LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2018 M. SPALIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-563 „DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO ASMENIMS, SUKAKUSIEMS SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   

 

 

2019 m. sausio 30 d. Nr. A1-64

Vilnius

 

P a k e i č i u Specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A1-563 „Dėl Specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau V skyriumi:

 

V SKYRIUS

ATSKIRI SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO ATVEJAI

 

13. Asmeniui, kuriam nustatyti specialieji poreikiai ir kuris dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo nesikreipė į savivaldybę iki 2018 m. gruodžio 31 d., gali būti nustatomi tokie specialiųjų poreikių lygiai:

13.1. didelių specialiųjų poreikių lygis, kai nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

13.2. vidutinių specialiųjų poreikių lygis, kai nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;

13.3. nedidelių specialiųjų poreikių lygis, kai nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis.

14. Asmuo, nurodytas Aprašo 13 punkte, pateikia NDNT teritoriniam skyriui Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus.

15. Sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo Aprašo 13 punkte nurodytiems asmenims priimamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo NDNT teritoriniame skyriuje dienos. NDNT teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą, išrašo ir išduoda (išsiunčia) NDNT direktoriaus įsakymu patvirtintos formos neįgaliojo pažymėjimą. Specialiųjų poreikių lygio terminas sutampa su specialiųjų poreikių terminu. Jeigu asmuo atitinka kelis Aprašo papunkčiuose (13.1–13.3) nurodytus lygius, jam nustatomas didesnių specialiųjų poreikių lygis.

16. Jei asmuo, kuriam savivaldybėje iki 2018 m. gruodžio 31 d. specialiųjų poreikių lygis buvo nustatytas neterminuotai, kreipiasi dėl specialiųjų poreikių nustatymo į NDNT, jam specialiųjų poreikių lygis pakartotinai nenustatomas, išskyrus atvejus, kai nustatant specialiuosius poreikius gali būti nustatytas didesnių specialiųjų poreikių lygis. Nustačius didesnių specialiųjų poreikių lygį, jo terminas nustatomas vadovaujantis Aprašo 5 punkto nuostatomis.

17. Jei atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis, teikdamas prašymą, turi vadovautis Aprašo 12 punkto nuostatomis.“

2. Papildau VI skyriumi:

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. NDNT specialiųjų poreikių lygio nustatymo tikslu turi teisę prireikus iš savivaldybės gauti informaciją, duomenis (raštu), reikalingus jos funkcijoms atlikti, ir juos tvarkyti. NDNT prašo pateikti tik tuos duomenis ir tik tiek jų, kiek reikia teisinei prievolei vykdyti.

19. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis