LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS TEIKIMO UKRAINOS PILIEČIŲ STUDIJOMS

 

2022 m. balandžio 21 d. Nr. V-609

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. 258 „Dėl lėšų skyrimo“ 3.6 papunkčiu ir siekdama suteikti paramą Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams, neturintiems Ukrainos pilietybės, ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Ukrainoje, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir priimtiems studijuoti į Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų arba vientisųjų studijų programas,

 

n u s t a t a u, kad:

 

1. Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams, neturintiems Ukrainos pilietybės, ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Ukrainoje, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir priimtiems studijuoti į Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų nuo 2022 m. vasario 24 d. pirmosios, antrosios pakopų arba vientisųjų studijų programas, gali būti skiriama tikslinė stipendija (toliau – stipendija).  

 

2. Stipendijos dydis – 300 eurų per mėnesį.

3. Stipendija teikiama 2022 kalendoriniais metais, pradedant mokėti už balandžio mėnesį, išskyrus liepos ir rugpjūčio mėnesius. Stipendijos teikimas nutraukiamas, asmenį pašalinus iš aukštosios mokyklos, jam nutraukus arba pabaigus studijas arba jam išėjus akademinių atostogų. Tokiu atveju aukštoji mokykla savo nustatyta tvarka turi teisę stipendiją skirti kitam šio įsakymo 1  punkte nurodytus kriterijus atitinkančiam asmeniui, jeigu tokių yra.

4. Stipendijoms mokėti skirtos lėšos pervedamos aukštosioms mokykloms vadovaujantis Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis apie deklaruotus 1 punkto nustatytus kriterijus atitinkančius asmenis:

4.1. už balandžio, gegužės, birželio mėnesį – balandžio 29 d. duomenimis. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, neviršydamas šiam tikslui skirtų lėšų, paskirsto jas ir stipendijų skaičių aukštosioms mokykloms už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius;

4.2. už rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesį – rugsėjo 15 d. duomenimis. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, neviršydamas šiam tikslui skirtų lėšų, paskirsto jas ir stipendijų skaičių aukštosioms mokykloms už rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius.

5. Jeigu aukštųjų mokyklų priimtųjų asmenų, kuriems gali būti teikiama stipendija, bendras skaičius viršija stipendijoms skirtas lėšas, lėšos aukštosioms mokykloms paskirstomos proporcingai priimtam į aukštąsias mokyklas tokių asmenų skaičiui.

6. Aukštosios mokyklos stipendijas paskirsto savo nustatyta tvarka, įvertinusios asmenų, kuriems reikalinga parama, poreikius.

7. Asmuo, tą patį mėnesį gavęs stipendiją pragyvenimo išlaidoms pagal kitas programas, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, negali pretenduoti į stipendijas šiame įsakyme nustatyta tvarka.

8. Šio įsakymo nurodytam tikslui skirtų, bet nepanaudotų lėšų likutį aukštosios mokyklos grąžina į valstybės biudžetą iki 2022 m. gruodžio 27 d.

9. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriui aukštosios mokyklos iki 2022 m. gruodžio 27 d. pateikia informaciją, parengtą pagal Pavyzdinę pavedimo įvykdymo ataskaitos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-75 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė