LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ APYVARTOS

 

2016 m. sausio 19 d. Nr. 5-V-35

Vilnius

 

 

1. Tvirtinu Civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos tvarkymo ir duomenų pateikimo, F1 ir F2 kategorijų fejerverkų platinimo ir leidimų platinti F2 kategorijos fejerverkus išdavimo, reikalavimų patalpoms, kuriose gaminamos ir (ar) laikomos civilinės pirotechnikos priemonės, ir leidimų gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones šiose patalpose išdavimo tvarkos aprašą (toliau – aprašas) (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 5-V-547 „Dėl civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u r o d a u:

3.1.  Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybai elektroniniu paštu gautus duomenis apie pirotechnikos sertifikatus kelti į Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tinklinį diską;

3.2. apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų viršininkams, iki kol aprašo 19 punkte nurodyti duomenys Juridinių asmenų registrui bus pradėti teikti automatiniu būdu, užtikrinti šių duomenų teikimą Juridinių asmenų registrui popierine forma.

4. N u s t a t a u, kad civilinių pirotechnikos priemonių gamintojai, eksportuotojai, importuotojai, įvežantieji ar išvežantieji asmenys, platintojai ir naudotojai, tvarkantys apskaitą, iki šio įsakymo įsigaliojimo gali pabaigti pildyti pradėtus civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos žurnalus.

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                                    Linas Pernavas

 

 

SUDERINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktorius

 

Remigijus Baniulis

2016 m. sausio 15 d.

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 5-V-35

 

CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ APSKAITOS TVARKYMO IR DUOMENŲ PATEIKIMO, F1 IR F2 KATEGORIJŲ FEJERVERKŲ PLATINIMO IR LEIDIMŲ PLATINTI F2 KATEGORIJOS FEJERVERKUS IŠDAVIMO, REIKALAVIMŲ PATALPOMS, KURIOSE GAMINAMOS IR (AR) LAIKOMOS CIVILINĖS PIROTECHNIKOS PRIEMONĖS, IR LEIDIMŲ GAMINTI IR (AR) LAIKYTI CIVILINES PIROTECHNIKOS PRIEMONES ŠIOSE PATALPOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos tvarkymo ir duomenų pateikimo, F1 ir F2 kategorijų fejerverkų platinimo ir leidimų platinti F2 kategorijos fejerverkus išdavimo, reikalavimų patalpoms, kuriose gaminamos ir (ar) laikomos civilinės pirotechnikos priemonės, ir leidimų gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones šiose patalpose išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato reikalavimus patalpoms, kuriose laikomos civilinės pirotechnikos priemonės, leidimų gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones šiose patalpose išdavimo ir civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos duomenų pateikimo tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatyme (toliau – Įstatymas).

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ LAIKYTI IR (AR) GAMINTI CIVILINES PIROTECHNIKOS PRIEMONES PATALPOSE IŠDAVIMO TVARKA

 

3.  Nustatomi šių rūšių leidimai (1 priedas):

3.1. leidimas gaminti ir laikyti visų kategorijų civilines pirotechnikos priemones;

3.2. leidimas laikyti visų kategorijų civilines pirotechnikos priemones;

3.3. leidimas platinti F2 kategorijos fejerverkus.

4.  Fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, norintis gauti aprašo 3.1 ar 3.2 papunktyje nurodytą leidimą, teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje planuojama laikyti ir (ar) gaminti civilines pirotechnikos priemones, tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau – PEPS) arba per kontaktinį centrą pateikia:

4.1. prašymą, kuriame nurodomas juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jei fizinis asmuo jį turi), adresas, telefono ir fakso numeriai, turimos licencijos rūšis, prašomo leidimo rūšis, patalpos (sandėlio), kurioje bus gaminamos ir (ar) laikomos civilinės pirotechnikos priemonės, adresas, fizinio asmens, kuris tiesiogiai kontroliuoja civilinių pirotechnikos priemonių gamybą, įsigijimą, laikymą, realizavimą ar apskaitą, pareigos, vardas, pavardė ir asmens kodas (jei fizinis asmuo jį turi), prašymo pateikimo data;

