herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-381 „DĖL LAIDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO KAPINĖSE,

KAPINIŲ TVARKYMO IR LANKYMO APRAŠO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 4 d. Nr. T-17

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 41 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 ir 37 punktais ir 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia :

1. Pakeisti Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-381 „Dėl Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Šiaulių miesto Ginkūnų civilinių kapinių kolumbariumo, keturvietės nišos suteikimo paslaugos mokestis yra 1000 Eur (vienas tūkstantis eurų). Niša suteikiama neterminuotam laikotarpiui. Mokėjimo rekvizitai skelbiami Savivaldybės ir kapinių prižiūrėtojo interneto svetainėse, kapinių informacijos lentose. Gautos lėšos bus skiriamos Šiaulių miesto kapinių kolumbariumų infrastruktūros plėtrai ir kolumbariumų priežiūrai.“;

1.2. pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Ginkūnų civilinių kapinių kolumbariume 34 nišos, esančios dviejuose kolumbariumo moduliuose (įskaičiuojant iki šio sprendimo įsigaliojimo jau  užimtas nišas), yra skiriamos Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams.“

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. T-330 „Dėl Šiaulių miesto kolumbariumo paslaugos kainos nustatymo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas