-

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

Įsakymas

Dėl REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTO NUSTATYMO

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. 2BE-193

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 272 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje taisyklių“, 3.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3-279 „Dėl įgaliojimo suteikimo“ ir atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 10 d. VŠĮ „Vandens keliai“ prašymą:

1. T v i r t i n u reguliaraus susisiekimo maršrutą: Kauno keleivinė prieplauka (Raudondvario pl. 107c, Kaunas)Nidos keleivinė prieplauka (Naglių g. 16, Neringos miestas) Kauno keleivinė prieplauka (Raudondvario pl. 107c, Kaunas).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. reguliaraus susisiekimo maršrute turi būti naudojamos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruotos transporto priemonės, turinčios galiojančius vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimus;

2.2. laivyba turi būti vykdoma eksploatuojamais vidaus vandenų keliais, valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos nustatytu navigacijos laikotarpiu ir naudojantis teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotais vidaus vandenų uostais ir prieplaukomis;

2.3. vežėjas tvarkaraščius turi suderinti su atitinkamų savivaldybių institucijomis ar jų įgaliotomis įstaigomis;

2.4. Vežėjas apie reguliaraus susisiekimo maršruto pradėjimą, baigimą ir laikinus pakeitimus keleiviams turi pranešti prieš 5 dienas skelbimais visose maršruto prieplaukose, taip pat miesto, rajono spaudoje.

3. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                           Genius Lukošius