LIETUVOS RESPUBLIKOS IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS

 

SUTARTIS

 

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS

 

 

 

Lietuvos Respublika ir Moldovos Respublika (toliau – Šalys),

 

siekdamos reglamentuoti Šalių santykius socialinės apsaugos srityje ir nustatyti taikytinus įstatymus asmenims, Šalių teritorijoje dirbantiems pagal darbo sutartį arba vykdantiems savarankišką veiklą,

 

s u s i t a r ė :

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1 straipsnis

 

Sąvokų apibrėžtys

 

1. Šioje Sutartyje:

 

1) įstatymai – Šalių teritorijoje galiojantys įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai, susiję su šios Sutarties 2 straipsnyje nustatyta Sutarties taikymo sritimi;

 

2) kompetentinga institucija – institucija, įgaliota nustatyti šios Sutarties taikymo tvarką atitinkamos Šalies teritorijoje:

 

Lietuvos Respublikoje – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 

Moldovos Respublikoje – Darbo, socialinės apsaugos ir šeimos ministerija;

 

3) kompetentinga įstaiga – Šalies institucija arba įstaiga, atsakinga už tos Šalies įstatymų įgyvendinimą;

 

4) apdraustasis – asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra vienos iš Šalių teritorijoje ir kuriam yra ar buvo taikomi vienos ar abiejų Šalių įstatymai;

 

5) gyvenamoji vieta – vieta, kurioje asmuo nuolat ar laikinai gyvena vienos iš Šalių teritorijoje, kaip nustatyta atitinkamuose tos Šalies įstatymuose;

 

6) pensijos – šios Sutarties 2 straipsnyje nurodytos pensijos, įskaitant visas jų sudedamąsias dalis ir padidinimus, priemokas ir priedus, nustatytus Šalių įstatymuose;

 

7) draudimo stažas – laikas, pagal Šalių įstatymus įskaitomas nustatant teisę į pensijas, kurioms taikoma ši Sutartis, ir jų dydžius;

 

8) sovietinis stažas – taikant šios Sutarties 23 straipsnio 10–12 dalis: laikotarpis iki 1991 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikai ir iki 1992 m. sausio 1 d. Moldovos Respublikai buvusios SSRS teritorijoje, išskyrus Lietuvos Respublikos ir (ar) Moldovos Respublikos teritoriją, įskaitomas į draudimo stažą pagal abiejų Šalių įstatymus.

 

2. Kitos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos turi tokią reikšmę, kokia joms suteikiama pagal atitinkamos Šalies įstatymus.

 

 

 

2 straipsnis

 

Sutarties taikymo sritis

 

1. Ši Sutartis taikoma:

 

1) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus valstybinio socialinio draudimo srityje:

 

- valstybinėms socialinio draudimo pensijoms: senatvės pensijoms (skiriamoms sukakus senatvės pensijos amžių); netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms; našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijoms ir kitų rūšių pensijoms, mokamoms pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą;

 

- valstybinio socialinio draudimo įmokoms mokėti pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą;

 

2) pagal Moldovos Respublikos įstatymus valstybinio socialinio draudimo srityje:

 

- senatvės pensijoms; netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms, kurios skiriamos atsižvelgiant į bendrą sveikatos būklę; netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms ir pašalpoms dėl gamybinės traumos ar profesinės ligos; maitintojo netekimo pensijoms. Ši Sutartis netaikoma ištarnauto laiko pensijoms ir pensijoms, paskirtoms tam tikrų kategorijų asmenims;

 

- valstybinio socialinio draudimo įmokoms mokėti pagal Valstybinės socialinio draudimo sistemos įstatymą.

 

2. Jei Šalys nesusitaria kitaip, ši Sutartis taip pat taikoma kitoms pensijų rūšims ar socialinio draudimo įmokoms mokėti pagal įstatymus, kuriais keičiami ir (ar) papildomi šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įstatymai.

 

 

 

3 straipsnis

 

Asmenys, kuriems taikoma ši Sutartis

 

1. Ši Sutartis taikoma asmenims, kurių gyvenamoji vieta yra vienos iš Šalių teritorijoje ir kuriems yra ar buvo taikomi vienos ar abiejų Šalių įstatymai, taip pat asmenims, pagal Šalių įstatymus įgyjantiems teisę gauti maitintojo netekimo (našlių ir našlaičių) pensijas.

 

2. Ši Sutartis netaikoma asmenims, gaunantiems pensijas pagal specialias pensinio aprūpinimo sistemas, kurios neįtrauktos į valstybinio socialinio draudimo pensinio aprūpinimo sistemą.          

 

 

 


4 straipsnis

 

Vienodų sąlygų taikymas

 

Jei šioje Sutartyje nenustatyta kitaip, visi asmenys, nurodyti šios Sutarties 3 straipsnio 1 dalyje, turi tokias pat teises ir pareigas, nustatytas tos Šalies, kurios teritorijoje yra jų gyvenamoji vieta, įstatymuose, kaip ir tos Šalies piliečiai.

 

 

 

5 straipsnis

 

Pensijų eksportas

 

Jei šioje Sutartyje nenustatyta kitaip, pensijos negali būti sumažintos, jų mokėjimas sustabdytas ir (ar) nutrauktas dėl to, kad suinteresuotas asmuo persikėlė į kitą gyvenamąją vietą, kuri yra kitos Šalies teritorijoje.

 

 

 

 

 

II. TAIKYTINŲ ĮSTATYMŲ NUSTATYMAS

 

 

 

6 straipsnis

 

Bendrosios taisyklės

 

1. Apdraustajam, kuriam taikoma ši Sutartis, taikomi tik tos Šalies, kurios teritorijoje jis dirba pagal darbo sutartį arba vykdo savarankišką veiklą, įstatymai, taip pat ir tuo atveju, jei jį įdarbinusi įmonė įregistruota arba jo nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitos Šalies teritorijoje.

 

2. Jei apdraustasis vienu metu dirba pagal darbo sutartį arba vykdo savarankišką veiklą abiejų Šalių teritorijose, jam taikomi tos Šalies, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, įstatymai.

 

3. Jei apdraustasis vienu metu dirba pagal darbo sutartį vienos Šalies teritorijoje ir vykdo savarankišką veiklą kitos Šalies teritorijoje, jam taikomi tos Šalies, kurios teritorijoje jis dirba pagal darbo sutartį, įstatymai.

 

 

 

7 straipsnis

 

Specialiosios taisyklės

 

Nustatomos tokios šios Sutarties 6 straipsnio taikymo specialiosios taisyklės:

 

1) apdraustiesiems, kuriems taikomi vienos Šalies įstatymai, išsiųstiems dirbti tam tikrą laikotarpį darbdavio naudai į kitos Šalies teritoriją, taikomi siunčiančiosios Šalies įstatymai, jeigu numatyta darbo trukmė neviršija 24 mėnesių.

 

2) Šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų darbuotojams, taip pat privatiems namų darbininkams taikomos atitinkamai 1961 m. balandžio 18 d. Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. balandžio 24 d. Vienos konvencijos dėl konsulinių santykių nuostatos;

 

3) laivų įgulų nariams taikomi tos Šalies, su kurios vėliava laivas plaukioja, įstatymai. Asmenims, atliekantiems laivų pakrovimo, iškrovimo ir remonto darbus ar priimtiems į uosto apsaugos tarnybą, taikomi tos Šalies, kurios teritorijoje yra uostas, įstatymai;

 

4) tarptautinio transporto įmonių darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio, dirbantiems abiejų Šalių teritorijoje, taikomi tos Šalies, kurios teritorijoje įregistruota juos įdarbinusi įmonė, įstatymai;

 

5) vienos Šalies valstybės tarnautojams, dirbantiems pagal darbo sutartį arba vykdantiems savarankišką veiklą kitos Šalies teritorijoje, taikomi pirmosios Šalies įstatymai.

 

 

 

8 straipsnis

 

Išimtys

 

1. Kompetentingos institucijos ar jų įgaliotos kompetentingos įstaigos gali raštu susitarti dėl šios Sutarties 6 ir 7 straipsnių nuostatų išimčių taikymo atskiriems asmenims ar asmenų grupėms.

 

2. Iškilus šios Sutarties nuostatų ir Europos Sąjungos teisės aktų kolizijai nustatant taikytiną teisę, pirmenybė teikiama Europos Sąjungos teisės aktams.

 

 

 

III. PENSIJOS

 

9 straipsnis

 

Pensijų skyrimas

 

1. Nustatant teisę į pensiją prireikus atsižvelgiama į draudimo stažą, įgytą pagal abiejų Šalių įstatymus, išskyrus atvejus, kai šio stažo laikotarpiai sutampa pagal jo įgijimo laiką.

 

2. Pensijos, nustatytos vienos Šalies įstatymuose, gavimas neatima teisės tuo pat metu gauti pensiją pagal kitos Šalies įstatymus.

 

3. Jei asmuo įgyja teisę į pensiją ir pagal šią Sutartį, ir pagal Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos kompetentinga įstaiga skiria ir moka asmeniui didesnę iš šių pensijų.

 

 

 

10 straipsnis

 

Pensijų apskaičiavimas

 

1. Kiekviena Šalis apskaičiuoja pensijos dydį, atitinkantį draudimo stažą, įgytą pagal tos Šalies įstatymų nuostatas.

 

2. Lietuvos Respublikos įstatymų taikymas:

 

1) nustatant valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos dydį, metų skaičius, trūkstamas asmeniui iki jam Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus, nustatomas proporcingai tik draudimo stažui, įgytam pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

 

2) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paskirtos netekto darbingumo pensijos gavimo laikotarpiai įskaitomi į draudimo stažą tuo atveju, jeigu šiais laikotarpiais asmuo nėra įgijęs draudimo stažo pagal kitos Šalies įstatymus.

 

 

 

11 straipsnis

 

Mažesnis nei vieni metai draudimo stažas

 

Jeigu bendra draudimo stažo, kurį asmuo įgijo pagal vienos Šalies įstatymus, trukmė yra trumpesnė nei vieni metai ir jeigu atsižvelgiant tik į šį draudimo stažą pagal tos Šalies įstatymus teisė į pensiją neįgyjama, ta Šalis pagal šią Sutartį neskiria pensijos už šį stažą.

 

 

 

12 straipsnis

 

Maitintojo netekimo (našlių ir našlaičių) pensijos

 

1. Maitintojo netekimo (našlių ir našlaičių) pensiją skiria ta Šalis, pagal kurios įstatymus buvo ar galėjo būti paskirta pensija mirusiam asmeniui, neatsižvelgiant į tai, kurios Šalies teritorijoje kreipimosi dėl maitintojo netekimo (našlių ir našlaičių) pensijos skyrimo momentu yra asmenų, įgyjančių teisę pagal Šalių įstatymus gauti šios rūšies pensiją, gyvenamoji vieta.

 

2. Jeigu vienos Šalies įstatymų nustatyta, kad teisė gauti pensiją arba pensijos dydis priklauso nuo asmenų, turinčių teisę gauti šios rūšies pensiją, skaičiaus, tos Šalies kompetentinga įstaiga taip pat atsižvelgia į asmenų, kurių gyvenamoji vieta yra kitos Šalies teritorijoje, skaičių.

 

3. Mirus asmeniui, kuriam pensija buvo paskirta pagal vienos arba abiejų Šalių įstatymus, maitintojo netekimo (našlių ir našlaičių) pensijos dydis apskaičiuojamas pagal Šalių įstatymus.

 

 

 

13 straipsnis

 

Kitų pensijų skyrimas

 

Kitų rūšių pensijos, neaptartos šioje Sutartyje, skiriamos ir mokamos pagal atitinkamos Šalies įstatymus netaikant šios Sutarties nuostatų.

 

 

 

IV. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

 

 

 

14 straipsnis

 

Administracinis susitarimas ir kompetentingų įstaigų paskyrimas

 

Siekdamos įgyvendinti šią Sutartį, Šalių kompetentingos institucijos sudaro administracinį susitarimą dėl jos taikymo ir paskiria kompetentingas įstaigas.

 

 

 

15 straipsnis

 

Bendradarbiavimas ir keitimasis informacija

 

1. Šalių kompetentingos institucijos ir kompetentingos įstaigos tiesiogiai bendradarbiauja visais šią Sutartį apimančiais klausimais.

 

2. Šalių kompetentingos institucijos teikia viena kitai reikiamą informaciją apie įstatymų pakeitimus ir papildymus.

