1998 METŲ PROTOKOLO DĖL PATVARIŲJŲ ORGANINIŲ TERŠALŲ PAKEITIMAI,

išdėstyti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos vykdomosios institucijos Sprendimo 2009/1 1 straipsnyje

 

 


 

 

A. 1 straipsnis

12 dalis pakeičiama taip:

„naujas stacionarus šaltinis – bet koks stacionarus šaltinis, kurio statyba arba esminis pakeitimas buvo pradėti praėjus dvejiems metams po to, kai Šaliai įsigaliojo:

a) šis Protokolas arba

b) šio Protokolo pakeitimas, kuriuo IV priedo II dalyje nustatomos naujos stacionariam šaltiniui taikomos ribinės vertės arba kuriuo į VIII priedą įtraukiama tokia stacionarių šaltinių kategorija, kuriai tas šaltinis priklauso.

Ar pakeitimas yra esminis, ar ne, sprendžia kompetentingos nacionalinės institucijos, atsižvelgdamos į tokius veiksnius kaip pakeitimo nauda aplinkai.“

 

B. 3 straipsnis

1. POT Protokolo 3 straipsnio 5 dalies b punkto i ir iii papunkčiuose žodžiai: „kuriai V priedas nurodo geriausius prieinamus gamybos būdus“ pakeičiami žodžiais: „kuriai taikomi geriausi prieinami būdai, nurodyti Vykdomosios institucijos sesijoje Šalių priimtose gairėse“.

2. 5 dalies b punkto iv papunkčio pabaigoje kabliataškis pakeičiamas tašku.

3. 5 dalies b punkto v papunktis išbraukiamas.

 

C. 13 straipsnis

Žodžiai „V ir VII priedai“ pakeičiami žodžiais „V priedas“.

 

D. 14 straipsnis

1. 3 dalis pakeičiama taip:

3. Šio Protokolo ir I–IV, VI ir VIII priedų pakeitimus bendru sutarimu priima Šalys, dalyvaujančios Vykdomosios institucijos sesijoje; Šalims, kurios juos priėmė, pakeitimai įsigalioja devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kai du trečdaliai Šalių, kurios buvo Šalys jų priėmimo metu, depozitarui deponavo tų pakeitimų priėmimo dokumentus. Bet kuriai kitai Šaliai pakeitimai įsigalioja devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kai toji Šalis deponuoja pakeitimų priėmimo dokumentą. Ši dalis taikoma laikantis 5a ir 5b dalių nuostatų.“

2. 4 dalyje žodžiai „V ir VII priedų“ pakeičiami žodžiais „V priedo“, o žodžiai „šių priedų“ pakeičiami žodžiais „V priedo“.

3. 5 dalyje žodžiai „arba VII“ išbraukiami, o žodžiai „šio priedo“ pakeičiami žodžiais „V priedo“.

4. po 5 dalies įterpiamos šios naujos dalys:

„5a. Šalims, kurios priėmė toliau pateikiamoje 5b dalyje nustatytą I–IV, VI ir VIII priedų keitimo tvarką, ji taikoma vietoj pirmiau pateikiamoje 3 dalyje nustatytos tvarkos.

5b. a) I–IV, VI ir VIII priedų pakeitimus Vykdomosios institucijos sesijoje dalyvaujančios Šalys priima bendru sutarimu. Praėjus vieniems metams po to, kai Komisijos Vykdomasis sekretorius visoms Šalims praneša apie kurio nors priedo pakeitimą, tas pakeitimas įsigalioja toms Šalims, kurios depozitarui nėra pateikusios pranešimo pagal b punkto nuostatas;

b) jei Šalis negali patvirtinti I–IV, VI ir VIII priedų pakeitimo, ji apie tai raštu praneša depozitarui per vienus metus nuo pranešimo apie tai, kad Šalys jį priėmė, dienos. Depozitaras nedelsdamas apie tokius gautus pranešimus informuoja visas Šalis. Šalis tokį savo ankstesnį pranešimą bet kada gali pakeisti priėmimo pranešimu; tuomet tokio priedo pakeitimas tai Šaliai įsigalioja, kai ji deponuoja depozitarui savo priėmimo dokumentą;

c) I–IV, VI ir VIII priedų pakeitimas neįsigalioja, jei iš viso šešiolika arba daugiau Šalių:

i) pateikė pranešimą pagal b punkto nuostatas arba

ii) nepriėmė šioje dalyje išdėstytos procedūros ir nedeponavo priėmimo dokumento pagal 3 dalies nuostatas.“

 

E. 16 straipsnis

Po 2 dalies įterpiama ši dalis:

3. Jei kuri nors valstybė ar regioninė ekonominės integracijos organizacija neketina būti saistoma 14 straipsnio 5b dalyje nustatyta I–IV, VI ir VIII priedų keitimo tvarka, ji apie tai pareiškia savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumente.“

 

F. I priedas

1. Sąraše DDT taikomos sąlygos, susijusios su gamybos nutraukimu (1 ir 2 sąlygos) išbraukiamos ir pakeičiamos žodžiais „Nėra pasiūlyta“, o naudojimo sąlygų laukelyje žodžiai „išskyrus kaip nurodyta II priede“ išbraukiami.

2. Sąraše heptachlorui taikomos naudojimo sąlygos išbraukiamos ir pakeičiamos žodžiais „Nėra pasiūlyta“.

3. Sąraše heksachlorbenzenui taikomos gamybos ir naudojimo sąlygos išbraukiamos ir abiem atvejais pakeičiamos žodžiais „Nėra pasiūlyta“.

4. Į sąrašą įtraukiamos toliau nurodytos medžiagos abėcėlės tvarka įtraukiant tokias eilutes:

 

„Heksachlorbutadienas

CAS: 87-68-3

Gamybą

Nėra pasiūlyta

Naudojimą

Nėra pasiūlyta

 

Heksachlorcikloheksanai (HCH) (CAS: 608-731), įskaitant lindaną CAS:

58-89-9

Gamybą

Nėra pasiūlyta

Naudojimą

Nėra pasiūlyta, išskyrus HCH (lindano) gama izomerą, naudojamą visuomenės sveikatos tikslais kaip vietinio naudojimo insekticidą.

Toks naudojimas iš naujo įvertinamas pagal šį Protokolą 2012 m. arba praėjus vieniems metams po pakeitimo įsigaliojimo, priklausomai nuo to, kuri iš šių datų yra vėlesnė.

 

Heksabromdifenileteris (a) ir heptabromdifenileteris (a)

Gamybą

Nėra pasiūlyta

Naudojimą

1. Šalis gali leisti perdirbti gaminius, kuriuose yra arba gali būti kurios nors iš šių medžiagų, taip pat naudoti ir galutinai pašalinti iš perdirbtų medžiagų pagamintus gaminius, kuriuose yra arba gali būti kurios nors iš šių medžiagų, su sąlyga, kad perdirbimas ir galutinis pašalinimas atliekami nepakenkiant aplinkai ir nerekuperuojant šių medžiagų siekiant pakartotinai jas panaudoti.

2. Pirmą kartą 2013 m. ir po to kas ketverius metus iki pirmiau nurodyta sąlyga panaikinama arba kitaip baigia galioti, Vykdomoji institucija įvertina Šalių padarytą pažangą siekiant galutinio tikslo pašalinti šias medžiagas iš gaminių ir peržiūri, ar vis dar reikalinga ši sąlyga, kuri bet kokiu atveju nustoja galioti vėliausiai 2030 m.

 

Tetrabromdifenileteris (b) ir pentabromdifenileteris (b)

Gamybą

Nėra pasiūlyta

Naudojimą

1. Šalis gali leisti perdirbti gaminius, kuriuose yra arba gali būti kurios nors iš šių medžiagų, taip pat naudoti ir galutinai pašalinti iš perdirbtų medžiagų pagamintus gaminius, kuriuose yra arba gali būti kurios nors iš šių medžiagų, su sąlyga, kad perdirbimas ir galutinis pašalinimas atliekami nepakenkiant aplinkai ir nerekuperuojant šių medžiagų siekiant pakartotinai jas panaudoti.

2. Pirmą kartą 2013 m. ir po to kas ketverius metus iki pirmiau nurodyta sąlyga panaikinama arba kitaip baigia galioti, Vykdomoji institucija įvertina Šalių padarytą pažangą siekiant galutinio tikslo pašalinti šias medžiagas iš gaminių ir peržiūri, ar vis dar reikalinga ši sąlyga, kuri bet kokiu atveju nustoja galioti vėliausiai 2030 m.

 

Pentachlorbenzenas

CAS: 608-93-5

Gamybą

Nėra pasiūlyta

Naudojimą

Nėra pasiūlyta

 

Perfluoroktano sulfonatas

(PFOS) (c)

Gamybą

Nėra pasiūlyta, išskyrus gamybai toliau a–c punktuose ir II priedo a–e punktuose nurodytoms reikmėms

Naudojimą

Nėra pasiūlyta, išskyrus naudojimą toliau ir II priedo a–e punktuose nurodytoms reikmėms:

a) galvaniniam chromavimui, anodavimui chromu ir ėsdinimui chromo rūgštimi iki 2014 m.;

b) cheminiam dengimui nikelio politetrafluoretilenu iki 2014 m.;

c) plastiko paviršių ėsdinimui prieš jų metalizavimą iki 2014 m.;

d) gaisro gesinimo putoms, tik jei jos buvo pagamintos arba naudojamos iki 2009 m. gruodžio 18 d.

Dėl gaisro gesinimo putų nustatoma:

i) Šalys turėtų stengtis iki 2014 m. pašalinti gaisro gesinimo putas, kuriose yra PFOS ir kurios buvo gaminamos arba naudojamos iki 2009 m. gruodžio 18 d. Apie padarytą pažangą jos praneša Vykdomajai institucijai 2014 m.;

ii) remdamasi Šalių ataskaitomis ir i dalimi, Vykdomoji institucija 2015 m. įvertina, ar reikėtų nustatyti papildomų gaisro gesinimo putų, kuriose yra PFOS ir kurios buvo pagamintos arba naudojamos iki 2009 m. gruodžio 18 d., naudojimo apribojimų.“

 

5. PCB skirtas įrašas išbraukiamas ir pakeičiamas tokia eilute:

 

„Polichlorinti bifenilai (PCB) (d)

Gamybą

Nėra pasiūlyta

Naudojimą

Nėra pasiūlyta. Dėl PCB, naudojamų iki įgyvendinimo pradžios dienos, Šalys įsipareigoja:

1. Ryžtingai dėti pastangas, kad:

a) kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. (pereinamosios ekonomikos šalyse – iki 2015 m. gruodžio 31 d.) būtų nutrauktas identifikuojamų PCB naudojimas įrangoje (t. y. transformatoriuose, kondensatoriuose ar kitose talpyklose, kuriose yra skystų atsargų likučių), kurioje yra daugiau kaip 5dm3 PCB ir jų koncentracija yra 0,05 % arba didesnė;

b) nepakenkiant aplinkai būtų sunaikinti arba nukenksminti:

— visi skystieji PCB, nurodyti a dalyje ir kiti skystieji PCB, kuriuose yra daugiau kaip 0,005 % PCB, esantys ne įrangoje; tai įgyvendinama kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. (pereinamosios ekonomikos šalyse – iki 2020 m. gruodžio 31 d.),

— visi 2 dalies a punkte nurodyti skystieji PCB – ne vėliau kaip 2029 m. gruodžio 31 d.;

c) nepakenkiant aplinkai būtų nukenksminta arba pašalinta 1 dalies a punkte ir 2 dalies a punkte nurodyta įranga.

2. Stengtis:

a) kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. nustatyti įrangą (t. y. transformatorius, kondensatorius ar kitas talpyklas, kuriose yra skystų atsargų likučių), kurioje yra daugiau kaip 0,005 % ir daugiau kaip 0,05 dm3 PCB, ir uždrausti ją naudoti;

b) nustatyti kitus gaminius (pvz., kabelių apvalkalus, plyšiams sandarinti panaudotas medžiagas ir dažytus objektus), kuriuose yra daugiau kaip 0,005 % PCB, ir tvarkyti juos pagal 3 straipsnio 3 dalį.

3. Užtikrinti, kad 1 dalies a punkte ir 2 dalies a punkte nurodyta įranga būtų eksportuojama arba importuojama tik atliekų tvarkymo tikslu nepakenkiant aplinkai.