4.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) pavaldžios įstaigos pažymą, kad patalpa (sandėlis), kurioje bus laikomos ir (ar) gaminamos civilinės pirotechnikos priemonės, atitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu patvirtintus ir (ar) apraše, kituose teisės aktuose nustatytus priešgaisrinės saugos reikalavimus. Pažymoje nurodoma didžiausia leidžiama laikyti patalpoje (sandėlyje) civilinių pirotechnikos priemonių bendra pirotechninio mišinio masė ir jų kategorija;

4.3. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į patalpas, kuriose gaminamos ir (ar) laikomos civilinės pirotechnikos priemonės, ar dokumentus, patvirtinančius teisę naudoti šias patalpas kitais teisėtais pagrindais.

5. Fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, norintis gauti aprašo 3.3 papunktyje nurodytą leidimą, teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje planuojamas platinimas, tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per PEPS arba per kontaktinį centrą pateikia:

5.1. pranešimą, kuriame nurodomas juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai ar fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono ir fakso numeriai, patalpos (sandėlio), kurioje bus laikomos civilinės pirotechnikos priemonės, adresas, juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio vadovo, kuris tiesiogiai kontroliuoja civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimą, laikymą, realizavimą ar apskaitą, pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas, prašymo pateikimo data;

5.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pavaldžios įstaigos pažymą, kad patalpa (sandėlis), kurioje bus laikomos ir (ar) gaminamos civilinės pirotechnikos priemonės, atitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu patvirtintus ir (ar) apraše, kituose teisės aktuose nustatytus priešgaisrinės saugos reikalavimus;

5.3. pastatų (statinių) ar patalpų, kuriuose planuojama civilinių pirotechnikos priemonių platinimas, savininkų ar valdytojų sutikimą leisti platinti civilines pirotechnikos priemones.

6. Gautas prašymas ar pranešimas registruojamas Policijos licencijuojamos veiklos informacinėje sistemoje (toliau – PLVIS) ir kartu su padarytomis elektroninėmis dokumentų kopijomis įkeliamas į PLVIS. Dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui.

7. Gavus prašymą dėl aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodyto leidimo išdavimo ir visus su prašymu pateiktus tinkamai įformintus dokumentus, atliekamas patikrinimas, ar prašyme nurodytiems asmenims (toliau – tikrinami asmenys) nėra (yra) taikoma Įstatyme nustatytų teisės dirbti darbą, susijusį su licencijuojama veikla, apribojimų, dėl kurių aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytas leidimas negalėtų būti išduotas. Duomenys apie juridinį asmenį ieškomi Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

8. Dėl aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodyto leidimo išdavimo PLVIS parengiamas sprendimas išduoti leidimą ir atsakymas pareiškėjui dėl leidimo išdavimo išsiunčiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Priėmus sprendimą išduoti leidimą, išduodamas aprašo 3.1 ar 3.2 papunktyje nurodytas leidimas, o sprendimas neišduoti leidimo ar sprendimas dėl leidimo panaikinimo įforminamas išvada, apie tai raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, nurodant apskundimo tvarką, informuojamas pareiškėjas.

9. Atspausdintą atsakymą pareiškėjui dėl leidimo išdavimo tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Sprendimai išduoti leidimą ir atsakymai pareiškėjams dėl leidimo išdavimo registruojami PLVIS. Patvirtintų sprendimų neišduoti leidimo ir atsakymų asmeniui dėl leidimo neišdavimo elektroninės kopijos įkeliamos į PLVIS. Sprendimai neišduoti leidimo ir atsakymai asmenims dėl leidimo neišdavimo registruojami PLVIS.

10. Gavus pranešimą dėl aprašo 3.3 papunktyje nurodyto leidimo išdavimo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną PLVIS užpildomi leidimo duomenys. Patikrinimai, ar nėra Įstatyme nustatytų apribojimų gauti leidimą ir ar yra (nėra) Įstatyme nustatytų pagrindų panaikinti išduotą leidimą, atliekami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo.

