Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 m. lapkričio 5 d. NUTARIMO Nr. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 9 d. Nr. 548
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“:

1.  Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2.  Pakeisti 3.6 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„3.6. Atstovybės darbuotojai apdraudžiami sveikatos draudimu. Šiuo draudimu taip pat apdraudžiami kartu su diplomatu gyvenantys Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodyti jo šeimos nariai ir kartu su kitu valstybės tarnautoju gyvenantis jo sutuoktinis ir 3.4 papunktyje nurodyti šeimos nariai (toliau – šeimos nariai). Už diplomato šeimos narius taip pat mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos, jeigu jos turi būti mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 9 dalimi. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos įskaičiuojamos į darbuotojo šeimos nario sveikatos draudimo metų išlaidų normą. Apdraudžiant sveikatos draudimu:“.

3.  Papildyti 5.1.3 papunkčiu:

„5.1.3. būtinų ir rekomenduojamų skiepų ir vaistų nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos.“

4.  Pakeisti 7.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7.1.2. gali būti kompensuojamos (išskyrus šeimos narius) persikėlimo iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką išlaidos, nurodytos 5.1.1–5.1.3 papunkčiuose, 5.2 papunktyje nustatyta tvarka iš valstybės institucijai ar įstaigai, priėmusiai ar perkėlusiai darbuotoją dirbti atstovybėje, skirtų asignavimų;“.

5.  Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Leisti valstybės institucijos ar įstaigos, į atstovybę paskyrusios ar perkėlusios diplomatą, kitą valstybės tarnautoją ar priėmusios dirbti pagal darbo sutartį darbuotoją, vadovui jo nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Lietuvos ekonominę padėtį, valiutų kursų kitimą ar valstybės, kurioje yra atstovybė, ypatumus ir gyvenimo lygio kitimus, iki 30 procentų didinti (mažinti) sveikatos draudimo metų išlaidų normas, gyvenimo lygio vietos koeficientus visoms arba atskiroms išlaidų rūšims, nurodytoms 2.2, 2.3, 3.1–3.4, 3.6, 5.3 papunkčiuose, ir gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientus.“

6.  Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Nustatyti, kad sveikatos draudimo metų išlaidų normos, gyvenimo lygio vietos koeficientai ir gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai gali būti keičiami ne dažniau kaip kartą per ketvirtį.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                               Linas Antanas Linkevičius