4. Siekdamos sumažinti poveikį ir riziką, skatina imtis tokių PCB naudojimo ribojimo priemonių:

a) naudoti PCB tik nepažeistoje ir nepralaidžioje įrangoje ir tik tokiose vietose, kur galima kuo labiau sumažinti jų išleidimo į aplinką pavojų ir greitai ištaisyti padėtį;

b) nenaudoti PCB su maisto ar pašarų gamyba arba perdirbimu susijusioje įrangoje;

Naudojant PCB apgyvendintose teritorijose, taip pat mokyklose ir ligoninėse, imtis visų pagrįstų priemonių, kad neįvyktų elektros gedimų, dėl kurių galėtų kilti gaisras, ir nuolatos tikrinti, ar nėra nuotėkio iš įrangos.“

 

6. I priedo pabaigoje išbraukiama išnaša (a).

7. I priedo pabaigoje pridedamos šios išnašos:

„(a) Heksabromdifenileteris ir heptabromdifenileteris – tai 2,2′,4,4′,5,5′- heksabromdifenileteris (BDE-153, CAS Nr.: 68631-49-2), 2,2′,4,4′,5,6′- heksabromdifenileteris (BDE-154, CAS Nr.: 207122-15-4), 2,2′,3,3′,4,5′,6 heptabromdifenileteris (BDE-175, CAS Nr.: 446255-22-7), 2,2′,3,4,4′,5′,6- heptabromdifenileteris (BDE-183, CAS Nr.: 207122-16-5) ir kiti heksa- ir heptabromdifenileteriai, kurių yra komercinio oktabromdifenileterio sudėtyje.

(b) Tetrabromdifenileteris ir pentabromdifenileteris – tai 2,2′,4,4′-tetrabromdifenileteris (BDE-47, CAS Nr.: 40088-47-9) ir 2,2′,4,4′,5-pentabromdifenileteris (BDE-99, CAS Nr.: 32534-81-9) ir kiti tetra- ir pentabromdifenileteriai, kurių yra komercinio pentabromdifenileterio sudėtyje.

(c) Perfluoroktano sulfonatas (PFOS) – tai medžiagos, kurių molekulinė formulė yra C8F17SO2X, kur: X = OH, metalo druska, halogenidas, amidas ar kiti dariniai, kuriuose yra polimerų.

(d) Polichlorinti bifenilai – tai aromatiniai junginiai, sudaryti taip, kad vandenilio atomai bifenilo molekulėje (du benzeno žiedai, sujungti viena anglies-anglies jungtimi) gali būti pakeisti chromo atomais (iki dešimties).“

 

G. II priedas

1. Lentelėje, esančioje po pirmos II priedo pastraipos, išbraukiami DDT, HCH ir PCB skirti įrašai.

2. Į sąrašą įtraukiama toliau nurodyta medžiaga, abėcėlės tvarka įtraukiant tokią eilutę:

 

„Medžiaga

Įgyvendinimo reikalavimai

Leidžiamas ribotas naudojimas

Sąlygos

Perfluoroktano sulfonatas (PFOS) (a)

a) fotorezistams ar fotolitografijos procesuose naudojamoms atspindį mažinančioms dangoms;

b) fotografinėms dangoms, naudojamoms juostelėms, popieriui ar spausdinimo plokštėms dengti;

c) rūko slopikliams (inhibitoriams), naudojamiems dengiant nedekoratyviuoju kietu chromu (VI), ir drėkinimo medžiagoms, skirtoms kontroliuojamoms galvanizavimo sistemoms;

d) aviacijoje naudojamiems hidrauliniams skysčiams;

e) tam tikriems medicinos prietaisams (pvz., etileno tetrafluoretileno kopolimero (ETFE) sluoksniams ir spinduliuotės nepraleidžiančio ETFE gamybai, in vitro diagnostikos medicinos prietaisams ir CCD spalvų filtrams).

Šalys imasi priemonių, kad, kai atsiras tinkamų alternatyvų, nurodytos medžiagos šioms reikmėms nebūtų naudojamos.

Ne vėliau kaip 2015 m. ir po to kas ketverius metus kiekviena šias medžiagas naudojanti Šalis parengia ir Vykdomajai institucijai pateikia pažangos, padarytos atsisakant šių medžiagų, ataskaitą. Remiantis tomis ataskaitomis, medžiagų naudojimas šioms ribotoms reikmėms persvarstomas.

(a) Perfluoroktano sulfonatas (PFOS) – tai medžiagos, kurių molekulinė formulė yra C8F17SO2X, kur: X = OH, metalo druska, halogenidas, amidas arba kiti dariniai, kuriuose yra polimerų.“

 

 

H. III priedas

1. III priede pateiktame medžiagų sąraše skilties „Ataskaitiniai metai“ tekstas išbraukiamas ir pakeičiamas taip:

„1990 m. arba bet kurie alternatyvūs 1985–1995 m. (imtinai) laikotarpio metai (pereinamosios ekonomikos šalims – bet kurie alternatyvūs metai nuo 1985 m. iki Protokolo įsigaliojimo tai Šaliai metų), kuriuos Šalis nurodo ratifikuodama, priimdama, patvirtindama Protokolą arba prie jo prisijungdama“.

2. Sąraše prie heksachlorbenzeno, skiltyje „Medžiaga“, įrašomas toks tekstas: „CAS: 118-74-1“.

3. Į sąrašą įtraukiama medžiaga PCB, sąrašo pabaigoje įrašant tokią eilutę:

 

„PCB (c)

2005 m. arba bet kurie alternatyvūs 1995–2010 m. (imtinai) laikotarpio metai (pereinamosios ekonomikos šalims – bet kurie alternatyvūs metai nuo 1995 m. iki Protokolo įsigaliojimo tai Šaliai metų), kuriuos Šalis nurodo ratifikuodama, priimdama, patvirtindama Protokolą arba prie jo prisijungdama.“

 

4. Po (b) išnašos įterpiama išnaša:

„(c) I priede apibrėžti polichlorinti bifenilai, susidarantys ir netikslingai išmetami iš antropogeninių šaltinių.“

 

I. IV priedas

1. 2 dalyje skliausteliuose išbraukiamas žodis „ir“, o pabaigoje įrašomi žodžiai „tam tikram deguonies kiekiui“.

2. 3 dalis išbraukiama ir pakeičiama taip:

3. Ribinės vertės taikomos įprastoms naudojimo operacijoms. Serijinių operacijų ribinės vertės – tai visos operacijų serijos, įskaitant, pvz., išankstinį pašildymą, šildymą ir vėsinimą, vidutiniai lygiai.“

3. 4 dalyje prieš žodį „standartais“ įrašomas žodis „taikomais“, o prieš žodžius „Europos standartizacijos komitetas“ įrašomas žodis „, pavyzdžiui,“.

4. 6 dalis išbraukiama ir pakeičiama tokiu tekstu su išnaša:

6. PCDD/F išmetami kiekiai išreiškiami bendru toksiškumo ekvivalentu (TEQ) (1). Pagal šį Protokolą naudojamos toksinio ekvivalentiškumo faktoriaus vertės turi derėti su taikomais tarptautiniais standartais, įskaitant Pasaulio sveikatos organizacijos 2005 m. nustatytas PCDD/F toksinio ekvivalentiškumo žinduoliams vertes.

(1) Bendras toksiškumo ekvivalentas (TEQ) praktiškai apibrėžiamas kaip kiekvieno junginio koncentraciją sudarančių dalių sumos ir jo toksinio ekvivalentiškumo faktoriaus (TEF) vertės sandauga ir yra laikomas bendru mišinio 2,3,7,8-TCDD-tipo aktyvumo įverčiu. Anksčiau bendro toksiškumo ekvivalento trumpinys buvo „TE“.“

5. 7 dalis išbraukiama ir pakeičiama tokiu tekstu su išnaša:

7. Toliau nurodytų atliekų deginimo krosnių tipų ribinės vertės, taikomos, kai O2 koncentracija kūryklų dujose yra 11 %:

Kietųjų buitinių atliekų deginimo (esamų stacionarių šaltinių, per valandą sudeginančių daugiau kaip 3 tonas atliekų ir visų naujų stacionarių šaltinių) 0,1 ng TEQ/m3

Kietųjų medicininių atliekų deginimo (esamų stacionarių šaltinių, per valandą sudeginančių daugiau kaip 1 toną atliekų ir visų naujų stacionarių šaltinių)

