aukcione ilgalaikėms sutartims sudaryti ketinamų pirkti atskirų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kiekis negali būti mažesnis kaip 200 ktm ir ne didesnis už pardavėjo numatomą parduoti Medienos kiekį;

17.2. siūlomą kainą eurais (be pridėtinės vertės mokesčio) už 1 ktm ketinamos įsigyti Medienos. Pirkėjas turi teisę siūlyti iki 20 procentų mažesnę nei pradinė pardavėjo pasiūlyta kaina.

18. Aukciono metu EMPS administratorius ir kiti EMPS vartotojai neturi prieigos teisės prie informacijos, kuri pateikta pirkėjų pasiūlymuose.

19. Pasibaigus aukcionui EMPS automatiškai nustato sąrašą didžiausią kainą pasiūliusių ir aukcioną laimėjusių pirkėjų, kurie įgijo teisę sudaryti sutartis. Šis sąrašas skelbiamas EMPS interneto svetainėje. Pardavėjas privalo raštu pranešti EMPS administratoriui apie pasirašytas ir nepasirašytas sutartis ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po termino sutartims pasirašyti pabaigos. EMPS administratorius aukciono dalyvių (pirkėjų) pradinį įnašą:

19.1. grąžina aukciono nelaimėjusiems pirkėjams ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po aukciono pabaigos;

19.2. grąžina laimėjusiems aukcioną ir sutartis pasirašiusiems pirkėjams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo termino pasirašyti sutartims pabaigos;

19.3. aukcioną laimėjusių, tačiau sutarties per nustatytą terminą nepasirašiusių pirkėjų – perveda pardavėjui kaip baudą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo termino pasirašyti sutartims pabaigos; jei pirkėjas buvo pateikęs sutarties sudarymo garantiją – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo termino pasirašyti sutartims pabaigos kreipiasi į garantiją suteikusį asmenį dėl atitinkamos sumos ir šią sumą perveda pardavėjui kaip baudą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos;

19.4. pardavėjui per nustatytą terminą nepasirašius sutarties – grąžina aukcioną laimėjusiam pirkėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo termino pasirašyti sutartims pabaigos.

20. Jeigu nepatvirtinama nė vieno pirkėjo registracija į aukcioną arba nėra aukciono laimėtojo, aukcionas laikomas neįvykusiu. Neįvykus aukcionui arba aukciono metu pardavus mažiau kaip 50 procentų planuotų parduoti atitinkamų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kiekio, pardavėjas, iš anksto su EMPS administratoriumi suderinęs laiką, organizuoja pakartotinį aukcioną šio skyriaus 13-19 punktuose nustatyta tvarka, kuriame, atsižvelgęs į paskutiniojo aukciono rezultatus, taip pat įvertinęs situaciją rinkoje bei vadovaudamasis efektyvaus ir racionalaus valstybės turto naudojimo principais, turi teisę pradinę Medienos kainą sumažinti iki 20 procentų (apvalinant į didesnę pusę 0,5 Eur tikslumu). Aukcione ilgalaikėms sutartims sudaryti (tuo atveju, kai pradinio aukciono metu parduota daugiau kaip 50 procentų planuotų parduoti atitinkamų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kiekio) ir/ar pakartotiniame aukcione ilgalaikėms sutartims sudaryti neparduotas Medienos kiekis parduodamas aukcionuose trumpalaikėms sutartims sudaryti. Medienos kiekis, skirtas pusmetinėms sutartims sudaryti, gali būti parduodamas aukcionuose trumpalaikėms sutartims sudaryti tik tada, kai pusmetiniuose ir/ar pusmetiniuose pakartotiniuose aukcionuose yra parduota ne mažiau kaip 50 procentų planuotų parduoti atitinkamų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kiekio.

21. Aukcioną laimėjęs pirkėjas ir pardavėjas per 10 darbo dienų po aukciono pabaigos privalo pasirašyti sutartį. Jeigu pirkėjas nepasirašo sutarties, EMPS administratorius 1 metams nuo informacijos apie nepasirašytą sutartį gavimo dienos sustabdo šio pirkėjo teisę dalyvauti visuose aukcionuose. Aukcioną laimėjusiam pirkėjui per nustatytą terminą nepasirašius sutarties, pardavėjas po šio termino pabaigos per 3 darbo dienas raštu informuoja kitą pagal didžiausią pasiūlytą kainą pasiūlymų eilėje esantį, pageidaujamo kiekio negavusį ir teisę pasirašyti sutartį įgijusį pirkėją, kuris per 10 darbo dienų nuo informavimo privalo pasirašyti sutartį su pardavėju. Pagal didžiausią pasiūlytą kainą pasiūlymų eilėje esančiam pirkėjui nepasirašant sutarties, EMPS administratorius 1 metams nuo informacijos apie nepasirašytą sutartį gavimo dienos sustabdo šio pirkėjo teisę dalyvauti visuose aukcionuose, o teisę pasirašyti sutartį įgyja vis kitas pagal didžiausią pasiūlytą kainą pasiūlymų eilėje esantis ir pageidaujamo kiekio negavęs pirkėjas tol, kol pasirašoma sutartis. Jei nei vienas iš pirkėjų sutarties nepasirašo, organizuojamas pakartotinis aukcionas arba, jei pakartotinis aukcionas jau vykdytas, Mediena parduodama aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti. Pardavėjui per nustatytą terminą nepasirašius sutarties, pardavėjas po šio termino pabaigos per 3 darbo dienas sumoka aukcioną laimėjusiam pirkėjui Tvarkos aprašo 11 punkte nustatyto pradinio įnašo dydžio baudą.

22. Jeigu aukcioną pusmetinėms sutartims sudaryti laimėjęs pirkėjas įgijo teisę sudaryti sutartį likusiam mažesniam kaip 25 ktm Medienos kiekiui, o aukcioną ilgalaikėms sutartims sudaryti laimėjęs pirkėjas įgijo teisę sudaryti sutartį likusiam mažesniam kaip 200 ktm Medienos kiekiui, jis neprivalo sudaryti sutarties, t. y. pirkti aukcione įgytos Medienos, ir jam Tvarkos aprašo 21 punkte numatytos sankcijos netaikomos.

 

VI SKYRIUS

AUKCIONAI TRUMPALAIKĖMS SUTARTIMS SUDARYTI

 

23. Aukcionai trumpalaikėms sutartims sudaryti organizuojami pagal poreikį. Pardavėjas dėl poreikio organizuoti aukcioną trumpalaikių sutarčių sudarymui raštu kreipiasi į EMPS administratorių, kuris nustato galimą anksčiausią aukciono trumpalaikių sutarčių sudarymui pradžios laiką ir jį paskelbia EMPS interneto svetainėje.

24. Pardavėjas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki aukciono pradžios EMPS interneto svetainėje paskelbia pranešimą apie numatomą parduoti Medieną. Šiame pranešime pardavėjas nurodo:

24.1. tikslų aukciono pradžios laiką (data, valanda, minutė);

24.2. numatomų parduoti sortimentų pagal medžių rūšis, kokybės klases, stambumą (sortimentams, kurie skirstomi stambumo klasėmis – nurodant stambumo klasės santrumpą), ilgį (nurodant ilgio klasės santrumpą ir konkretų ilgį, m), kiekį ir miško kirtimo liekanų kiekį. Atskirų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kiekis negali būti mažesnis kaip 25 ktm. Jei Medieną priima nepriklausomi medienos matuotojai, Medieną gali sudaryti kitos kokybės klasės arba kiti sortimentai, tačiau visais atvejais ne daugiau nei 7 proc. vienoje Medienos siuntoje, kuri neįskaičiuojama į bendrą sutarties kiekį. Sortimentai, kurie skirstomi į kokybės klases, aukcione parduodami tokia tvarka: A ir D kokybės klasės – atskirai, B ir C kokybės klasės – kartu. Sortimentai, kurie skirstomi į stambumo klases, aukcione parduodami tokia tvarka: Sm stambumo klasės – atskirai, Vd ir St stambumo klasės – kartu;

24.3. Medienos pradinę kainą (be pridėtinės vertės mokesčio) eurais už 1 ktm;

24.4. miško kirtimo liekanų pardavimo vietą (pardavėjo sandėlyje ar kirtavietėje).

25. Aukcione ketinamas pirkti atskirų sortimentų ar miško kirtimų liekanų kiekis negali būti mažesnis kaip 25 ktm ir ne didesnis už pardavėjo numatomos parduoti Medienos kiekį.

26. Gavęs pradinį įnašą ar sutarties sudarymo garantiją, vadovaudamasis 11 punkto nuostatomis EMPS administratorius (pirkėjo pirminės registracijos lange) pažymi didžiausią jam aukcione leidžiamą pirkti Medienos kiekį pagal pervesto pradinio įnašo dydį ir/ar sutarties sudarymo garantijoje nurodytą garantijos sumą (sutarties sudarymo garantijoje nurodyta garantijos suma vertinama pagal pradinio įnašo dydžiui nustatytus kriterijus), taip suteikdamas teisę dalyvauti pirkėjui aukcione.

27. Jeigu pirkėjas laiku nesumokėjo Tvarkos aprašo 11 ir 12 punktuose nustatytomis sąlygomis pradinio įnašo arba nepateikė sutarties sudarymo garantijos, EMPS administratorius nepatvirtina pirkėjo registracijos į aukcioną. Apie šį faktą pirkėjas informuojamas per EMPS iš karto, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po nustatyto termino pabaigos.

28. Pirkėjas, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki aukciono pradžios, susitaręs su pardavėju, turi teisę vietoje apžiūrėti Medieną.

29. Aukcionas vyksta EMPS administratoriaus nustatytu laiku ir trunka 15 min. Aukciono metu pirkėjai EMPS nurodo ketinamos pirkti Medienos kiekį ir kainą (be pridėtinės vertės mokesčio) 0,25 eurų tikslumu už 1 ktm, kuriuos mato visi Medienos pirkėjai ir pardavėjai, dalyvaujantys aukcione. Pirkėjas negali siūlyti mažesnės kainos už pradinę kainą. Jeigu kelių pasiūlymų kaina yra vienoda, prioritetas teikiamas anksčiau pateiktam pasiūlymui. Pirkėjui pakeitus pasiūlymo kainą, pasiūlymo pateikimo laiku laikomas kainos pakeitimo laikas. Jeigu paskutiniąją minutę pasiūloma didesnė kaina, aukcionas pratęsiamas dar 5 min., tačiau aukciono trukmė su visais galimais pratęsimais negali būti ilgesnė nei 60 min.

30. Pasibaigus aukcionui EMPS automatiškai nustato sąrašą didžiausią kainą pasiūliusių ir aukcioną laimėjusių pirkėjų, kurie įgijo teisę sudaryti sutartis. Šis sąrašas skelbiamas EMPS interneto svetainėje. Pardavėjas privalo raštu pranešti EMPS administratoriui apie pasirašytas ir nepasirašytas sutartis ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po termino sutartims pasirašyti pabaigos. EMPS administratorius aukciono dalyvių (pirkėjų) pradinį įnašą:

30.1. grąžina aukciono nelaimėjusiems pirkėjams ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po aukciono pabaigos;

30.2. grąžina laimėjusiems aukcioną ir sutartis pasirašiusiems pirkėjams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo termino pasirašyti sutartims pabaigos;

30.3. aukcioną laimėjusių, tačiau sutarties per nustatytą terminą nepasirašiusių pirkėjų – perveda pardavėjui kaip baudą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo termino pasirašyti sutartims pabaigos; jei pirkėjas buvo pateikęs sutarties sudarymo garantiją – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo termino pasirašyti sutartims pabaigos kreipiasi į garantiją suteikusį asmenį dėl atitinkamos sumos ir šią sumą perveda pardavėjui kaip baudą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos;

30.4. pardavėjui per nustatytą terminą nepasirašius sutarties – grąžina aukcioną laimėjusiam pirkėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo termino pasirašyti sutartims pabaigos.

31. Jeigu nepatvirtinama nė vieno pirkėjo registracija į aukcioną arba nėra aukciono laimėtojo, aukcionas laikomas neįvykusiu. Neįvykus aukcionui arba pardavus ne visą numatytą parduoti Medienos kiekį, pakartotinis aukcionas nenupirktai Medienai organizuojamas šio skyriaus 23-30 punktuose nustatyta tvarka. Pakartotiniai aukcionai organizuojami tol, kol Mediena parduodama. Pardavėjas turi teisę neteikti Medienos pardavimui pakartotiniame aukcione, jei pradinė Medienos kaina tampa mažesnė už tiesiogines Medienos ruošos išlaidas.

32. Kiekviename pakartotiniame aukcione pardavėjas, atsižvelgęs į paskutiniojo aukciono rezultatus, taip pat įvertinęs situaciją rinkoje bei vadovaudamasis efektyvaus ir racionalaus valstybės turto naudojimo principais, turi teisę pradinę Medienos kainą sumažinti iki 20 procentų (apvalinant į didesnę pusę 0,5 Eur tikslumu).

33. Aukcioną laimėjęs pirkėjas ir pardavėjas per 10 darbo dienų po aukciono privalo pasirašyti sutartį. Jeigu pirkėjas nepasirašo sutarties, EMPS administratorius 1 metams nuo informacijos apie nepasirašytą sutartį gavimo dienos sustabdo šio pirkėjo teisę dalyvauti visuose aukcionuose. Aukcioną laimėjusiam pirkėjui per nustatytą terminą nepasirašius sutarties, pardavėjas po šio termino pabaigos per 3 darbo dienas raštu informuoja kitą pagal didžiausią pasiūlytą kainą pasiūlymų eilėje esantį, pageidaujamo kiekio negavusį ir teisę pasirašyti sutartį įgijusį pirkėją, kuris per 10 darbo dienų nuo informavimo, privalo pasirašyti sutartį su pardavėju. Pagal didžiausią pasiūlytą kainą pasiūlymų eilėje esančiam pirkėjui nepasirašant sutarties, EMPS administratorius 1 metams nuo informacijos apie nepasirašytą sutartį gavimo dienos sustabdo šio pirkėjo teisę dalyvauti visuose aukcionuose, o teisę pasirašyti sutartį įgyja vis kitas pagal didžiausią pasiūlytą kainą pasiūlymų eilėje esantis ir pageidaujamo kiekio negavęs pirkėjas tol, kol pasirašoma sutartis. Jei nei vienas iš pirkėjų sutarties nepasirašo, organizuojamas pakartotinis aukcionas. Pardavėjui per nustatytą terminą nepasirašius sutarties, pardavėjas po šio termino pabaigos per 3 darbo dienas sumoka aukcioną laimėjusiam pirkėjui Tvarkos aprašo 11 punkte nustatyto pradinio įnašo dydžio baudą.

34. Jeigu aukcioną laimėjęs pirkėjas įgijo teisę sudaryti sutartį likusiam mažesniam kaip 25 ktm Medienos kiekiui, jis neprivalo sudaryti sutarties, t. y. pirkti aukcione įgytos Medienos, ir jam Tvarkos aprašo 33 punkte numatytos sankcijos netaikomos.

 

VII SKYRIUS

MEDIENOS KAINOS

 

35. Medienos pradinė kaina yra lygi pardavėjo vykdyto paskutiniojo įvykusio aukciono parduoto atitinkamo sortimento ar miško kirtimo liekanų vidutinei svertinei kainai, kurią privalo apskaičiuoti pardavėjas.

36. Pradinė Medienos kaina apvalinama 0,5 euro tikslumu (apvalinant į didesnę pusę). Tais atvejais, kai sortimentai skirstomi į kokybės ir stambumo klases, kurios parduodamos kartu, pradinė kaina skaičiuojama pagal formulę:

 

,

 

 – j-osios kokybės klasės(-ių) (A, B ir C, D) stambios ir vidutinio stambumo medienos vidutinė svertinė kaina;

Kji – pardavėjo per praėjusį pusmetį parduotos j-osios kokybės klasės i-ojo stambumo (stambi, vidutinė) medienos vidutinė svertinė kaina;

Pji – pardavėjo per paskutiniuosius 2 metus parduotos j-osios kokybės klasės i-ojo stambumo medienos procentinis dydis.

37. Pusmečio vidutinės svertinės kainos nustatomos tik pardavėjui pardavus ne mažiau kaip 50 procentų atitinkamų sortimentų ar miško kirtimo liekanų, skirtų pusmetinėms sutartims sudaryti, kiekio.

Jei pusmetiniame aukcione parduota mažiau kaip 50 procentų pusmetinėms sutartims sudaryti skirtų atitinkamų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kiekio, organizuojamas pusmetinis pakartotinis aukcionas.

Jeigu per pusmetinį aukcioną ir per pusmetinį pakartotinį aukcioną kartu parduodama ne mažiau kaip 50 procentų pusmetinėms sutartims sudaryti skirtų atitinkamų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kiekio, vidutinės svertinės atitinkamų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kainos nustatomos išvedant svertinį vidurkį iš pusmetinio aukciono ir pakartotinio pusmetinio aukciono.

Jei pusmetiniame aukcione ir pusmetiniame pakartotiniame aukcione kartu parduodama mažiau kaip 50 procentų pusmetinėms sutartims sudaryti skirtų atitinkamų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kiekio, vėl organizuojamas pusmetinis pakartotinis aukcionas, o pusmečio vidutinės svertinės atitinkamų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kainos nustatomos iš visų įvykusių pusmetinių ir pusmetinių pakartotinių aukcionų, per kuriuos parduota ne mažiau kaip 50 procentų pusmetinėms sutartims sudaryti skirtų atitinkamų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kiekio.

38. Mažmenines prekybos kainas (ne aukcione) nustato pardavėjas. Informacija apie mažmeninėje prekyboje parduodamą Medieną ir Medienos kainas skelbiama prekybos Mediena vietose, pardavėjo interneto svetainėje ir kitose vietose. Atitinkamų sortimentų ar miško kirtimo liekanų mažmeninės pardavimo kainos negali būti mažesnės už kainas, nustatytas vadovaujantis Tvarkos aprašo 37 punkto nuostatomis.

39. Parduodamos pagal ilgalaikes sutartis Medienos kainas kitam pusmečiui pardavėjas privalo patikslinti kas pusę metų. Patikslintos medienos kainos nustatomos per 15 darbo dienų po įvykusio aukciono ar pakartotinio aukciono pusmetinėms sutartims sudaryti vadovaujantis Tvarkos aprašo 37 punkto nuostatomis. Apie patikslintas medienos kainas pardavėjas informuoja pirkėją raštu.

40. Žaliavinė mediena perduodama pardavėjo sandėlyje, pirkėjo sandėlyje, miško kirtimo liekanos gali būti perduodamos pardavėjo sandėlyje arba kirtavietėje. Pirkėjo sandėlyje Medieną priima tik nepriklausomi medienos matuotojai. Medieną priimant pirkėjo sandėlyje nepriklausomiems medienos matuotojams nustačius ir kitos kokybės klasės sortimentus arba kitus, kurie neįrašyti sudarytoje sutartyje, ji papildoma kitos kokybės klasės arba kitais sortimentais, bet ne daugiau kaip 7 proc. kiekvienos Medienos siuntos, kuri neįskaičiuojama į bendrą sutarties kiekį. Šių sortimentų kainos nustatomos vadovaujantis Tvarkos aprašo 37 punkto nuostatomis.

 

VIII SKYRIUS

PASIŪLYTŲ KAINŲ VERTINIMAS

 

41. Pirkėjo pasiūlytos kainos vertinamos EMPS. Kiekvienas sortimentas ir miško kirtimo liekanos vertinami atskirai. EMPS pagal didžiausią pasiūlytą kainą nustato aukciono laimėtojus kiekvienam sortimentui ir miško kirtimo liekanoms atskirai. Sudarant sutartis skirtingų kokybės klasių ir (ar) stambumo klasių, parduotų kartu, sortimentų kainos nustatomos atitinkamo sortimento kiekvienos kokybės klasės ir (ar) stambumo klasės sortimento pradinę kainą didinant procentiniu dydžiu, kuriuo aukciono metu pakilo pradinė kaina.

42. Jeigu aukcionuose ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, pirmenybė teikiama pirkėjui, kurio nupirktą Medieną matuoja nepriklausomi medienos matuotojai. Jeigu vienodą kainą pasiūliusių pirkėjų nupirktą Medieną matuoja nepriklausomi medienos matuotojai, pirmenybė teikiama anksčiau pasiūlymą pateikusiam pirkėjui. Jeigu vienodą kainą pasiūliusių pirkėjų nupirktos Medienos nematuoja nepriklausomi medienos matuotojai, pirmenybė teikiama anksčiau pasiūlymą pateikusiam pirkėjui.

 

IX SKYRIUS

SUTARČIŲ SUDARYMAS IR VYKDYMAS

 

43. Sudaromose sutartyse privaloma detaliai nurodyti sortimentus ar miško kirtimo liekanas pagal galiojančius normatyvinius techninius dokumentus, sortimentų kokybės klases, stambumą ir ilgį, atitinkamai, kaip tai buvo skelbiama įvykusiame aukcione, kainas, Medienos priėmimo-perdavimo vietą ir terminus, atsiskaitymo už patiektą Medieną terminus, netesybas ir kitas sąlygas, taip pat aptarti Tvarkos aprašo 39 (taikoma tik ilgalaikėms sutartims), 40, 47-48, 50-52 punktuose nurodytas sąlygas.

44. Mažmeninėje prekyboje parduotą Medieną pirkėjas gali išsigabenti iš pardavėjo sandėlio tik sumokėjęs visą kainą.

45. Pardavėjas raštu informuoja pirkėją apie paruoštą perduoti Medienos kiekį. Gavęs pardavėjo pranešimą, pirkėjas per sutartyje nustatytą laikotarpį privalo priimti pardavėjo pasiūlytą Medienos kiekį.

46. Jeigu pirkėjas nepriima Medienos sutartyje numatytu kiekiu ir terminais arba delsia daugiau kaip 14 kalendorinių dienų atsiskaityti už patiektą Medieną 47 punkte numatytais terminais, pardavėjas privalo vienašališkai nutraukti sutartį ir apie sutarties nutraukimą nedelsdamas pranešti EMPS administratoriui, kuris 1 metams laiko nuo pranešimo apie nutrauktą sutartį gavimo dienos sustabdo šio pirkėjo teisę dalyvauti visuose aukcionuose. Šios nuostatos netaikomos esant force majeure sąlygoms.

47. Už didmeninėje prekyboje parduotą Medieną pirkėjas atsiskaito per 15 kalendorinių dienų nuo Medienos perdavimo dokumentų išrašymo dienos. Pirkėjui, sandorio įvykdymą užtikrinusiam turto įkeitimu, banko garantija, draudimu, prekinio kredito draudimu ar kitokia pardavėjui priimtina užtikrinimo priemone, atsiskaitymo terminai gali būti pratęsti dar 45 kalendorinėms dienoms, bendras atsiskaitymo terminas nuo Medienos perdavimo dokumentų išrašymo datos negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų.

48. Jeigu pirkėjas delsia mokėti, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami sutartyje nustatyto dydžio delspinigiai. Jeigu pirkėjas nepriima arba pardavėjas neperduoda sutartyje numatyto Medienos kiekio, sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai sutarties šaliai sutartyje nustatyto dydžio baudą, išskyrus atvejus, kai sutartyje likęs parduoti atskirų sortimentų ar miško kirtimo liekanų kiekis mažesnis kaip 25 ktm, taip pat, kai sutarties vykdymas neįmanomas dėl force majeure sąlygų.

49. Jeigu parduodamą Medieną aplinkos ministro nustatyta tvarka nepriklausomi medienos matuotojai matuoja pirkėjo sandėlyje, už paslaugas lygiomis dalimis atsiskaito pirkėjas ir pardavėjas.

50. Stichinių nelaimių miškuose atvejais, kai nustatomos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės ir daugiau kaip 10 procentų pakeičiama valstybiniuose miškuose nustatyta kirtimų norma, pardavėjas turi teisę inicijuoti pagal atskirus sortimentus parduodamos Medienos kiekio pakeitimą. Šiuo atveju, atsižvelgiant į pakeistą kirtimų normą, pirkėjui siūloma pirkti kitus sortimentus arba pakeisti sutartyje numatytą parduodamos Medienos kiekį, arba, pardavėjui gavus pirkėjo raštišką sutikimą, pardavėjo sutartiniai įsipareigojimai gali būti trišaliu susitarimu perleisti kitam pardavėjui. Pakeitimai nustatomi šalių sutarimu sutarties priede.

51. Pardavėjas dėl sortimentinės išeigos paklaidos turi teisę iki 10 procentų padidinti ar sumažinti atitinkamų sortimentų parduodamos Medienos kiekį, kai bendra Sutarties apimtis neviršija 500 ktm, ir iki 5 procentų padidinti ar sumažinti sutartinį parduodamos Medienos kiekį, kai bendra Sutarties apimtis viršija 500 ktm. Šiame punkte nurodytas Medienos kiekio pokytis nelaikomas Sutarties pažeidimu.

___________________