 

 

 

16 straipsnis

 

Darbingumo lygio arba galimybių ir darbingumo apribojimo laipsnio nustatymas

 

1. Sprendimą dėl darbingumo lygio arba galimybių ir darbingumo apribojimo laipsnio nustatymo, priežasties, laiko ir termino priima tos Šalies kompetentinga įstaiga, pagal kurios įstatymus skiriama ir mokama pensija, atsižvelgdama į kitos Šalies atitinkamų įstaigų išduotus medicininius ir kitus dokumentus, būtinus darbingumo lygiui arba galimybių ir darbingumo apribojimo laipsniui nustatyti.

 

2. Vienos Šalies kompetentingos įstaigos prašymu atitinkama kitos Šalies kompetentinga įstaiga nustato asmenų darbingumo lygį arba galimybių ir darbingumo apribojimo laipsnį pagal šių asmenų gyvenamąją vietą. Prireikus Šalių kompetentingos įstaigos teikia viena kitai papildomą informaciją. Išlaidų už darbingumo lygio arba galimybių ir darbingumo apribojimo laipsnio nustatymą, taip pat už papildomos informacijos pateikimą Šalys viena kitai nekompensuoja.

 

3. Vienos Šalies kompetentingos įstaigos sprendimo dėl darbingumo lygio arba galimybių ir darbingumo apribojimo laipsnio priėmimo data laikoma ta diena, kurią kitos Šalies kompetentinga įstaiga nustatė asmens darbingumo lygį arba galimybių ir darbingumo apribojimo laipsnį.

 

 

 

17 straipsnis

 

Prašymų pateikimas

 

1. Bet koks prašymas dėl pensijos paskyrimo ar peržiūrėjimo, pateiktas pagal vienos Šalies įstatymus, taip pat laikomas prašymu, pateiktu pagal kitos Šalies įstatymus.

 

2. Prašymo ar pretenzijos priėmimo vienos Šalies kompetentingoje įstaigoje data laikoma prašymo ar pretenzijos priėmimo kitos Šalies kompetentingoje įstaigoje data.

 

 

 

18 straipsnis

 

Dokumentų pateikimas

 

1. Šalių kompetentingos įstaigos teikia viena kitai reikiamą informaciją apie aplinkybes, turinčias reikšmės šios Sutarties taikymui, taip pat imasi priemonių tokioms aplinkybėms nustatyti.

 

2. Pensiniam aprūpinimui ir (ar) valstybiniam socialiniam draudimui reikalingi dokumentai, išduoti bet kurios iš Šalių teritorijoje, priimami netaikant jiems dokumentų legalizavimo ar tvirtinimo konsuline pažyma (apostile) reikalavimų.

 

 

 

19 straipsnis

 

Asmens duomenų apsauga

 

1. Bet kurie duomenys apie asmenį, vienos Šalies teikiami kitai Šaliai, gali būti panaudoti tik taikant šią Sutartį. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 1981 m. sausio 28 d. Strasbūro konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir Šalių teritorijose galiojančiais teisės aktais, kuriais reglamentuojama asmens duomenų teisinė apsauga.

 

2. Perduodami asmens duomenys turi būti tikslūs ir tik tokios apimties, kuri būtina konkrečiam tikslui ir užduočiai įvykdyti, atsižvelgiant į Sutarties tikslus. Prireikus, netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti pataisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas.

 

3. Perduoti duomenys turi būti sunaikinti, kai tik jie tampa nereikalingi tam tikslui, kuriam buvo perduoti. Duomenis pateikusi Šalis turi būti informuota apie jų sunaikinimą ir sunaikinimo priežastis.

 

4. Šalių kompetentingos institucijos ir kompetentingos įstaigos imasi tinkamų organizacinių ir techninių priemonių perduotiems asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, praradimo, taip pat nuo neteisėto jų tvarkymo.

 

5. Suinteresuoto asmens prašymu jam turi būti suteikta informacija, kokie asmens duomenys apie jį turimi, kokiam tikslui jie naudojami ar numatoma juos naudoti. Suinteresuoto asmens teisę gauti tokio pobūdžio informaciją reglamentuoja Šalies valstybės, kuriai pateikiamas toks prašymas, teritorijoje galiojantys teisės aktai. Prašymas suteikti tokio pobūdžio informaciją gali būti atmestas, jei tai susiję su būtinybe įgyvendinti šią Sutartį, užtikrinti valstybės saugumą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją ir apsaugoti asmens ar trečiųjų šalių teises ir laisves.

