LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS KARIŲ UNIFORMŲ IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ ETALONŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 5 d. Nr. V-386

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 62 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą“ 1.5 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Krašto apsaugos sistemos karių uniformų ir skiriamųjų ženklų etalonų aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                       Raimundas Karoblis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2017 m. gegužės 5 d.

įsakymu Nr. V-386

 

krašto apsaugos sistemos karių uniformų IR skiriamųjų ženklų ETALONŲ aprašAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Krašto apsaugos sistemos karių uniformų ir skiriamųjų ženklų etalonų apraše (toliau – aprašas) nustatomi krašto apsaugos sistemos karių (toliau – kariai) uniformų ir skiriamųjų ženklų etalonai ir pateikiami jų aprašymai.

2. Karių uniformos – vienodo modelio ir spalvos apranga, dėvima su skiriamaisiais ženklais. Pagal paskirtį karių uniformos skirstomos į kovinę uniformą, kasdieninę uniformą, ceremonijų uniformą, Garbės sargybos kuopos karių uniformą ir Lietuvos kariuomenės orkestrų koncertinę (toliau – koncertinė) uniformą.

3. Kovinė uniforma skirstoma į lauko uniformą, laivo uniformą ir skraidančiojo personalo uniformą.

4. Kasdieninė ir ceremonijų uniformos skirstomos į sausumos, specialiųjų operacijų pajėgų, karinių oro pajėgų, karinių jūrų pajėgų karių ir kariūnų.

 

II SKYRIUS

KARIŲ SKIRIAMIEJI ŽENKLAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KARIŲ LAIPSNIŲ SKIRIAMIEJI ŽENKLAI

 

Sausumos, specialiųjų operacijų ir karinių oro pajėgų karių ir kariūnų laipsnių skiriamieji ženklai

 

5. Laipsnių skiriamieji ženklai yra nustatytos spalvos ir dydžio simboliai, prie karių uniformų tvirtinami tokia tvarka:

5.1.   prie kasdieninės ir ceremonijų uniformų: karininkų – aukso spalvos simboliai ant antpečių ir movų, puskarininkių – aukso spalvos simboliai ant laipsnių antsiuvų ir movų, puskarininkių specialistų – aukso ir apraše nustatytos spalvos simboliai ant laipsnių antsiuvų ir movų, kareivių – apraše nustatytos spalvos juostelės ant laipsnių antsiuvų ir movų;

5.2.   prie lauko uniformos – tamsios spalvos simboliai šviesiame fone slepiamųjų uniformos spalvų, visiems kariams tvirtinami ant lauko uniformos laipsnio ženklo;

5.3.   prie skraidančiojo personalo uniformos – ant skraidančiojo personalo vardinio ženklo antsiuvo aukso spalvos karinio laipsnio simboliai.

6. Kareivių laipsnių skiriamieji ženklai yra įstrižos spalvotos juostelės (sausumos pajėgų – samanų spalvos, karinių oro pajėgų – mėlynos spalvos), tvirtinamos 30 laipsnių kampu viena šalia kitos.

Jaunesniojo eilinio laipsnį žymi viena juostelė.

Eilinio laipsnį žymi 2 juostelės.

Vyresniojo eilinio laipsnį žymi 3 juostelės.

7. Puskarininkių laipsnių skiriamieji ženklai yra 120 laipsnių kampu žemyn laužtos juostelės, tvirtinamos viena šalia kitos, ir kvadratinės arba aštuoniakampės žvaigždutės virš viršutinės juostelės.

Specialistų laipsnį žymi 120 laipsnių kampu žemyn laužtos juostelės, kiekviena apvesta aukso spalvos išoriniu apvadu, o vidurinė jos dalis spalvota: sausumos pajėgų – samanų spalvos, karinių oro pajėgų – mėlynos spalvos.

Grandinio laipsnį žymi viena laužta juostelė.

Seržanto laipsnį žymi 2 laužtos juostelės. Seržanto specialisto laipsnį žymi 2 laužtos spalvotos juostelės su apvadu.

Vyresniojo seržanto laipsnį žymi 3 laužtos juostelės. Vyresniojo seržanto specialisto laipsnį žymi 3 laužtos spalvotos juostelės su apvadu.

Štabo seržanto laipsnį žymi 4 laužtos juostelės. Štabo seržanto specialisto laipsnį žymi 4 laužtos spalvotos juostelės su apvadu.

Viršilos laipsnį žymi 4 laužtos juostelės ir kvadratinė žvaigždutė.

Seržanto majoro laipsnį žymi 4 laužtos juostelės ir aštuoniakampė žvaigždutė.

8. Jaunesniųjų karininkų laipsnių skiriamieji ženklai yra šešiakampės žvaigždutės.

Leitenanto laipsnį žymi viena žvaigždutė.

Vyresniojo leitenanto laipsnį žymi dvi žvaigždutės.

Kapitono laipsnį žymi trys žvaigždutės.

9. Vyresniųjų karininkų laipsnių skiriamieji ženklai yra šešiakampės žvaigždutės virš ąžuolo lapų pusvainikio.

Majoro laipsnį žymi viena žvaigždutė ir ąžuolo lapų pusvainikis.

Pulkininko leitenanto laipsnį žymi dvi žvaigždutės ir ąžuolo lapų pusvainikis.

Pulkininko laipsnį žymi trys žvaigždutės ir ąžuolo lapų pusvainikis.

10.  Generolų laipsnių skiriamieji ženklai yra šešiakampės žvaigždutės virš ąžuolo lapų pusvainikio, kurio centre – sukryžiuoti kalavijas ir buzdiganas.

Brigados generolo laipsnį žymi viena žvaigždutė ir ąžuolo lapų pusvainikis su sukryžiuotais kalaviju ir buzdiganu.

Generolo majoro laipsnį žymi dvi žvaigždutės ir ąžuolo lapų pusvainikis su sukryžiuotais kalaviju ir buzdiganu.

Generolo leitenanto laipsnį žymi trys žvaigždutės ir ąžuolo lapų pusvainikis su sukryžiuotais kalaviju ir buzdiganu.

11.  Kariūno statusą žymi juostelė, apjuosianti movos ir lauko uniformos ženklo šoninius kraštus.

 

Karinių jūrų pajėgų karių laipsnių skiriamieji ženklai

 

12.  Karinių jūrų pajėgų karių laipsnių skiriamieji ženklai yra nustatytos spalvos ir dydžio simboliai, prie karių uniformų tvirtinami tokia tvarka:

12.1. prie ceremonijų uniformos: karininkų – aukso spalvos simboliai ant rankovių ir movų, puskarininkių – aukso spalvos simboliai ant laipsnių antsiuvų ir movų, puskarininkių specialistų – aukso ir apraše nustatytos spalvos simboliai ant laipsnių antsiuvų ir movų, jūreivių – apraše nustatytos spalvos juostelės ant laipsnių antsiuvų ir movų;

12.2. prie kasdieninės ir laivo uniformų: karininkų ir puskarininkių – aukso spalvos simboliai ant movų, puskarininkių specialistų – aukso ir apraše nustatytos spalvos simboliai ant movų, jūreivių – apraše nustatytos spalvos juostelės ant movų;

12.3. prie lauko uniformos – tamsios spalvos simboliai šviesiame fone slepiamųjų uniformos spalvų, visiems kariams tvirtinami ant lauko uniformos laipsnio ženklo.

13.  Jūreivių laipsnių skiriamieji ženklai yra įstrižos tamsiai mėlynos spalvos juostelės, tvirtinamos 30 laipsnių kampu.

Jaunesniojo jūreivio laipsnį žymi viena įstriža juostelė.

Jūreivio laipsnį žymi 2 įstrižos juostelės.

Vyresniojo jūreivio laipsnį žymi 3 įstrižos juostelės.

14.    Puskarininkių laipsnių skiriamieji ženklai yra 120 laipsnių kampu žemyn laužtos juostelės ir kvadratinės arba aštuoniakampės žvaigždutės virš viršutinės juostelės.

Specialistų laipsnį žymi 120 laipsnių kampu žemyn laužtos juostelės, kiekviena apvesta aukso spalvos išoriniu apvadu, o vidurinė jos dalis tamsiai mėlynos spalvos.

Grandinio laipsnį žymi viena laužta juostelė.

Seržanto laipsnį žymi 2 laužtos juostelės. Seržanto specialisto laipsnį žymi 2 tamsiai mėlynos laužtos juostelės su apvadu.

Vyresniojo seržanto laipsnį žymi 3 laužtos juostelės. Vyresniojo seržanto specialisto laipsnį žymi 3 tamsiai mėlynos laužtos juostelės su apvadu.

Štabo laivūno laipsnį žymi 4 laužtos juostelės. Štabo laivūno specialisto laipsnį žymi 4 tamsiai mėlynos laužtos juostelės su apvadu.

Laivūno laipsnį žymi 4 laužtos juostelės ir kvadratinė žvaigždutė.

Vyresniojo laivūno laipsnį žymi 4 laužtos juostelės ir aštuoniakampė žvaigždutė.

15.    Jaunesniųjų karininkų laipsnių skiriamuosius ženklus sudaro vidutinio pločio ir siauresnių juostelių deriniai.

Leitenanto laipsnį žymi viena vidutinio pločio juostelė su kilpa.

Vyresniojo leitenanto laipsnį žymi dvi vidutinio pločio juostelės, kurių viršutinė – su kilpa.

Kapitono leitenanto laipsnį žymi dvi vidutinio pločio juostelės, kurių viršutinė – su kilpa, tarp jų – siauresnė juostelė.

16.    Vyresniųjų karininkų laipsnių skiriamuosius ženklus sudaro vidutinio pločio ir siauresnių juostelių deriniai.

Komandoro leitenanto laipsnį žymi trys vidutinio pločio juostelės, kurių viršutinė – su kilpa.

Komandoro laipsnį žymi trys vidutinio pločio juostelės, kurių viršutinė – su kilpa, ir viena siauresnė juostelė, tvirtinama tarp viršutinės ir antrosios vidutinio pločio juostelių.

Jūrų kapitono laipsnį žymi keturios vidutinio pločio juostelės, kurių viršutinė – su kilpa.

17.    Admirolų laipsnių skiriamieji ženklai yra plačių ir vidutinio pločio juostelių deriniai.

Flotilės admirolo laipsnį žymi viena plati ir viena vidutinio pločio juostelė su kilpa.

Kontradmirolo laipsnį žymi viena plati ir dvi vidutinio pločio juostelės, kurių viršutinė – su kilpa.

Viceadmirolo laipsnį žymi viena plati ir trys vidutinio pločio juostelės, kurių viršutinė – su kilpa.

18.    Kovinių narų tarnybos karių laipsnių skiriamieji ženklai yra tokie pat kaip karinių jūrų pajėgų karių laipsnių skiriamieji ženklai.

 

Karių laipsnių žymėjimas ant uniformų

 

19.    Laipsnių skiriamųjų ženklų simboliai ant antpečių, movų, laipsnio antsiuvų ir lauko uniformos laipsnio ženklo išdėstomi centre, vertikaliai vienoje linijoje; simboliai ant skraidančiojo personalo uniformos vardinio ženklo antsiuvo išdėstomi vienoje linijoje dešinėje vardinio antsiuvo pusėje.

20.    Antpečiai trapecijos formos, suapvalinta viršutine dalimi. Antpečiai su standžiu įdėklu, nuimami, prie švarko prisegami maža uniformos saga:

20.1.    sausumos ir specialiųjų operacijų pajėgų generolų antpečių viršutinė dalis iš samanų spalvos, apatinė dalis – iš raudonos spalvos audinio, suformuotas kraštelis, matomas iš viršaus;

20.2.    karinių oro pajėgų generolų antpečių viršutinė dalis iš tamsiai mėlynos spalvos audinio, apatinė dalis – iš raudonos spalvos audinio, suformuotas kraštelis, matomas iš viršaus;

20.3.    sausumos ir specialiųjų operacijų pajėgų karininkų (išskyrus generolus) antpečių viršutinė dalis iš samanų spalvos audinio, apatinė dalis – iš geltonos spalvos audinio, suformuotas kraštelis, matomas iš viršaus;

20.4.    karinių oro pajėgų karininkų (išskyrus generolus) antpečiai iš tamsiai mėlynos spalvos audinio.

21.    Movos trapecijos formos, iš samanų (sausumos pajėgų uniformų), tamsiai mėlynos (karinių oro pajėgų uniformų) ir juodos (karinių jūrų pajėgų uniformų) spalvos audinio.

Generolų movų apatinė dalis iš raudonos spalvos audinio, suformuotas kraštelis, matomas iš viršaus.

22.    Laipsnių antsiuvai su juodu apvadu viso perimetro ilgiu, o jų forma atitinka karių laipsnių skiriamuosius ženklus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KITI SKIRIAMIEJI ŽENKLAI

 

23.    Lietuvos kariuomenės vado ženklas – aukso spalvos riterio kryžius su sukryžiuotais sidabro spalvos kalavijais aukso spalvos rankenomis. Kryžiaus viduryje, raudoname apskritime, apjuostame aukso spalvos ąžuolo lapų vainiku, Vytis.

24.    Lietuvos kariuomenės vyriausiojo puskarininkio ženklas – plieno spalvos aštuonių spindulių, sudarytų iš keturių laužtų linijų, žvaigždė aukso spalvos galais. Žvaigždės centre, raudoname fone, aukso spalvos Gediminaičių stulpai.

25.    Lietuvos kariuomenės vyriausiojo karo kapeliono ženklas – aukso spalvos graikiškas kryžius su pasikartojančia iškilia kryžiaus formos plokštuma centre. Plokštumos centre – katalikiškas tamsiai raudonos spalvos kryžius, apjuostas ąžuolo lapų vainiku.

26.    Lietuvos kariuomenės karo kapeliono ženklas – sidabro spalvos graikiškas kryžius su pasikartojančia iškilia kryžiaus formos plokštuma centre. Plokštumos centre – katalikiškas tamsiai raudonos spalvos kryžius, apjuostas ąžuolo lapų vainiku.

27.    Orlaivio vado ženklas – aukso spalvos stilizuotas Ikaro atvaizdas su išskleistais sparnais.

28.    Laivo vado ženklas – aukso spalvos aštuonių spindulių žvaigždė, apjuosta aukso spalvos lynu.

29.    Karo policijos ženklas – aštuonių spindulių aukso spalvos žvaigždė su tarpiniais sidabro spalvos spinduliais. Centre, raudonos spalvos apskritime aukso spalvos krašteliu, aukso spalvos Gediminaičių stulpai.

30.  Tarnybos trukmės antsiuvai – aukso spalvos įstrižos juostelės, tvirtinamos 30 laipsnių kampu. Penkeri profesinės karo tarnybos metai žymimi viena juostele, 10 metų – dviem, 15 – trimis, 20 – keturiomis, 25 – penkiomis juostelėmis. Juostelės tvirtinamos viena šalia kitos.

31.    Vardiniai ženklai skirtingi, priklauso nuo uniformos paskirties (specialiųjų operacijų pajėgų kariams vardinis ženklas neišduodamas):

31.1.    kasdieninės, išskyrus megztinius, ir ceremonijų uniformos – juodos spalvos plokštelė su baltos spalvos pavardės raidėmis;

31.2.    megztinių vardinis ženklas – megztinio spalvos antsiuvas su pavarde juodos (sausumos pajėgų) arba mėlynos (karinių oro pajėgų ir karinių jūrų pajėgų) spalvos raidėmis;

31.3.    lauko uniformos – antsiuvas slepiamųjų uniformos spalvų: pavardė tamsios spalvos raidėmis šviesiame fone. Antsiuvas su kibiu tekstiliniu užsegimu;

31.4.    laivo uniformos – tamsiai mėlynos spalvos antsiuvas su pavarde aukso spalvos raidėmis. Antsiuvas su kibiu tekstiliniu užsegimu;

31.5.    skraidančiojo personalo uniformos – juodos spalvos antsiuvas su aukso spalvos pavardės raidėmis; dešinėje antsiuvo pusėje – aukso spalvos karinio laipsnio ženklas tamsiai mėlynos spalvos fone; virš pavardės – spalvotas kvalifikacijos ženklas, po pavarde – karinio laipsnio santrumpa aukso spalvos raidėmis anglų kalba. Antsiuvas su kibiu tekstiliniu užsegimu.

32.    Uniformų sagos – aukso spalvos metalo, didelės ir mažos; sausumos, specialiųjų operacijų ir karinių oro pajėgų uniformų sagos su reljefišku Vyčiu, karinių jūrų pajėgų uniformų – su reljefišku inkaru.

33.    Kaklaraiščio segtukas – aukso spalvos segtukas su skirtinga kariuomenės pajėgų rūšių simbolika centre:

33.1.    sausumos ir specialiųjų operacijų pajėgų karių uniformų – su aukso spalvos Gediminaičių stulpais raudoname skyde;

33.2.    karinių oro pajėgų karių uniformų – su aukso spalvos dvigubu kryžiumi mėlyname skyde, nuo skydo į abi puses – stilizuoti aukso spalvos sparnai;

33.3.    karinių jūrų pajėgų karių uniformų – su aukso spalvos inkaru tamsiai mėlynos spalvos skyde.

34.    Pakabukas – karinio vieneto tarnybos ženklas, pritvirtintas prie juodos spalvos odinio pagrindo.

35.    Sausumos, specialiųjų operacijų ir karinių oro pajėgų karių uniformų švarkų trikampėliai:

35.1.    generolų – trikampėlio raudono fono centre aukso spalvos Gediminaičių stulpai, šalia trikampėlio ąžuolo lapų šakelė su gilėmis;

35.2.    karininkų, išskyrus generolus, – trikampėlio juodo fono centre aukso spalvos Gediminaičių stulpai;

35.3.    ne karininkų – trikampėlio juodo fono centre geltonos spalvos Gediminaičių stulpai.

36.    Antsiuvas su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu – stačiakampio formos trispalvė juostelė.

37.    Antsiuvas su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu, skirtas lauko uniformai – stačiakampio formos trispalvė juostelė su kibiu tekstiliniu užsegimu.

38.    Antsiuvas LITHUANIA ir LIETUVA – puslankio formos juostelė:

38.1.    sausumos ir specialiųjų operacijų karių uniformų – žaliame fone geltonos spalvos užrašas;

38.2.    karinių oro pajėgų karių uniformos – mėlyname fone geltonos spalvos užrašas;

38.3.    lauko uniformos – šviesiame fone tamsios spalvos užrašas su kibiu tekstiliniu užsegimu;

38.4.    laivo uniformos – juodos spalvos fone aukso spalvos užrašas su kibiu tekstiliniu užsegimu;

38.5.    skraidančiojo personalo uniformos – mėlyname fone geltonos spalvos užrašas su kibiu tekstiliniu užsegimu.

39.    Antsiuvas tarnybos ženklas – skydo formos antsiuvas su krašto apsaugos ministro patvirtinta krašto apsaugos sistemos institucijos ar padalinio simbolika.

40.    Lauko uniformos tarnybos ženklo antsiuvas – tokio pat dydžio ir su tais pačiais simboliais kaip atitinkamas antsiuvas tarnybos ženklas, tik slepiamųjų uniformos spalvų ir su kibiu tekstiliniu užsegimu.

41.    Laivo uniformos tarnybos ženklo antsiuvas – tokio pat dydžio kaip antsiuvas tarnybos ženklas, tik simboliai aukso spalvos juodame fone ir su kibiu tekstiliniu užsegimu.

42.    Antsiuvas tarnybos ženklas, skirtas skraidančiojo personalo uniformai – tokio pat dydžio ir su tais pačiais simboliais kaip atitinkamas antsiuvas tarnybos ženklas, tik su kibiu tekstiliniu užsegimu.

43.    Skraidančiojo personalo eskadrilių antsiuvas – skritulio formos su orlaivio atvaizdu ir kibiu tekstiliniu užsegimu.

44.    Tarnybos antsiuvas – puslankio formos juostelė, kurioje krašto apsaugos ministro nustatytomis spalvomis išsiuvinėti užrašai (KARO POLICIJA, AKADEMIJA ir kiti).

45.    Lauko uniformos tarnybos antsiuvas – tokio pat dydžio ir su tais pačiais simboliais kaip atitinkamas tarnybos antsiuvas, tik slepiamųjų uniformos spalvų ir su kibiu tekstiliniu užsegimu.

46.    Laivo uniformos tarnybos antsiuvas – tokio pat dydžio ir su tais pačiais simboliais kaip atitinkamas tarnybos antsiuvas, tik simboliai aukso spalvos juodame fone ir su kibiu tekstiliniu užsegimu.

47.  Sausumos, specialiųjų operacijų ir karinių oro pajėgų karių uniformos skiriamieji ženklai:

47.1. uniforminės kepurės ženklas – raudoname skyde sidabro spalvos Vytis, apjuostas aukso spalvos ąžuolo lapų vainiku ir stilizuotais saulės spinduliais;

47.2. beretės ženklas – raudoname skyde sidabro spalvos Vytis arba krašto apsaugos ministro patvirtintas krašto apsaugos sistemos institucijos ar padalinio beretės ženklas;

47.3. karinių oro pajėgų pilotės ir beretės ženklas – mėlyname skyde aukso spalvos dvigubas kryžius, nuo skydo į abi puses – stilizuoti aukso spalvos sparnai.

48.  Karinių jūrų pajėgų karių uniformos skiriamieji ženklai:

48.1. karininkų uniforminės kepurės ženklas – raudoname skyde sidabro spalvos Vytis ir aukso spalvos inkaras, apjuosti aukso spalvos ąžuolo lapų vainiku;

48.2. ne karininkų uniforminės kepurės ir besnapės kepurės ženklas – raudoname skyde sidabro spalvos Vytis ir aukso spalvos inkaras;

48.3. pilotės ženklas – raudoname skyde sidabro spalvos Vytis ir aukso spalvos inkaras;

48.4. karininko diržas – juodos spalvos odinis diržas, užsegamas apskrita aukso spalvos metalo sagtimi su reljefiniu inkaro ženklu, apjuostu ąžuolo lapų vainiku;

48.5. karininko kardo kutas – aukso spalvos, pritvirtintas prie aukso spalvos dirželio.

49.    Asmens ženklas – dvigubas metalinis ženklas su grandinėle. Abiejose plokštelės dalyse didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis iškalti kario identifikavimo duomenys: pavardė, vardas, valstybę žymintis kodas LTU ir asmens kodas, kraujo grupė ir religija (jei pageidaujama).

50.    Atšvaitas – speciali atgalinio atspindžio juostelė.

51.    Kariūnų skiriamieji ženklai:

51.1.    Kariūnų kursų skiriamieji ženklai yra dviejų tipų antsiuvai su laužtomis juostelėmis, skirtomis ceremonijų ir lauko uniformoms. Juostelių skaičius nurodo kursų skaičių: viena juostelė – pirmąjį kursą, dvi juostelės – antrąjį kursą ir t. t.

Ceremonijų uniformos skiriamieji ženklai sudaryti iš 100 laipsnių kampu žemyn laužtų geltonos spalvos juostelių su avietinės ir juodos spalvos apvadais.

Lauko uniformos skiriamieji ženklai sudaryti iš 140 laipsnių kampu aukštyn laužtų žalios spalvos juostelių su juodos spalvos apvadais.

51.2.    Kariūnų, paskirtų į mokomųjų karinių vienetų vadų ir štabo specialistų pareigas, pareigybių ženklai yra trikampės ir šešiakampės žvaigždutės. Žvaigždutės dviejų tipų: kasdieninės ir ceremonijų uniformos – aukso spalvos, lauko uniformos – tamsios spalvos šviesiame fone.

Pirmojo ir antrojo kursų kariūno pareigos lauko ir kasdieninėje uniformoje žymimos trikampėmis žvaigždutėmis: skyriaus vado, Kariūnų bataliono štabo S skyriaus specialisto – viena, būrininko, Kariūnų bataliono štabo S skyriaus vyresniojo specialisto – dviem, kuopininko, Kariūnų bataliono štabo S skyriaus vyriausiojo specialisto – trimis, išdėstytomis viena šalia kitos horizontalioje linijoje; ceremonijų uniformoje žymimos viena trikampe žvaigždute.

Trečiojo, ketvirtojo ir penktojo kursų kariūno pareigos lauko ir kasdieninėje uniformoje žymimos šešiakampėmis žvaigždutėmis: būrio vado – viena, kuopos vado pavaduotojo, Kariūnų bataliono štabo S skyriaus viršininko (išskyrus Kariūnų bataliono S3 skyriaus viršininką) – dviem, Kariūnų tarybos pirmininko, Kariūnų garbės teismo pirmininko, Kariūno bataliono štabo S3 skyriaus viršininko – trimis, išdėstytomis viena šalia kitos horizontalioje linijoje; ceremonijų uniformoje žymimos viena šešiakampe žvaigždute.

51.3.    Išeiginių kostiumų švarkų trikampėliai su aukso spalvos Gediminaičių stulpais avietinės spalvos fone.

51.4.    Kaklaraiščio segtukas – toks pat kaip sausumos ir specialiųjų operacijų pajėgų karių.

52.    Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų kurso klausytojų skiriamieji ženklai – tokie patys kaip kariūnų kursų skiriamieji ženklai, skirti lauko uniformoms: pirmasis kursas žymimas viena juostele, antrasis kursas – dviem juostelėmis, trečiasis kursas – trimis juostelėmis.

 

III SKYRIUS

LAUKO UNIFORMA

 

53.    Lauko uniformos kepurė – iš miško, dykumų arba universalaus marginimo slepiamosios spalvos audinio (toliau – slepiamosios spalvos audinys), su pakietintu snapeliu. Priekyje slepiamosiomis uniformos spalvomissiuvinėta kokarda: tamsios spalvos Vytis šviesiame fone.

54.    Lauko uniformos panama – iš slepiamosios spalvos audinio, su plačiais kraštais, apsaugančiais nuo saulės, priekyje – lauko uniformos kepurės ženklas.

55.    Beretė – profesinės karo tarnybos karių uniformos elementas.

56.    Pilotė – profesinės karo tarnybos karių uniformos elementas.

57.    Kepuraitė – dengianti ausis, šilta, samanų spalvos.

58.    Kaklamautė – cilindro formos daugiafunkcis samanų spalvos gaminys.

59.    Lauko uniformos kostiumą sudaro palaidinė ir kelnės iš slepiamosios spalvos audinio. Palaidinė nežymiai įliemenuota, užsegama priekyje. Palaidinės priekyje ir ant rankovių – uždėtinės kišenės. Kelnės ilgos, su paslėptu užsegimu ir kišenėmis.

60.    Lauko uniformos taktinį kostiumą sudaro palaidinė, marškinaičiai ir kelnės iš slepiamosios spalvos audinio.

Palaidinė nežymiai įliemenuota, užsegama priekyje. Palaidinės priekyje ir ant rankovių – uždėtinės kišenės. Rankovių alkūnių srityse prisiūti antsiuvai su angomis specialiosioms apsaugos priemonėms įdėti.

Marškinaičiai įliemenuoti, su užtrauktuku užsegama aukšta apykakle, ilgomis rankovėmis su uždėtinėmis kišenėmis. Rankovių alkūnių srityse prisiūti antsiuvai su angomis specialiosioms apsaugos priemonėms įdėti. Marškinaičių priekio, nugaros detalės ir rankovių detalės, esančios pažastų srityje, iš trikotažinės medžiagos.

Kelnės ilgos, su paslėptu užsegimu ir kišenėmis. Kelnių kelių srityse ant tampraus audinio įdurų prisiūti antsiuvai su angomis specialiosioms apsaugos priemonėms įdėti.

61.    Lauko uniformos striukė iš slepiamosios spalvos audinio, tiesaus silueto, su aukšta apykakle, užsegama priekyje, šiltinta, su gobtuvu, priekyje ir ant rankovių – uždėtinės kišenės.

62.    Žieminės aprangos komplektas – apsauginis pašiltintas drabužis iš vandeniui atsparaus samanų arba baltos spalvos audinio. Komplektą sudaro striukė ir kelnės. Striukė tiesaus silueto, užsegama priekyje, su gobtuvu; priekyje ir ant rankovių – įleistinės kišenės. Kelnės laisvos, tiesaus kirpimo, su atsegamomis šoninėmis siūlėmis, su petnešomis.

63.    Lauko uniformos komplektas drėgnam orui – apsauginis drabužis iš vandeniui atsparaus slepiamosios spalvos arba samanų spalvos audinio. Komplektą sudaro striukė ir kelnės. Striukė tiesaus silueto, užsegama priekyje, su gobtuvu; priekyje ir ant rankovių – uždėtinės kišenės. Kelnės – laisvos, tiesaus kirpimo, su kišenėmis.

64.    Apatinių drabužių komplektas (lauko uniformos 1 sluoksnis) – trikotažinis, samanų spalvos. Komplektą sudaro marškinaičiai ir trumpikės (moterų – kelnaitės). Marškinaičiai tiesaus silueto, trumpomis rankovėmis, apykaklė iš dvigubo trikotažo, nugaros puselė ilgesnė už priekio. Trumpikės (moterų – kelnaitės) – klasikinio modelio, juosmuo sutraukiamas elastine juosta.

65.    Šiltų apatinių drabužių komplektas (lauko uniformos 2 sluoksnis) – trikotažinis, samanų spalvos. Komplektą sudaro marškinaičiai ir kelnės. Marškinaičiai tiesaus silueto, ilgomis rankovėmis, apykaklė iš dvigubo trikotažo, nugaros puselė ilgesnė už priekio. Kelnės ilgos, be šoninių siūlių, juosmuo sutraukiamas elastine juosta.

66.    Šiltų apatinių drabužių ypač šaltam orui komplektas (lauko uniformos 3 sluoksnis) – trikotažinis, samanų spalvos. Komplektą sudaro marškinaičiai ir kelnės. Marškinaičiai tiesaus silueto, ilgomis rankovėmis, su užtrauktuku užsegama aukšta apykakle, nugaros puselė ilgesnė už priekio. Kelnės ilgos, be šoninių siūlių, juosmuo sutraukiamas elastine juosta.

67.    Šiltas komplektas (lauko uniformos 4 sluoksnis) – švarkas ir kelnės iš samanų spalvos šiauštos medžiagos. Švarkas su aukšta apykakle, priekyje užsegamas, su šoninėmis kišenėmis. Kelnės žemiau kelių, ties juosmeniu sutrauktos guma.

68.    Universali striukė (lauko uniformos 5 sluoksnis) – iš samanų spalvos trisluoksnės medžiagos su mikroporėta plėvele, užsegama priekyje, su apykakle, pereinančia į gobtuvą, priekyje ir ant rankovių – įleistinės kišenės.

69.    Lauko uniformos megztinis samanų spalvos, tiesaus silueto, statytomis rankovėmis ir apvalia kaklo iškirpte. Pečių ir alkūnių srityje užsiūtos detalės iš audinio.

70.    Marškinaičiai trikotažiniai, ilgomis arba trumpomis rankovėmis, slepiamosios spalvos arba vienos iš jų.

71.    Lauko batų kojinės – juodos spalvos, pailginta blauzdos dalimi.

72.    Lauko batų kojinės šaltam orui – juodos spalvos, pusvilnonės.

73.    Lauko batų kojinės ypač šaltam orui – juodos spalvos, pusvilnonės, pailginta blauzdos dalimi.

74.    Lauko uniformos pirštinės – tai dviejų porų pirštinių komplektas. Vidinės pirštinės – pirštuotos, viršutinės pirštinės – kumštinės, ties riešu parauktos, iš juodos arba samanų spalvos audinio.

75.    Pirštinės ypač šaltam orui – tai dviejų porų pirštinių komplektas. Vidinės pirštinės – kumštinės, pašiltintos, viršutinės pirštinės – kumštinės, ties riešu parauktos, iš juodos arba slepiamos spalvos audinio.

76.    Lauko batai – juodos arba rudos spalvos, odiniai, suvarstomi, pusilgiais aulais. Specialiųjų operacijų pajėgų karių batai gali būti ir kitų tamsių spalvų.

77.    Vasariniai lauko batai – juodos arba rudos spalvos, odiniai, suvarstomi, pusilgiais aulais. Aulai kombinuoti su audiniu. Specialiųjų operacijų pajėgų karių batai gali būti ir kitų tamsių spalvų.

78.    Dykumų lauko batai – smėlio spalvos, odiniai, suvarstomi, pusilgiais aulais. Aulai kombinuoti su audiniu. Specialiųjų operacijų pajėgų karių batai gali būti tamsių spalvų.

79.    Lauko uniformos kelnių diržas – juodos spalvos diržas su tamsinto metalo sagtimi. Specialiųjų operacijų pajėgų karių diržai gali būti ir kitų tamsių spalvų.

 

IV SKYRIUS

LAIVO UNIFORMA

 

80.    Laivo uniformos kepurė tamsiai mėlynos spalvos, sportinio tipo, su ilgu snapeliu ir kokarda priekyje. Priekyje išsiuvinėta kokarda – aukso spalvos inkaras su stilizuotais Gediminaičių stulpais, apjuostas aukso spalvos ąžuolo lapų vainiku ir užrašu KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS.

81.    Pilotė – profesinės karo tarnybos karių uniformos elementas.

82.    Kepuraitė šilta, dengianti ausis, tamsiai mėlynos spalvos.

83.    Kaklamautė – cilindro formos daugiafunkcis tamsiai mėlynos spalvos gaminys.

84.    Laivo uniformos kostiumas – palaidinė ir kelnės iš karinių jūrų pajėgų slepiamuoju piešiniu marginto audinio. Palaidinė – nežymiai įliemenuota, užsegama priekyje. Palaidinės priekyje ir ant rankovių – uždėtinės kišenės. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai. Kelnės ilgos, su paslėptu užsegimu ir kišenėmis.

85.    Laivo uniformos šortai – puskelnės iš karinių jūrų pajėgų slepiamuoju piešiniu marginto audinio, su paslėptu užsegimu ir kišenėmis.

86.    Laivo uniformos megztinis – tamsiai mėlynos spalvos, tiesaus silueto, statytomis rankovėmis ir apvalia kaklo iškirpte. Pečių ir alkūnių srityje užsiūtos detalės iš audinio, o priekyje ir ant rankovių – kišenės iš audinio. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

87.    Laivo uniformos striukė iš karinių jūrų pajėgų slepiamuoju piešiniu marginto audinio, su aukšta apykakle, užsegama priekyje. Striukė pašiltinta, su gobtuvu. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai.

88.    Laivo uniformos komplektas drėgnam orui – apsauginis drabužis iš vandeniui atsparaus karinių jūrų pajėgų slepiamuoju piešiniu marginto audinio. Komplektą sudaro striukė ir kelnės. Striukė tiesaus silueto, su gobtuvu; priekyje ir ant rankovių – kišenės. Pečių srityje prisiūti trapecijos formos antsiuvai. Kelnės – laisvos, tiesaus kirpimo, su kišenėmis.

89.    Laivo uniformos šiltas komplektas – švarkas ir kelnės iš šiauštos tamsiai mėlynos spalvos medžiagos. Švarkas su aukšta apykakle, priekyje užsegamas, su šoninėmis kišenėmis. Dešinėje pusėje prisiūtas trapecijos formos antsiuvas. Kelnės – žemiau kelių, ties juosmeniu sutrauktos guma.

90.    Marškinaičiai – trikotažiniai, tamsiai mėlynos spalvos, ilgomis ir trumpomis rankovėmis.

91.    Laivo uniformos batai odiniai, juodos spalvos, su pamušalu, užsegami užtrauktuku.

92.    Laivo uniformos sandalai odiniai, pilkos spalvos, storu padu, su užlaida noselės srityje.

93.    Lauko uniformos pirštinės, batų kojinės, batų kojinės šaltam orui, batų kojinės ypač šaltam orui ir kelnių diržas – lauko uniformos elementai.

 

V SKYRIUS

SKRAIDANČIOJO PERSONALO UNIFORMA

 

94.    Skraidančiojo personalo uniformos kepuraitė – sportinio tipo, su pailgintu snapeliu, tamsiai mėlynos arba smėlio spalvos. Priekyje išsiuvinėta kokarda – stilizuotas orlaivio atvaizdas su užrašais LITHUANIAN AIR FORCE ir AIR BASE.

95.    Skraidančiojo personalo uniformos kombinezonas šalavijų žalumo arba smėlio spalvos, iš liepsnai atsparios medžiagos, priekyje užsegamas užtrauktuku, su kišenėmis krūtinės aukštyje, ant kairiosios rankovės ir klešnių srityje. Juosmuo sutrauktas reguliuojamo ilgio dirželiu.

96.    Skraidančiojo personalo uniformos striukė šalavijų žalumo arba smėlio spalvos, iš liepsnai atsparios medžiagos, iki liemens, priekyje užsegama užtrauktuku, su pamušalu, užsegamomis kišenėmis krūtinės aukštyje ir kišene ant kairiosios rankovės. Juosmuo ir rankogaliai sutraukti dvigubu trikotažu.

97.    Skraidančiojo personalo uniformos žieminė striukė šalavijų žalumo spalvos, iki liemens, užsegama užtrauktuku, su kailiniu gobtuvu, pamušalas pašiltintas; su kišenėmis krūtinės aukštyje ir kišene ant kairės rankovės. Juosmuo ir rankogaliai sutraukti dvigubu trikotažu.

98.    Skraidančiojo personalo uniformos odinė striukė iš natūralios minkštos odos, juodos spalvos, iki liemens, priekyje užsegama užtrauktuku, su pamušalu, kišenėmis krūtinės aukštyje ir kišene ant kairiosios rankovės. Rankogaliai sutraukti trikotažu, juosmuo sutrauktas guma.

99.    Skraidančiojo personalo uniformos marškinaičiai trumpomis rankovėmis, uždara apykakle, iš pilkos spalvos trikotažo.

100.  Skraidančiojo personalo uniformos apatiniai drabužiai – marškinėliai ilgomis rankovėmis ir ilgos kelnės iš tamsiai mėlynos spalvos nedegaus trikotažo.

101.  Skraidančiojo personalo uniformos batai – natūralios odos aulinukai, juodos arba smėlio spalvos, suvarstomi fiksuojančia sistema, noselė apsaugota nuo smūgių, o kulnas – absorbuojantis smūgius.

102.  Pilotė, odinės pirštinės ir šalikas – karinių oro pajėgų profesinės karo tarnybos karių uniformos elementai.

 

VI SKYRIUS

PRIVALOMOSIOS KARO TARNYBOS KARIŲ KASDIENINĖS IR CEREMONIJŲ UNIFORMOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SAUSUMOS IR KARINIŲ ORO PAJĖGŲ PRIVALOMOSIOS KARO TARNYBOS KARIŲ KASDIENINĖ IR CEREMONIJŲ UNIFORMOS

 

103.  Sausumos ir karinių oro pajėgų privalomosios karo tarnybos karių kasdieninę ir ceremonijų uniformą sudaro pirštinės ir šios kitų uniformų dalys: lauko uniformos kepurė, kostiumas, striukė, komplektas drėgnam orui, megztinis, marškinaičiai, šiltas komplektas, pirštinės, lauko batai ir vasariniai lauko batai bei profesinės karo tarnybos karių uniformos beretė.

104.  Pirštinės – trikotažinės, pirštuotos, juodos spalvos.


 

ANTRASIS SKIRSNIS

KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ PRIVALOMOSIOS KARO TARNYBOS KARIŲ

KASDIENINĖ IR CEREMONIJŲ UNIFORMOS

 

Karinių jūrų pajėgų privalomosios karo tarnybos karių kasdieninė uniforma

 

105.  Karinių jūrų pajėgų privalomosios karo tarnybos karių kasdieninę uniformą sudaro pirštinės ir šios laivo uniformos dalys: kepurė, pilotė, kepuraitė, kostiumas, megztinis, striukė, komplektas drėgnam orui, šiltas komplektas, marškinaičiai, pirštinės ir batai.

106.  Pirštinės – trikotažinės, pirštuotos, juodos spalvos.

 

Karinių jūrų pajėgų privalomosios karo tarnybos karių ceremonijų uniforma

 

107.  Balta besnapė kepurė iš balto audinio, su plokščiu viršugalviu ir juodu kietu lankeliu. Lankelis apjuostas juodu kaspinu su aukso spalvos raidėmis KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS, nuo kurio nusitęsia kaspino galai. Kepurės priekyje prisegtas besnapės kepurės ženklas.

108.  Žieminė kepurė – sportinio tipo, juodos odos, šiltinta, su juodo avikailio auselėmis, kurios viršugalvyje gali būti surišamos. Kepurės priekyje segamas besnapės kepurės ženklas.

109.  Jūreivio išeiginį kostiumą sudaro palaidinė ir kelnės iš juodo audinio. Palaidinė tiesaus kirpimo, statytomis rankovėmis, su rankogaliais ir didele jūreiviška apykakle. Kelnės specialaus kirpimo, t. y. su užsegimu abiejuose šonuose ir specialios konstrukcijos kišenėmis; juosmuo suformuotas iš pagrindinių detalių, nusiuvant klosteles.

110.  Balta palaidinė tiesaus kirpimo, statytomis rankovėmis, su rankogaliais ir didele apykakle.

111.  Jūreivio komplektą sudaro mėlynos spalvos jūreiviška apykaklė ir rankogaliai. Apykaklės kontūras apvestas trimis lygiagrečiomis baltomis juostelėmis, apykaklės kampuose – balti Gediminaičių stulpai.

112.  Marškinaičiai – jūrinukės (trikotažinės, margintos juodos ir baltos spalvos juostelėmis) ilgomis rankovėmis ir be rankovių arba baltos spalvos trikotažiniai marškinaičiai uždara apykakle, ilgomis ir trumpomis rankovėmis.

113.  Puspaltis – juodos spalvos audinio, šiltintas, tiesaus kirpimo, dvieilis, su 5 poromis didelių uniformos sagų. Priekyje žemiau liemens linijos – įleistinės kišenės su stačiakampiais antkišeniais. Nugara su papete, vidurio siūle, ties liemeniu papuoštas dekoratyviniu dirželiu, prisegtu dviem didelėmis uniformos sagomis. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis, prisegti mažomis uniformos sagomis.

114.  Išeiginis šalikas – trikotažinis, baltos spalvos.

115.  Išeiginės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, trikotažinės.

116.  Pirštinės – trikotažinės, pirštuotos, juodos spalvos.

117.  Jūreiviškas diržas – juodos spalvos, odinis, užsegamas didele geltono metalo sagtimi su Gediminaičių stulpais.

118.  Aulinukai – klasikinio modelio, natūralios odos, suvarstomi, juodos spalvos.

 

VII SKYRIUS

PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ KASDIENINĖ IR CEREMONIJŲ UNIFORMOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VISIEMS PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIAMS VIENODI KASDIENINĖS IR CEREMONIJŲ UNIFORMŲ ELEMENTAI

 

119.  Beretė klasikinio modelio, tamsiai žalios, vyšninės, tamsiai raudonos, raudonos, tamsiai mėlynos ir pilkos spalvos.

120.  Kaklaraištis (vyrams) – juodos spalvos, klasikinio modelio.

121.  Kaklajuostė (moterims) – juoda, klasikinio modelio.

122.  Odinės pirštinės – pirštuotos, juodos spalvos, odinės.

123.  Balti marškinaičiai (vyrams) – klasikiniai marškinaičiai uždara apykakle, iš baltos spalvos trikotažo.

124.  Vasarinis kostiumas iš smėlio spalvos audinio.

124.1.  Vyrų vasarinį kostiumą sudaro marškiniai ir kelnės. Marškiniai – prigludusio silueto, užsegami priekyje, statytomis trumpomis rankovėmis, apykaklė atverčiama, su atvartais. Krūtinės aukštyje – uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamais sagomis. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

Kelnės – tiesaus kirpimo, su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis ir įleistine kišene nugaros dešinėje pusėje.

124.2Moterų vasarinis kostiumas – palaidinukė ir sijonas arba kelnės.

Palaidinukė – prigludusio silueto, užsegama priekyje, statytomis trumpomis rankovėmis, apykaklė atverčiama, su atvartais. Krūtinės aukštyje – antkišeniai, užsegami sagomis. Palaidinukės su skeltukais šoninių siūlių apačioje. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

Kelnės – tiesaus kirpimo, su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis.

Sijonas – tiesaus kirpimo, su juosmeniu ir kloste ties nugaros siūle, ilgis – dengia kelius (iki kelių apačios).

125.  Kelnių diržas – juodos spalvos diržas su geltono metalo sagtimi.

126.  Uniforminiai pusbačiai (vyrams) – klasikinio stiliaus, iš natūralios odos, suvarstomi, juodos spalvos.

127.  Uniforminiai bateliai (moterims) – klasikinio stiliaus natūralios odos laiveliai, su vidutinio aukščio pakulne, juodos spalvos.

128.  Vyrų žieminiai batai klasikinio stiliaus, natūralios odos šiltinti aulinukai, užsegami užtrauktuku, juodos spalvos.

129.  Moterų žieminiai batai – klasikinio stiliaus natūralios odos aulinukai, su vidutinio aukščio pakulne, šiltinti, užsegami užtrauktuku, juodos spalvos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SAUSUMOS IR SPECIALIŲJŲ OPERACIJŲ PAJĖGŲ PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ KASDIENINĖ IR CEREMONIJŲ UNIFORMOS

 

Sausumos ir specialiųjų operacijų pajėgų profesinės karo tarnybos karių vyrų

kasdieninė ir ceremonijų uniformos

 

130.  Uniforminė kepurė – iš samanų spalvos audinio, su plokščiu viršugalviu ir kietu lankeliu. Kepurės viršugalvio, šonelių ir lankelio sujungimo siūlės su geltonos spalvos įsiuvais. Snapelis kietas, juodos spalvos, virš jo dviem mažomis uniformos sagomis prisegtas dirželis: karininkų – pintas geltonos spalvos, ne karininkų – juodas odinis. Priekyje, virš dirželio, prisegtas uniforminės kepurės ženklas.

Generolų uniforminės kepurės sujungimo siūlės su raudonos spalvos įsiuvais, o snapelis – su aukso spalvos ąžuolo lapų vainiku.

131.  Vasarinio kostiumo pilotė – klasikinio stiliaus, su atvartais, iš smėlio spalvos audinio.

Generolų pilotės atvarto kraštelis su raudonu įsiuvu.

132.  Uniforminis kostiumas – tai švarkas ir kelnės iš samanų spalvos audinio. Švarkas pusiau prigludusio silueto, su kiek paaukštintu užsegimu 5 didelėmis uniformos sagomis. Švarko apykaklė atlenkiama, su atvartais. Švarkas su dviem poromis uždėtinių kišenių: viršutinės kišenės – krūtinės aukštyje su figūriniais antkišeniais, apatinės – žemiau liemens linijos, erdvinės, su stačiakampiais antkišeniais. Visi antkišeniai užsegami mažomis uniformos sagomis. Rankovės statytos, su pridurtais figūriniais rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlėje geltoni įsiuvai. Ant karininkų ir generolų švarkų pečių prisiūtos juostelės, skirtos antpečiams užsidėti.

Generolų švarko apykaklės kraštas ir rankogalių prisiuvimo siūlės su raudonu įsiuvu.

Kostiumo kelnės tiesaus kirpimo su geltonos spalvos įsiuvais šoninėse siūlėse. Kelnių nugarinėje dalyje – 2 įleistinės kišenės, uždengtos figūriniais antkišeniais.

Generolų kelnių šoninės siūlės su raudonu įsiuvu.

133.  Megztinis samanų spalvos, tiesaus silueto, statytomis rankovėmis ir trikampe kaklo iškirpte. Pečių ir alkūnių srityje – detalės iš audinio, o priekyje ir ant rankovių – uždėtinės kišenės iš audinio. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

134.  Uniforminiai marškiniai šviesaus smėlio spalvos, klasikinio modelio, pusiau prigludę, su uždėtinėmis kišenėmis ties krūtine. Marškiniai ilgomis ir trumpomis rankovėmis. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

135.  Vasarinė striukė smėlio spalvos, su pamušalu, užsegama užtrauktuku. Striukės priekio puselėse įleistinės kišenės. Striukės rankogaliai ir apačia paraukti, apykaklė – stati. Rankovės statytos, į jų prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

136.  Kasdieninė striukė tamsios samanų spalvos, tiesaus silueto, šiltinta. Apykaklė nedidelė, atverčiama. Striukė užsegama užtrauktuku ir spaudėmis. Žemiau liemens linijos – įleistinės kišenės. Rankovės statytos, į jų prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

137.  Lietpaltis tamsaus smėlio spalvos, tiesaus kirpimo, su laisvai krentančiomis papetėmis, įsegama pašiltinta dalimi, diržu. Užsegamas 5 sagomis. Nugaros apačioje – gili klostė. Rankovės statytos, su prisegamais dirželiais apačioje. Sagos – lietpalčio spalvos. Žemiau liemens linijos – įleistinės kišenės. Pečių srityje prisegti trapecijos formos antsiuvai.

138.  Šalikas – trikotažinis, samanų spalvos.

 

Sausumos ir specialiųjų operacijų pajėgų profesinės karo tarnybos karių moterų

kasdieninė ir ceremonijų uniformos

 

139.  Uniforminė kepuraitė – iš samanų spalvos audinio, skrybėlaitės tipo, su aukštai į viršų užverstais kraštais, kurių pakraštys, taip pat šonelių ir dugnelio sujungimo siūlės su geltonos spalvos įsiuvais. Kepuraitės priekyje – 2 mažomis uniformos sagomis prisegtas dirželis: karininkių – pintas geltonos spalvos, ne karininkių – odinis juodos spalvos. Priekyje, virš dirželio, prisegtas uniforminės kepurės ženklas.

Moterų generolių uniforminės kepuraitės kraštas ir sujungimo siūlės su raudonos spalvos įsiuvais.

140.  Vasarinio kostiumo pilotė – klasikinio stiliaus, su atvartais, iš smėlio spalvos audinio.

Moterų generolių pilotės atvarto kraštelis su raudonu įsiuvu.

141.  Uniforminį kostiumą sudaro švarkas, kelnės ir sijonas iš samanų spalvos audinio. Švarkas pusiau prigludusio silueto, užsegamas 5 didelėmis uniformos sagomis. Švarko apykaklė atlenkiama, su atvartais. Švarkas – su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis žemiau liemens linijos, uždengtomis stačiakampiais antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis. Rankovės statytos, su pridurtais figūriniais rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlė su geltonais įsiuvais. Ant moterų karininkių ir generolių švarkų pečių prisiūtos juostelės, skirtos antpečiams užsidėti.

Moterų generolių švarko apykaklės kraštas ir rankogalių prisiuvimo siūlės su raudonu įsiuvu.

Kelnės tiesaus kirpimo su geltonos spalvos įsiuvais šoninėse siūlėse ir šoninėmis įleistinėmis kišenėmis.

Moterų generolių kelnės su raudonos spalvos įsiuvais.

Sijonas – tiesaus kirpimo, su juosmeniu ir kilpelėmis ant jo diržui įverti, su kloste ties nugaros siūle, ilgis – dengia kelius (iki kelių apačios).

142.  Megztinis samanų spalvos, tiesaus silueto, statytomis rankovėmis ir trikampe kaklo iškirpte. Pečių ir alkūnių srityje detalės iš audinio, o priekyje ir ant rankovių – uždėtinės kišenės iš audinio. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

143.  Uniforminė palaidinukė šviesaus smėlio spalvos, pusiau prigludusio silueto, statytomis trumpomis rankovėmis, apykaklė atverčiama; dešinėje krūtinės pusėje – uždėtinė kišenė su antkišeniu, užsegamu saga. Palaidinukės ilgomis ir trumpomis rankovėmis. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

144.  Vasarinė striukė smėlio spalvos, su pamušalu, užsegama užtrauktuku. Striukės priekio puselėse įleistinės kišenės. Striukės rankogaliai ir apačia paraukti, apykaklė – stati. Rankovės statytos, į jų prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

145.  Kasdieninė striukė tamsios samanų spalvos, tiesaus silueto, šiltinta. Apykaklė nedidelė, atverčiama. Striukė užsegama užtrauktuku ir spaudėmis. Žemiau liemens linijos – įleistinės kišenės. Rankovės statytos, į jų prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

146.  Lietpaltis tamsaus smėlio spalvos, tiesaus kirpimo, su laisvai krentančiomis papetėmis, įsegama pašiltinta dalimi, diržu. Užsegamas 5 sagomis. Nugaros apačioje – klostė. Rankovės statytos, su prisegamais dirželiais apačioje. Sagos – lietpalčio spalvos. Žemiau liemens linijos – įleistinės kišenės. Pečių srityje prisegti trapecijos formos antsiuvai.

147.  Šalikas – trikotažinis, samanų spalvos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KARINIŲ ORO PAJĖGŲ PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ

KASDIENINĖ IR CEREMONIJŲ UNIFORMOS

 

Karinių oro pajėgų profesinės karo tarnybos karių vyrų

kasdieninė ir ceremonijų uniformos

 

148.  Uniforminė kepurė – iš tamsiai mėlynos spalvos audinio, su plokščiu viršugalviu ir kietu lankeliu. Snapelis kietas, juodos spalvos, virš jo 2 mažomis uniformos sagomis prisegtas dirželis: karininkų – pintas geltonos spalvos, ne karininkų – juodas odinis. Priekyje, virš dirželio, prisegtas uniforminės kepurės ženklas.

Generolų uniforminės kepurės sujungimo siūlės su raudonos spalvos įsiuvais, o snapelis – su aukso spalvos ąžuolo lapų vainiku.

149.  Pilotė tamsiai mėlynos spalvos, klasikinio modelio, su atvartais.

Generolų pilotės atvarto kraštelis su raudonu įsiuvu.

150.  Uniforminis kostiumas – švarkas ir kelnės iš tamsiai mėlynos spalvos audinio. Švarkas pusiau prigludusio silueto, su kiek paaukštintu užsegimu 5 didelėmis uniformos sagomis. Švarko apykaklė atlenkiama, su atvartais. Švarkas su dviem poromis uždėtinių kišenių: viršutinės kišenės – krūtinės aukštyje, su figūriniais antkišeniais, apatinės – žemiau liemens linijos, erdvinės, su stačiakampiais antkišeniais. Visi antkišeniai užsegami mažomis uniformos sagomis. Rankovės statytos. Ant karininkų ir generolų švarkų pečių prisiūtos juostelės, skirtos antpečiams užsidėti.

Generolų švarko apykaklės kraštas su raudonu įsiuvu.

Kostiumo kelnės tiesaus kirpimo, su šoninėmis ir dviem įleistinėmis kišenėmis nugarinėje dalyje, uždengtomis figūriniais antkišeniais.

151.  Megztinis tamsiai mėlynos spalvos, tiesaus silueto, statytomis rankovėmis ir trikampe kaklo iškirpte. Pečių ir alkūnių srityje detalės iš audinio, o priekyje ir ant rankovių – uždėtinės kišenės iš audinio. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

152.  Uniforminiai marškiniai melsvos spalvos, klasikinio modelio, pusiau prigludę, su uždėtinėmis kišenėmis ties krūtine. Marškiniai ilgomis ir trumpomis rankovėmis. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

153.  Vasarinė striukė tamsiai mėlynos spalvos, su pamušalu, užsegama užtrauktuku. Striukė su įleistinėmis kišenėmis. Striukės rankogaliai ir apačia paraukti, apykaklė – stati. Rankovės statytos, į jų prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

154.  Kasdieninė striukė tamsiai mėlynos spalvos, tiesaus silueto, šiltinta. Apykaklė nedidelė, atverčiama. Striukė užsegama užtrauktuku ir spaudėmis. Žemiau liemens linijos – įleistinės kišenės. Rankovės statytos, į jų prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

155.  Lietpaltis tamsiai mėlynos spalvos, tiesaus kirpimo, su laisvai krentančiomis papetėmis, įsegama pašiltinta dalimi, diržu. Užsegamas 5 sagomis. Nugaros apačioje – gili klostė. Rankovės statytos, su prisegamais dirželiais apačioje. Sagos – lietpalčio spalvos. Žemiau liemens linijos – įleistinės kišenės. Pečių srityje prisegti trapecijos formos antsiuvai.

156.  Šalikas – trikotažinis, tamsiai mėlynos spalvos.

 

Karinių oro pajėgų profesinės karo tarnybos karių moterų

kasdieninė ir ceremonijų uniformos

 

157.  Uniforminė kepuraitė – iš tamsiai mėlynos spalvos audinio, skrybėlaitės tipo, su aukštai į viršų užverstais kraštais. Kepuraitės priekyje dviem mažomis uniformos sagomis prisegtas dirželis: karininkių – pintas geltonos spalvos; ne karininkių – odinis juodos spalvos. Virš dirželio prisegtas uniforminės kepurės ženklas.

Moterų generolių uniforminės kepuraitės kraštas ir sujungimo siūlės su raudonos spalvos įsiuvais.

158.  Pilotė tamsiai mėlynos spalvos, klasikinio modelio, su atvartais.

Moterų generolių pilotės atvarto kraštelis su raudonu įsiuvu.

159.  Uniforminį kostiumą sudaro švarkas, kelnės ir sijonas iš tamsiai mėlynos spalvos audinio. Švarkas pusiau prigludusio silueto, su užsegimu 5 didelėmis uniformos sagomis. Švarko apykaklė atlenkiama, su atvartais. Švarkas – su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis žemiau liemens linijos, uždengtomis stačiakampiais antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis. Rankovės statytos. Ant moterų karininkių ir generolių švarkų pečių prisiūtos juostelės, skirtos antpečiams užsidėti.

Moterų generolių švarko apykaklės kraštas su raudonu įsiuvu.

Kelnės tiesaus kirpimo, su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis.

Sijonas – tiesaus kirpimo, su juosmeniu ir kilpelėmis ant jo diržui įverti, su kloste ties nugaros siūle, ilgis – dengia kelius (iki kelių apačios).

160.  Megztinis tamsiai mėlynos spalvos, tiesaus silueto, statytomis rankovėmis ir trikampe kaklo iškirpte. Pečių ir alkūnių srityje detalės iš audinio, o priekyje ir ant rankovių – uždėtinės kišenės iš audinio. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

161.  Uniforminė palaidinukė melsvos spalvos, pusiau prigludusio silueto, statytomis rankovėmis, apykaklė atverčiama; dešinėje krūtinės pusėje – uždėtinė kišenė su antkišeniu, užsegamu saga. Palaidinukės ilgomis ir trumpomis rankovėmis. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

162.  Vasarinė striukė tamsiai mėlynos spalvos, su pamušalu, užsegama užtrauktuku. Striukė su įleistinėmis kišenėmis. Striukės rankogaliai ir apačia paraukti, apykaklė – stati. Rankovės statytos, į jų prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

163.  Kasdieninė striukė tamsiai mėlynos spalvos, tiesaus silueto, šiltinta. Apykaklė nedidelė, atverčiama. Striukė užsegama užtrauktuku ir spaudėmis. Žemiau liemens linijos – įleistinės kišenės. Rankovės statytos, į jų prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

164.  Lietpaltis tamsiai mėlynos spalvos, tiesaus kirpimo, su laisvai krentančiomis papetėmis, įsegama pašiltinta dalimi, diržu. Užsegamas 5 sagomis. Nugaros apačioje – klostė. Rankovės statytos, su prisegamais dirželiais apačioje. Sagos – lietpalčio spalvos. Žemiau liemens linijos – įleistinės kišenės. Pečių srityje prisegti trapecijos formos antsiuvai.

