RC_logo_b

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL valstybės įmonės registrų centro DIREKTORIAUS 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. v-24 „Dėl GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. balandžio 3 d. Nr. VE-241 (1.3 E)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Gyvenamosios vietos deklaravimo taisykles, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Papildau 211 punktu:

211. Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu asmuo, dėl objektyvių priežasčių neturintis galimybių fiziškai atvykti į deklaravimo įstaigą, užpildytą ir pasirašytą Taisyklių 1 priede nustatytos formos deklaraciją arba laisvos formos deklaraciją deklaravimo įstaigai gali pateikti paštu, elektroniniu paštu, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis. Deklaravimo įstaigai kartu su deklaracija turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, išskyrus atvejus, kai deklaracija pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu arba siunčiama per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą, ir jeigu reikia – kiti Taisyklių 17.3–17.11 papunkčiuose nurodyti dokumentai ar jų kopijas. Klausimą dėl deklaracijos priėmimo sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas arba jo pareigas vykdantis deklaravimo įstaigos darbuotojas.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                                Saulius Urbanavičius