 

 

 

20 straipsnis

 

Pensijų mokėjimo valiuta

 

1. Mokėjimai pagal šią Sutartį vykdomi tos Šalies, kurios teritorijoje yra pensijos gavėjo gyvenamoji vieta, valiuta.

 

2. Pensijų mokėjimo tvarka nustatoma administraciniu susitarimu.

 

 

 

21 straipsnis

 

Socialinio draudimo įmokų ir permokėtų pensijų sumų išieškojimas

 

1. Jei Šalies kompetentinga įstaiga pensijos gavėjui išmokėjo sumą, viršijančią tą, į kurią gavėjas turi teisę, ši įstaiga, remdamasi Šalies įstatymais ir juose nustatytais terminais, gali išskaičiuoti permokėtą sumą iš bet kurios kitos pensijos gavėjui mokėtinos sumos arba pateikti kitos Šalies kompetentingai įstaigai reikalavimą dėl sumos, kuri lygi permokėtai sumai, išskaičiavimo iš bet kurios kitos pensijos gavėjui mokėtinos sumos kitos Šalies įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

 

2. Šalies kompetentinga įstaiga, remdamasi Šalies įstatymais ir juose nustatytais terminais, išskaičiuoja sumą, lygią šio straipsnio 1 dalyje nurodytai permokėtai sumai. Išskaičiuotas sumas vienos Šalies kompetentinga įstaiga kas ketvirtį perveda reikalavimą pateikusiai kitos Šalies kompetentingai įstaigai.

 

3. Jei išmokėjus asmeniui sumą paaiškėja, kad asmuo neturėjo teisės į pensiją nė pagal vienos Šalies įstatymus, arba jei asmeniui buvo išmokėta suma, viršijanti tą, į kurią gavėjas turėjo teisę, tačiau asmuo nebeturi teisės į pensiją nė pagal vienos Šalies įstatymus, permokėta suma išieškoma kompetentingų įstaigų susitarimu.

 

4. Tuo atveju, jeigu asmuo nesumoka Šalies įstatymuose nustatytų valstybinio socialinio draudimo įmokų, Šalies kompetentinga įstaiga, remdamasi Šalies įstatymais ir juose nustatytais terminais, išieško susidariusią skolą arba pateikia kitos Šalies kompetentingai įstaigai reikalavimą išieškoti šią skolą kitos Šalies įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

22 straipsnis

 

Nesutarimų sprendimas

 

Klausimus ir nesutarimus, kilusius dėl šios Sutarties taikymo ar jos nuostatų aiškinimo, Šalių kompetentingos institucijos sprendžia konsultacijomis ir tiesioginėmis derybomis.

 

 

 

23 straipsnis

 

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

 

1. Nustatant teisę į pensiją ir apskaičiuojant pensijos dydį pagal šią Sutartį, įskaitomas draudimo stažas, įgytas iki šios Sutarties įsigaliojimo.

 

2. Šios Sutarties nuostatomis nesuteikiama teisė į pensijos išmokėjimą už laikotarpį iki šios Sutarties įsigaliojimo.

 

3. Asmeniui, gaunančiam pensiją pagal vienos Šalies įstatymus, persikėlus gyventi į kitos Šalies teritoriją, pensija, paskirta iki šios Sutarties įsigaliojimo, pagal jo prašymą gali būti vieną kartą peržiūrėta pagal šios Sutarties nuostatas. Tuo atveju, kai peržiūrėtos pensijos dydis (pagal Šalių įstatymus paskirtų pensijų dydžių suma) yra mažesnis, nei prieš tai mokėtos pensijos dydis, asmeniui yra tęsiamas pensijos, jo gaunamos iki peržiūrėjimo, mokėjimas.

 

4. Šios Sutarties 5 straipsnis taikomas asmenims, po šios Sutarties įsigaliojimo persikėlusiems gyventi iš vienos Šalies teritorijos į kitos Šalies teritoriją.

