LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3-274(1.5 E) „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 25 d. Nr. 3-138(1.5 E)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 3-274(1.5 E) „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų“ ir 1.1.3 papunkčio pirmąją pastraipą išdėstau taip:

„1.1.3.  už duomenų srauto perdavimą iki 300 Mb/s sparta:“.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                            Rimantas Sinkevičius