LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2007 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 1V-340 „DĖL LAIKINOJO UŽSIENIEČIŲ APGYVENDINIMO VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 13 d. Nr.1V-674

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-340 „Dėl Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos vadovaujantis Būtinosios medicininės pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo.“

1.2. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Apgyvendintų centre užsieniečių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios suteikiamos viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose, išlaidos dengiamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ir (ar) teisės aktų, reguliuojančių sveikatos apsaugą, nustatyta tvarka.“

1.3. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Apgyvendinti centre suaugę užsieniečiai 3 kartus, nepilnamečiai 4 kartus per parą nemokamai maitinami pagal Rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimo“. Laiko tarpai tarp maitinimų – ne trumpesni kaip 3 ir ne ilgesni kaip 4 val. 30 min., išskyrus miegui skirtą laiką. Užsieniečiai gali pasirinkti vieną iš trijų maitinimo tipų: tradicinį, alternatyvų, vegetarinį. Maitinimui skiriamų maisto produktų vidutinis paros kiekis suaugusiems ir nepilnamečiams asmenims nustatomas aprašo 16 prieduose. Paros maitinimo išlaidų norma pinigine išraiška vienam suaugusiam asmeniui – iki  2,91 Eur, vienam nepilnamečiui asmeniui – iki 3,25 Eur, specialių mitybos poreikių turinčiam vienam asmeniui – iki 3,50 Eur.“

1.4. Papildau 1 priedu (pridedama).

1.5. Papildau 2 priedu (pridedama).

1.6. Papildau 3 priedu (pridedama).

1.7. Papildau 4 priedu (pridedama).

1.8. Papildau 5 priedu (pridedama).

1.9. Papildau 6 priedu (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                             Rita Tamašunienė