11. Leidime nurodomi šie duomenys:

11.1. leidimo rūšis, išdavimo data ir numeris;

11.2. leidimą išduodančios teritorinės policijos įstaigos pavadinimas;

11.3. fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas ir kodas;

11.4. patalpų, kuriose bus gaminamos ir (ar) laikomos civilinės pirotechnikos priemonės, adresas;

11.5. didžiausia leidžiama laikyti civilinių pirotechnikos priemonių bendra pirotechninio mišinio masė ir jų kategorijos;

11.6. leidimo galiojimo data. Arba nurodoma, kad leidimas galioja neterminuotai.

12. Teritorinės policijos įstaigos duomenis apie išduotus (panaikintus) leidimus saugo PLVIS.

13. Atsakymai pareiškėjams dėl leidimo išdavimo pridedami prie pareiškėjų prašymų ir eilės tvarka segami į bendrą bylą. Sprendimai neišduoti leidimų, sprendimai dėl leidimo panaikinimo ir kita susijusi surinkta medžiaga segama atskiroje byloje ir saugoma 3 metus nuo sprendimo priėmimo dienos.

14. Fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams išrašoma tiek leidimų, kiek jie turi objektų, kuriuose laikomos ir (ar) gaminamos civilinės pirotechnikos priemonės. Jei vienas subjektas viename objekte civilines pirotechnikos priemones laiko keliose skirtingose vietose, gali būti išduodamas vienas leidimas, o prie jo pridedama schema, kurioje pažymėtos civilinių pirotechnikos priemonių laikymo ir (ar) gamybos vietos.

15. Aprašo 3.1 ar 3.2 papunktyje nurodytas leidimas išduodamas, neišduodamas, leidimo galiojimas sustabdomas, leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ir leidimo galiojimas panaikinamas Įstatyme nustatyta tvarka ir pagrindais. Priimtus sprendimus PLVIS tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

16. Aprašo 3.3 papunktyje nurodytas leidimas išduodamas, leidimo galiojimas sustabdomas, leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ir leidimo galiojimas panaikinamas Įstatyme nustatyta tvarka ir pagrindais. Priimtus sprendimus PLVIS tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

17. Praradus leidimą, pagal pateiktą prašymą, kuriame paaiškintos leidimo praradimo aplinkybės, išduodamas leidimo dublikatas.

18. Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodyti leidimai išduodami neterminuotam laikui, jeigu patalpos, kuriose ketinama gaminti ir (ar) laikyti civilines pirotechnikos priemones, fiziniam ar juridiniam asmeniui, kitai organizacijai ar jų padaliniui, norinčiam gauti šį leidimą, priklauso nuosavybes teise. Jeigu patalpos naudojamos kitais teisėtais pagrindais – leidimas išduodamas ne ilgesniam negu pastatų (statinių) ar patalpų valdytojų sutikime nustatytam terminui. Aprašo 3.3 papunktyje nurodytas leidimas išduodamas neterminuotam laikui.

19. Duomenys apie išduotus leidimus, leidimų patikslinimą, leidimų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą ir leidimų galiojimo panaikinimą automatiniu būdu perduodami Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka. Perduodami šie duomenys:

19.1. leidimo turėtojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas;

19.2. leidimo rūšis;

19.3. leidimo numeris;

19.4. leidimo išdavimo, galiojimo (jei leidimas išduotas terminuotam laikotarpiui), patikslinimo (papildymo), galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo arba galiojimo sustabdymo panaikinimo data.

 

III SKYRIUS

CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ APSKAITA

 

20. Civilinių pirotechnikos priemonių gamintojai, eksportuotojai, importuotojai, įvežantieji ar išvežantieji asmenys, platintojai ir naudotojai privalo vykdyti gaminamų, įsigytų, laikomų (sandėliuojamų), sunaudotų ir išplatintų civilinių pirotechnikos priemonių apskaitą:

20.1. pildyti įsigytų F4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų civilinių pirotechnikos priemonių bei civilinių pirotechnikos priemonių, pagamintų specialiai moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir bandymams, taip pat pirotechnikos priemonių, skirtų prekybos mugėse, parodose ar pirotechnikos priemonėms reklamuoti rengiamuose pristatymuose rodyti ir naudoti, apskaitos žurnalą (2 priedas);

20.2. pildyti realizuotų (sunaudotų) F4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų civilinių pirotechnikos priemonių bei civilinių pirotechnikos priemonių, pagamintų specialiai moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir bandymams, taip pat pirotechnikos priemonių, skirtų prekybos mugėse, parodose ar pirotechnikos priemonėms reklamuoti rengiamuose pristatymuose rodyti ir naudoti, apskaitos žurnalą (3 priedas);

20.3. tvarkyti bylą, kurioje saugomi pirotechnikų, įsigijusių F4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų civilinių pirotechnikos priemonių, pateikti dokumentai, patvirtinantys šių pirotechnikos priemonių realizavimo teisėtumą, arba pirotechnikos priemonių nurašymo aktai (4 priedas), jei pirotechnikos priemones bandymams, fejerverkams daryti ar kitiems tikslams panaudojo aprašo 21 punkte nurodyti asmenys. Pirotechnikos priemonių nurašymo aktai turi būti surašomi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, panaudojus pirotechnikos priemones. Byloje dokumentai segami eilės tvarka.

21. Fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintis aprašo 3.1 papunktyje nurodytą leidimą, taip pat atlieka apskaitą:

21.1. pildo įsigyto civilinėms pirotechnikos priemonėms gaminti bedūmio parako apskaitos žurnalą (5 priedas);

21.2. pildo pagamintų F4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos žurnalą (6 priedas), kuriame surašomi kiekvieną parą pagaminti F4 kategorijos fejerverkai, T2 ir P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemonės;

21.3. pildo aprašo 20.2 papunktyje nurodytą žurnalą;

21.4. tvarko aprašo 20.3 papunktyje nurodytą bylą.

22. Civilinių pirotechnikos priemonių gamintojai ir importuotojai ar platintojai (jei civilines pirotechnikos priemones rinkai pateikia savo vardu arba naudodamiesi savo prekės ženklu, arba jie taip pakeičia rinkai jau pateiktą civilinę pirotechnikos priemonę, kad gali pasikeisti jos atitiktis Įstatymo reikalavimams) privalo ne mažiau kaip 10 metų po civilinės pirotechnikos priemonės pateikimo rinkai dienos ar panaudojimo dienos saugoti duomenis apie visų jų pagamintų arba importuotų civilinių pirotechnikos priemonių registracijos numerius kartu su prekės pavadinimu, bendrąja rūšimi ir porūšiu, jei taikoma, ir gamybos vieta.

23. Asmenys, turintys leidimus, apskaitos dokumentus turi pateikti kontroliuojančioms institucijoms ar įstaigoms jų nustatytais terminais ir forma. Jeigu asmuo, turintis leidimą, nutraukia veiklą, jis visus civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos dokumentus ir bylas perduoda saugoti teritorinei policijos įstaigai.

24. Žurnalų, kurie naudojami civilinių pirotechnikos priemonių apskaitai tvarkyti, puslapiai turi būti sunumeruoti, perverti virvele ir užantspauduoti teritorinės policijos įstaigos antspaudais. Įrašas, rodantis žurnalo puslapių skaičių, tvirtinamas teritorinės policijos įstaigos atsakingų pareigūnų parašais.

25. Trynimai ir taisymai žurnaluose draudžiami. Klaidingas įrašas perbraukiamas tiesiu brūkšniu ir patvirtinamas suklydusio asmens parašu.

26. Asmenys nurodytus žurnalus ir bylas saugo tol, kol vykdoma šiame apraše reglamentuojama veikla.

27. F1, F2 ir F3 kategorijų fejerverkų, T1 ir P1 kategorijų civilinių pirotechnikos priemonių apskaita ir prekyba vykdoma vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“, bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu patvirtintais ir (ar) apraše, kituose teisės aktuose nustatytais priešgaisrinės saugos reikalavimais.

 

IV SKYRIUS

CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ, PAGAMINTŲ SPECIALIAI MOKSLINIAMS TYRIMAMS, TECHNOLOGIJŲ PLĖTRAI IR BANDYMAMS BEI SKIRTŲ PREKYBOS MUGĖSE, PARODOSE AR PIROTECHNIKOS PRIEMONĖMS REKLAMUOTI RENGIAMUOSE PRISTATYMUOSE RODYTI IR NAUDOTI, RODYMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

28. Fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, norėdami rodyti ir naudoti pirotechnikos priemones prekybos mugėse, parodose ar pirotechnikos priemonėms reklamuoti rengiamuose pristatymuose, privalo gauti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžios įstaigos pažymą, kurioje turi būti nurodyta, kokį pirotechnikos priemonių kiekį galima tose patalpose (vietoje, vietovėje) laikyti, naudoti. Fiziniams ar juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams draudžiama viršyti pažymoje nurodytą pirotechnikos priemonių kiekį.

29. Fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, turintys civilinių pirotechnikos priemonių, pagamintų specialiai moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir bandymams, bei pirotechnikos priemonių, skirtų prekybos mugėse, parodose ar pirotechnikos priemonėms reklamuoti rengiamuose pristatymuose rodyti ir naudoti, naudodami jas išvardytiems tikslams privalo užtikrinti, kad nekiltų grėsmė žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai.

30. Civilines pirotechnikos priemones, pagamintas specialiai moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir bandymams, bei pirotechnikos priemones, skirtas prekybos mugėse, parodose ar pirotechnikos priemonėms reklamuoti rengiamuose pristatymuose rodyti ir naudoti, tvarkyti, prižiūrėti ir (ar) naudoti gali tik pirotechnikai.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMO TVARKA

 

31. Fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintys teritorinės policijos įstaigos išduotus aprašo 3 punkte nurodytus leidimus ir vykdantys F2 ir (ar) F3 kategorijos fejerverkų, T1 ir P1 kategorijų civilinių pirotechnikos priemonių prekybą (gamybą), iki sausio 31 dienos turi pateikti teritorinei policijos įstaigai, išdavusiai aprašo 3 punkte nurodytą leidimą, duomenis apie tai, kiek per paskutinius metus buvo įsigyta ir (ar) parduota (pagaminta) civilinių pirotechnikos priemonių ir koks pirotechnikos priemonių likutis šiuo metu yra likęs (nurodoma bendra pirotechninio mišinio masė).

32. Fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, turintys aprašo 3.1 ar 3.2 papunktyje nurodytus leidimus, iki kiekvienų metų spalio 15 dienos privalo el. paštu leidimai.pd@policija.lt pateikti pirotechnikos priemonėms paskelbtųjų įstaigų išduotų atitikties įvertinimo sertifikatus, kurie nebuvo pateikti Policijos departamentui kartu su prašymais išduoti eksportuoti ar importuoti civilines pirotechnikos priemones, .pdf formatu. Failo pavadinimas turi būti sudarytas iš visų pirotechnikos priemonių, kurios yra įvardytos sertifikatuose, pavadinimų.

33. Fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aprašo 4.1 ar 5.1 papunktyje nurodytų asmenų pasikeitimo pateikia duomenis teritorinei policijos įstaigai, išdavusiai aprašo 3 punkte nurodytą leidimą.

 

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI PATALPOMS, KURIOSE GAMINAMOS IR (AR) LAIKOMOS CIVILINĖS PIROTECHNIKOS PRIEMONĖS

 

34. Fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, turintys aprašo 3.1 papunktyje nurodytus leidimus, gali įsigyti ir laikyti ne daugiau kaip 100 kg bedūmio parako.

35. Asmuo, laikantis ir (ar) gaminantis civilines pirotechnikos priemones, privalo užtikrinti, kad jomis nepasinaudos pašaliniai asmenys.

36. F3 ir F4 kategorijų fejerverkai, T2 ir P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemonės arba gaminamos civilinės pirotechnikos priemonės turi būti laikomos atskirose patalpose, kuriose turi būti įrengta į centrinį stebėjimo pultą įjungta apsauginė signalizacija.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Teritorinės policijos įstaigos, išdavusios aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytus leidimus, privalo ne rečiau kaip vieną kartą per šešis mėnesius atlikti planinį, netikėtą ar pakartotinį patikrinimą, ar nepažeidžiami civilinių pirotechnikos priemonių gamybos ir (ar) laikymo reikalavimai, ar tinkamai tvarkoma šių priemonių apskaita.

38. Baigus vykdyti turimoje licencijoje nurodytą civilinių pirotechnikos priemonių apyvartą, apskaitos žurnalai ir bylos perduodami saugoti teritorinei policijos įstaigai. Už žurnalų ir bylų perdavimą atsako fizinis asmuo, juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio vadovas ar administratorius.

39. Teritorinė policijos įstaiga gautus žurnalus saugo 10 metų nuo jų gavimo dienos, bylas – 3 metus.

40. Šio aprašo 22 ir 23 punktų nuostatos taikomos nuo 2016 m. spalio 17 d.

 

______________

 

 

Civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos

tvarkymo ir duomenų pateikimo, F1 ir F2

kategorijų fejerverkų platinimo ir leidimų

platinti F2 kategorijos fejerverkus išdavimo

bei  leidimų gaminti ir (ar) laikyti civilines

pirotechnikos priemones išdavimo aprašo

1 priedas

 

 

(Leidimo laikyti ir (ar) gaminti civilines pirotechnikos priemones šaknelės forma)

 

________________________________________________________________________________

                                                 (teritorinės policijos įstaigos pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas ir kodas)

 

LEIDIMAS _____________________________________________________________________

                                                                             (leidimo rūšis)

________________________________________________________________________________

 

20___m._____________________d. Nr.____________________

 

Civilines pirotechnikos priemones leidžiama laikyti adresu:

________________________________________________________________________________

 

Leidžiama laikyti:

 

Pirotechnikos priemonės

 

Didžiausia leidžiama laikyti pirotechninio mišinio bendra masė (kg)

Civilinių pirotechnikos priemonių kategorija

Iš viso:

 

 

Iš jų prekybos vietoje

 

 

 

________________________________________________________________________________

                                                          (leidimo galiojimo terminas)

      _____________________                   ___________________                __________________

                  (pareigos)                                             (parašas)                               (vardas, pavardė)

 


 

(Leidimo laikyti ir (ar) gaminti civilines pirotechnikos priemones forma)

 

________________________________________________________________________________

                                               (teritorinės policijos įstaigos pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas ir kodas)

 

LEIDIMAS _____________________________________________________________________

                                                                               (leidimo rūšis)

________________________________________________________________________________

 

20___m._____________________d. Nr.____________________

 

Civilines pirotechnikos priemones leidžiama laikyti adresu:

________________________________________________________________________________

 

Leidžiama laikyti:

 

Pirotechnikos priemonės

 

Didžiausia leidžiama laikyti pirotechninio mišinio bendra masė (kg)

Civilinių pirotechnikos priemonių kategorija

Iš viso:

 

 

Iš jų prekybos vietoje

 

 

 

________________________________________________________________________________

                                                          (leidimo galiojimo terminas)

      _____________________                   ___________________                __________________

                  (pareigos)                                             (parašas)                               (vardas, pavardė)

 

 

Civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos

tvarkymo ir duomenų pateikimo, F1 ir F2

kategorijų fejerverkų platinimo ir leidimų

platinti F2 kategorijos fejerverkus išdavimo,

reikalavimų patalpoms, kuriose gaminamos ir

(ar) laikomos civilinės pirotechnikos

priemonės, ir leidimų gaminti ir (ar) laikyti

civilines pirotechnikos priemones šiose

patalpose išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Įsigytų civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos žurnalo forma)

 

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas)

 

ĮSIGYTŲ F4 KATEGORIJOS FEJERVERKŲ, T2 IR P2 KATEGORIJŲ CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ BEI CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ, PAGAMINTŲ SPECIALIAI MOKSLINIAMS TYRIMAMS, TECHNOLOGIJŲ PLĖTRAI IR BANDYMAMS, TAIP PAT PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ, SKIRTŲ PREKYBOS MUGĖSE, PARODOSE AR PIROTECHNIKOS PRIEMONĖMS REKLAMUOTI RENGIAMUOSE PRISTATYMUOSE RODYTI IR NAUDOTI, APSKAITOS ŽURNALAS

 

F. Nr.

 

Pradėta ___________________

AP. Nr.

 

Baigta ____________________

B. Nr.

 

Saugojimo terminas ________

 

Eil. Nr.

Data

Įsigytos civilinės pirotechnikos priemonės

Įsigyta iš asmens

Įsigijimo dokumento (sąskaitos) data, numeris

Įrašą atlikusio asmens parašas

Kate-gorija

Art. Nr.

Kiekis, vnt.

Pavadinimas arba vardas, pavardė

Gimimo data

Adresas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. 3–7 skilčių pildyti nereikia, jei visi šie duomenys yra nurodyti sąskaitose faktūrose, kurių kopijos saugomos kartu su apskaitos žurnalu.

2. 9 skilties pildyti nereikia, jei apskaitą tvarko vienas asmuo, paskirtas juridinio asmens vadovo įsakymu.

______________

 

 

Civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos

tvarkymo ir duomenų pateikimo, F1 ir F2

kategorijų fejerverkų platinimo ir leidimų

platinti F2 kategorijos fejerverkus išdavimo,

reikalavimų patalpoms, kuriose gaminamos ir

(ar) laikomos civilinės pirotechnikos

priemonės, ir leidimų gaminti ir (ar) laikyti

civilines pirotechnikos priemones šiose

patalpose išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Realizuotų (sunaudotų) civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos žurnalo forma)

 

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas)

 

REALIZUOTŲ (SUNAUDOTŲ) F4 KATEGORIJOS FEJERVERKŲ, T2 IR P2 KATEGORIJŲ CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ BEI CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ, PAGAMINTŲ SPECIALIAI MOKSLINIAMS TYRIMAMS, TECHNOLOGIJŲ PLĖTRAI IR BANDYMAMS, TAIP PAT PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ, SKIRTŲ PREKYBOS MUGĖSE, PARODOSE AR PIROTECHNIKOS PRIEMONĖMS REKLAMAI RENGIAMUOSE PRISTATYMUOSE RODYTI IR NAUDOTI, APSKAITOS ŽURNALAS

 

F. Nr.

 

Pradėta ___________________

AP. Nr.

 

Baigta ____________________

B. Nr.

 

Saugojimo terminas ________

 

Eil. Nr.

Reali-zavimo data

Pirotechnikos priemonės

Fizinio asmens duomenys

Įmonės, įgaliojusios įsigyti pirotechnikos priemones, duomenys

Įsigijusio fizinio asmens parašas arba realizavimo dokumento data ir numeris, arba nurašymo akto data ir numeris

Įsigijusio asmens atestato Nr. ir išdavimo data

Kate-gorija

Art. Nr.

Kiekis vnt.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Pavadi-nimas

Kodas

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. 3–5 ir 8–9 skilčių pildyti nereikia, jei visi šie duomenys yra nurodyti sąskaitose faktūrose, kurių kopijos saugomos kartu su apskaitos žurnalu.

______________

 

 

Civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos

tvarkymo ir duomenų pateikimo, F1 ir F2

kategorijų fejerverkų platinimo ir leidimų

platinti F2 kategorijos fejerverkus išdavimo,

reikalavimų patalpoms, kuriose gaminamos ir

(ar) laikomos civilinės pirotechnikos

priemonės, ir leidimų gaminti ir (ar) laikyti

civilines pirotechnikos priemones šiose

patalpose išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Civilinių pirotechnikos priemonių nurašymo akto forma)

 

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas)

 

TVIRTINU

______________

(fizinis asmuo, juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio vadovas)

______________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

F4 KATEGORIJOS FEJERVERKŲ, T2 IR P2 KATEGORIJŲ CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ BEI CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ, PAGAMINTŲ SPECIALIAI MOKSLINIAMS TYRIMAMS, TECHNOLOGIJŲ PLĖTRAI IR BANDYMAMS, TAIP PAT PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ, SKIRTŲ PREKYBOS MUGĖSE, PARODOSE AR PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ REKLAMAI RENGIAMUOSE PRISTATYMUOSE RODYTI IR NAUDOTI, NURAŠYMO AKTAS

 

______________

(data)

_______________

(vieta)

 

Komisija, sudaryta __________________________________________ , nurašė šias civilines

(fizinio asmens, įmonės, kitos organizacijos vadovo įsakymo data ir Nr.)

pirotechnikos priemones:

 

Eil. Nr.

