LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO STEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 2 d. Nr. V-58

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“, 3 punktu:

 

1. S t e i g i u šios sudėties Švietimo ir mokslo ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (toliau – Centras):

 

1.1. Tomas Daukantas – Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris, Centro koordinatorius;

 

1.2. Aidas Aldakauskas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius, Centro koordinatoriaus pavaduotojas;

 

1.3. Nomeda Barauskienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėja, Centro narė;

 

1.4. Dainius Dzimanavičius – Švietimo ir mokslo ministerijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas, Centro narys;

 

1.5. Mečislavas Griškevičius – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vedėjas, Centro narys;

 

1.6. Onutė Kacevičienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Personalo skyriaus vedėja, Centro narė;

 

1.7. Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė, Centro narė;

 

1.8. Vanda Kerpauskaitė – Švietimo ir mokslo ministerijos Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, Centro narė;

 

1.9. Audronė Opulskytė – Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė, Centro narė;

 

1.10. Alvydas Skuodis – Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas, Centro narys;

 

1.11. Edmundas Jonuška – Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, Centro sekretorius.

 

2. T v i r t i n u Švietimo ir mokslo ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatus (pridedama).

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. V-35 „Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėties ir nuostatų patvirtinimo“.

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Jurgita Petrauskienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-58

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Švietimo ir mokslo ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – Centras) veiklos tikslus, uždavinius ir vykdomas funkcijas, Centro sudarymą, darbo organizavimą, sušaukimo tvarką ir veiklą.

2. Centras  savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Nuostatais, kitais civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

CENTRO veiklos TIKSLAI, UŽDAVINIAI ir funkcijos

 

 

4. Centro veiklos tikslai:

4.1. pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ŠMM) kompetenciją vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją;

4.2. užtikrinti ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

4.3. pagal ŠMM kompetenciją organizuoti ir koordinuoti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą,  padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

5. Centro uždaviniai:

5.1. ŠMM lygmeniu vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją;

5.2. užtikrinti ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

5.3. pagal ŠMM kompetenciją organizuoti ir koordinuoti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremalių situacijų likvidavimą ŠMM ir ŠMM pavaldžių įstaigų veiklos srityse, jų padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

6. Centras, vykdydamas pagal kompetenciją jam pavestus uždavinius, atlieka Ekstremaliųjų situacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“ (toliau –Ekstremaliųjų situacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašas), nustatytas funkcijas, taip pat likvidavus įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas, teikia švietimo ir mokslo ministrui pasiūlymus dėl ŠMM ekstremaliųjų situacijų valdymo ar prevencinių priemonių plano keitimo.

 

III SKYRIUS

CENTRO sudarymas IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Centrą sudaro Centro koordinatorius ir nariai. Dėl ligos, komandiruotės ar kitų priežasčių laikinai nesant Centro koordinatoriaus, jo funkcijas atlieka Centro koordinatoriaus pavaduotojas.

8. Centro koordinatorius atlieka Ekstremaliųjų situacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos apraše ir Nuostatuose nustatytas funkcijas.

9. Centro koordinatorius pavaldus ir atskaitingas ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui. Centro nariai pavaldūs Centro koordinatoriui, o jo laikinai nesant – Centro koordinatoriaus pavaduotojui.

10. Centras pagal kompetenciją vykdo kitus Centro koordinatoriaus sprendimus, būtinus ekstremalių situacijų komisijos ir (ar) ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo priimtiems sprendimams ir (ar) kitiems Centro uždaviniams įgyvendinti.

11. Atsižvelgiant į teisės aktuose ŠMM kompetencijai priskirtų įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų pobūdį, gali būti sudaromos šios Centro grupės:

11.1. operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos;

11.2. informacijos valdymo;

11.3. materialinio techninio aprūpinimo;

11.4. visuomenės informavimo;

11.5. administravimo;

11.6. elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo.

12. Nuostatų 11 punkte nurodytos Centro grupės pagal ŠMM kompetenciją vykdo funkcijas, vadovaujantis Ekstremaliųjų situacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo 12–17 punktais.

13. Į Nuostatų 11 punkte nurodytų grupių sudėtį gali būti įtraukiami ŠMM struktūrinių padalinių ir ŠMM pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojai ir (arba) darbuotojai.

14. Nuostatų 11 punkte nurodytų grupių funkcijos gali būti pavedamos ŠMM struktūriniams padaliniams ir (arba) ŠMM pavaldžioms įstaigoms ir (ar) šių įstaigų struktūriniams padaliniams.

15. Atsižvelgiant į įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos pobūdį ir mastą, gali būti sudaroma mažiau negu Nuostatų 11 punkte nurodyta Centro grupių ir (arba) pavedama vienai Centro grupei atlikti kelių Centro grupių funkcijas.

16. Centro grupėms vadovauja Centro grupių vadovai, kurie yra pavaldūs ir atskaitingi Centro koordinatoriui, o jo laikinai nesant – Centro koordinatoriaus pavaduotojui. Dėl ligos, komandiruotės ar kitų priežasčių laikinai nesant Centro grupės vadovui, jo funkcijas Centro koordinatorius paskiria atlikti kitam Centro grupės nariui.

17. Centro grupės vadovas:

17.1. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja jo vadovaujamai grupei priskirtų funkcijų atlikimą;

17.2. pagal kompetenciją teikia Centro koordinatoriui, o jo laikinai nesant – Centro koordinatoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti, jų padariniams šalinti, gyventojams ir turtui gelbėti reikalingų priemonių ir veiksmų.

18. Centras, atlikdamas funkcijas turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų , kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią informaciją apie įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas, jų turimas civilinės saugos sistemos pajėgas ir materialinius išteklius, kurie galėtų būti panaudoti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti, jų padariniams šalinti.

19. Centro pasirengimas valdyti ekstremaliąsias situacijas įvertinamas civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka per organizuojamas civilinės saugos pratybas.

 

IV SKYRIUS

CENTRO SUŠAUKIMAS IR VEIKLA

 

20. Centro koordinatorius Centrą sušaukia:

20.1. gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;

20.2. paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį;

20.3. per civilinės saugos pratybas.

21. Atsižvelgęs į įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos mastą ir pobūdį, taip pat Centro sušaukimo tikslus, Centro koordinatorius:

21.1. šaukia visą Centrą ar reikiamas Centro grupes arba kai kuriuos jų narius;

21.2. gali kreiptis į kitas kompetentingas valstybės, savivaldybių institucijas, įstaigas ir ūkio subjektus su prašymu skirti atstovus, kurie padėtų užtikrinti Centro veiklą.

22. Darbo metu Centro nariai turi susirinkti nedelsiant, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis – kaip galima greičiau arba per Centro koordinatoriaus nustatytą laiką.

23. Centro sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Centro koordinatoriaus balsas. Centro sprendimai protokoluojami. Protokolą pasirašo Centro koordinatorius. Posėdžių protokolavimą ir protokolų saugojimą organizuoja Centro sekretorius.

24. Centro nariai jiems pavestas funkcijas atlieka iš anksto įrengtoje ŠMM pastato patalpoje (Kolegijų salėje, A. Volano g. 2, Vilnius). Centro narių darbui šioje patalpoje turi būti įjungti fakso, kopijavimo, skenavimo aparatai, ne mažiau kaip 5 kompiuteriai su internetiniu ryšiu ir prijungti bent trys (fiksuotojo ar judriojo) telefono aparatai. ŠMM Bendrųjų reikalų ir Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyrių vedėjai pagal kompetenciją turi užtikrinti Centro veiklai skirtos patalpos įrengimą.

25. Kai būtina užtikrinti Centro narių apsaugą nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, atsiradusių dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos, Centro koordinatoriaus priima sprendimą Centro nariams dirbti slėptuvėse.

 

_______________