CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. 4R-34 „DĖL KRITINIŲ AVIACIJOS SITUACIJŲ VALDYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 4 d. Nr. 4R-152

Vilnius

 

P a k e i č i u Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. 4R-34 „Dėl kritinių aviacijos situacijų valdymo“:

1. Pakeičiu 1.2. punktą ir jį išdėstau taip:

1.2.       Loretą Kasparaitę, Oro navigacijos paslaugų skyriaus vyriausiąją specialistę, laikinai einančią skyriaus vedėjos pareigas.“

2. Pakeičiu 2.1. punktą ir jį išdėstau taip:

2.1. VĮ „Oro navigacija“ Skrydžių srautų planavimo ir duomenų dorojimo skyriui (toliau – SSPDDS) stebėti informaciją Eurokontrolės tinklapyje (Network Operations Portal – NOP) ir, gavus informaciją apie galimą arba įvykusią situaciją, kuri kelia pavojų skrydžiams Europos oro erdvėje (vulkaninių pelenų debesys, branduolinių medžiagų išmetimas, karas, cheminių medžiagų išmetimas, galingas gaisras, pandemija, kelių Oro navigacijos paslaugų teikėjų pramoninis veiksmas, reikšmingas pan-Europinės funkcijos sutrikimas, sudėtingos meteorologinės sąlygos, grėsmė iš kosmoso ir kt.) pranešti apie tai CAA telefonų numeriais: +370-645-67962 arba +370-698-85945.“

3. Pakeičiu 2.2. punktą ir jį išdėstau taip:

2.2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) prie Aplinkos ministerijos Aviacijos meteorologijos centrui (toliau – AMC) gavus iš nacionalinių ir / ar tarptautinių šaltinių informaciją apie į atmosferą patekusius vulkaninius pelenus, radioaktyviuosius ir toksinius išmetamuosius teršalus, kurie galėtų paveikti Lietuvos Respublikos oro erdvę, sudaryti ir išplatinti atitinkamus SIGMET pranešimus. Apie tokio pobūdžio SIGMET išplatinimą nedelsiant informuoti CAA telefono numeriu +370-645-67962. Pagal CAA paklausimą pateikti kitą reikiamą papildomą informaciją.“

4. Pakeičiu 2.3. punktą ir jį išdėstau taip:

2.3. AMC gavus prognozes bei informaciją iš LHMT apie stichinį, labai smarkų vėją 28-32 m/s ar katastrofinį, uraganą ≥ 33m/s pranešti CAA elektroniniu paštu loreta.kasparaite@caa.lt.“

5. Pakeičiu 2.4. punktą ir jį išdėstau taip:

2.4. CAA Oro navigacijos paslaugų skyriaus vyriausiajai specialistei, laikinai einančiai skyriaus vedėjos pareigas, analizuoti pateiktus duomenis ir teikti siūlymus CAA direktoriui dėl Lietuvos oro erdvės arba jos dalies paskelbimo neskraidymų zona, skraidymų zona su apribojimais arba be jų.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Joris Gintilas