LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2022 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 14 d. Nr. XIV-749

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 metų pajamos, išlaidos ir planuojamas metų rezultatas

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo 2022 metų biudžetą – 5 836 636 tūkst. eurų pajamų, 5 533 499 tūkst. eurų išlaidų (planuojamas metų rezultatas – pajamos viršija išlaidas 303 137 tūkst. eurų) (1 priedas).

 

2 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 metų piniginės įplaukos ir išlaidos, kasos apyvartos lėšos

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 metų pinigines įplaukas, išlaidas (2 priedas) ir 229 949 tūkst. eurų kasos apyvartos lėšų.

 

3 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudų kompensacijų dydžiai 2022 metais

1. Patvirtinti draudėjų nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifą – 1,31 procento (terminuotoms darbo sutartims – 2,03 procento).

2. Patvirtinti šalies bendrąjį nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifą – 0,16 procento.

3. Patvirtinti keturias nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupes ir šioms grupėms priskirtų draudėjų mokamų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifus:

1) I grupė – 0,14 procento;

2) II grupė – 0,47 procento;

3) III grupė – 0,7 procento;

4) IV grupė – 1,4 procento.

4. Patvirtinti apdraustųjų asmenų bendrąjį pensijų, ligos, motinystės socialinio draudimo įmokų tarifą – 12,52 procento ir jo dydžius atskiroms valstybinio socialinio draudimo rūšims:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 1,99 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,81 procento.

5. Patvirtinti savarankiškai dirbančių asmenų pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifus:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 1,99 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,81 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento.

6. Patvirtinti valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus asmenų draudimui Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 1,99 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,81 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento;

5) nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui taikomi šio straipsnio 3 dalyje nustatyti tarifai.

7. Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) veiklos sąnaudų kompensacijos už išmokų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, skyrimą, mokėjimą, pristatymą ir išieškojimą dydį – 1,4 procento nuo šioms išmokoms skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

8. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamų įmokų surinkimą ir pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 499 tūkst. eurų).

9. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už papildomai iš valstybės biudžeto lėšų mokamų įmokų pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,09 procento nuo pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 152 tūkst. eurų).

10. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už sveikatos draudimo įmokų surinkimą ir pervedimą į Privalomojo sveikatos draudimo fondą dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų (tarpusavyje įskaitytų) įmokų sumos (ne daugiau negu 2 382 tūkst. eurų).

11. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Garantinį fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 94 tūkst. eurų).

12. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Ilgalaikio darbo išmokų fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 94 tūkst. eurų).

 

4 straipsnis. Vidutinis šalies darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų 2022 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti

Patvirtinti vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų asmenų 2022 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, dydį – 1 504,10 euro.

 

5 straipsnis. Asignavimai iš valstybės biudžeto

Bendrajai socialinio draudimo pensijos daliai kompensuoti 2022 metais iš valstybės biudžeto skirti 2 389 331 tūkst. eurų, iš jų 21 691 tūkst. eurų – 2020 metų įsipareigojimui padengti.

 

6 straipsnis. Lėšos papildomam individualiosios socialinio draudimo pensijų dalies indeksavimui 2022 metais

Papildomam individualiosios socialinio draudimo pensijų dalies indeksavimui 2022 metais iš Fondo biudžeto skirti 70 000 tūkst. eurų.

 

7 straipsnis. Socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientai ir socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodikliai 2022 metais

Patvirtinti šiuos socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientus ir socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodiklius:

1) pensijų indeksavimo koeficientą – 1,0847;

2) bazinės pensijos dydį – 215,09 euro;

3) našlių pensijos bazinį dydį – 32,00 euro;

4) papildomo individualiosios socialinio draudimo pensijos dalies indeksavimo koeficientą – 1,0424;

5) pensijų apskaitos vieneto vertės dydį – 4,70 euro.

 

8 straipsnis. Fondo biudžeto laikino lėšų trūkumo dengimas

Lėšų, reikalingų valstybinio socialinio draudimo išmokoms, trūkumas dengiamas skolintomis lėšomis arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu – iš kitų šaltinių.

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

Lietuvos Respublikos

valstybinio socialinio draudimo

fondo biudžeto 2022 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

1 priedas

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO

2022 METŲ BIUDŽETAS

Tūkst. Eur

1. Pajamos

5 836 636

1.1. Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

391 080

1.2. Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

2 961 887

1.3. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos

100 147

1.4. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos

1

1.5. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

1 135

1.6. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

2 367 640

1.6.1. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo pagrindinei (bendrajai) pensijos daliai kompensuoti

2 367 640

1.6.2. Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

0

1.7. Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos

14 746

1.8. Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemoje įgytos pensinės teisės

0

1.9. Iš pensijų fondų grąžintos lėšos

0

2. Išlaidos

5 533 499

2.1. Pensijų socialiniam draudimui

4 251 472

2.2. Ligos socialiniam draudimui

427 127

2.3. Motinystės socialiniam draudimui

414 871

2.4. Nedarbo socialiniam draudimui

282 429

2.4.1. Nedarbo draudimo išmokoms

282 429

2.4.2. Dalinio darbo išmokoms

0

2.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

33 198

2.7. Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos

20 000

2.8. Veiklos sąnaudos

104 402

2.8.1. Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos

93 525

2.8.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)

5 000

2.8.3. Kitos Fondo veiklos sąnaudos

5 877

3. Einamųjų metų rezultatas

303 137

 

__________________

 

Lietuvos Respublikos

valstybinio socialinio draudimo

fondo biudžeto 2022 metų rodiklių

patvirtinimo įstatymo

2 priedas

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2022 METŲ PINIGINĖS ĮPLAUKOS IR IŠLAIDOS

 

Tūkst. Eur

1. Įprastinė veikla

285 051

1.1. Įprastinė Fondo veikla

285 051

1.1.1. Pinigų įplaukos

5 790 877

1.1.1.1. Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

384 130

1.1.1.1.4. Nedarbo socialiniam draudimui

303 479

1.1.1.1.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

37 072

1.1.1.1.6. Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis

41 989

1.1.1.1.6.1. Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

36 669

1.1.1.1.6.2. Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis

5 320

1.1.1.1.7. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

47

1.1.1.1.8. Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis

1 543

1.1.1.1.8.1. Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis

1 075

1.1.1.1.8.2. Ligos socialiniam draudimui valstybės lėšomis

245

1.1.1.1.8.3. Motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis

223

1.1.1.2. Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos

2 902 649

1.1.1.2.1. Pensijų socialiniam draudimui

2 022 396

1.1.1.2.2. Ligos socialiniam draudimui

461 031

1.1.1.2.3. Motinystės socialiniam draudimui

419 222

1.1.1.3. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos

99 234

1.1.1.3.1. Pensijų socialiniam draudimui

78 527

1.1.1.3.2. Ligos socialiniam draudimui

10 806

1.1.1.3.3. Motinystės socialiniam draudimui

9 452

1.1.1.3.4. Nedarbo socialiniam draudimui

449

1.1.1.4. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos

1

1.1.1.5. Delspinigiai, palūkanos ir baudos

908

1.1.1.6. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

2 389 331

1.1.1.6.1. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinio draudimo pagrindinei (bendrajai) pensijos daliai kompensuoti

2 389 331

1.1.1.6.2. Kiti asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

0

1.1.1.7. Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamų įplaukos

14 624

1.1.1.7.1. Fondo veiklos sąnaudų kompensavimas už surinktas ir pervestas įmokas, už išmokų skyrimą ir mokėjimą

10 424

1.1.1.7.1.1. Pensijų fondai

644

1.1.1.7.1.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondas

2 291

1.1.1.7.1.4. Garantinis fondas

251

1.1.1.7.1.5. Ilgalaikio darbo išmokų fondas

194

1.1.1.7.1.6. Kitos kompensavimo sumos

7 044

1.1.1.7.2. Kitos veiklos pajamos

4 200

1.1.1.8. Iš Rezervo fondo gautos lėšos

0

1.1.1.9. Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemoje įgytos pensinės teisės

0

1.1.1.10. Iš pensijų fondų grąžintos lėšos

0

1.1.2. Pinigų išlaidos

–5 505 826

1.1.2.1. Pensijų socialiniam draudimui

–4 250 944

1.1.2.2. Ligos socialiniam draudimui

–425 958

1.1.2.3. Motinystės socialiniam draudimui

–414 193

1.1.2.4. Nedarbo socialiniam draudimui

–282 200

1.1.2.4.1. Nedarbo draudimo išmokoms

–282 200

1.1.2.4.2. Dalinio darbo išmokoms

0

1.1.2.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui

–33 140

1.1.2.6. Lėšos, pervedamos į pensijų fondus

0

1.1.2.7. Fondo administravimo įstaigų finansavimas

–93 525

1.1.2.8. Kitos Fondo veiklos sąnaudos

–5 866

1.2. Kita Fondui pavesta veikla

0

1.2.1. Pinigų įplaukos

2 875 736

1.2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos išmokoms finansuoti

470 702

1.2.1.2. Sveikatos draudimo lėšos

1 774 543

1.2.1.3. Pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos

394 610

1.2.1.4. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos

175 143

 

1.2.1.5. Garantinio fondo lėšos

30 369

1.2.1.6. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos

30 369

1.2.1.7. Kitos piniginės įplaukos

0

1.2.2. Piniginės išlaidos

–2 875 736

1.2.2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokos

–470 702

1.2.2.2. Lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą

–1 774 543

1.2.2.3. Pervedamos pensijų kaupimo dalyvių mokamos kaupiamosios pensijų įmokos

–394 610

1.2.2.4. Pervedamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos kaupiamosios pensijų įmokos

–175 143

1.2.2.5. Garantinio fondo lėšos

–30 369

1.2.2.6. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos

–30 369

1.2.2.7. Kitos piniginės išlaidos

0

2. Investicinė veikla

–12 799

2.1. Išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti

–9 927

2.2. Įplaukos, gautos pardavus nematerialųjį turtą

0

2.3. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti

–3 032

2.4. Įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą

160

2.5. Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniams popieriams įsigyti

0

2.6. Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius

0

3. Finansinė veikla

0

3.1. Gautos trumpalaikės paskolos

0

3.2. Grąžintos trumpalaikės paskolos

0

3.3. Gautos ilgalaikės paskolos

0

3.4. Grąžintos ilgalaikės paskolos

0

3.5. Įsipareigojimų pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis padengimas

0

4. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis

272 252

5. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija

0

5.1. Metų pradžioje

1 330 407

5.1.1. Rezervinio fondo lėšos

781 793

5.1.2. Kitos lėšos

548 614

5.2. Pokytis

272 252

5.2.1. Rezervinio fondo lėšų

279 191

5.2.2. Kitų lėšų

–6 939

5.3. Metų pabaigoje

1 602 659

5.3.1. Rezervinio fondo lėšos

1 060 984

5.3.2. Kitos lėšos

541 675

6. Kasos apyvartos lėšos

229 949

 

__________________