Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. RUGPJŪČIO 13 d. nutarimo nr. 1283 „Dėl KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 808

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti nurodytą nutarimą ir jį išdėstyti nauja redakcija (Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40 straipsnio 13 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašą (pridedama).“

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą:

1.2.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo TVARKOS APRAŠAS“.

1.2.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos apraše (toliau – aprašas) reglamentuojama atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos, – superkamas prekes) ir teikiamas paslaugas duomenų fiksavimo naudojant kasos aparatus tvarka ir būdai, taip pat atvejai, kai kasos aparatų nereikalaujama naudoti.“

1.2.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, mokesčių įstatymuose ir kituose įstatymuose, kuriais reglamentuojamos atskiros veiklos sritys.“

1.2.4. Pakeisti 23.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.6. kai ūkio subjektai priima pinigus išrašydami finansinės apskaitos dokumentą, kuriuo pagrindžiama grynaisiais pinigais atliekama ūkinė operacija, Finansinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka;“.

1.2.5. Pripažinti netekusiu galios 23.6 papunktį.

1.2.6. Pakeisti 23.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.11. lengvuosiuose automobiliuose, kuriais vežami keleiviai už atlygį pagal užsakymą;“.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Kituose teisės aktuose nuorodos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ laikomos nuorodomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą Nr. 1283 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, o nuorodos į Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą laikomos nuorodomis į Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašą.

2.2. Šio nutarimo 1.2.5 papunktis įsigalioja 2025 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė,

pavaduojanti finansų ministrą                                                                         Aušrinė Armonaitė