Kategorija

Art. Nr.

Pavadinimas

Kiekis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civilinės pirotechnikos priemonės buvo panaudotos ________________________________

                                                                                                         (panaudojimo tikslas)

__________________________________________________________________________

(data ir vieta)

 

Komisijos pirmininkas:

__________________

(parašas)

__________________

(vardas, pavardė)

Nariai:

__________________

(parašas)

__________________

(parašas)

__________________

(vardas, pavardė)

__________________

(vardas, pavardė)

 

 

 

Civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos

tvarkymo ir duomenų pateikimo, F1 ir F2

kategorijų fejerverkų platinimo ir leidimų

platinti F2 kategorijos fejerverkus išdavimo,

reikalavimų patalpoms, kuriose gaminamos ir

(ar) laikomos civilinės pirotechnikos

priemonės, ir leidimų gaminti ir (ar) laikyti

civilines pirotechnikos priemones šiose

patalpose išdavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Bedūmio parako, įsigyto civilinėms pirotechnikos priemonėms gaminti, apskaitos žurnalo forma)

 

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas)

 

BEDŪMIO PARAKO, ĮSIGYTO CIVILINĖMS PIROTECHNIKOS PRIEMONĖMS GAMINTI, APSKAITOS ŽURNALAS

 

F. Nr.

 

Pradėta ___________________

AP. Nr.

 

Baigta ____________________

B. Nr.

 

Saugojimo terminas ________

 

Eil. Nr.

Data

Įsigyta bedūmio parako

Įrašą atlikusio asmens parašas*

Juridinio asmens, iš kurio įsigyta bedūmio parako, pavadinimas ir kodas

Įsigijimo dokumento (sąskaitos faktūros) serija, numeris, data

Kiekis, kg (žodžiais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. *Skilties pildyti nereikia, jei apskaitą tvarko vienas asmuo, paskirtas juridinio asmens vadovo įsakymu.

______________

 

 

Civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos

tvarkymo ir duomenų pateikimo, F1 ir F2

kategorijų fejerverkų platinimo ir leidimų

platinti F2 kategorijos fejerverkus išdavimo,

reikalavimų patalpoms, kuriose gaminamos ir

(ar) laikomos civilinės pirotechnikos

priemonės, ir leidimų gaminti ir (ar) laikyti

civilines pirotechnikos priemones šiose

patalpose išdavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

(Realizuotų (sunaudotų) civilinių pirotechnikos priemonių apskaitos žurnalo forma)

 

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas)

 

REALIZUOTŲ (SUNAUDOTŲ) F4 KATEGORIJOS FEJERVERKŲ, T2 IR P2 KATEGORIJŲ CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ BEI CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ, PAGAMINTŲ SPECIALIAI MOKSLINIAMS TYRIMAMS, TECHNOLOGIJŲ PLĖTRAI IR BANDYMAMS, TAIP PAT PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ, SKIRTŲ PREKYBOS MUGĖSE, PARODOSE AR PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ REKLAMAI RENGIAMUOSE PRISTATYMUOSE RODYTI IR NAUDOTI, APSKAITOS ŽURNALAS

 

F. Nr.

 

Pradėta ___________________

AP. Nr.

 

Baigta ____________________

B. Nr.

 

Saugojimo terminas ________

 

Eil. Nr.

Da-ta

Pagamintos civilinės pirotechnikos priemonės

Pirotechnikos priemonėms pagaminti sunaudota bedūmio parako, kg

Įrašą atlikusio asmens parašas*

Kategorija

Pavadinimas

Art. Nr.

Rūšis

Kiekis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. *Skilties pildyti nereikia, jei apskaitą tvarko vienas asmuo, paskirtas juridinio asmens vadovo įsakymu.

______________