LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 4 d. įsakymo nr. 3-64(1.5 E) „dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. SAUSIO 15 D. įsakymo Nr. 3‑25 „Dėl ORLAIVIŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ KLASIFIKAVIMO, TYRIMO IR PRANEŠIMŲ NUOSTATŲ“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. 3-95(1.5 E)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. 3-64(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3-25 „Dėl Orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų“ pakeitimo“ ir 2 punktą išdėstau taip:

„2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtintų Orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo ir pranešimų apie orlaivių avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašo 12 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.“

 

 

 

Aplinkos ministras, pavaduojantis

susisiekimo ministrą                                                                                                 Kęstutis Trečiokas