HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRO

TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINŲ PROGRAMOS

STATYBOS INŽINIERIAMS, SIEKIANTIEMS EITI BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO STATINIŲ STATYBOS

TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PAREIGAS, PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 10 d. Nr. D1-293

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 11 ir 19 dalimis, statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, 19 punktu,

tvirtinu VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių egzaminų programą statybos inžinieriams, siekiantiems eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Valstybinė atominės energetikos

saugos inspekcija

2017-02-10 raštu Nr. (3.1-32)22.1-99


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-293

 

VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRO

TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINŲ PROGRAMA

STATYBOS INŽINIERIAMS, SIEKIANTIEMS EITI BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO STATINIŲ STATYBOS

TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PAREIGAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Programos pavadinimas: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių egzaminų programa statybos inžinieriams, siekiantiems eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (toliau – Programa).

2. Programos tikslas: nustatyti teisinių žinių, privalomų statybos inžinieriams, siekiantiems eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, apimtį ir detalumą.

3. Programos paskirtis: tikrinti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių statybos inžinierių, siekiančių Lietuvos Respublikoje eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (toliau – Pareiškėjai), teisines žinias.

4. Programos įgyvendinimo būdas: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras pagal šią Programą rengia Pareiškėjų teisinių žinių egzaminų testus. Teisinių žinių egzaminų testų klausimai neskelbiami.

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

 

5. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių statybos inžinieriai, siekiantys Lietuvos Respublikoje eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, privalo išlaikyti VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro suorganizuotą teisinių žinių egzaminą, kurio metu jų teisinės žinios tikrinamos testais, parengtais pagal teisinių žinių egzaminų programą, kurios temos nurodytos lentelėje.

 

III SKYRIUS

TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINŲ PROGRAMA

6. Pareiškėjo teisinės žinios vertinamos pagal Programos temas, nurodytas lentelėje:

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Nuoroda į teisės aktą

1.

Branduolinės energijos įstatymo sąvokos:

avarinė parengtis, branduolinė (atominė) elektrinė, branduolinė avarija, branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokas, branduolinės energetikos objektas, branduolinės energetikos objektą eksploatuojanti organizacija, branduolinės energetikos objekto, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga, branduolinės energetikos objekto eksploatavimas, branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimas, branduolinės energetikos objekto modifikacija, branduolinės energetikos objekto projektas, branduolinės energetikos objekto statiniai, branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų saugykla, licencija, licencijos turėtojas, riboto patekimo zona, sanitarinė apsaugos zona, saugoma zona.

Branduolinės energijos įstatymas

2 str. [7.2]

2.

Branduolinės saugos, radiacinės saugos, fizinės saugos, veiklos su branduolinėmis medžiagomis ir kitos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinis reglamentavimas:

2.1. pagrindiniai Lietuvos Respublikos įstatymai, kuriuose nustatytas radiacinės saugos, fizinės saugos, veiklos su branduolinėmis medžiagomis ir kitos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinis reglamentavimas;

2.2. valstybės įstaiga, atliekanti branduolinės saugos, radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje, branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės, branduolinių medžiagų, kurių kiekis viršija Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytą kiekį, ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, kitos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinio reglamentavimo ir priežiūros funkcijas.

 

 

 

 

 

Branduolinės energijos įstatymas 19 str., 1d;

 

 

19 str. 2 d. [7.2]

3.

Branduolinės energetikos objektų projektavimo ir statybos specialiosios sąlygos:

3.1. branduolinės energetikos objekto projektavimo teisinės prielaidos;

3.2. branduolinės energetikos objekto projekto derinimo (tvirtinimo) tvarka;

 

 

 

 

 

 

3.3 leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo tvarka.

 

Branduolinės energijos įstatymas 25 str. [7.2];

Branduolinės energijos įstatymas 26 str. [7.2], Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašas [7.7];

Branduolinės energijos įstatymas 27 str. [7.2];

Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklės [7.8]

 

4.

Branduolinės energetikos objektų eksploatavimas:

branduolinės energetikos objekto eksploatavimo pradžia.

Branduolinės energijos įstatymas 29 str. 1 d. [7.2]

5.

Branduolinės energetikos objekto fizinė sauga:

5.1. fizinės saugos tikslai;

 

5.2. branduolinės energetikos objekto apsaugos zonos;

5.3. prevencinės priemonės branduolinės energetikos objekto fizinei saugai užtikrinti.

 

Branduolinės energijos įstatymas 33 str.;

34 str.,

36 str. [7.2]

6.

Branduolinės saugos įstatymo pagrindinės sąvokos:

branduolinė sauga, branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti, branduolinės energetikos objekto saugos analizės ataskaita, saugai svarbios branduolinės energetikos objekto konstrukcijos, sistemos ir komponentai.

 

Branduolinės saugos įstatymas 2 str. [7.3]

7.

Branduolinės saugos reikalavimai:

7.1. pagrindinės branduolinės saugos reglamentavimo sritys;

 

7.2 branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų sistema;

7.3. atsakomybė už branduolinę saugą;

7.4. teisės aktai, nustatantys branduolinės energetikos objekto statinių statybos dalyvių teises ir pareigas bei reikalavimus šiems asmenims ;

7.5. branduolinės saugos srities veiklos licencijų ir leidimų rūšys;

7.6. branduolinės saugos vertinimo sąvoka, branduolinę saugą vertinantys asmenys ir branduolinės saugos vertinimo etapai;

7.7. branduolinės energetikos objekto veiklos ir kitos su branduolinėmis ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagomis susijusios veiklos saugos analizės ir pagrindimo dokumentai.

 

Branduolinės saugos įstatymas
4 str.;

5 str.;

 

16 str.;

19 str.;

 

 

22 str. 1 ir 2 d.;

30 str.;

 

32 str. [7.3]

8.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas:

8.1. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo sąvokos: radioaktyviosios atliekos, radioaktyviųjų atliekų atliekynas, radioaktyviųjų atliekų saugykla, radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sauga;

8.2. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių aikštelių parinkimo, projektavimo ir statybos principai ir reikalavimai.

 

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas
 2 str.;

 

šeštasis skirsnis [7.4]

9.

Radiacinės saugos pagrindinės sąvokos:

apšvita, branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, darbuotojas, dirbantis su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, jonizuojančioji spinduliuotė.

 

Radiacinės saugos įstatymas

2 str. 1, 2, 3 d.[7.5]

 

10.

Statybos techninės veiklos pagrindinės sritys:

10.1. branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos sritys, kurioms taikomas reikalavimas dėl atestavimo;

10.2 teisės aktai, kurie privalomi visiems branduolinės energetikos objekto statybos dalyviams.

Statybos įstatymas 12 str. 19 d.;

 

8 str. 1 ir 2 d. [7.1]

11.

Branduolinės (atominės) elektrinės sklypo parinkimas ir projekto paruošiamieji darbai.

 

Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymas
13 str. [7.6]

 

12.

Branduolinės energetikos objektų valstybinė priežiūra:

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) kompetencija atliekant branduolinės energetikos objektų valstybinę priežiūrą ir ūkio subjektų patikrinimų turinys.

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.3-2016

2 ir 3 p. [7.11]

 

13.

Saugai svarbūs produktai:

13.1. saugai svarbaus produkto, saugai svarbaus produkto tiekėjo, saugos kultūros apibrėžimai;

 

 

13.2. reikalavimai saugai svarbaus produkto tiekimui.

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016

3.5, 3.6, 3.7;

VI skyrius, Pirmasis skirsnis [7.12]

14.

Branduolinės energetikos objekto modifikacijos:

14.3. modifikacijų atlikimo tvarka branduolinės energetikos objekto statybos ar pripažinimo tinkamu eksploatuoti metu;

 

 

14.4. branduolinės energetikos objekto modifikacijos tikslai;

14.5. modifikacijų kategorijos;

14.6. modifikacijų atlikimo atvejai;

14.7. modifikacijos techninė specifikacija;

14.8. modifikacijos įgyvendinimas.

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.2-2015, IV sk., ketvirtasis skirsnis; 7 p.;

16 p.,

40 ir 41 p.;

49 p.;

66 p. [7.13]

15.

Atominės elektrinės (toliau – AE) elementai:

15.1. neprojektinės ir projektinės avarijų apibrėžimai;

 

 

 

15.2. AE sistemų ir elementų skirstymo principai;

15.3. AE sistemų ir elementų skirstymas pagal atliekamų saugos funkcijų pobūdį;

15.4. saugos klasių skaičius ir turinys pagal AE elementų poveikį saugai.

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010, 5.35 ir  5. 46 p.;

39 p.;

42 p.;

 

43 p. [7.14]

16.

Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga:

16.1. branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos tikslai;

16.2. saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos  užtikrinimo priemonių projektavimo principai.

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.7.1-2014 III sk.;

8 p. [7.16]

17.

Branduolinės energetikos objekto projektavimas:

17.1. teisės aktai, nustatantys papildomus reikalavimus branduolinės energetikos objekto statinio projektavimui;

17.2. informacija pateikiama branduolinės energetikos objekto statinio projekto branduolinės saugos dalyje.

STR 1.04.04:2017 2.1 p.;

 

8 priedas, 44 p. [7.9]

18.

Branduolinės energetikos objekto statybos techninė priežiūra:

19.1. branduolinės energetikos statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos;

 

19.2. saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų ir (arba) statybos vietos perdavimas vieno statybos dalyvio kitam tvarka;

19.3. informacija apie saugai svarbias konstrukcijas, sistemas ir komponentus, kuri turi būti pateikta branduolinės energetikos objekto statinio projekto techninėje specifikacijoje;

19.4. reikalavimai saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų bandymams, patikrinimams ir priežiūrai.

Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.2-2014 9 p.;

25 p.;

 

36 p.;

 

 

VI sk. septintasis skirsnis [7.15]

19.

Branduolinės energetikos objekto užbaigimas:

branduolinės energetikos objekto užbaigimo tvarka.

STR 1.05.01:2017, V skyrius trečiasis skirsnis [7.10]

 

 

IV SKYRIUS

NUORODOS

 

7. Programoje pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

7.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

7.2. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas;

7.5. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas;

7.6. Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatymas;

7.7. Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1873 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statybos ar rekonstravimo projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.8. Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 1165 „Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

7.9. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

7.10. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

7.11. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“, patvirtinti  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“;

7.12. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“, patvirtinti VATESI viršininko 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-13 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“;

7.14. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“, patvirtinti  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“;

7.15. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-22 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtinimo“;

7.16. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“ patvirtinimo“.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS KEITIMAS

 

8. Programa keičiama ar papildoma pasikeitus IV skyriuje nurodytiems teisės aktams, kai toks pasikeitimas darytų įtaką III skyriuje nustatytam programos turiniui.

 

___________