165.  Šalikas – trikotažinis, tamsiai mėlynos spalvos.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ

KASDIENINĖ UNIFORMA

 

Karinių jūrų pajėgų profesinės karo tarnybos karių vyrų kasdieninė uniforma

 

166.  Pilotė – juodos spalvos, klasikinio modelio, su atvartais.

167.  Žieminė kepurė – sportinio tipo, juodos odos, šiltinta, su juodo avikailio auselėmis, kurios viršugalvyje gali būti surišamos. Kepurės priekyje segamas uniforminės kepurės ženklas.

168.  Megztinis – laivo uniformos elementas.

169.  Uniforminiai marškiniai tamsiai mėlynos spalvos, klasikinio modelio, pusiau prigludę, su uždėtinėmis kišenėmis ties krūtine. Marškiniai ilgomis ir trumpomis rankovėmis. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

170.  Uniforminio kostiumo kelnės – tiesaus kirpimo, su šoninėmis ir dviem įleistinėmis kišenėmis nugarinėje dalyje, uždengtomis figūriniais antkišeniais.

171.  Kasdieninė striukė juodos spalvos, tiesaus silueto, šiltinta. Apykaklė nedidelė, atverčiama. Striukė užsegama užtrauktuku ir spaudėmis. Žemiau liemens linijos – įleistinės kišenės, užsegamos užtrauktukais. Rankovės statytos, į jų prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

172.  Žieminė striukė juodos spalvos, tiesaus silueto, šiltinta kailiu, su papetėmis. Apykaklė nedidelė, atverčiama, su nusegama juodo kailio apykakle. Striukė užsegama užtrauktuku ir spaudėmis. Žemiau liemens linijos – įleistinės kišenės, užsegamos užtrauktukais. Rankovės statytos, į jų prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

173.  Šalikas – trikotažinis, juodos spalvos.

 

Karinių jūrų pajėgų profesinės karo tarnybos karių moterų kasdieninė uniforma

 

174.  Pilotė – juodos spalvos, klasikinio modelio, su atvartais.

175.  Žieminė kepurė – sportinio tipo, juodos odos, šiltinta, su juodo avikailio auselėmis, kurios viršugalvyje gali būti surišamos. Kepurės priekyje segamas uniforminės kepurės ženklas.

176.  Megztinis – laivo uniformos elementas.

177.  Uniforminės palaidinukės tamsiai mėlynos spalvos, pusiau prigludusio silueto, statytomis rankovėmis, apykaklė atverčiama; dešinėje krūtinės pusėje – uždėtinė kišenė su antkišeniu, užsegamu saga. Palaidinukės ilgomis ir trumpomis rankovėmis. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

178.  Uniforminio kostiumo kelnės – juodos spalvos, tiesaus kirpimo, su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis.

179.  Uniforminio kostiumo sijonas – juodos spalvos, tiesaus kirpimo, su juosmeniu ir kilpelėmis ant jo diržui įverti, su kloste ties nugaros siūle, ilgis – dengia kelius (iki kelių apačios).

180.  Kasdieninė striukė juodos spalvos, tiesaus silueto, šiltinta. Apykaklė nedidelė, atverčiama. Striukė užsegama užtrauktuku ir spaudėmis. Žemiau liemens linijos – įleistinės kišenės, užsegamos užtrauktukais. Rankovės statytos, į jų prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

181.  Žieminė striukė juodos spalvos, tiesaus silueto, šiltinta kailiu, su papetėmis. Apykaklė nedidelė, atverčiama, su nusegama juodo kailio apykakle. Striukė užsegama užtrauktuku ir spaudėmis. Žemiau liemens linijos – įleistinės kišenės, užsegamos užtrauktukais. Rankovės statytos, į jų prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

182.  Šalikas – trikotažinis, juodos spalvos.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ JŪREIVIŲ

CEREMONIJŲ UNIFORMA

 

183.  Besnapė kepurė iš balto audinio, su plokščiu viršugalviu ir juodu kietu lankeliu. Lankelis apjuostas juodu kaspinu su aukso spalvos raidėmis KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS. Kepurės priekyje įsegtas besnapės kepurės ženklas.

184.  Žieminė kepurė – sportinio tipo, juodos odos, pašiltinta, su juodo avikailio auselėmis, kurios viršugalvyje gali būti surišamos. Kepurės priekyje segamas besnapės kepurės ženklas.

185.  Kaklaskarė – juodo šilko keturkampė skarelė.

186.  Jūreivio išeiginį kostiumą sudaro palaidinė ir kelnės iš juodo audinio. Palaidinė – tiesaus kirpimo, statytomis rankovėmis, su rankogaliais ir didele jūreiviška apykakle. Kelnės specialaus kirpimo, t. y. su užsegimu abiejuose šonuose ir specialios konstrukcijos kišenėmis; juosmuo suformuotas iš pagrindinių detalių, nusiuvant klosteles.

187.  Balta palaidinė tiesaus kirpimo, statytomis rankovėmis, su rankogaliais ir didele apykakle.

188.  Jūreivio komplektą sudaro mėlynos spalvos jūreiviška apykaklė ir rankogaliai. Apykaklės kontūras apvestas trimis lygiagrečiomis baltomis juostelėmis, apykaklės kampuose – balti Gediminaičių stulpai.

189.  Balti marškinaičiai – klasikiniai, su uždara apykakle, iš baltos spalvos trikotažo.

190.  Puspaltis – juodos spalvos audinio, tiesaus kirpimo, šiltintas, dvieilis, su 5 poromis didelių uniformos sagų. Priekyje žemiau liemens linijos – įleistinės kišenės su stačiakampiais antkišeniais. Nugara su papete, vidurio siūle, ties liemeniu papuoštas dekoratyviniu dirželiu, prisegtu dviem didelėmis uniformos sagomis. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalinta viršutine dalimi, prisegti mažomis uniformos sagomis.

191.  Išeiginis šalikas – trikotažinis, baltos spalvos.

192.  Išeiginės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, trikotažinės.

193.  Pirštinės – trikotažinės, pirštuotos, juodos spalvos.

194.  Aulinukai – klasikinio modelio, natūralios odos, suvarstomi, juodos spalvos.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ, IŠSKYRUS JŪREIVIUS, CEREMONIJŲ UNIFORMA

 

Karinių jūrų pajėgų profesinės karo tarnybos karių vyrų, išskyrus jūreivius,

ceremonijų uniforma

 

195.  Uniforminė kepurė baltos spalvos, su juodu lankeliu ir juodu kietu snapeliu. Atsižvelgiant į karinį laipsnį, uniforminės kepurės su skirtingais snapeliais ir dirželiais.

Admirolų kepurės snapelis su aukso spalvos ąžuolo lapų dvigubu vainiku. Virš snapelio mažomis uniformos sagomis prisegtas pintas geltonos spalvos dirželis. Priekyje, virš dirželio, prisegtas karininkų kepurės ženklas.

Vyresniųjų karininkų kepurės snapelis su aukso spalvos ąžuolo lapų vainiku. Virš snapelio mažomis uniformos sagomis prisegtas pintas geltonos spalvos dirželis. Priekyje, virš dirželio, prisegtas karininkų kepurės ženklas.

Virš jaunesniųjų karininkų kepurės snapelio mažomis uniformos sagomis prisegtas pintas geltonos spalvos dirželis. Priekyje, virš dirželio, prisegtas karininkų kepurės ženklas.

Virš ne karininkų kepurės snapelio mažomis uniformos sagomis prisegtas juodos spalvos odinis dirželis. Priekyje, virš dirželio, prisegtas ne karininkų kepurės ženklas.

196.  Uniforminis kostiumas susideda iš juodo audinio švarko ir kelnių.

Švarkas – pusiau prigludusio silueto, dvieilis, su 3 poromis didelių uniformos sagų. Švarko apykaklė atlenkiama, su atvartais, atvartų kampai platesni už apykaklės. Švarkas – su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis žemiau liemens linijos, uždengtomis stačiakampiais antkišeniais.

Kostiumo kelnės tiesaus kirpimo, su šoninėmis ir dviem įleistinėmis kišenėmis nugarinėje dalyje, uždengtomis figūriniais antkišeniais.

197.  Išeiginiai marškiniai klasikinio modelio, baltos spalvos, pusiau prigludę, su uždėtinėmis kišenėmis ties krūtine. Marškiniai ilgomis ir trumpomis rankovėmis. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

198.  Išeiginis šalikas – trikotažinis, baltos spalvos.

199.  Žieminė kepurė, kasdieninė striukė ir žieminė striukė – karinių jūrų pajėgų profesinės karo tarnybos karių vyrų kasdieninės uniformos elementai.

 

Karinių jūrų pajėgų profesinės profesinės karo tarnybos karių moterų, išskyrus jūreives, ceremonijų uniforma

 

200.  Uniforminė kepuraitė – skrybėlaitės tipo, su aukštai į viršų užverstais kraštais. Kepuraitės viršutinė dalis – balto, kraštai – juodo audinio. Atsižvelgiant į karinį laipsnį, uniforminės kepurės su skirtingais dirželiais:

200.1.  karininkių kepuraitės priekis papuoštas aukso spalvos pintu dirželiu, prisegtu dviem mažomis uniformos sagomis; virš dirželio prisegtas karininkų uniforminės kepurės ženklas;

200.2.  ne karininkių kepuraitės priekyje mažomis uniformos sagomis prisegtas juodos spalvos odinis dirželis; priekyje, virš dirželio, prisegtas ne karininkų uniforminės kepurės ženklas.

201.  Uniforminį kostiumą sudaro švarkas ir sijonas iš juodo audinio.

Švarkas – pusiau prigludusio silueto, užsegamas 3 didelėmis uniformos sagomis su inkaru. Švarko apykaklė atlenkiama, su atvartais, atvartų kampai platesni už apykaklės. Švarkas – su įleistinėmis kišenėmis žemiau liemens linijos, uždengtomis stačiakampiais antkišeniais.

Sijonas tiesaus kirpimo, su juosmeniu ir kilpelėmis ant jo diržui įverti, su kloste ties nugaros siūle, ilgis – dengia kelius (iki kelių apačios).

202.  Išeiginės palaidinukės baltos spalvos, pusiau prigludusio silueto, statytomis rankovėmis, apykaklė atverčiama; dešinėje krūtinės pusėje – uždėtinė kišenė su antkišeniu, užsegamu saga. Palaidinukės ilgomis ir trumpomis rankovėmis. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis.

203.  Išeiginis šalikas – trikotažinis, baltos spalvos.

204.  Žieminė kepurė, kasdieninė striukė ir žieminė striukė – karinių jūrų pajėgų profesinės karo tarnybos karių moterų kasdieninės uniformos elementai.

 

VIII SKYRIUS

KARIŪNŲ KASDIENINĖ IR CEREMONIJŲ UNIFORMOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KARIŪNŲ KASDIENINĖ UNIFORMA

 

Kariūnų vyrų kasdieninė uniforma

 

205Kariūnų vyrų kasdieninę uniformą sudaro šios sausumos ir specialiųjų operacijų pajėgų profesinės karo tarnybos karių vyrų kasdieninės ir ceremonijų uniformos dalys: beretė, uniforminio kostiumo kelnės, megztinis, uniforminiai marškiniai, balti marškinaičiai, kaklaraištis, kasdieninė striukė, vasarinė striukė, šalikas, kelnių diržas, uniforminiai pusbačiai, žieminiai batai ir privalomosios karo tarnybos karių kasdieninės ir ceremonijų uniformos pirštinės.

206.  Kariūnų vyrų, pasiųstų studijuoti Orlaivių pilotavimo studijų programos kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, kasdieninę uniformą sudaro šios karinių oro pajėgų profesinės karo tarnybos karių vyrų kasdieninės ir ceremonijų uniformos dalys: pilotė, uniforminio kostiumo kelnės, megztinis, uniforminiai marškiniai, balti marškinaičiai, kaklaraištis, kasdieninė striukė, vasarinė striukė, šalikas, kelnių diržas, uniforminiai pusbačiai, žieminiai batai ir privalomosios karo tarnybos karių kasdieninės ir ceremonijų uniformos pirštinės.

207Kariūnų vyrų, pasiųstų studijuoti Jūrų laivavedybos studijų programos kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, kasdieninę uniformą sudaro šios karinių jūrų pajėgų profesinės karo tarnybos karių vyrų kasdieninės uniformos dalys: pilotė, žieminė kepurė, uniforminio kostiumo kelnės, megztinis, uniforminiai marškiniai, balti marškinaičiai, kaklaraištis, kasdieninė striukė, žieminė striukė, šalikas, kelnių diržas, uniforminiai pusbačiai, žieminiai batai ir privalomosios karo tarnybos karių kasdieninės ir ceremonijų uniformos pirštinės.

 

Kariūnių moterų kasdieninė uniforma

 

208.  Kariūnių moterų kasdieninę uniformą sudaro šios sausumos ir specialiųjų operacijų pajėgų profesinės karo tarnybos karių moterų kasdieninės ir ceremonijų uniformos dalys: beretė, uniforminio kostiumo kelnės ir sijonas, megztinis, uniforminės palaidinukės, kaklajuostė, kasdieninė striukė, vasarinė striukė, šalikas, kelnių diržas, uniforminiai bateliai, žieminiai batai ir privalomosios karo tarnybos karių kasdieninės ir ceremonijų uniformos pirštinės.

209Kariūnių moterų, pasiųstų studijuoti Orlaivių pilotavimo studijų programos kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, kasdieninę uniformą sudaro šios karinių oro pajėgų profesinės karo tarnybos karių moterų kasdieninės ir ceremonijų uniformos dalys: pilotė, uniforminio kostiumo kelnės ir sijonas, megztinis, uniforminės palaidinukės, kaklajuostė, kasdieninė striukė, vasarinė striukė, šalikas, kelnių diržas, uniforminiai bateliai, žieminiai batai ir privalomosios karo tarnybos karių kasdieninės ir ceremonijų uniformos pirštinės.

210.  Kariūnių moterų, pasiųstų studijuoti Jūrų laivavedybos studijų programos kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, kasdieninę uniformą sudaro šios karinių jūrų pajėgų profesinės karo tarnybos karių moterų kasdieninės uniformos dalys: pilotė, žieminė kepurė, uniforminio kostiumo kelnės ir sijonas, megztinis, uniforminės palaidinukės, kaklajuostė, kasdieninė striukė, žieminė striukė, šalikas, kelnių diržas, uniforminiai bateliai, žieminiai batai ir privalomosios karo tarnybos karių kasdieninės ir ceremonijų uniformos pirštinės.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KARIŪNŲ CEREMONIJŲ UNIFORMA

 

Kariūnų vyrų ceremonijų uniforma

 

211.  Išeiginė kepurė – iš juodos spalvos audinio, su plokščiu viršugalviu ir kietu lankeliu. Kepurės viršugalvio, šonelių ir lankelio sujungimo siūlės su avietinės spalvos įsiuvais. Snapelis kietas, juodos spalvos, virš jo 2 mažomis uniformos sagomis su Vyčiu prisegtas geltonas dirželis. Priekyje prisegamas sausumos, specialiųjų operacijų ir karinių oro pajėgų uniforminės kepurės ženklas.

212.  Išeiginis kostiumas juodos spalvos, susideda iš švarko ir kelnių.

Švarkas – frenčiaus tipo, prigludęs, nugaroje dvi siūlės su avietinės spalvos įsiuvais. Švarkui užsegti skirtas priesiuvas, kurio kraštai iš abiejų pusių su avietinės spalvos audinio įsiuvais. Užsegamas 5 didelėmis uniformos sagomis su Vyčiu. Švarko stačios apykaklės kampai su trikampėliais, apykaklės kraštas ir jos įsiuvimo siūlė – su avietinio audinio įsiuvais. Švarkas su dviem poromis uždėtinių kišenių: viršutinės – krūtinės aukštyje, su figūriniais antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis; kitos – žemiau liemens linijos, su stačiakampiais antkišeniais, užsegamais tokiomis pat sagomis. Švarkas su kostiuminio audinio antpečiais, kurių apačia – iš avietinės spalvos audinio, suformuotas kraštelis, matomas iš viršaus. Rankovės užsibaigia centre į viršų smailėjančiais figūriniais rankogaliais, kurių sujungimo su rankove kraštai su avietinės spalvos įsiuvais.

Kelnės ilgos, tiesaus kirpimo, su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis, o dešinėje užpakalinės kelnių dalies pusėje įleistinė kišenė, užsegama juodos spalvos saga. Kelnių šoninės siūlės su avietinės spalvos lampasais.

213.  Išeiginis paltas juodos spalvos, klasikinio tipo, pusiau prigludusio silueto, šiltintas, su statytomis rankovėmis ir dvieilis, užsegamas 4 poromis didelių uniformos sagų su Vyčiu. Apykaklė atverčiama, su atlapais. Paltas su paltinio audinio antpečiais, kurių apačia iš avietinės spalvos audinio, suformuotas kraštelis, matomas iš viršaus. Rankovės užsibaigia centre į viršų smailėjančiais figūriniais rankogaliais, kurių sujungimo su rankove kraštai iš avietinės spalvos audinio. Paltas nugaroje su vidurio siūle, kuri užsibaigia atviru skeltuku. Paltas žemiau liemens linijos su uždėtinėmis šoninėmis kišenėmis su stačiakampiais antkišeniais.

214.  Išeiginės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, trikotažinės.

215.  Pirštinės – privalomosios karo tarnybos karių kasdieninės ir ceremonijų uniformos elementas.

216Kelnių diržas, uniforminiai pusbačiai ir žieminiai batai – profesinės karo tarnybos karių vyrų kasdieninės ir ceremonijų uniformos elementai.

 

Kariūnių moterų ceremonijų uniformos elementai

 

217.  Išeiginė pilotė juodos spalvos, klasikinio modelio, su atvartais, kurių kraštelis su avietinio audinio įsiuvais.

218.  Išeiginį kostiumą sudaro švarkas, kelnės ir sijonas iš juodos spalvos audinio.

Švarkas frenčiaus tipo, prigludęs, nugaroje dvi siūlės, su avietinės spalvos įsiuvais. Švarkui užsegti skirtas priesiuvas, kurio kraštai iš abiejų pusių su avietinės spalvos audinio įsiuvais. Užsegamas 5 didelėmis uniformos sagomis su Vyčiu. Švarko stačios apykaklės kampai su trikampėliais, o jos kraštas ir įsiuvimo siūlė – su avietinio audinio įsiuvais. Švarkas su dviem poromis kišenių: viršutinės – krūtinės aukštyje, įleistinės, su figūriniais antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis, kitos – žemiau liemens linijos, uždėtinės, su stačiakampiais antkišeniais, užsegamais tokiomis pat sagomis. Švarkas su kostiuminio audinio antpečiais, kurių apačia – iš avietinės spalvos audinio, suformuotas kraštelis, matomas iš viršaus. Rankovės užsibaigia centre į viršų smailėjančiais figūriniais rankogaliais, kurių sujungimo su rankove kraštai – su avietinės spalvos įsiuvais.

Kelnės ilgos, tiesaus kirpimo, su juosmeniu ir šoninėmis įleistinėmis kišenėmis. Kelnių šoninės siūlės – su avietinės spalvos lampasais.

Sijonas tiesaus kirpimo, su kloste nugaroje, kuri pasibaigia skeltuku. Sijono ilgis – dengia kelius (iki kelių apačios).

219.  Išeiginis paltas juodos spalvos, klasikinio tipo, pusiau prigludusio silueto, šiltintas, su statytomis rankovėmis ir dvieilis, užsegamas 3 poromis didelių uniformos sagų su Vyčiu. Apykaklė atverčiama, su atlapais. Paltas su paltinio audinio antpečiais, kurių apačia iš avietinės spalvos audinio, suformuotas kraštelis, matomas iš viršaus. Rankovės užsibaigia centre į viršų smailėjančiais figūriniais rankogaliais, kurių sujungimo su rankove kraštai iš avietinės spalvos audinio. Paltas nugaroje su vidurio siūle, kuri užsibaigia atviru skeltuku. Paltas žemiau liemens linijos su uždėtinėmis šoninėmis kišenėmis su stačiakampiais antkišeniais.

220.  Išeiginės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, trikotažinės.

221.  Pirštinės – privalomosios karo tarnybos karių kasdieninės ir ceremonijų uniformos elementas.

222Kelnių diržas, uniforminiai bateliai ir žieminiai batai – profesinės karo tarnybos karių moterų kasdieninės ir ceremonijų uniformos elementai.

 

IX SKYRIUS

GARBĖS SARGYBOS KUOPOS KARIŲ UNIFORMA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GARBĖS SARGYBOS KUOPOS KARIŲ UNIFORMŲ RŪŠYS IR AKSESUARAI

 

223.  Garbės sargybos kuopos karių uniformos skirstomos į: sausumos pajėgų būrio karininko ir kareivio uniformas, karinių oro pajėgų būrio karininko ir kareivio uniformas, karinių jūrų pajėgų būrio karininko ir jūreivio uniformas.

224.  Uniformos dėvimos su tokiais aksesuarais: išeiginiais antpečiais, antpečiais, trikampėliais, akselbantais, karininko diržu, kardasaičiais, kutais, baltu odiniu diržu:

224.1.  Išeiginiai antpečiai – ant standaus pagrindo, aptraukto geltonos (sausumos pajėgų) arba avietinės (karinių oro pajėgų) spalvos apdailiniu audiniu, pritvirtintos nustatyto pavyzdžio pynutės iš aukso spalvos virvučių (pynutės pynimas toks pat kaip koncertinės uniformos vyresniųjų karininkų pynutės). Antpečiai nuimami – tam kitoje antpečio pusėje centre per visą antpečio ilgį prisiuvama standi juostelė su angele sagai. Prie švarko prisegami maža uniformos saga. Laipsnių skiriamieji ženklai į išeiginius antpečius segami ta pačia tvarka kaip į antpečius.

224.2.  Antpečiai trapecijos formos, suapvalinta viršutine dalimi. Antpečiai su standžiu įdėklu, nuimami. Prie švarko prisegami maža uniformos saga. Antpečiai skirtingi: sausumos pajėgų būrio kareivių uniformų antpečių viršutinė dalis iš samanų spalvos, apatinė dalis – iš geltonos spalvos audinio, suformuotas kraštelis, matomas iš viršaus; karinių oro pajėgų būrio kareivių uniformų antpečių viršutinė dalis iš tamsiai mėlynos spalvos audinio, apatinė dalis – iš avietinės spalvos audinio, suformuotas kraštelis, matomas iš viršaus.

Garbės sargybos kuopos kareivių uniformos antpečiai be laipsnių skiriamųjų ženklų.

224.3Trikampėliai – su aukso spalvos Gediminaičių stulpais tokių spalvų fone:

sausumos pajėgų ir karinių oro pajėgų karininkų – juodame;

Garbės sargybos kuopos sausumos pajėgų būrio kareivių – geltoname;

Garbės sargybos kuopos karinių oro pajėgų būrio kareivių – avietiniame.

224.4Akselbantai – ant peties tvirtinamas aprangos elementas, kurį sudaro aukso spalvos pynutė ir virvutės, prie vienos iš kurių galo tvirtinamas metalinis antgalis. Metalinis antgalis aukso spalvos, kulkos formos, su dviem sidabro spalvos ąžuolo šakelėmis.

Viengubi akselbantai – su viena pynute ir vienu metaliniu antgaliu.

Dvigubi akselbantai – su dviem pynutėmis ir dviem metaliniais antgaliais.

224.5Karininko diržas – geltonai rudos spalvos nustatytu tautiniu raštu austa juosta, užsegama apskrita sagtimi su reljefiniu Vyčio ženklu, apjuostu ąžuolo lapų vainiku. Sagtis aukso spalvos metalo.

224.6Kardasaičiai – dviejų skirtingų ilgių (trumpas ir ilgas), aukso spalvos dirželiai su karabino tipo aukso spalvos sagtele kardui prisegti.

224.7Kutas – aukso spalvos, pritvirtintas prie juodos spalvos odinio dirželio. Dirželis per visą ilgį nusiūtas trimis lygiagrečiomis Lietuvos valstybės vėliavos spalvų siūlėmis.

224.8Baltas odinis diržas – platus, iš natūralios odos, užsegamas metaline sagtimi, komplektuojamas su šovinine ir peilio-durklo makštimi.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

GARBĖS SARGYBOS KUOPOS SAUSUMOS PAJĖGŲ BŪRIO KARININKO IR KAREIVIO UNIFORMOS ELEMENTAI

 

Garbės sargybos kuopos sausumos pajėgų būrio karininko uniforma

 

225.  Sausumos pajėgų būrio karininko uniformą sudaro: uniforminė kepurė, uniforminis kostiumas, balti marškinaičiai, balta apykaklė, milinė, išeiginės pirštinės, baltos odinės pirštinės, auliniai batai.

226.  Uniforminė kepurė iš samanų spalvos audinio, su plokščiu viršugalviu ir kietu lankeliu. Kepurės viršugalvio, šonelių ir lankelio sujungimo siūlės su geltonos spalvos įsiuvais. Snapelis kietas, juodos spalvos, virš jo 2 mažomis uniformos sagomis prisegtas pintas geltonos spalvos dirželis. Priekyje, virš dirželio, prisegtas uniforminės kepurės ženklas.

227.  Uniforminis kostiumas iš samanų spalvos audinio. Kostiumas susideda iš dviejų dalių – švarko ir kelnių.

Švarkas – frenčiaus tipo, prigludęs, nugaros siūlė baigiasi skeltuku. Užsegamas 6 didelėmis uniformos sagomis, kurių apatinė – po diržu. Švarkas su dviem poromis uždėtinių kišenių: viršutinės kišenės – krūtinės aukštyje, su figūriniais antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis; kitos – žemiau liemens linijos, su stačiakampiais antkišeniais, užsegamais tokiomis pat sagomis. Švarko rankovės su figūriniais į viršų smailėjančiais rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlė su geltonais įsiuvais. Prie švarko pečių prisiūtos juostelės, skirtos išeiginiams antpečiams užsidėti.

Kelnės – bridžių tipo, paplatintos viršutinėje dalyje iki kelių ir aptemtos apačioje, baigiasi kilpa. Šoninėje siūlėje – geltonas įsiuvas. Paplatintas kelnių juosmuo ties nugara suveržiamas raišteliais. Yra gilios šoninės kišenės.

228.  Balti marškinaičiai – klasikiniai, uždara apykakle iš baltos spalvos trikotažo, ilgomis ir trumpomis rankovėmis.

229.  Balta apykaklė – stačiakampio formos gaminys, suformuotas iš baltos spalvos audinio.

230.  Milinė siuvama iš tamsios samanų spalvos vilnonio audinio. Milinė įimta per liemenį, su asimetriniu užsegimu dešinėje pusėje. Užsegama dviem eilėmis didelių uniformos sagų, po 6 kiekvienoje eilėje. Sagos išdėstytos nuo liemens linijos aukštyn platėjančiai. Viršutinės sagos – ties apykakle. Nugaroje milinė su gilia prasidedančia nuo apykaklės abipuse kloste, kuri ties liemeniu užsiūta. Klostės apačia su skeltuku, su 5 mažomis uniformos sagomis ant jo. Nugaroje yra du vienas ant kito užeinantys dirželiai, prisegami 3 didelėmis uniformos sagomis. Milinės priekyje, žemiau liemens linijos, – dvi įleistinės kišenės su stačiakampio formos antkišeniais. Milinės rankovės – su atvartais, jų kraštai su geltonais įsiuvais. Pečių srityje prisiūtos juostelės išeiginiams antpečiams.

231.  Išeiginės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, trikotažinės.

232.  Baltos odinės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, odinės.

233.  Auliniai batai – juodi, natūralios odos.

234.  Karininko aksesuarai – trikampėliai, išeiginiai antpečiai, dvigubi akselbantai, karininko diržas, kardasaičiai, kutas.

 

Garbės sargybos kuopos sausumos pajėgų būrio kareivio uniforma

 

235.  Sausumos pajėgų būrio kareivio uniformą sudaro: uniforminė kepurė, uniforminis kostiumas, balti marškinaičiai, balta apykaklė, milinė, išeiginės pirštinės, baltos odinės pirštinės, auliniai batai.

236.  Uniforminė kepurė iš samanų spalvos audinio, su plokščiu viršugalviu ir kietu lankeliu. Kepurės viršugalvio, šonelių ir lankelio sujungimo siūlės su geltonos spalvos įsiuvais. Snapelis kietas, juodos spalvos, virš jo 2 mažomis uniformos sagomis prisegtas juodas odinis dirželis. Priekyje, virš dirželio, prisegtas uniforminės kepurės ženklas.

237.  Uniforminis kostiumas iš samanų spalvos audinio. Kostiumas susideda iš dviejų dalių – švarko ir kelnių.

Švarkas – frenčiaus tipo, prigludęs, nugaros siūlė baigiasi skeltuku. Užsegamas 6 didelėmis uniformos sagomis, kurių apatinė – po diržu. Prie stačios apykaklės kampų tvirtinami trikampėliai. Švarkas su dviem poromis uždėtinių kišenių: viršutinės kišenės – krūtinės aukštyje, su figūriniais antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis; kitos – žemiau liemens linijos, su stačiakampiais antkišeniais, užsegamais tokiomis pat sagomis. Švarko rankovės su figūriniais į viršų smailėjančiais rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlė su geltonais įsiuvais. Prie švarko pečių prisiūtos juostelės, skirtos išeiginiams antpečiams užsidėti.

Kelnės – bridžių tipo, paplatintos viršutinėje dalyje iki kelių ir aptemtos apačioje, baigiasi kilpa. Šoninėje siūlėje – geltonas įsiuvas. Paplatintas kelnių juosmuo ties nugara suveržiamas raišteliais. Yra gilios šoninės kišenės.

238.  Balti marškinaičiai – klasikiniai, uždara apykakle iš baltos spalvos trikotažo, ilgomis ir trumpomis rankovėmis.

239.  Balta apykaklė – stačiakampio formos gaminys, suformuotas iš baltos spalvos audinio.

240.  Milinė siuvama iš tamsios samanų spalvos vilnonio audinio. Milinė įimta per liemenį, su asimetriniu užsegimu dešinėje pusėje. Milinė užsegama 5 paslėptais kabliukais, o priekyje prisiūtos užsegimą imituojančios 5 didelės uniformos sagos. Nugaroje milinė su gilia prasidedančia nuo apykaklės abipuse kloste, kuri ties liemeniu užsiūta. Klostė pasibaigia skeltuku, su 5 mažomis uniformos sagomis ant jo. Nugaroje yra du vienas ant kito užeinantys dirželiai, prisegami 3 didelėmis uniformos sagomis. Milinės rankovės – su atvartais, jų kraštai su geltonais įsiuvais. Milinės priekyje, žemiau liemens linijos, – dvi įleistinės įstrižos kišenės. Pečių srityje įsiūti antpečiai iš milinės audinio, su geltonos spalvos apsiuvu. Antpečiai prisegami mažomis uniformos sagomis.

241.  Išeiginės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, trikotažinės.

242.  Baltos odinės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, odinės.

243.  Auliniai batai – juodi, natūralios odos.

244.  Kareivio aksesuarai – trikampėliai, antpečiai, viengubi akselbantai, baltas odinis diržas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

GARBĖS SARGYBOS KUOPOS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ BŪRIO KARININKO IR KAREIVIO UNIFORMOS

 

Garbės sargybos kuopos karinių oro pajėgų būrio karininko uniforma

 

245.  Karinių oro pajėgų būrio karininko uniformą sudaro: uniforminė kepurė, uniforminis kostiumas, išeiginiai marškiniai, kaklaraištis, balti marškinaičiai, milinė, išeiginės pirštinės, baltos odinės pirštinės, uniforminiai pusbačiai, žieminiai batai.

246.  Uniforminė kepurė iš tamsiai mėlynos spalvos audinio, su plokščiu viršugalviu ir kietu lankeliu. Kepurės viršugalvio, šonelių ir lankelio sujungimo siūlės paryškintos avietinės spalvos įsiuvais. Snapelis kietas, juodos spalvos, virš jo 2 mažomis uniformos sagomis prisegtas pintas geltonos spalvos dirželis. Priekyje, virš dirželio, prisegtas uniforminės kepurės ženklas.

247.  Uniforminis kostiumas iš tamsiai mėlynos spalvos audinio. Kostiumas susideda iš dviejų dalių – švarko ir kelnių.

Švarkas prigludusio silueto, apykaklė su atvartais, nugaros siūlė baigiasi skeltuku, užsegamas 5 didelėmis uniformos sagomis. Švarkas – su dviem poromis kišenių: viršutinės – krūtinės aukštyje, uždėtinės, su stačiakampio formos antkišeniais, kitos – žemiau liemens linijos, įleistinės, su stačiakampio formos antkišeniais, užsegamais paslėptinėmis sagomis. Švarko rankovės su figūriniais į viršų smailėjančiais rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlė su avietiniais įsiuvais. Švarko apykaklės atvartuose – trikampėliai. Prie švarko pečių prisiūtos juostelės, skirtos išeiginiams antpečiams užsidėti.

Kelnės – tiesaus kirpimo, su paplatintu juosmeniu, ties nugara suveržiamu raišteliais. Kelnės su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis, o šoninėse siūlėse įsiūti avietinės spalvos įsiuvai.

248.  Išeiginiai marškiniai baltos spalvos, klasikinio modelio, ilgomis rankovėmis, pusiau prigludę, su uždėtinėmis kišenėmis ties krūtine.

249.  Balti marškinaičiai – klasikiniai, uždara apykakle iš baltos spalvos trikotažo, ilgomis ir trumpomis rankovėmis.

250.  Kaklaraištis juodos spalvos, klasikinio modelio.

251.  Karininko milinė iš tamsiai mėlynos spalvos audinio, įimta per liemenį, su asimetriniu užsegimu dešinėje pusėje. Užsegama dviem eilėmis didelių uniformos sagų, po 6 kiekvienoje eilėje. Sagos išdėstytos nuo liemens linijos aukštyn platėjančiai. Viršutinės sagos – ties apykakle. Nugaroje milinė su gilia prasidedančia nuo apykaklės abipuse kloste, kuri ties liemeniu užsiūta. Klostės apačia su skeltuku, su 5 mažomis uniformos sagomis ant jo. Nugaroje yra du vienas ant kito užeinantys dirželiai, prisegami 3 didelėmis uniformos sagomis. Milinės priekyje, žemiau liemens linijos, – dvi įleistinės kišenės su stačiakampio formos antkišeniais. Milinės rankovės – su atvartais, kurių kraštai – su avietiniais įsiuvais. Prie milinės pečių prisiūtos juostelės, skirtos išeiginiams antpečiams užsidėti.

252.  Išeiginės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, trikotažinės.

253.  Baltos odinės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, odinės.

254.  Uniforminiai pusbačiai klasikinio stiliaus, iš natūralios odos, suvarstomi, juodos spalvos.

255.  Žieminiai batai – klasikinio stiliaus, natūralios odos šiltinti aulinukai, užsegami užtrauktuku, juodos spalvos.

256.  Karininko aksesuarai – trikampėliai, išeiginiai antpečiai, dvigubi akselbantai, karininko diržas, kardasaičiai, kutas.

 

Garbės sargybos kuopos karinių oro pajėgų būrio kareivio uniforma

 

257.  Karinių oro pajėgų būrio kareivio uniformą sudaro: uniforminė kepurė, uniforminis kostiumas, balti marškinaičiai, balta apykaklė, milinė, išeiginės pirštinės, baltos odinės pirštinės, auliniai batai.

258.  Uniforminė kepurė iš tamsiai mėlynos spalvos audinio, su plokščiu viršugalviu ir kietu lankeliu. Kepurės viršugalvio, šonelių ir lankelio sujungimo siūlės paryškintos avietinės spalvos įsiuvais. Snapelis kietas, juodos spalvos, virš jo 2 mažomis uniformos sagomis prisegtas juodas odinis dirželis. Priekyje, virš dirželio, prisegtas uniforminės kepurės ženklas.

259.  Uniforminis kostiumas iš tamsiai mėlynos spalvos audinio. Kostiumas susideda iš dviejų dalių – švarko ir kelnių.

Švarkas – frenčiaus tipo, prigludęs, nugaros siūlė baigiasi skeltuku. Užsegamas 6 didelėmis uniformos sagomis, kurių apatinė – po diržu. Prie stačios apykaklės kampų tvirtinami trikampėliai. Švarkas su dviem poromis uždėtinių kišenių: viršutinės kišenės – krūtinės aukštyje su figūriniais antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis; kitos – žemiau liemens linijos, su stačiakampiais antkišeniais, užsegamais tokiomis pat sagomis. Švarko rankovės su figūriniais į viršų smailėjančiais rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlė su avietinės spalvos įsiuvais. Prie švarko pečių prisiūtos juostelės, skirtos antpečiams užsidėti.

Kelnės – bridžių tipo, paplatintos viršutinėje dalyje iki kelių ir aptemtos apačioje, baigiasi kilpa. Šoninėje siūlėje – avietinės spalvos įsiuvas. Paplatintas kelnių juosmuo ties nugara suveržiamas raišteliais. Yra gilios šoninės kišenės.

260.  Balti marškinaičiai – klasikiniai, uždara apykakle iš baltos spalvos trikotažo, ilgomis ir trumpomis rankovėmis.

261.  Balta apykaklė – stačiakampio formos gaminys, suformuotas iš baltos spalvos audinio.

262.  Milinė iš tamsiai mėlynos spalvos audinio, įimta per liemenį, su asimetriniu užsegimu dešinėje pusėje. Milinė užsegama 5 paslėptais kabliukais, o priekyje užsegimą imituojančios 5 didelės uniformos sagos. Nugaroje milinė su gilia prasidedančia nuo apykaklės abipuse kloste, kuri ties liemeniu užsiūta. Klostė pasibaigia skeltuku, su 5 mažomis uniformos sagomis ant jo. Nugaroje du vienas ant kito užeinantys dirželiai, prisegami 3 didelėmis uniformos sagomis. Milinės rankovės – su atvartais, kurių kraštai – su avietiniais įsiuvais. Milinės priekyje, žemiau liemens linijos, – dvi įleistinės įstrižos kišenės. Pečių srityje įsiūti antpečiai iš milinės audinio, su avietinės spalvos apsiuvu. Antpečiai prisegami mažomis uniformos sagomis.

263.  Išeiginės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, trikotažinės.

264.  Baltos odinės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, odinės.

265.  Auliniai batai – ilgi, juodos spalvos.

266.  Kareivio aksesuarai – trikampėliai, antpečiai, viengubi akselbantai, baltas odinis diržas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

GARBĖS SARGYBOS KUOPOS KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ BŪRIO KARININKO IR KAREIVIO UNIFORMOS

 

Garbės sargybos kuopos karinių jūrų pajėgų būrio karininko uniforma

 

267.  Karinių jūrų pajėgų būrio karininko uniformą sudaro: uniforminė kepurė, uniforminis kostiumas, išeiginiai marškiniai, balti marškinaičiai, kaklaraištis, milinė, išeiginės pirštinės, baltos odinės pirštinės, uniforminiai pusbačiai, žieminiai batai.

268.  Uniforminė kepurė baltos spalvos, su juodu lankeliu ir juodu kietu snapeliu. Virš kepurės snapelio mažomis uniformos sagomis segamas pintas geltonos spalvos dirželis. Priekyje, virš dirželio, segamas karininkų kepurės ženklas

269.  Uniforminis kostiumas susideda iš juodo audinio švarko ir kelnių.

Švarkas – pusiau prigludusio silueto, dvieilis, užsegamas 3 poromis didelių uniformos sagų. Švarko apykaklė atlenkiama, su atvartais, atvartų kampai platesni už apykaklės. Švarkas – su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis žemiau liemens linijos, uždengtomis stačiakampiais antkišeniais. Laipsnių skiriamieji ženklai tvirtinami ant rankovių – laipsnių skiriamosios juostelės prisiuvamos lygiagrečiai apatiniam jos kraštui.

Kostiumo kelnės tiesaus kirpimo, su šoninėmis ir dviem įleistinėmis kišenėmis nugarinėje dalyje, uždengtomis figūriniais antkišeniais. Kelnės dėvimos su juodu diržu, užsegamu geltono metalo sagtimi.

270.  Išeiginiai marškiniai klasikinio modelio, baltos spalvos, pusiau prigludę, su uždėtinėmis kišenėmis ties krūtine. Marškiniai ilgomis rankovėmis.

271.  Balti marškinaičiai – klasikiniai, uždara apykakle, iš trikotažo, ilgomis ir trumpomis rankovėmis.

272.  Kaklaraištis juodos spalvos, klasikinio modelio.

273.  Karininko milinė juodos spalvos, įimta per liemenį, su asimetriniu užsegimu dešinėje pusėje. Užsegama dviem eilėmis didelių uniformos sagų, po 6 kiekvienoje eilėje. Sagos išdėstytos nuo liemens linijos aukštyn platėjančiai. Viršutinės sagos – ties apykakle. Nugaroje milinė su gilia prasidedančia nuo apykaklės abipuse kloste, kuri ties liemeniu užsiūta. Klostės apačia su skeltuku, su 5 mažomis uniformos sagomis ant jo. Nugaroje yra du vienas ant kito užeinantys dirželiai, prisegti 3 didelėmis uniformos sagomis. Milinės priekyje, žemiau liemens linijos, – dvi įleistinės kišenės su stačiakampio formos antkišeniais. Ant milinės rankovių, lygiagrečiai apatiniam jos kraštui, žymimi laipsnių skiriamieji ženklai.

274.  Išeiginės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, trikotažinės.

275.  Baltos odinės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, odinės.

276.  Uniforminiai pusbačiai klasikinio stiliaus, iš natūralios odos, suvarstomi, juodos spalvos.

277.  Žieminiai batai – klasikinio stiliaus, natūralios odos šiltinti aulinukai, užsegami užtrauktuku, juodos spalvos

278.  Karininko aksesuarai – karininko diržas, kardasaičiai, kutai.

 

Garbės sargybos kuopos karinių jūrų pajėgų būrio jūreivio uniforma

 

279.  Karinių jūrų pajėgų būrio jūreivio uniformą sudaro: balta besnapė kepurė, juoda besnapė kepurė, balta jūreivio palaidinė, juoda jūreivio palaidinė, jūreivio kelnės, balti marškinaičiai, jūreivio komplektas, puspaltis, išeiginis šalikas, išeiginės pirštinės, baltos odinės pirštinės, aulinukai, blauzdinės.

280.  Balta besnapė kepurė – su plokščiu viršugalviu iš balto audinio ir juodu kietu lankeliu. Lankelis apjuostas juodu kaspinu su aukso spalvos raidėmis KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS, nuo kurio nusitęsia kaspino galai. Kepurės priekyje prisegtas besnapės kepurės ženklas.

281.  Juoda besnapė kepurė – su plokščiu viršugalviu iš juodo audinio ir juodu kietu lankeliu. Lankelis apjuostas juodu kaspinu su aukso spalvos raidėmis KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS, nuo kurio nusitęsia kaspino galai. Kepurės priekyje prisegtas besnapės kepurės ženklas.

282.  Balta jūreivio palaidinė – tiesaus kirpimo, statytomis rankovėmis, su rankogaliais ir didele jūreiviška apykakle. Palaidinė su balto audinio stačiakampio formos antpečiais.

283.  Jūreivio juoda palaidinė tiesaus kirpimo, statytomis rankovėmis, su rankogaliais ir didele jūreiviška apykakle. Palaidinė su juodo audinio stačiakampio formos antpečiais.

284.  Jūreivio kelnės – juodos spalvos, specialaus kirpimo, t. y. su užsegimu abiejuose šonuose ir specialios konstrukcijos kišenėmis; juosmuo suformuotas iš pagrindinių detalių, nusiuvant klosteles.

285.  Balti marškinaičiai – klasikiniai, uždara apykakle, iš trikotažo, ilgomis ir trumpomis rankovėmis.

286.  Jūreivio komplektą sudaro mėlynos spalvos jūreiviška apykaklė ir rankogaliai. Apykaklės kontūras apvestas trimis lygiagrečiomis baltomis juostelėmis, apykaklės kampuose – balti Gediminaičių stulpai.

287.  Puspaltis – juodos spalvos audinio, šiltintas, tiesaus kirpimo, dvieilis, su 5 poromis didelių uniformos sagų. Priekyje žemiau liemens linijos – įleistinės kišenės su stačiakampiais antkišeniais. Nugara su papete, vidurio siūle ir dirželiu ties liemeniu, prisegamu dviem didelėmis uniformos sagomis. Į rankovių prisiuvimo siūles įleisti trapecijos formos antsiuvai suapvalintomis viršutinėmis dalimis, prisegti mažomis uniformos sagomis.

288.  Išeiginis šalikas – trikotažinis, baltos spalvos.

289.  Išeiginės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, trikotažinės.

290.  Baltos odinės pirštinės – baltos spalvos, pirštuotos, odinės.

291.  Aulinukai klasikinio modelio, juodos spalvos, suvarstomi.

292.  Blauzdinės – baltos spalvos, suvarstomos šonuose, iš natūralios odos.

293.  Jūreivio aksesuarai – baltas odinis diržas, viengubi akselbantai.

 

X SKYRIUS

KONCERTINĖ UNIFORMA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KONCERTINIŲ UNIFORMŲ RŪŠYS IR AKSESUARAI

 

294.  Koncertinės uniformos skirstomos į sausumos, karinių oro ir karinių jūrų pajėgų koncertines uniformas.

295.  Koncertinės uniformos aksesuarai: karininko – trikampėliai, išeiginiai antpečiai su laipsnių skiriamaisiais ženklais (sausumos ir karinių oro pajėgų), išeiginiai antpečiai (karinių jūrų pajėgų), laipsnių skiriamosios juostelės (karinių jūrų pajėgų), movos su laipsnių skiriamaisiais ženklais, koncertiniai akselbantai, karininko diržas (sausumos pajėgų); ne karininko – trikampėliai (sausumos ir karinių oro pajėgų), antpečiai ir movos su lyros ženklu, koncertiniai akselbantai, baltas odinis diržas (sausumos pajėgų):

295.1.  Išeiginiai antpečiai – ant standaus pagrindo, aptraukto geltonos spalvos audiniu, pritvirtintos nustatyto pavyzdžio pynutės iš aukso spalvos virvučių (jaunesniųjų karininkų pynutė nupinta iš dviejų vienodų tarpusavyje lygiagrečiai sutvirtintų virvučių, antpečio kraštai viso perimetro ilgiu apjuosti tokiomis pat dviem lygiagrečiai sutvirtintomis virvutėmis, vyresniųjų karininkų pynutė nupinta iš keturių vienodų tarpusavyje lygiagrečiai sutvirtintų virvučių). Antpečiai nuimami – tam kitoje antpečio pusėje centre per visą antpečio ilgį prisiuvama standi juostelė su angele sagai.

295.2Trikampėliai, antpečiai ir movos – kaip profesinės karo tarnybos karių uniformos.

295.3.  Lyros ženklas – stilizuotas lyros ženklas, iš aukso spalvos metalo.

295.4Koncertiniai akselbantai – tarpusavyje sujungtos dvi aukso spalvos pynutės ir virvutės, prie kurių galų pritvirtinti du kutai.

295.5Karininko diržas – Garbės sargybos kuopos karių uniformos elementas.

295.6.  Baltas odinis diržas – Garbės sargybos kuopos karių uniformos elementas (tik be šovininės ir peilio-durklo makšties).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VISIEMS MUZIKANTAMS VIENODI KONCERTINĖS UNIFORMOS ELEMENTAI

 

296.  Beretė, kaklaraištis (vyrams), kaklajuostė (moterims), balti marškinaičiai (vyrams), kelnių diržas, žieminiai batai – profesinės karo tarnybos karių kasdieninės ir ceremonijų uniformos elementai.

297.  Išeiginiai marškiniai (vyrams), išeiginės palaidinukės (moterims), išeiginis šalikas, išeiginės pirštinės – karinių jūrų pajėgų profesinės karo tarnybos karių ceremonijų uniformos elementai.

298.  Baltos odinės pirštinės – Garbės sargybos kuopos karių uniformos elementas.

299.  Koncertiniai pusbačiai (vyrams) – klasikinio stiliaus, iš natūralios lakinės odos, suvarstomi, juodos spalvos.

300.  Koncertiniai bateliai (moterims) – klasikinio stiliaus natūralios lakinės odos laiveliai, su vidutinio aukščio pakulne, juodos spalvos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SAUSUMOS PAJĖGŲ KONCERTINĖ UNIFORMA

 

Sausumos pajėgų muzikantų vyrų koncertinė uniforma

 

301.  Sausumos pajėgų muzikantų vyrų koncertinę uniformą sudaro: beretė, uniforminė kepurė, koncertinis kostiumas, išeiginiai marškiniai, uniforminiai marškiniai, balti marškinaičiai, kaklaraištis, lietpaltis, milinė, išeiginis šalikas, išeiginės pirštinės, baltos odinės pirštinės, kelnių diržas, karininko diržas, baltas odinis diržas, koncertiniai pusbačiai, žieminiai batai.

302.  Koncertinį kostiumą sudaro švarkas ir kelnės iš samanų spalvos audinio.

Švarkas pusiau prigludusio silueto, su kiek paaukštintu užsegimu su 5 didelėmis uniformos sagomis. Švarko apykaklė atlenkiama, su atvartais. Švarkas su dviem poromis uždėtinių kišenių: viršutinės kišenės – krūtinės aukštyje su figūriniais antkišeniais, apatinės – žemiau liemens linijos, erdvinės, su stačiakampiais antkišeniais. Visi antkišeniai užsegami mažomis uniformos sagomis. Rankovės statytos, su pridurtais figūriniais rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlėje geltoni įsiuvai. Prie švarko pečių prisiūtos juostelės, skirtos išeiginiams antpečiams (karininkams) arba antpečiams (ne karininkams) užsidėti.

Kelnės tiesaus kirpimo, su geltonos spalvos lampasais ant šoninių kelnių siūlių. Kelnių nugarinėje dalyje – 2 įleistinės kišenės, uždengtos figūriniais antkišeniais.

303.  Milinės siuvamos iš tamsios samanų spalvos vilnonio audinio ir yra dviejų modelių (kapelmeisterio ir orkestranto). Kapelmeisterio milinė – Garbės sargybos kuopos sausumos pajėgų būrio karininko uniformos elementas. Orkestranto milinė – Garbės sargybos kuopos sausumos pajėgų būrio kareivio uniformos elementas.

304.  Uniforminė kepurė, uniforminiai marškiniai, lietpaltis – sausumos ir specialiųjų operacijų pajėgų profesinės karo tarnybos karių vyrų kasdieninės ir ceremonijų uniformos elementai.


 

Sausumos pajėgų muzikančių moterų koncertinė uniforma

 

305.  Sausumos pajėgų muzikančių moterų koncertinę uniformą sudaro: beretė, uniforminė kepuraitė, koncertinis kostiumas, išeiginės palaidinukės, uniforminės palaidinukės, kaklajuostė, lietpaltis, milinė, išeiginis šalikas, išeiginės pirštinės, baltos odinės pirštinės, kelnių diržas, baltas odinis diržas, koncertiniai bateliai ir žieminiai batai.

306.  Koncertinį kostiumą sudaro švarkas ir koncertinės kelnės iš samanų spalvos audinio.

Švarkas pusiau prigludusio silueto, užsegamas 5 didelėmis uniformos sagomis. Švarko apykaklė atlenkiama, su atvartais. Švarkas – su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis žemiau liemens linijos, uždengtomis stačiakampiais antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis. Rankovės statytos. Prie švarko pečių prisiūtos juostelės, skirtos išeiginiams antpečiams (karininkėms) arba antpečiams (ne karininkėms) užsidėti.

Kelnės tiesaus kirpimo, su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis ir geltonos spalvos lampasais ant šoninių kelnių siūlių.

307.  Milinė siuvama iš tamsios samanų spalvos vilnonio audinio, pusiau prigludusio silueto, su asimetriniu užsegimu kairėje pusėje. Milinės užsegimas dvieilis (užsegama 3 poromis didelių uniformos sagų su Vyčiu). Milinė nugaroje su vidurio siūle, kuri užsibaigia atviru skeltuku. Nugaroje yra du vienas ant kito užeinantys dirželiai, prisegami 3 didelėmis uniformos sagomis su Vyčiu. Milinės rankovės – su atvartais, jų kraštai su geltonais įsiuvais. Milinės priekyje, žemiau liemens linijos, – dvi įleistinės įstrižos kišenės. Antpečiai iš milinės audinio, su geltonu apsiuvu.

308.  Uniforminė kepuraitė, uniforminės palaidinukės, lietpaltis – sausumos ir specialiųjų operacijų pajėgų profesinės karo tarnybos karių moterų kasdieninės ir ceremonijų uniformos elementai.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KARINIŲ ORO PAJĖGŲ KONCERTINĖ UNIFORMA

 

Karinių oro pajėgų muzikantų vyrų koncertinė uniforma

 

309.  Karinių oro pajėgų muzikantų vyrų koncertinę uniformą sudaro: pilotė, uniforminė kepurė, koncertinis kostiumas, išeiginiai marškiniai, uniforminiai marškiniai, balti marškinaičiai, kaklaraištis, lietpaltis, išeiginis šalikas, išeiginės pirštinės, baltos odinės pirštinės, kelnių diržas, koncertiniai pusbačiai, žieminiai batai.

310.  Koncertinį kostiumą sudaro švarkas ir kelnės iš tamsiai mėlynos spalvos audinio.

Švarkas pusiau prigludusio silueto, su kiek paaukštintu užsegimu 5 didelėmis uniformos sagomis. Švarko apykaklė atlenkiama, su atvartais. Švarkas su dviem poromis uždėtinių kišenių: viršutinės kišenės – krūtinės aukštyje, su figūriniais antkišeniais, apatinės – žemiau liemens linijos, erdvinės, su stačiakampiais antkišeniais. Visi antkišeniai užsegami mažomis uniformos sagomis. Rankovės statytos. Prie švarko pečių prisiūtos juostelės, skirtos išeiginiams antpečiams (karininkams) arba antpečiams (ne karininkams) užsidėti.

Kostiumo kelnės tiesaus kirpimo. Kelnių nugarinėje dalyje – 2 įleistinės kišenės, uždengtos figūriniais antkišeniais.

311.  Pilotė, uniforminė kepurė, uniforminiai marškiniai, lietpaltis – karinių oro pajėgų profesinės karo tarnybos karių vyrų kasdieninės ir ceremonijų uniformos elementai.

 

Karinių oro pajėgų muzikančių moterų koncertinė uniforma

 

312.  Karinių oro pajėgų muzikančių moterų koncertinę uniformą sudaro: pilotė, uniforminė kepuraitė, koncertinis kostiumas, išeiginės palaidinukės, uniforminės palaidinukės, kaklajuostė, lietpaltis, išeiginis šalikas, išeiginės pirštinės, baltos odinės pirštinės, kelnių diržas, koncertiniai bateliai ir žieminiai batai.

313.  Koncertinį kostiumą sudaro švarkas ir koncertinės kelnės iš tamsiai mėlynos spalvos audinio.

Švarkas pusiau prigludusio silueto, užsegamas 5 didelėmis uniformos sagomis. Švarko apykaklė atlenkiama, su atvartais. Švarkas – su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis žemiau liemens linijos, uždengtomis stačiakampiais antkišeniais, užsegamais mažomis uniformos sagomis. Rankovės statytos. Prie švarko pečių prisiūtos juostelės, skirtos išeiginiams antpečiams (karininkėms) arba antpečiams (ne karininkėms) užsidėti.

Kelnės tiesaus kirpimo, su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis.

314.  Pilotė, uniforminė kepuraitė, uniforminės palaidinukės, lietpaltis – karinių oro pajėgų profesinės karo tarnybos karių moterų kasdieninės ir ceremonijų uniformos elementai.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ KONCERTINĖ UNIFORMA

 

Karinių jūrų pajėgų muzikantų vyrų koncertinė uniforma

 

315.  Karinių jūrų pajėgų muzikantų vyrų koncertinę uniformą sudaro: uniforminė kepurė, pilotė, žieminė kepurė, koncertinis kostiumas, išeiginiai marškiniai, balti marškinaičiai, kaklaraištis, kasdieninė striukė, žieminė striukė, išeiginis šalikas, išeiginės pirštinės, baltos odinės pirštinės, kelnių diržas, koncertiniai pusbačiai, žieminiai batai.

316.  Koncertinis kostiumas susideda iš juodo audinio švarko ir kelnių.

Švarkas – pusiau prigludusio silueto, dvieilis, užsegamas 3 poromis didelių uniformos sagų. Švarko apykaklė atlenkiama, su atvartais, atvartų kampai platesni už apykaklės. Švarkas – su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis žemiau liemens linijos, uždengtomis stačiakampiais antkišeniais. Prie švarko pečių prisiūtos juostelės, skirtos išeiginiams antpečiams (karininkams) arba antpečiams (ne karininkams) užsidėti. Karininkų laipsnių skiriamieji ženklai tvirtinami ant rankovių – laipsnių skiriamosios juostelės prisiuvamos lygiagrečiai apatiniam jos kraštui.

Kostiumo kelnės tiesaus kirpimo, su šoninėmis ir dviem įleistinėmis kišenėmis nugarinėje dalyje, uždengtomis figūriniais antkišeniais.

317.  Uniforminė kepurė, pilotė, žieminė kepurė, kasdieninė striukė, žieminė striukė – karinių jūrų pajėgų profesinės karo tarnybos karių vyrų kasdieninės ir ceremonijų uniformos elementai.

 

Karinių jūrų pajėgų muzikančių moterų koncertinė uniforma

 

318.  Karinių jūrų pajėgų muzikančių moterų koncertinę uniformą sudaro: uniforminė kepuraitė, pilotė, žieminė kepurė, koncertinis kostiumas, išeiginės palaidinukės, kaklajuostė, kasdieninė striukė, žieminė striukė, išeiginis šalikas, išeiginės pirštinės, baltos odinės pirštinės, kelnių diržas, koncertiniai bateliai ir žieminiai batai.

319.  Koncertinį kostiumą sudaro švarkas ir kelnės iš juodo audinio.

Švarkas – pusiau prigludusio silueto, užsegamas 3 didelėmis uniformos sagomis su inkaru. Švarko apykaklė atlenkiama, su atvartais, atvartų kampai platesni už apykaklės. Švarkas – su įleistinėmis kišenėmis žemiau liemens linijos, uždengtomis stačiakampiais antkišeniais. Prie švarko pečių prisiūtos juostelės, skirtos išeiginiams antpečiams (karininkėms) arba antpečiams (ne karininkėms) užsidėti. Karininkių laipsnių skiriamieji ženklai tvirtinami ant rankovių – laipsnių skiriamosios juostelės prisiuvamos lygiagrečiai apatiniam jos kraštui.

Kelnės tiesaus kirpimo su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis.

320.  Uniforminė kepuraitė, pilotė, žieminė kepurė, kasdieninė striukė, žieminė striukė –karinių jūrų pajėgų profesinės karo tarnybos karių moterų kasdieninės ir ceremonijų uniformos elementai.

 

_________________