 

5. Taikant šio straipsnio 3 dalį, taip pat šios Sutarties 5 straipsnio nuostatas, asmens persikėlimo data laikoma leidimo gyventi kitos Šalies teritorijoje išdavimo data.

 

6. Asmuo, kuriam pensija pirmą kartą buvo paskirta iki šios Sutarties įsigaliojimo, įgijęs teisę į pensijos skyrimą iš naujo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, neįgyja teisės į pensijos peržiūrėjimą pagal šios Sutarties nuostatas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį.

 

7. Pensija, kuri nebuvo paskirta arba kurios mokėjimas buvo nutrauktas dėl atitinkamo asmens pilietybės ar gyvenamosios vietos kitos Šalies teritorijoje nustatymo, to asmens prašymu skiriama pagal šios Sutarties nuostatas.

 

8. Jeigu šio straipsnio 7 dalyje nurodytas prašymas pateikiamas per dvejus metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos, teisės pagal šią Sutartį įgyjamos nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

9. Jeigu šio straipsnio 7 dalyje nurodytas prašymas pateikiamas praėjus dvejiems metams nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos, teisės, kurios nebuvo prarastos arba nutrūkusios dėl senaties, įsigalioja nuo prašymo pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai Šalių įstatymuose nustatytos palankesnės nuostatos.

 

10. Sovietinį stažą įskaito ir pensiją už šį stažą asmeniui skiria tos Šalies, kurios teritorijoje įgytas draudimo stažas yra ilgesnis, kompetentinga įstaiga. Jei draudimo stažo, įgyto Šalių teritorijose, trukmė vienoda, sovietinį stažą įskaito tos Šalies, kurioje asmuo buvo paskutinį kartą apdraustas, kompetentinga įstaiga.

 

11. Kai asmuo, kuriam pensija paskirta vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis, persikelia iš vienos Šalies teritorijos į kitos Šalies teritoriją, taip pat kai jam skiriama kitos rūšies pensija, pensija skiriama iš naujo arba perskaičiuojama (pateikus papildomus dokumentus, kuriais patvirtinamas Šalių teritorijose įgytas stažas, taip pat kitais Šalių įstatymuose nustatytais atvejais), kompetentinga įstaiga, kuri įskaito sovietinį stažą, nesikeičia.

 

12. Asmeniui pateikus papildomus dokumentus, kuriais įrodomas papildomas sovietinis stažas, šį stažą įskaito anksčiau sovietinį stažą įskaičiusi kompetentinga įstaiga.

 

 

 

24 straipsnis

 

Sutarties keitimas ir pildymas

 

Abipusiu Šalių susitarimu ši Sutartis gali būti keičiama ir pildoma papildomais protokolais, kurie yra jos sudedamoji dalis ir įsigalioja šios Sutarties 25 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

 

25 straipsnis

 

Sutarties įsigaliojimas

 

1. Ši Sutartis turi būti ratifikuota.

 

2. Šalys diplomatiniais kanalais praneša viena kitai apie tai, kad jos atliko vidaus procedūras, būtinas šiai Sutarčiai įsigalioti.

 

3. Ši Sutartis įsigalioja trisdešimtąją dieną nuo paskutinio rašytinio pranešimo gavimo dienos.

 

 

 

26 straipsnis

 

Sutarties galiojimas ir nutraukimas

 

1. Ši Sutartis sudaroma neribotam laikui.

 

2. Kiekviena Šalis turi teisę denonsuoti šią Sutartį, apie tai raštu diplomatiniais kanalais pranešusi kitai Šaliai. Tokiu atveju Sutartis nustoja galioti nuo šeštojo mėnesio, einančio po mėnesio, kai kitai Šaliai buvo išsiųstas rašytinis pranešimas, pirmos dienos.

 

3. Denonsavus šią Sutartį, visos pagal šios Sutarties nuostatas įgytos teisės išlieka, o prašymai, pateikti iki šios Sutarties galiojimo pabaigos, nagrinėjami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

 

 

 

Pasirašyta 2014 m. spalio 1 d. Kišiniove dviem egzemplioriais lietuvių, rumunų ir rusų kalbomis, visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl Sutarties nuostatų aiškinimo, remiamasi tekstu rusų kalba.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS                             MOLDOVOS RESPUBLIKOS

VARDU                                                                 VARDU

 

 

____________________