LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 25 d. Nr. V-818

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“:

1.1. Papildau 5.10 papunkčiu:

5.10. šios higienos normos 5.1–5.8 papunkčiuose nustatytas grupės vaikų skaičius gali būti didinimas ne daugiau kaip dviem vaikais prireikus užtikrinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimą vaikams, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“. Tokiais atvejais vertinant grupių patalpų / erdvių plotą ir sanitarinių įrenginių skaičių remiamasi šios higienos normos 5.1–5.8 papunkčiuose nustatytu grupės vaikų skaičiumi.“

1.2. Pripažįstu 5.10 papunktį netekusiu galios.

1.3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Vienu metu grupėje, kurioje yra vaikų iki 1 metų amžiaus, turi dirbti ne mažiau kaip 2 pedagogai; grupėje, kurioje ugdomi 1 metų amžiaus ar vyresni vaikai, turi dirbti ne mažiau kaip 2 darbuotojai, iš jų – ne mažiau kaip 1 pedagogas (ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojas); laisvasis mokytojas (ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojas) gali ugdyti ne daugiau kaip 5 vaikus ne jaunesnius kaip 1 metų amžiaus, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“. Savaitinėse grupėse vaikų nakties miego metu turi dirbti ne mažiau kaip vienas darbuotojas.“

1.4. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Vienu metu grupėje, kurioje yra vaikų iki 1 metų amžiaus, turi dirbti ne mažiau kaip 2 pedagogai; grupėje, kurioje ugdomi 1 metų amžiaus ar vyresni vaikai, turi dirbti ne mažiau kaip 2 darbuotojai, iš jų – ne mažiau kaip 1 pedagogas (ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojas). Savaitinėse grupėse vaikų nakties miego metu turi dirbti ne mažiau kaip vienas darbuotojas.“

1.5. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. Vienu metu lauko darželio grupėje turi dirbti ne mažiau kaip 3 darbuotojai, iš jų – ne mažiau kaip 2 pedagogai (ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojai). Jeigu vaikų skaičius lauko darželio grupės sąraše yra vienu trečdaliu ar daugiau mažesnis, negu nurodyta šios higienos normos 51.1–51.3 papunkčiuose, vienu metu turi dirbti ne mažiau kaip 2 darbuotojai, vienas iš jų – pedagogas (ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojas).“

1.6. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys. Rinkinio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto [13.7] reikalavimus. Mokyklos, įstaigos, įmonės, organizacijos, vykdančios ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, vadovas turi paskirti už pirmosios pagalbos rinkinio priežiūrą ir papildymą atsakingą asmenį (-is).“

1.7. Pakeičiu 13.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“;“.

1.8. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Statant naujus ar rekonstruojant statinius, kuriuose bus vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, steigiant naujas grupes, sanitarinių įrenginių skaičius skaičiuojamas pagal planuojamą sąrašinį vaikų skaičių ir turi būti ne mažesnis kaip 1 unitazas septyniems vaikams (išskyrus grupes, kuriose ugdomi vaikai iki 3 metų amžiaus), 1 praustuvė penkiems vaikams, 1 pusvonė ar dušas, vonia su lanksčiu dušo rageliu tualeto-prausyklos patalpoje (išskyrus priešmokyklinio ugdymo grupes). Grupės, kurioje ugdomi vaikai iki 3 metų amžiaus, tualeto-prausyklos patalpoje įrengiama ne mažiau kaip 1 unitazas.“

1.9. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Tualetuose-prausyklose turi būti asmens higienos priemonių: tualetinio popieriaus, skysto muilo, rankšluostinė ir individualūs daugkartinio naudojimo rankšluosčiai arba vienkartinių rankšluosčių dėtuvė su vienkartiniais rankšluosčiais.“

1.10. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Vaikams skirtos praustuvės įrengiamos taip, kad skirtingo amžiaus vaikai galėtų patogiai ir saugiai jomis naudotis. Prireikus patogiam ir saugiam praustuvės naudojimui vaikams pritaikyti gali būti naudojamos papildomos priemonės (pvz., pakyla ar pan.).“

1.11. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Vaikams unitazai įrengiami taip, kad būtų užtikrintas vaikų privatumas. Jei patalpoje įrengiami keli unitazai, jie įrengiami ne mažesnėse kaip 0,6 kv. m kabinose. Tarp kabinų turi būti ne žemesnė kaip 1,2 m aukščio pertvara su tarpu nuo grindų. Grupėse, kuriose ugdomi 3 metų ir vyresni vaikai, kabinos turi būti su durimis ar kita uždanga.“

1.12. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Tualetai darbuotojams įrengiami ne grupės tualeto-prausyklos patalpose. Tualeto patalpoje ar šalia jos turi būti praustuvė ir asmens higienos priemonių (tualetinio popieriaus, skysto muilo, vienkartinių rankšluosčių dėtuvė su vienkartiniais rankšluosčiais ar rankų džiovintuvas). Jei švietimo teikėjas ar laisvasis mokytojas ugdo ne daugiau kaip 5 vaikus, atskiras tualetas darbuotojams gali būti neįrengtas, tačiau tokiu atveju grupės tualeto-prausyklos patalpoje gali būti įrengtas tik vienas unitazas ir turi būti įrengtos užrakinamos tualeto durys. Tualeto durų užraktas turi būti saugus, kad jį galima būtų užrakinti ar atrakinti tiek tualeto-prausyklos patalpos viduje, tiek prireikus iš išorinės tualeto patalpos pusės.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2, 1.4 papunkčiai įsigalioja 2023 m. kovo 5 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys