LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LAIKINOJO ĮDARBINIMO ĮMONIŲ ATITIKTIES NUSTATYTIEMS KRITERIJAMS IR KETINIMO TĘSTI LAIKINOJO ĮDARBINIMO VEIKLĄ PRANEŠIMO PATEIKIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI

 

2018 m. gegužės 25 d. Nr. EV-124

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 151 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ 2 punktą:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Elektroniniu būdu inspektuojamų laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą (toliau – Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašas);

1.2. Pranešimą apie laikinojo įdarbinimo įmonės atitiktį nustatytiems kriterijams ir ketinimą tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą (toliau – Pranešimas).

2. N u r o d a u įmonių, įtrauktų į Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, vadovams užtikrinti, kad iki 2018 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) elektroniniu būdu, atsakant į Pranešimo (viena įmonė – vienas Pranešimas) klausimus, būtų pateiktas užpildytas, tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (toliau – EPDS), Pranešimas.

3. N u s t a t a u, kad įmonės, kurios ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, bet nėra įtrauktos į Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, elektroninėmis priemonėmis, faksu, paštu arba atvykusios į VDI pateikia šiai inspekcijai laisvos formos prašymą prisijungi prie EPDS ir užpildyti bei pateikti Pranešimą, nurodant šiame prašyme įmonės kontaktus ir įmonės interneto svetainės adresą.

4. Į p a r e i g o j u:

4.1. VDI Planavimo ir veiklos stebėsenos skyriaus vedėją organizuoti:

4.1.1. iki 2018 m. birželio 22 d. - įmonių, įtrauktų į Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, individualų informavimą apie jų prievolę iki 2018 m. liepos 15 d. pateikti VDI Pranešimą prisijungus prie EPDS;

4.1.2. iki 2018 m. rugpjūčio 3 d. - Pranešimų, kuriuos EPDS pateiks laikinojo įdarbinimo įmonės, statistinių rezultatų apibendrinimo bei VDI Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinėje sistemoje sukauptos informacijos apie šioms įmonėms per paskutinius vienus metus surašytus Administracinių nusižengimų ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pažeidimų protokolus parengimą ir pateikimą VDI Teisės skyriui;

4.2. VDI Komunikacijos skyriaus vedėją iki 2018 m. birželio 15 d. organizuoti informacijos apie šiuo įsakymu nustatytą prievolę įmonėms, įtrauktoms į Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, parengimą, jos paskelbimą VDI svetainėje bei kitais galimais sklaidos kanalais, taip pat šio įsakymo su priedais paskelbimą VDI interneto išorės svetainėje;

4.3. VDI Dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo su priedais paskelbimą Teisės aktų registre.

5. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojams pagal administravimo sritį.

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                         Jonas Gricius