Naujų stacionarių šaltinių 0,1 ng TEQ/m3

Esamų stacionarių šaltinių 0,5 ng TEQ/m3

Pavojingų atliekų deginimo (esamų stacionarių šaltinių, per valandą sudeginančių daugiau kaip 1 toną atliekų ir visų naujų stacionarių šaltinių)

Naujų stacionarių šaltinių 0,1 ng TEQ/m3

Esamų stacionarių šaltinių 0,2 ng TEQ/m3

Nepavojingų pramoninių atliekų deginimo (1) (2)

Naujų stacionarių šaltinių 0,1 ng TEQ/m3

Esamų stacionarių šaltinių 0,5 ng TEQ/m3

 

(1) Įskaitant deginimo krosnis, kuriose deginamos biomasės atliekos, kuriose dėl medienos apdorojimo konservantais arba padengimo gali būti halogenintų organinių junginių arba sunkiųjų metalų ir kurias visų pirma sudaro biomasė iš statybos ir griovimo atliekų, tačiau neįskaitant deginimo krosnių, kuriose deginamos tik kitos biomasės atliekos.

(2) Pereinamosios ekonomikos šalys gali neįskaičiuoti nepavojingų pramoninių atliekų bendrojo deginimo pramonės procesuose, jei tokios atliekos naudojamos kaip papildomas kuras ir iš jų gaunama iki 10 % energijos.“

6. Po 7 dalies įrašomos šios naujos dalys:

8. Aglomeravimo įrenginių ribinė vertė, taikoma, kai O2 koncentracija kūryklų dujose yra 16 %, yra 0,5 ng TEQ/m3

9. Toliau nurodyto šaltinio vertė, taikoma esant faktinei O2 koncentracijai kūryklų dujose: antrinė plieno gamyba – lankinės elektros krosnys, galinčios pagaminti daugiau kaip 2,5 tonos lydyto plieno per valandą tolesniam perdirbimui, – 0,5 ng TEQ/m3.“

 

J. VI priedas

1. Esamas priedo tekstas pažymimas kaip 1 dalis.

2. A punkte po žodžių „šio Protokolo įsigaliojimo“ įrašomi žodžiai „atitinkamai Šaliai“.

3. B punktas pakeičiamas tokiu tekstu:

„esamiems stacionariems šaltiniams:

i) aštuoneri metai po šio Protokolo įsigaliojimo atitinkamai Šaliai dienos. Prireikus konkretiems esamiems stacionariems šaltiniams šį laikotarpį galima pratęsti pagal amortizacijos laiką, numatytą nacionalinės teisės aktuose, arba

ii) Šaliai, kuri yra pereinamosios ekonomikos šalis, – iki penkiolikos metų po šio Protokolo įsigaliojimo tai Šaliai dienos.“

4. Priedo pabaigoje pridedama tokia nauja dalis:

2. Ribinių verčių ir geriausių prieinamų būdų, kurie atnaujinti arba nustatyti keičiant šį Protokolą, taikymo laikotarpiai:

a) naujiems stacionariems šaltiniams – dveji metai po atitinkamo pakeitimo įsigaliojimo atitinkamai Šaliai dienos;

b) esamiems stacionariems šaltiniams:

i) aštuoneri metai po atitinkamo pakeitimo įsigaliojimo atitinkamai Šaliai dienos arba

ii) Šaliai, kuri yra pereinamosios ekonomikos šalis, – iki penkiolikos metų po atitinkamo pakeitimo įsigaliojimo tai Šaliai dienos.“

 

K. VIII priedas

1. I dalies antrame sakinyje prieš žodžius „V priede“ įrašomi žodžiai „gairių dokumente, nurodytame“.

2. II dalies lentelėje 1 kategorijos aprašymas išbraukiamas ir pakeičiamas taip: „Buitinių, pavojingųjų, nepavojingųjų ir medicininių atliekų bei nuotekų dumblo deginimas, įskaitant bendrąjį deginimą.“

3. II dalies lentelė papildoma šiomis naujomis kategorijomis:

 

„13

Specifiniai cheminių medžiagų gamybos procesai, kurių metu netikslingai susidaro patvarieji organiniai teršalai, ypač chlorfenolių ir chloranilo gamyba.

14

Šiluminiai metalurgijos pramonės procesai, taikant metodus, kuriuose naudojamas chloras.“