UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. LIEPOS 4 D. ĮSAKYMO NR. V-197 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 10 d. Nr. V-51

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu  Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašą, patvirtintą Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Pakeičiu Aprašo 3.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

3.5. Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai ir priskirtina ilgalaikiam materialiajam turtui;“;

1.2. Pakeičiu Aprašo 10.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

10.2. profesinio mokymo, įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį, neformalaus suaugusiųjų švietimo priemonėse vidutinių arba ribotų įsidarbinimo galimybių darbo ieškantis asmuo:

10.2.1. kuriam neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje buvo pripažinta kvalifikacijos dalis ir pageidaujantis sudaryti trišalę sutartį pagal profesiją, patenkančią į Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtinamą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;

10.2.2. kuriam neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonėje buvo pripažinta kvalifikacijos dalis ir pageidaujantis sudaryti trišalę sutartį;

10.2.3. pageidaujantis sudaryti trišalę sutartį;“

1.3. Papildau Aprašą 10.6 papunkčiu ir išdėstau jį taip:

10.6. aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonėje:

10.6.1. bedarbis, pageidaujantis sudaryti trišalę sutartį;

10.6.2. užimtas asmuo:

10.6.2.1. pageidaujantis sudaryti trišalę sutartį;

10.6.2.2. pageidaujantis sudaryti dvišalę sutartį, kai Juridinių asmenų registre yra nurodyta, kad užimto asmens darbdavys yra reorganizuojamas arba restruktūrizuojamas;

10.6.2.3. pageidaujantis sudaryti dvišalę sutartį, kai jam priskaičiuotos draudžiamosios pajamos, nuo kurių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka priskaičiuotos ir privalo būti įmokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, įrašytos Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre per paskutinius 3 mėnesius iki dvišalės sutarties dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo sudarymo mėnesio yra mažesnės nei 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio.“;

1.4. Pakeičiu Aprašo 166.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

166.1. skirtos su pritaikomos darbo vietos darbo funkcijų atlikimu susijusioms techninės pagalbos priemonėms, reikalingoms darbo vietai pritaikyti neįgaliesiems, ar darbo procese naudojamiems specialiems įrenginiams (mašinoms, aparatams, prietaisams, įrankiams, įtaisams) ar kitiems specialiems reikmenims, kurių reikia neįgaliam darbuotojui darbo funkcijoms atlikti, projektuoti, gaminti, pirkti ir montuoti (įrengti);“;

1.5. Pakeičiu Aprašo 12 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.6. Pakeičiu Aprašo 19 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.7. Pakeičiu Aprašo 25 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.8. Pakeičiu Aprašo 29 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.9. Pakeičiu Aprašo 38 priedo 4 punktą ir išdėstau jį taip:

4. Subsidijos gavėjas turi teisę tikslinti pritaikytai (-oms) darbo vietai (-oms), nurodytai (-oms) Sutarties 2.1 ir / ar 2.2 papunkčiuose, keliamus kvalifikacinius reikalavimus, darbingumo ar neįgalumo lygį, negalios pobūdį (klausos, regėjimo, judėjimo ir (ar) kitą negalią) jai (joms) atsilaisvinus, raštu suderinus su Užimtumo tarnyba.“.

2.Pavedu:

2.1. Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje;

2.2. įsakymo kontrolę vykdyti direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už pagrindinių veiklos procesų valdymą.

 

 

 

Direktorė                                                                                            Inga Balnanosienė